Сазив 2012-2016
Число схадзки: 16
Датум отримованя: 25. 04. 2013.
Записнїк

са 16. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 25. априла 2013.године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици проф. др Бранислава Белић, Ана Томанова Маканова, Урош Кандић, Наташа Лалић, Ивана Милић, Савка Стратијев и Милош Шибул.
Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке, чије се разматрање предлаже на 16. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.
Записник са 15. седнице Скупштине, која је одржана 07. марта 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 16. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 15. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ усвојила записник са 15. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да je посланик др Драган Растовић, коме је потврђен мандат на седници Скупштине АП Војводине одржаној 07. марта 2013. године, приступио Посланичкој групи „СПС- ПУПС – ЈС – СДП Србије“.

Такође, председавајући је обавестио Скупштину да су посланици др Живко Настић и Дарко Бађок, којима су потврђени мандати на седници Скупштине АП Војводине одржаној 07. марта 2013. године, приступили Посланичкој групи „ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“.
Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 16. седницу Скуштине АП Војводине.


Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме

Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.


Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом “за“ предлог усвојила.
У складу са чланом 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама:

 •  Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова “за“ предлог усвојила.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 16. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ и 23 гласа “против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
 2. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2012. ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2012. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних заједница и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Влада АП Војводине је утврдила Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који је постао саставни део Предлога.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су разматрали Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за међунационалне односе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.
Савет и одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: проф. др Светлана Лукић – Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Бранислав Ристивојевић и Золтан Такач.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ и 30 гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних заједница.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2012. ГОДИНУ;

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2012. годину и, на основу члана 37. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, затражио расправу о Извештају.
Извештај Покрајинског омбудсмана претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.
Додатно образложење Извештаја за 2012.годину дала је Анико Мушкиња Хајнрих, Покрајинска омбудсманка.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Саша Сантовац, Акош Ујхељи, Александар Мартон, Анико Жирош Јанкелић, Бранислав Богарошки, Миленко Јованов, Маријана Четојевић, Саша Хоманов, Стојанка Лекић, Дамир Зобеница, Владимир Галић, Милан Ћук, Павле Почуч, Нада Бодрожић и Предраг Матејин.
Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2012. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2012. ГОДИНУ;


Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2012. годину, на разматрање.
Извештај о пословању Завода достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Завода претходно је размотрио Одбор за равноправност полова и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Милан Ћук, мр Маја Седларевић, Миленко Јованов, Стојанка Лекић, Павле Почуч и Ђенђи Селеши.
Председавајући је ставио Извештај на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова “за“ и 17 гласова “против“ прихватила Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2012. годину.

Затим се прешло на рад по тачкама 4 и 5 дневног реда 16. седнице Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова “за“ и 4 гласова “против“ донела Одлуку о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом “за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;


Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Павле Будаков, и Миленко Јованов.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа “за“ и три гласа “против“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.
Посланичка питања усмено су поставили посланици: Милан Влаисављевић, Драган Вулин, Јован Лазаров, Петар Андрејић, др Живко Настић, Предраг Гинцуљ и Ладислав Томић.

Председавајући је закључио 16. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 14,45 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.