Saziv 2012-2016
Session number: 27
Date of event: 27. 12. 2013.
Minutes

sa 27. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 27. decembra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,24 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali: Petar Andrejić, Predrag Amižić, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Nataša Lalić, Ljubiša Milosavljević, dr Živko Nastić, Kristina Meneši, Laura Rajnović Evetović, Vera Ugrčić – Ilić, Branislav Filipović.

Sednici su prisustvovali dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja. Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 27. sednici Skupštine, na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 25. sednice Skupštine, koja je održana 05. decembra 2013. godine i 26. sednice Skupštine (Tematske), koja je održana 16. decembra 2013. godine, dostavljeni su poslanicima uz saziv za 27. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 25. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 25. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 26. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 26. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 27. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“, predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine;

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 27. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
  3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
  4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 3. i 4. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,   
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu sa ispravkom i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada utvrdila je amandmane I-V na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji su, u skladu sa članom 147. Poslovnika Skupštine, postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane su podneli poslanici:Laura Rajnović - Evetović (1), Nada Bodrožić (1), Vera Ugrčić Ilić (1), Stojanka Lekić (1), Milan Vlaisavljević (1), Pavle Počuč (3), Jovan Lazarov (9), Darko Bađok (1), Saša Santovac (2), Milan Ćuk (2) i Marijana Četojević (1).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je prihvatila Amandman Milana Vlaisavljevića i Amandman Nade Bodrožić, koji su na taj način postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo, a nije prihvatila amandmane Laure Rajnović-Evetović, Vere Ugrčić-Ilić, Stojanke Lekić, Pavla Počuča, Jovana Lazarova, Darka Bađoka, Saše Santovca, Milana Ćuka i Marijane Četojević.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane Pokrajinske vlade i amandmane poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke poslanicima se obratitio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.
Na osnovu člana 155. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o Predlogu budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Marijana Četojević, Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, Vesna Bijelić Francuski, Predrag Matejin, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Atila Juhas, Aleksandar Marton, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Miroslav Vasin, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova, Goran Ješić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Đorđe Milićević,potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Milan Vlaisavljević, Mila Ćuk, Vladimir Galić, Damir Zobenica, Borislav Novaković, Đenđi Seleši i Stevica Deđanski.

Predsedavajuća je odredila pauzu od 14,45 do 15,45 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum.
Predsedavajuća je konstatovala da je u sali prisutno 65 poslanika.

U nastavku sednice u pretresu su učestvovali: Vladimir Soro, Darko Bađok, dr Danilo Višnjevac, Nada Bodrožić i Aniko Žiroš Jankelić.
Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.
U pretresu su učestvovali: Stojanka Lekić, Jovan Lazarov, Pavle Počuč, Darko Bađok, Saša Santovac, Milan Ćuk, Miroslav Vasin, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova i Nataša Pavićević Bajić, član Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 63 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 65 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“, 63 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman III poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Saše Santovca.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 63 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Saše Santovca.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“, 64 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman IV poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Darka Bađoka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanika Darka Bađoka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Saše Santovca.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 65 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Saše Santovca.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 66 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman V poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 66 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman V poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman VI poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Laure Rajnović - Evetović.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanice Laure Rajnović - Evetović.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman VII poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Vere Ugrčić - Ilić.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanice Vere Ugrčić - Ilić.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IX poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Stojanke Lekić.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanice Stojanke Lekić.
Na osnovu člana 41. stav 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa ispravkom, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu sa ispravkom i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu sa ispravkom, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Prešlo se na rad po tačkama 3 i 4 Dnevnog reda.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 3 i 4, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, donela Odluku o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“, donela Odluku o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Jovan Lazarov i Damir Zobenica.

Predsedavajući je zaključio 27. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 18,04 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.