Сазив 2012-2016
Број седнице: 24
Датум одржавања: 27. 11. 2013.
Записник

са 24. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 27. новембра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,13 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 102 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милан Ћук, Предраг Амижић, Србољуб Бубњевић, др Данило Вишњевац, др Живко Врцељ, Владимир Галић, Слободан Злоколица, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Богдан Лабан, Наташа Лалић, др Горан Латковић, Стојанка Лекић, Живко Марковић, Љубиша Милосављевић, проф Бранислав Ристивојевић, Ладислав Томић и Милош Шибул.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је у складу са чланом 80. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине сазвао седницу Скупштине ради утврђивања амандмана на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и благовременог достављања Народној скупштини Републике Србије пре почетка распараве о Предлогу закона.

Записник са 22. седнице Скупштине, која је одржана 08. новембра 2013. године и Записник са 23. (Тематске) седнице Скупштине, која је одржана 21. новембра 2013. године., достављењи су посланицима уз сазив за 24. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 22. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова“за“ усвојила Записник са 22. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 23. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласа „за“ усвојила Записник са 23. седнице Скупштине.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 24. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 24. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и са три гласа“против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. АМАНДМАНИ I-III НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,   
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: АМАНДМАНИ I-III НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014.ГОДИНУ.

Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Предлог амандмана I-III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и доставила га Скупштини на разматрање и утврђивање.
Предлог амандмана I-III на Предлог закона претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и  предложио Скупштини да размори и утврди амандмане у предложеном тексту.
Члан Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман,члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох,председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Дамир Зобеница, Ђорђе Милићевић, мр Селеши Ђенђи, Саша Тодоровић, проф. Др Светлана Лукић-Петровић, Владимир Соро, Ненад Боровић, Александар Грмуша и Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I на Предлог закона.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 68 гласова „за“ и 19 гласова „против“ утврдила Амандман I на Предлог закона.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II на Предлог закона.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 68 гласова „за“ и 21 гласом „против“ утврдила Амандман II на Предлог закона.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III на Предлог закона.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 67 гласова „за“ и 19 гласова „против“ утврдила Амандман III на Предлог закона.
Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I,II и III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.
Скупштину АП Војводине, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине, те је у складу са чланом 172. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине за представника Скупштине, као подносиоца у Народној скупштини Републике Србије одређен Иштван Пастор, председник Скупштине.
Председавајући је ставио предлог да Скупштина одреди и Зорана Радомана, члана
Покрајинске владе и  покрајинског секретара за буџет и финансије за представника подносиоца У Народној скупштини Републике Србије поводом амандмана, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и девет гласова „против“ предлог прихватила.

Председавајући је закључио 24. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 13,39 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.