Saziv 2012-2016
Numărul şedinţelor: 24
Data desfăşurării: 27. 11. 2013.
Procesul-verbal

sa 24. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 27. novembra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,13 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 102 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milan Ćuk, Predrag Amižić, Srboljub Bubnjević, dr Danilo Višnjevac, dr Živko Vrcelj, Vladimir Galić, Slobodan Zlokolica, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Bogdan Laban, Nataša Lalić, dr Goran Latković, Stojanka Lekić, Živko Marković, Ljubiša Milosavljević, prof Branislav Ristivojević, Ladislav Tomić i Miloš Šibul.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u skladu sa članom 80. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine sazvao sednicu Skupštine radi utvrđivanja amandmana na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i blagovremenog dostavljanja Narodnoj skupštini Republike Srbije pre početka rasparave o Predlogu zakona.

Zapisnik sa 22. sednice Skupštine, koja je održana 08. novembra 2013. godine i Zapisnik sa 23. (Tematske) sednice Skupštine, koja je održana 21. novembra 2013. godine., dostavljenji su poslanicima uz saziv za 24. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 22. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova“za“ usvojila Zapisnik sa 22. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 23. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 23. sednice Skupštine.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 24. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 24. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i sa tri glasa“protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. AMANDMANI I-III NA PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,   
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: AMANDMANI I-III NA PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014.GODINU.

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Predlog amandmana I-III na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.
Predlog amandmana I-III na Predlog zakona prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i  predložio Skupštini da razmori i utvrdi amandmane u predloženom tekstu.
Član Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman,član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh,predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Damir Zobenica, Đorđe Milićević, mr Seleši Đenđi, Saša Todorović, prof. Dr Svetlana Lukić-Petrović, Vladimir Soro, Nenad Borović, Aleksandar Grmuša i Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I na Predlog zakona.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 68 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ utvrdila Amandman I na Predlog zakona.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II na Predlog zakona.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 68 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ utvrdila Amandman II na Predlog zakona.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III na Predlog zakona.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 67 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ utvrdila Amandman III na Predlog zakona.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I,II i III na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.
Skupštinu AP Vojvodine, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine, te je u skladu sa članom 172. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine za predstavnika Skupštine, kao podnosioca u Narodnoj skupštini Republike Srbije određen Ištvan Pastor, predsednik Skupštine.
Predsedavajući je stavio predlog da Skupština odredi i Zorana Radomana, člana
Pokrajinske vlade i  pokrajinskog sekretara za budžet i finansije za predstavnika podnosioca U Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom amandmana, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ predlog prihvatila.

Predsedavajući je zaključio 24. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 13,39 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.