Сазив 2012-2016
Број седнице: 18
Датум одржавања: 13. 06. 2013.
Записник

са 18. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 13. јуна 2013.године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, проф. др Бранислава Белић, потпредседница Скупштине АП Војводине и Душан Јаковљев, потпредседник Скупштине АП Војводине.
Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовао је 101 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Ана Томанова-Маканова, Милан Ћук, др Миленко Бабић, Предраг Амижић, Србољуб Бубњевић, Милош Гагић, Дамир Зобеница, Урош Кандић, Богдан Лабан, Јован Лазаров, Љубиша Милосављевић, Даниел Петровић, Лаура Рајновић Еветовић, Бранислав Ристивојевић, Савка Стратијев, Саша Тодоровић, Ладислав Томић, Тамаш Тот, Милош Шибул.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Председавајући је обавестио посланике да је Влада Аутономне Покрајине Војводине поднела жалбу Уставном суду због онемогућавања вршења надлежности Аутономне Покрајине Војводине утврђене одредбом члана 51. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине(„Службени гласник РС“; број 99/2009 и 67/2012- Одлука Уставног суда), о чему је обавестила Скупштину, у складу са чланом 18. став 3. Статута АП Војводине.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 18. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 17. седнице Скупштине, која је одржана 20. маја 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 18. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 17. седнице Скупштине.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ усвојила Записник са 17. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 18. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 18. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова “за“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

  • Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину и
  • Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину (давање сагласности).

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова “за“ и четири гласа “против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 18.седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова “за“ и 13 гласова “против“, утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2017. ГОДИНЕ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНУ;
  5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ;
  6. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ ИРАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
  7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМРЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора зa буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Весна Бјелић-Француски, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Стојанка Лекић, Нада Бодрожић, Павле Почуч и Живко Настић.
На основу члана 41. став 3. алинеја 1. Статута АП Војводине Скупштина о усвајању завршног рачуна одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела донела Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно je размотриo Одбор за прописе. Одбор је утврдио правно-техничку исправку у наслову текста Предлога, са којом се сагласио представник предлагача и која је на тај начин постала саставни део Предлога и о њој се посебно не гласа. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Миленко Јованов, Предраг Матејин и проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 58 гласова “за“, 13 гласова “против“ и са три “уздржана“ гласа донела Одлуку о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2017. ГОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о доношењу програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период 2013 – 2017. године и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.
Уводно излагање поднео је др Слободан Пузовић, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Атила Јухас, мр Маја Седларевић, Александар Мартон, Мата Матарић.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа “за“, три гласа “против“ и са 14 „уздржаних“ гласова донела Одлуку о доношењу програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период 2013 – 2017. године.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2012. године, на разматрање.
Извештај о пословању Фонда за 2012. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Фонда за 2012. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Фонда за 2012.годину.
Председник Одбора за привреду Драган Вулин, члан Одбора за привреду Павле Почуч и члан Одбора зa буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Драган Вулин, Павле Почуч, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Гавра Аврамов, Селеши Ђенђи, Нада Бодрожић, Владимир Галић и Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова “за“ 14 гласова “против“ и са пет „уздржаних“ гласова прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2012. године.

Затим се прешло на рад по тачкама 5 и 6 дневног реда:


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ;

6. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2012. годину, ради давања сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2012. годину и Завршни рачун Фонда за 2012. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.
Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2012.годину, није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2012. годину и Завршни рачун Фонда за 2012. годину претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад.
Председавајући је подсетио посланике да су изгласали предлог о спајању претреса поводом тачака 5 и 6, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, др Горан Латковић, др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2012. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа “за“ и осам гласова “против“ прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2012. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа “за“ и осам гласова “против“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину.


7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ;

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад доставио је Скупштини Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом за 2012. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Годишњи извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа “за“ и осам „уздржаних“ гласова прихватила Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2012. годину.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Милан Влаисављевић, Павле Почуч (два посланичка питања), Бранислав Богарошки (два посланичка питања), Стојанка Лекић (два посланичка питања), проф. др Павле Будаков и Атила Јухас.

Др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију одговорила је усмено на једно посланичко питање Павла Почуча и посланичко питање Атиле Јухаса.

Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој одговорио је на посланичко питање проф. др Павла Будакова.

Председавајући је закључио 18. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 16,14 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.