Saziv 2012-2016
Az ülések száma: 9
A megtartás időpontja: 22. 11. 2012.
Jegyzőkönyv

devete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. novembra 2012.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 20,09 časova.

Sednici Skupštine predsedavala Ana Tomanova-Makanova, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 84 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Pastor Ištvan, prof. dr Branislava Belić, Milan Ćuk, Gavra Avramov, Petar Andrejić, Predrag Amižić, dr Biro Ištvan, Vesna Bjelić-Francuski, Ivan Bošnjak, Srboljub Bubnjević, dr Živko Vrcelj, Vladimir Galić, Predrag Ginculj, Stevica Deđanski, Tanja Dokmanović, Uroš Kandić, Daniel Kovačić, Robert Kolar, Bore Kutić, Bogdan Laban, dr Goran Latković, Ljubiša Milosavljević, Pavle Počuč, Laura Rajnović Evetović, dr Lazar Račić, Branislav Ristivojević, Igor Salak, Vladimir Soro, Savka Stratijev, Zoltan Takač, Stojan Tintor, Saša Todorović, Ladislav Tomić, Marijana Četojević i Miloš Šibul.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Sednica Skupštine sazvana je, u skladu sa članom 80. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na predlog Pokrajinske vlade, radi razmatranja i davanja mišljenja povodom Amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji su podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Miroslav Petković, Radojko Obradović i Miloš Aligrudić.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za Devetu sednicu. Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Devetu sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" utvrdila dnevni red sa sledećom tačkom:

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU.

Skupštini AP Vojvodine, kao predlagaču Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, dostavljen je Amandman na Predlog zakona koji su podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Miroslav Petković, Radojko Obradović i Miloš Aligrudić, radi davanja mišljenja.

Amandman narodnih poslanika dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Uvodno obrazloženje podnetog Amandmana dao je poslanik Milenko Jovanov.

Dodatno obrazloženje Mišljenja Pokrajinske vlade podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman narodnih poslanika na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 77 glasova "za" prihvatila Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji su podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Miroslav Petković, Radojko Obradović i Miloš Aligrudić.

Predsedavajuća je stavila na glasanje predlog da Skupštinu AP Vojvodine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, povodom Amandmana, predstavlja Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 74 glasa "za" predlog prihvatila.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio Devetu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 20,21 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.