Сазив 2012-2016
Број седнице: 27
Датум одржавања: 27. 12. 2013.
Записник

са 27. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 27. децембра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,24 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланикa. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали: Петар Андрејић, Предраг Амижић, Урош Кандић, Богдан Лабан, Наташа Лалић, Љубиша Милосављевић, др Живко Настић, Кристина Менеши, Лаура Рајновић Еветовић, Вера Угрчић – Илић, Бранислав Филиповић.

Седници су присуствовали др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања. Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 27. седници Скупштине, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 25. седнице Скупштине, која је одржана 05. децембра 2013. године и 26. седнице Скупштине (Тематске), која је одржана 16. децембра 2013. године, достављени су посланицима уз сазив за 27. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 25. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласа „за“ усвојила Записник са 25. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 26. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ усвојила Записник са 26. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 27. седницу Скуштине АП Војводине.
Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“, предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине;

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 27. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 3. и 4. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,   
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину са исправком и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Покрајинска влада утврдила је амандмане I-V на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који су, у складу са чланом 147. Пословника Скупштине, постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане су поднели посланици:Лаура Рајновић - Еветовић (1), Нада Бодрожић (1), Вера Угрчић Илић (1), Стојанка Лекић (1), Милан Влаисављевић (1), Павле Почуч (3), Јован Лазаров (9), Дарко Бађок (1), Саша Сантовац (2), Милан Ћук (2) и Маријана Четојевић (1).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада je прихватила Амандман Милана Влаисављевића и Амандман Наде Бодрожић, који су на тај начин постали саставни део Предлога и о њима се одвојено није гласало, а није прихватила амандмане Лауре Рајновић-Еветовић, Вере Угрчић-Илић, Стојанке Лекић, Павла Почуча, Јована Лазарова, Дарка Бађока, Саше Сантовца, Милана Ћука и Маријане Четојевић.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане Покрајинске владе и амандмане посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке посланицима се обратитио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за финансије.
На основу члана 155. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о Предлогу буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Маријана Четојевић, Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, Весна Бијелић Француски, Предраг Матејин, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Атила Јухас, Александар Мартон, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Мирослав Васин, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду запошљавање и равноправност полова, Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Ђорђе Милићевић,потпредседник Скупштине АП Војводине, Милан Влаисављевић, Мила Ћук, Владимир Галић, Дамир Зобеница, Борислав Новаковић, Ђенђи Селеши и Стевица Деђански.

Председавајућа је одредила паузу од 14,45 до 15,45 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум.
Председавајућа је констатовала да је у сали присутно 65 посланика.

У наставку седнице у претресу су учествовали: Владимир Соро, Дарко Бађок, др Данило Вишњевац, Нада Бодрожић и Анико Жирош Јанкелић.
Председавајући је отворио претрес у појединостима.
У претресу су учествовали: Стојанка Лекић, Јован Лазаров, Павле Почуч, Дарко Бађок, Саша Сантовац, Милан Ћук, Мирослав Васин, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду запошљавање и равноправност полова и Наташа Павићевић Бајић, члан Покрајинске владе и покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 63 гласа „против“ није прихватила Амандман I посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 65 гласа „против“ није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“, 63 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман III посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Саше Сантовца.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 63 гласа „против“ није прихватила Амандман I посланика Саше Сантовца.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“, 64 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман IV посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Дарка Бађока.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман посланика Дарка Бађока.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Саше Сантовца.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 65 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Саше Сантовца.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 66 гласа „против“ није прихватила Амандман V посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 66 гласа „против“ није прихватила Амандман V посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман VI посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Лауре Рајновић - Еветовић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман посланице Лауре Рајновић - Еветовић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман VII посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Вере Угрчић - Илић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман посланице Вере Угрчић - Илић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман IX посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова „за“ и 69 гласова „против“ није прихватила Амандман VIII посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Стојанке Лекић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман посланице Стојанке Лекић.
На основу члана 41. став 3. Статута АП Војводине о доношењу буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке са исправком, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину са исправком и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину са исправком, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 2 гласа „против“ донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину.

Прешло се на рад по тачкама 3 и 4 Дневног реда.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 3 и 4, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и три гласа „против“, донела Одлуку о разрешењу директора Туристичке организације Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и 6 гласова „против“, донела Одлуку о именовању директора Туристичке организације Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Јован Лазаров и Дамир Зобеница.

Председавајући је закључио 27. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 18,04 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.