Сазив 2012-2016
Број седнице: 28
Датум одржавања: 04. 04. 2014.
Записник

са 28. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 04. априла 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,18 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланикa.Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јан Бохуш, Владимир Галић, Никола Јаразамовић, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Љубиша Милосављевић, др Лазар Рачић и др Савка Стратијев.

Седници су присуствовали др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије се разматрање предлаже на 28. седници Скупштине, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 27. седнице Скупштине, која је одржана 27. децембра 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 28. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 27. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ усвојила Записник са 27. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да су посланици: Маријана Четојевић, Саша Сантовац и Стевица Деђански, у складу са чланом 81. став 1 тачка 1 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднели оставке на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.
Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднете оставке и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима: Маријани Четојевић, Саши Сантовцу и Стевици Деђанском.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланицима Маријани Четојевић, Саши Сантовцу и Стевици Деђанском престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднетих оставки.

Одлуке Скупштине доставиће се Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новим посланицима.
Председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, у складу са чланом 38. став 2 Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што су посланици: Дарко Вукоје, Душан Инђић, Милош Гагић, Роберт Санто, Тања Докмановић, Ивана Милић и Мата Матарић иступили из Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“.
Председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“, у складу са чланом 38. став 2 Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Дарко Вукоје, приступио Посланичкој групи „Покренимо Војводину - Томислав Николић“.

У Скупштини АП Војводине је у складу са чланом 37. и чланом 38. став 1 и 2 Пословника Скупштине АП Војводине, образована нова посланичка група „НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“. Председник Посланичке групе је Милош Гагић, а заменик Роберт Санто.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 28. седницу Скуштине АП Војводине.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
 • Предлог одлуке о измени одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине;

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

Др Предраг Матејин, председник Посланичке групе „Покренимо Војводину - Томислав Николић“, предложио је да се из предложеног дневног реда 28. седнице Скупштине повуче прва тачка предложеног дневног реда

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 32 гласа „за“, 65 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом предлог није усвојила.

Стојанка Лекић, председница Одбора за равноправност полова је предложила да се из предложеног дневног реда 28. седнице Скупштине повуче трећа тачка предложеног дневног реда:

 • Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2013. годину.

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 66 гласова „против“ предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 28. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ и са 22 гласа „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ;
 2. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ
  (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2013. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4. до 10. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,   
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Члан Одбора за привреду и Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Павле Почуч и члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке посланицима се обратитио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Павле Почуч, Јован Лазаров, Атила Јухас, Милош Гагић, Маја Седларевић, др Предраг Матејин, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Мата Матарић, Милан Влаисављевић, Ивана Милић, Драгана Милошевић, Дамир Зобеница, Роберт Санто, Владимир Соро, др Живко Настић, Саша Тодоровић, Анико Жирош Јанкелић, Милан Ћук, потпредседник Скупштине АП Војводине, проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој и Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу .
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и два гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Председавајући је одредио паузу од 14,30 до 16,00 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум.
Председавајући је констатовао да је у сали присутно 78 посланика.


2. тачка дневног реда: ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Одлуку о изменама Статута Педагошког завода Војводине, ради давања сагласности.
Одлука о изменама Статута Педагошког завода Војводине достављена је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.
Одлуку о изменама Статута Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о давању сагласности предходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Педагошког завода Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ и једним гласом „против“ донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Педагошког завода Војводине.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2013. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Извештај о пословању за 2013. годину, на разматрање.
Извештај завода достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Покрајинског завода размотрили су Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије.
Одбор за буџет и финансије предлажио је Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Покрајинског завода.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали : Стојанка Лекић, др Золтан Такач, Наташа Лалић, Селеши Ђенђи, Нада Бодрожић и Мирослав Васин, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“, 13 гласова „против“ и осам „уздржана“ гласа прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2013. годину.

Затим се прешло на рад по тачкама 4. до 10. Дневног реда.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине Аутономне Покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду, Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду, Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Одбор за информисање Скупштине Аутономне Покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је спојен претрес поводом тачака 4 до 10, и у вези са тим отварио претрес по наведеним тачкама дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „ за“ донела Одлуку о разрешењу члана Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Јован Лазаров и Милан Влаисављевић.

Председавајући је закључио 28. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 17,00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.