Podpredsedovia Zhromaždenia

Podpredseda zhromaždenia pomáha predsedovi zhromaždenia pri vykonávaní úkonov z jeho pôsobnosti a vykonáva úkony, ktoré mu zverí predseda.

Predsedu zhromaždenia, v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenosti vykonávať svoju funkciu, zastupuje podpredseda, ktorého určí predseda zhromaždenia, a ak ho predseda zhromaždenia neurčí, zastupuje ho najstarší podpredseda, ak zhromaždenie nerozhodne, aby ho zastupoval niektorý iný podpredseda.