Сазив 2012-2016
Број седнице: 17
Датум одржавања: 20. 05. 2013.
Записник

са 17. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 20. маја 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Живко Врцељ, Урош Кандић, Љубиша Милосављевић и Мирослав Шпановић.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана за понедељак, због ранијe преузетих обавеза председника Скупштине АП Војводине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога декларације, чије се разматрање предлаже на 17. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.
Записник са 16. седнице Скупштине, која је одржана 25. априла 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 16. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са75 гласова „за“, усвојила Записник са 16. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Посланичка група Српска радикална странка је дана 3. априла 2013. године доставила Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, са предлогом да се разматра на првој наредној седници Скупштине.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине,Скупштина може да одлучи да се Предлог размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Посланица Маријана Четојевић је образложила предлог.
Председавајући је ставио предлог да Скупштина размотри Предлог без мишљења Покрајинске владе, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са пет гласова “за“ и 63 гласа “против“, предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 17. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Информација о увођењу стечајног поступка над Развојном банком Војводине са Предлогом закључака.

У складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине предлог је образложила посланица Маријана Четојевић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација са Предлогом закључака размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију са Предлогом закључака без мишљења Покрајинске владе.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са 17 гласова “за“ и 61 гласом “против“, предлог није усвојила.
Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 17. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 88 гласова “за“ и 18 гласова “против“, предлог усвојила.

Посланик Владимир Галић је предложио да се време излагања поводом прве тачке предложеног дневног реда не ограничи или ограничи на трајање од 10 минута због важности акта који Скупштина доноси.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са 38 гласова “за“ и са 71 гласом „против“, предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 17. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласање председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова “за“ и 29 гласова “против“, утврдила следећи:
 
ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ ПРАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2012. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.
Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

- предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
- известилац надлежног одбора и известилац Савета,
- посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
- председник, односно представник посланичке групе,
- посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.
Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ ПРАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Посланичка група Савез војвођанских Мађара поднела је Амандман на став 2 и Амандмане I-XI на Предлог декларације. Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине поднела је Амандман на став 2 Предлога декларације.
Посланичка група Савез војвођанских Мађара је, у складу са чланом 141. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, повукла Амандман на став 2 Предлога декларације.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је прихватила амандмане III, IV, VI, VIII и IX Посланичке групе Савез војвођанских Мађара као и Амандман на став 2 Предлога декларације који је поднела Посланичкa група Лига социјалдемократа Војводине и који су постали саставни део Предлога декларације и о њима се одвојено не гласа. Истовремено Покрајинска влада је утврдила техничку исправку текста Предлога декларације.
Покрајинска влада предложила је Скупштини да не прихвати амандмане I, II, V, VII, X и XI на Предлог декларације које је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара.
Предлог декларације и амандмане претходно је размотрио Одбор за питања уставно – правног положаја Покрајине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Декларацију и да прихвати Амандман на став 2 Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине, амандмане III, IV, VI, VIII и IX на Предлог декларације, а да не прихвати aмандмане I, II, V, VII, X и XI на Предлог декларације које је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара.
Уводно излагање поводом Предлога декларације поднео је др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је отворио претрес.
Егереши Шандор, представник предлагача амандмана, додатно је образложио поднете амандмане и обавестио посланике у складу са чланом 141. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Посланичка група Савез војвођанских Мађара повукла амандмане I, II, V, VII, X и XI на Предлог декларације.
У претресу су учествовали: Иштван Пастор, председник Одбора за питањa уставно - правног положаја Покрајине, Стевица Деђански, Саша Сантовац, Игор Мировић, Егереши Шандор, Бранислав Богорошки, др Павле Будаков, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Маријана Четојевић, Стевица Назарчић, Боре Кунтић, Владимир Галић, Маја Седларевић, проф.др Бранислава Белић, Ђорђе Милићевић, Стојанка Лекић, Нада Бодрожић.
Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,35 до 15,44 часова.
Након паузе, настављен је рад по првој тачки дневног реда. У наставку у претресу су учествовали посланици: Слободан Злоколица, Александар Мартон, Марко Марић, др Савка Стратијев, Дарко Бађок, др Лазар Рачић, Славко Рац, Предраг Матејин, Милан Влаисављевић, Мата Матарић, Милан Ћук, Горан Гонђа, Павле Почуч, Владимир Соро, Александар Грмуша, др Горан Латковић, Саша Тодоровић, Живко Настић, Тамаш Тот, Јован Лазаров, др Миленко Бабић, Предраг Гинцуљ, Мартин Злох, Ненад Боровић, Роберт Санто, Дамир Зобеница, Ладислав Томић, Славко Параћ, Анико Жирош-Јанкелићи и Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је, у складу са чланом 81. Пословника, ставио на гласање предлог да Скупштина настави са радом и после 19 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ и девет гласова „против“, предлог усвојила.
Председавајући је ставио Предлог декларације на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“ и 21 гласом „против“, донела Декларацију о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине.


 2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Фонд за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ доставио је Скупштини Извештај о пословању Фондa за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за 2012. годину, на разматрање.
Извештај о пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2012. годину претходно је размотрио Одбор за привреду.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда за 2012. годину, на гласање. 
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова “за“, прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за 2012. годину.


 3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2012. годину на разматрање.
Извештај о раду за 2012. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду за 2012. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Педагошког завода Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2012. годину, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова “за“ прихватила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2012. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2012. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2012. годину, на разматрање.
Извештај о пословању Завода за 2012. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Завода за 2012. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Завода за 2012. годину.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2012. годину, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом “за“ прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2012. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;


Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа “за“, донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставио је посланик Ненад Боровић.

Председавајући је закључио 17. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,32 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.