Saziv 2012-2016
Session number: 20
Date of event: 26. 09. 2013.
Minutes

sa 20. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 26. septembra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Dušan Jakovljev i Milan Ćuk potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika.
Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:prof.dr Branislava Belić, Milivoj Vrebalov, Đorđe Milićević, Ana Tomanova Makanova, dr Milenko Babić, dr Živko Vrcelj, dr Željko Vidović, Nataša Lalić, Borislav Novaković i Robert Santo.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije je razmatranje predloženo na 20. sednici Skupštine, na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 19. sednice Skupštine, koja je održana 03. jula 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 20. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 19. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, usvojila Zapisnik sa 19. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 84 glasa „za“, usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanici Kristini Meneši, sa Izborne liste „Liga socijaldemokrata Vojvodine - Nenad Čanak“.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Igor Mirović, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine, zbog izbora za člana Vlade Republike Srbije.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Igoru Miroviću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Poslanička grupa“ POKRENIMO VOJVODINU-TOMISLAV NIKOLIĆ“ u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine izabrala za predsednika Poslaničke grupe Predraga Matejina, a za zamenika predsednika Poslaničke grupe Boru Kutića.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Bogdan Laban, pristupio Poslaničkoj grupi „POKRENIMO VOJVODINU - TOMISLAV NIKOLIĆ“.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Daniel Tomašević podneo ostavku na funkciju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i konstatovao, saglasno članu 3. stav 2 Pokrajinske skupštinske odluke o obavljanju poslova pravne zaštite i imovine prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Pokrajinskom javnom pravobraniocu Vojvodine Danielu Tomaševiću prestao mandat zbog podnete ostavke.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Gordana Pušić podnela ostavku na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i konstatovao, da je zameniku pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Gordani Pušić, prestao mandat zbog podnete ostavke.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 20. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.
Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“ predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“;
  Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije.
  Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova „za“ predlog usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog zaključka o rešavanju problema vodosnabdevanja na teritoriji AP Vojvodine.

U skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predlog je obrazložio poslanik Saša Santovac.

Predlog zaključaka dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključaka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključaka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključaka bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 36 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“, predlog nije usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“, 28 glasova „protiv“ i 9 „uzdržanih“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“;
 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“;
 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“;
 • Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i 15 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 20. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 25 glasova „protiv“, utvrdila sledeći:
 
DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2013. GODINE;
 2. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2012. GODINU;
 3. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE;
 4. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SLANO KOPOVO“;
 5. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG“;
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA;
 7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 8. PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2013. GODINE;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojila je Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, u periodu januar - jun 2013. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Vesna Bjelić Francuski, Predrag Matejin, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Stojanka Lekić, Živko Marković, Milan Ćuk, Milan Vlaisavljević, Pavle Počuč i Miloš Gagić, Nenad Borović, Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Zoran Radoman, član Vlade i pokrajinski sekretar za finansije
 Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, 24 glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu u periodu januar - jun 2013. godine.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,00 do 16,00 časova.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum.

Predsedavajući je konstatovao da je sali prisutno 62 poslanika.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2012. GODINU;

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad usvojio je Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JVP“Vode Vojvodine“Novi Sad za 2012. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja je dostavljen Pokrajinskoj vladi.
Izveštaj su prethodno razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Član Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Ladislav Tomić, Milan Ćuk, dr Goran Latković, Atila Juhas, Nenad Borović, Pavle Budakov, Stojanka Lekić, Darko Bađok, Pavle Počuč, Vladimir Soro, Predrag Ginculj i Dragan Vulin.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasa „za“ i 19 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2012. godinu.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar - 31. decembar 2012. godine na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda.
Članovi Odbora za poljoprivredu Vladimir Soro i Miloš Šibul, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Soro, Miloš Šibul, Atila Juhas, Predrag Amižić, Ladislav Tomić, Milenko Jovanov, Nenad Borović i Vladimir Galić.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i 15 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar - 31. decembar 2012. godine
Zatim se prešlo na rad po tačkama 4, 5, 6, i 7 dnevnog reda.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SLANO KOPOVO“;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG“;

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA;

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“; Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“; Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“ i Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“; Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“ i Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“ prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predloge i donese Odluke u predloženom tekstu.
Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 4, 5, 6 i 7, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Uvodno izlaganje povodom Predloga odluka od 4  -7 tačke dnevnog reda podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao poslanik: Vladimir Soro.
Predsedavajući je, na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio, da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“, jednim glasom „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 82 glasa „za“ donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“ donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 84 glasa „za“ donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasa „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio je Skupštini na razmatranje i donošenje.
U pretresu su učestvovali poslanici: dr Predrag Matejin, Stevica Nazarčić, Milenko Jovanov, Vladimir Galić, i Damir Zobenica.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova „za“, 14 glasova „protiv“ i osam „uzdržanih“ glasova donela Odluku o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKAPITANjA.

Poslanička pitanja usmeno su postavili poslanici: Milan Vlaisavljević, Pavle Počuč i Stojanka Lekić.

Na osnovu člana 189. stav 1 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na nekoliko usmeno postavljeno poslaničko pitanja poslanika Pavla Počuča odgovor je dao prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je zaključio 20. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,32 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.