Сазив 2012-2016
Број седнице: 25
Датум одржавања: 05. 12. 2013.
Записник

са 25. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 05. децембра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,18 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланикa. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали Милан Ћук, Предраг Амижић, др Живко Врцељ, Драган Вулин, Дамир Зобеница, Богдан Лабан, Наташа Лалић, Предраг Матејин, Љубиша Милосављевић и Драгана Милошевић.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводине за период 2013 – 2017. године, чије се разматрање предлаже на 25. седници Скупштине, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 24. седнице Скупштине, која је одржана 27. новембра 2013. године достављењ је посланицима дописом од 29. новембра 2013. године.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 24. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ усвојила Записник са 24. седнице Скупштине.

Председавајући је позвао посланике да својим потписом плаката подрже Кампању која је посвећена потврђивању (ратификацији) и пуној примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици Аутономног женског центра и партнерских организација.
Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 25. седницу Скуштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласом „за“ и 1 гласом „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2013-2017. ГОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:
-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,   
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине доставила је Скупштини, Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину у периоду јануар – септембар 2013. године на разматрање и усвајање.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Саша Хоманов, Весна Бијелић Француски, Јован Лазаров, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Стевица Деђански, Стојанка Лекић, Селеши Ђенђи, Саша Сантовац, Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство и социјалну политику, Дарко Бађок, Павле Почуч, Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за спорт и омладину, Милан Влаисављевић, Ладислав Томић и Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је ставио на гласање Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину у периоду јануар – септембар 2013. године.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 70 гласова „за“, 27 гласова „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину у периоду јануар – септембар 2013. године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2013-2017. ГОДИНЕ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине, утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводине за период 2013 – 2017. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили да Скупштина размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Уводно излагање поднела је Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска сркретарка за спорт и омладину.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Светлана Лукић – Петровић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, др Горан Латковић, Павле Почуч, Кристина Менеши, Каваи Саболч, Анико Жирош – Јанкелић, Саша Сантовац, Миленко Јованов, Светлана Селаковић, Стојанка Лекић, Алесандар Грмуша, Саша Тодоровић, Савка Стратијев, Срђан Завишин, Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска сркретарка за спорт и омладину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводине за период 2013 – 2017. године, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводине за период 2013 – 2017. године.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ гласом донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су следећи посланици: Миленко Бабић, Милан Влаисављевић, Јован Лазаров, Нада Бодрожић, Савка Стратијев и др Живко Настић.

Председавајући је закључио 25. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 16,10 часова.
На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.