Сазив 2012-2016
Број седнице: 20
Датум одржавања: 26. 09. 2013.
Записник

са 20. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 26. септембра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Душан Јаковљев и Милан Ћук потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланикa.
Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:проф.др Бранислава Белић, Миливој Вребалов, Ђорђе Милићевић, Ана Томанова Маканова, др Миленко Бабић, др Живко Врцељ, др Жељко Видовић, Наташа Лалић, Борислав Новаковић и Роберт Санто.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије је разматрање предложено на 20. седници Скупштине, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 19. седнице Скупштине, која је одржана 03. јула 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 20. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 19. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласoм „за“, усвојила Записник са 19. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је Извештај ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 84 гласа „за“, усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланици Кристини Менеши, са Изборне листе „Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак“.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Игор Мировић, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине, због избора за члана Владе Републике Србије.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Игору Мировићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.
Председавајући је обавестио Скупштину да је Посланичка група“ ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“ у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине изабрала за председника Посланичке групе Предрага Матејина, а за заменика председника Посланичке групе Бору Кутића.
Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Богдан Лабан, приступио Посланичкој групи „ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“.
Председавајући је обавестио Скупштину да је Даниел Томашевић поднео оставку на функцију Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и констатовао, сагласно члану 3. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите и имовине права и интереса Аутономне Покрајине Војводине, да је Покрајинском јавном правобраниоцу Војводине Даниелу Томашевићу престао мандат због поднете оставке.
Председавајући је обавестио Скупштину да је Гордана Пушић поднела оставку на функцију заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице и констатовао, да је заменику покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице, Гордани Пушић, престао мандат због поднете оставке.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 20. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“ предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“;
  Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације.
  Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова „за“ предлог усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог закључка о решавању проблема водоснабдевања на територији АП Војводине.

У складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине предлог је образложио посланик Саша Сантовац.

Предлог закључака достављен је Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључака, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључака размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључака без мишљења Покрајинске владе.

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са 36 гласова „за“ и 20 гласова „против“, предлог није усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“, 28 гласова „против“ и 9 „уздржаних“ предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“;
 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“;
 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“;
 • Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и 15 гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 20. седницу Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 25 гласова „против“, утврдила следећи:
 
ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2013. ГОДИНЕ;
 2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НАФТОВОДА ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2013. ГОДИНЕ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине усвојила је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, у периоду јануар - јун 2013. године и доставила га Скупштини на разматрање и усвајање.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Весна Бјелић Француски, Предраг Матејин, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Стојанка Лекић, Живко Марковић, Милан Ћук, Милан Влаисављевић, Павле Почуч и Милош Гагић, Ненад Боровић, Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Зоран Радоман, члан Владе и покрајински секретар за финансије
 Председавајући је ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, 24 гласа „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину у периоду јануар - јун 2013. године.

Председавајући је одредио паузу од 14,00 до 16,00 часова.

Након паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум.

Председавајући је констатовао да је сали присутно 62 посланика.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ;

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад усвојио је Извештај о реализацији Програма пословања ЈВП“Воде Војводине“Нови Сад за 2012. годину и доставио га Скупштини на разматрање.
Извештај о реализацији Програма пословања је достављен Покрајинској влади.
Извештај су претходно размoтрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Члан Одбора за пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Ладислав Томић, Милан Ћук, др Горан Латковић, Атила Јухас, Ненад Боровић, Павле Будаков, Стојанка Лекић, Дарко Бађок, Павле Почуч, Владимир Соро, Предраг Гинцуљ и Драган Вулин.
Председавајући је ставио Извештај о реализацији Програма пословања на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласа „за“ и 19 гласова „против“ прихватила Извештај о реализацији Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2012. годину.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар - 31. децембар 2012. године на разматрање и усвајање.
Извештај о раду Покрајинског фонда претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Покрајинског фонда.
Чланови Одбора за пољопривреду Владимир Соро и Милош Шибул, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Владимир Соро, Милош Шибул, Атила Јухас, Предраг Амижић, Ладислав Томић, Миленко Јованов, Ненад Боровић и Владимир Галић.
Председавајући је ставио Извештај о раду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и 15 гласова „против“ усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар - 31. децембар 2012. године
Затим се прешло на рад по тачкама 4, 5, 6, и 7 дневног реда.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“;

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА;

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НАФТОВОДА ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“; Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“; Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ и Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“; Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“ и Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлоге и донесе Одлуке у предложеном тексту.
Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 4, 5, 6 и 7, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Уводно излагање поводом Предлога одлука од 4  -7 тачке дневног реда поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик: Владимир Соро.
Председавајући је, на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио, да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“, једним гласом „против“ и једним „уздржаним“ гласом предлог усвојила.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 82 гласа „за“ донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“ донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 84 гласа „за“ донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласа „за“ и једним „уздржаним“ гласом донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио је Скупштини на разматрање и доношење.
У претресу су учествовали посланици: др Предраг Матејин, Стевица Назарчић, Миленко Јованов, Владимир Галић, и Дамир Зобеница.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова „за“, 14 гласова „против“ и осам „уздржаних“ гласова донела Одлуку о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКАПИТАЊА.

Посланичка питања усмено су поставили посланици: Милан Влаисављевић, Павле Почуч и Стојанка Лекић.

На основу члана 189. став 1 Пословника Скупштине АП Војводине на неколико усмено постављено посланичко питања посланика Павла Почуча одговор је дао проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је закључио 20. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,32 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.