Pokrajinská rada pre bezpečnosť

Pokrajinská rada pre bezpečnosť je poradno-odborné teleso v rámci bezpečnostného systému Srbskej republiky, ktoré má predsedu, zástupcu predsedu a pätnástich členov.

Funkciu predsedu rady vykonáva predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Funkciu zástupcu predsedu rady vykonáva podpredseda pokrajinskej vlády. Členovia rady sú: pokrajinský ombudsman, členovia pokrajinskej vlády – pokrajinskí tajomníci pre: vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá; medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu; zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu; urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia; šiesti poslanci Zhromaždenia AP Vojvodiny s tým, že sú štyria členovia Výboru pre bezpečnosť Zhromaždenia AP Vojvodiny a traja členovia z Ministerstva vnútorných vecí Republiky Srbsko.

Rada sa zriaďuje s cieľom zveľadiť prevenciu na zamedzení kriminality, zvýšiť bezpečnostnú kultúru občanov, zlepšiť celkovú bezpečnosť občanov a stále posudzovať bezpečnostný stav v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

Pri uskutočnňovaní cieľov úlohy rady sú takéto: vykonáva zodpovedajúce posudky o bezpečnosti na úrovni pokrajiny a poukazuje na súvisiace potreby, vynáša smernice pre akčné pôsobenie zamerané na prevenciu zamedzovania kriminality a iných škodlivých javov a udalosti na úrovni pokrajiny, posudzuje potrebné zdroje na realizáciu svojich aktivít a navrhuje spôsob ich zabezpečovania, poskytuje pomoc orgánom lokálnej samosprávy na zveľadení bezpečnosti, aktívne sa zúčastňuje na sledovaní, posudzovaní, usmerňovaní a evalvácii rozvoja projektu Bezpečná spoločnosť na území pokrajiny a aspoň raz ročne podáva Zhromaždeniu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny správu o svojej práci a posudok o bezpečnosti v pokrajine.