Predseda Zhromaždenia

Bálint Juhász

Životopis

Bálint Juhász sa narodil 7. novembra 1982 v Subotici.

Absolvoval master štúdium ekonómie na Ekonomickej fakulte Univerzity v Novom Sade v Subotici, odbor Agropodnikanie, s osobitným vedeckým zameraním: investičná analýza agrárnych investícií. Na tej istej fakulte vyštudoval odbor Podnikové investičné systémy v oblasti štruktúrna analýza a projektovanie. V súčasnosti je postgraduálnym študentom na Univerzite agrárnych a životných vied v Maďarsku. 

Členom Zväzu vojvodinských Maďarov je od roku 2006, v období 2007 – 2011 bol podpredsedom ZVM; od roku 2007 je nepretržite volený za člena Rady ZVM; od roku 2019 bol trikrát zvolený do funkcie predsedu Výkonnej rady ZVM.

Od roku 2016 je správcom Nadácie Prosperitati, ktorá realizuje Program hospodárskeho rozvoja Vojvodiny, ktorý vychádza zo Stratégie územného a hospodárskeho rozvoja vojvodinskej maďarskej komunity, ktorý vznikol z iniciatívy predsedu Zväzu vojvodinských Maďarov Istvána Pásztora. Od 2022 – 2024 bol predsedom Zhromaždenia obce Mali Iđoš.

Od roku 2004 bol výborníkom v Zhromaždení obce Mali Iđoš a ako poradca predsedu Obce Mali Iđoš (2008 – 2012) bol zodpovedný za realizáciu IPA projektov cezhraničnej spolupráce, spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy a miestnymi spoločenstvami, ako aj na vypracovanie a realizáciu strategických dokumentov. V období 2007 – 2008 plnil povinnosti úradujúceho riaditeľa VP pre stavebné pozemky a cesty Obce Mali Iđoš. V období 2010 – 2012 bol členom Správnej rady Fondu na podporu investícií vo Vojvodine –  Vojvodina investment promotion – VIP. Ako zástupca pokrajinského tajomníka na Pokrajinskom sekretariáte hospodárstva, zamestnanosti a rovnosti pohlaví (2012 – 2016) sa zaoberal programami rozvoja MZV, podporou aktívnych opatrení zamestnanosti a implementáciou projektov IPA medziregionálnej cezhraničnej spolupráce.

V rámci študentského výmenného programu absolvoval jeden semester na Fakulte štátnych a právnych vied Centra európskych štúdií Univerzity v Segedíne a pokračoval v odbornom štúdiu fungovania inštitúcií a orgánov EÚ, procesov európskych integrácií a projektového manažmentu, pokračoval v roku 2008 ako stážistka v kancelárii poslankyne Kingy Gál, v Európskom parlamente. Bol účastníkom, školiteľom, prednášateľom mnohých školení organizovaných Národným demokratickým inštitútom (National Democratic Institut – NDI), Inštitútom Roberta Schumana (Robert Schuman Institute), HUN-IDA UNDP, Belehradským fondom pre politickú výnimočnosť, Széchenyi István college a Agentúrou pre miestnu demokraciu.

Je ženatý, otec troch detí. 


Kontakt

email: kabinetpredsednika@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102; 487-4107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika