Сазив 2012-2016
Број седнице: 29
Датум одржавања: 14. 05. 2014.
Записник

са 29. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 14. маја 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,25 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Седници Скупштине присуствовало је 120 посланикa.

Седници су присуствовали др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Седници су присуствовали, на позив председника, и студенти Правног факултета Универзитета у Новом Саду.
Записник са 28. седнице Скупштине, која је одржана 04. априла 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 29. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 28. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласом „за“ усвојила Записник са 28. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је Извештај ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 112 гласова „за“, усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандате посланицима: Ивани Зечевић, Лазару Чавићу и Николи Лалићу са Изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ.

У Скупштини АП Војводине је у складу са чланом 37. и чланом 38. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине, образована посланичка група „СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“, председник Посланичке групе је Ивана Зечевић, а заменик Лазар Чавић.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 29. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 110 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.
На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог статута Аутономне покрајине Војводине. На основу члана 186. став 2. Пословника Народне скупштине РС Одбор је, такође, утврдио и Предлог одлуке о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне покрајине Војводине, и доставио их Скупштини, на разматрање и утврђивање.
На Предлог статута Амандман је поднео посланик Александар Мартон.
Амандман је размотрио Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине и предложио Скупштини да га не прихвати.
Предлог статута са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор је предложио Скупштини да размотри и утврди Предлог статута са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности.
Уводно излагање поводом Предлога статута поднео је Иштван Пастор, председник Одбора за питања уставно - правног положаја Покрајине.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Милан Ћук, Милош Гагић, Шандор Егереши, Бранислав Богарошки, Павле Будаков, Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Миленко Јованов.
Амандман на Предлог статута образложио је Александар Мартон.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Александра Мартона.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова „за“ и 97 гласова „против“ није прихватила Амандман посланика Александра Мартона.
На основу члана 41. став 2. Статута АП Војводине о промени Статута АП Војводине Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог статута, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова „за“ и 6 гласова „против“ утврдила Предлог статута Аутономне покрајине Војводине са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне покрајине Војводине, које ће доставити Народној Скупштини Републике Србије.
Скупштинa АП Војводине је, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, за представника Скупштине, као подносиоца предлога, у Народној скупштини Републике Србије, одредила Иштванa Пасторa, председника Скупштине.

Председавајући је закључио 29. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 13,05 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.