Saziv 2008-2012
Broj sednice: 3
Datum održavanja: 16. 07. 2008.
Zapisnik

sa Treće sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 16. jula 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 18,05 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuje 103 poslanika.

Predsedavajući je predložio dnevni red za treću sednicu Skupštine:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova "za" utvrdila dnevni red treće sednice Skupštine.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

IZBOR KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA IZVRŠNOG VEĆA AP VOJVODINE

Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine, članom 37. i članom 192. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrđeno je da kandidata za predsednika Izvršnog veća predlaže najmanje 30 poslanika Skupštine.

Prof. dr Dragoslav Petrović dodatno je obrazložio podneti predlog za kandidata za predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine.

Na osnovu člana 194. Poslovnika, predsedavajući je o predloženom kandidatu za predsednika Izvršnog veća otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović, mr Tomislav Bogunović, Lazar Marjanski, Milan Đukić, Marijana Četojević, prof. dr Milijan Popović, Saša Santovac, Borko Ilić, Igor Mirović i Miroslav Krišan.

Predsedavajući je predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

Pre pristupanja izboru kandidata za predsednika Izvršnog veća, shodno članu 196. stav 1. Poslovnika, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Predsedavajući je predložio da se o izboru kandidata za predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine glasa javno.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" i 24 glasova "protiv" odlučila da se o izboru kandidata za predsednika Izvršnog veća glasa javno.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno, glasalo se prozivanjem poslanika (član 196. stav 2. Poslovnika). Kandidat za predsednika Izvršnog veća je izabran ako je za njega glasala većina od ukupnog broja poslanika (član 197. stav 1. Poslovnika).

U glasanju, predsedavajućem su pomagali potpredsednici Skupštine i sekretar Skupštine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova od ukupnog broja poslanika i to sa 86 glasova "za" i 28 glasova "protiv" za kandidata za predsednika Izvršnog veća izabran dr Bojan Pajtić.

Po članu 37. stav 3. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i članu 198. Poslovnika Skupštine, dr Bojan Pajtić je pred Skupštinom izneo svoj program i predlažio članove Izvršnog veća AP Vojvodine.

Po članu 199. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, o programu kandidata za predsednika Izvršnog veća i predlogu članova Izvršnog veća, predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milorad Mirčić, Borko Ilić, Goran Tajdić, Saša Santovac, prof. dr Milijan Popović i Maja Sedlarević, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da se o predlogu za predsednika, potpredsednika i članove Izvršnog veća odlučuje u celini javnim glasanjem, osim ako Skupština ne odluči da se glasa tajno (član 199. stav 2. Poslovnika).

Pošto nije bilo predloga da se glasa tajno, predsedavajući je stavio podneti Predlog za izbor Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova od ukupnog broja poslanika i to sa 88 glasova "za" i 24 glasa "protiv" Skupština donela

 

O D L U K U O IZBORU IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I

Za predsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine izabran je:

DR BOJAN PAJTIĆ.

II

Za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za informacije izabrana je:

ANA TOMANOVA-MAKANOVA.

Za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu izabran je:

IŠTVAN PASTOR.

Za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju izabran je:

DR JAN SABO.

Za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine izabran je:

DUŠAN JAKOVLjEV.

III

Za pokrajinske sekretare koji rukovode pokrajinskim organima uprave izabrani su:

 • DANIEL PETROVIĆ, za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • DR ZOLTAN JEGEŠ, za pokrajinskog sekretara za obrazovanje,
 • MILORAD ĐURIĆ, za pokrajinskog sekretara za kulturu,
 • DR ATILA ČENGERI, za pokrajinskog sekretara za zdravstvo,
 • MR JOVICA ĐUKIĆ, za pokrajinskog sekretara za finansije,
 • DR TAMAŠ KORHEC, za pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine,
 • JADRANKA BELjAN-BALABAN, za pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju,
 • DUŠANKA SREMAČKI, za pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo,
 • NOVKA MOJIĆ, za pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku i demografiju,
 • PROF. DR DRAGOSLAV PETROVIĆ, za pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj,
 • RADOSLAV STRIKOVIĆ, za pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine,
 • MODEST DULIĆ, za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu,
 • MIROSLAV VASIN, za pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
 • DR SLOBODAN PUZOVIĆ, za pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća, članovi Izvršnog veća položili su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku, potpredsednicima i članovima Izvršnog veća AP Vojvodine u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 20,15 časova.