O Skupštini

Skupština AP Vojvodine je najviši organ AP Vojvodine koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Najviši pravni akt Autonomne pokrajine Vojvodine jeste Statut. Donosi ga Skupština uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine Republike Srbije.

Statutom se, na osnovu Ustava Republike Srbije i Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS”, br. 99/2009 i 67/2012 – Odluka US), utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, izbor, organizacija i rad njenih organa, kao i druga pitanja od interesa za Autonomnu pokrajinu Vojvodine.

Građani u AP Vojvodini ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na rasu, pol, nacionalnu pripadnost, društveno poreklo, rođenje, veroispovest, političko ili drugo uverenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost i psihički ili fizički invaliditet, u skladu sa Ustavom i zakonom.

U radu Skupštine, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u ravnopravnoj službenoj upotrebi jesu i mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

U međunarodnoj saradnji, između ostalih aktivnosti, izdvaja se članstvo u Skupštini evropskih regija (AER).

Sedište Skupštine je u Novom Sadu, ulica Vladike Platona 1 u zgradi Banskog dvora, koja je proglašena spomenikom kulture od izuzetnog značaja.

Organizacija rada

Organizacija i način rada Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i ostvarivanje prava i dužnosti poslanika uređeni su Poslovnikom o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština ima predsednika, a prilikom svakog konstituisanja Skupština utvrđuje broj potpredsednika, na predlog predsednika.

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim oblastima i obavljanje drugih poslova obrazuju se odbori kao stalna radna tela.

Skupština ima i generalnog sekretara koji pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica i rukovodi Službom Skupštine.