A Képviselőház

Vajdaság AT Képviselőháza Vajdaság AT legfelsőbb szerve, amely jogalkotási és egyéb hatáskört gyakorol, az Alkotmánnyal, törvénnyel és a Statútummal összhangban.

Vajdaság AT Képviselőháza 120 képviselőből áll, akiket közvetlen választáson, titkos szavazással, a részarányos választási rendszer alapján választanak meg négy évig tartó időszakra.

Vajdaság Autonóm Tartomány legmagasabb rangú jogi aktusa a Statútum. A statútumot a Képviselőház a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének előzetes jóváhagyása mellett hozza meg.

A statútum az autonóm tartomány hatáskörét, szerveinek megválasztását, szervezeti felépítésüket és működésüket és az autonóm tartomány érdekeihez fűződő egyéb kérdéseket szabáklyozza, a Szerb Köztársaság Alkotmánya és A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009. És 67/2012. Sz. – Az AB határozata) apján.

Vajdaság AT-ban a polgárok egyenrangúan érvényesítik jogaikat, fajuktól, nemüktől, nemzeti hovatartozásuktól, társadalmi eredetüktől, születésüktől, vallásuktól, politikai és egyéb meggyősődésüktől, vagyoni állapotuktól, kultúrájuktól, nyelvüktől, lelki vagy testi rokkantságuktól függetlenül, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

A Képviselőház munkájában a szerb nyelvvel és cirill írásmóddal egyenrangú hivatalos használatban van a magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelv és írás is, a törvénnyel összhangban.

A nemzetközi együttműködés tekintetében, egyébb aktivitások mellett, ki kell emelni az Európai Régiók Közgyűlésében (AER) való tagságot.

Képviselőház székhelye Újvidék, Platon püspök utca 1 alatt a Báni palota épületében, melyet kiemelt jelentőségű kulturális műemléknek nyilvánítottak.

Munkaszervezés

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza munszervezését és munkamódját, valamint a képviselők jogait és kötelezettségeit Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának ügyrendje szabályozza. 

A Képviselőháznak van elnöke az alelnökök számát pedig a Képviselőház megalakulása alkalmával kell meghatározni, a házelnök javaslata alapján.

A Képviselőház hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása és megtárgyalása, az aktusok előterjesztése, az egyes területeken uralkodó helyzet áttekintése és egyéb teendők ellátása érdekében bizottságok, mint állandó jellegű munkatestületek alakulnak.

A Képviselőháznak van főtitkár is, aki segít a Képviselőház elnökének és alelnökeinek az ülések előkészítésében és lefolytatásában, irányítja a Képviselőházi Szolgálat működését.