Sednice Skupštine

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine i predlaže dnevni red sednice.

Sednicu Skupštine može sazvati i potpredsednik Skupštine po ovlašćenju predsednika ili u slučaju objektivne sprečenosti predsednika da to učini. Predlog za sazivanje sednice može da podnese Pokrajinska vlada ili najmanje jedna petina poslanika. U slučaju podnošenja ovog predloga, predsednik ili potpredsednik dužan je da sazove sednicu Skupštine, koja se mora održati u roku od deset dana od dana podnošenja predloga.

Saziv za sednicu dostavlja se poslanicima najkasnije deset dana pre dana određenog za održavanje sednice. Uz saziv, dostavlja se i materijal koji je u vezi s predlogom dnevnog reda, ukoliko nije dostavljen ranije, kao i zapisnik s prethodne sednice (putem pošte i u elektronskom obliku).

Predsednik Skupštine može sazvati sednicu Skupštine u kraćem roku, ali ne kraćem od 72 časa, o čemu će on, na početku sednice, dati obrazloženje.

Izuzetno, sednicu Skupštine predsednik može sazvati i u roku kraćem od 72 časa, ukoliko postoje razlozi hitnosti (razmatranje amandmana podnetog na predlog akta koji je Skupština kao ovlašćeni predlagač podnela Narodnoj skupštini, utvrđivanje amandmana na predlog akta koji razmatra Narodna skupština, u slučaju narušavanja bezbednosti Pokrajine i slučaju elementarne nepogode i o čemu će predsednik Skupštine na početku sednice Skupštine dati obrazloženje.

U slučaju sazivanja sednice Skupštine u kraćim rokovima predviđenim u članu 79. stav 2. i 3. Poslovnika o radu, saziv, materijal koji je u vezi s predlogom dnevnog reda, drugi materijali i zapisnik s prethodne sednice dostavljaju se samo u elektronskom obliku.

Na zahtev predsednika, odnosno ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe ili poslanika koji nije član poslaničke grupe, materijali se mogu u pisanoj formi preuzeti u sedištu Skupštine.

Po pravilu, sednice se održavaju, utorkom, sredom i četvrtkom u vremenu od 10 do 19 časova, s jednosatnom pauzom.

Sednica se može održati i drugim danom ukoliko za to postoje opravdani razlozi koje predsednik Skupštine saopštava poslanicima. Skupština može da nastavi s radom na sednici i posle 19 časova, dok se ne završi rad po Dnevnom redu, o čemu predsednik Skupštine obaveštava poslanike najkasnije do 18 časova.

U radu sednice Skupštine učestvuju i predsednik, potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade, ovlašćeni predstavnici Pokrajinske vlade i predstavnici drugih predlagača, kao i lica koja predsednik Skupštine pozove na sednicu.

O radu na sednici Skupštine vodi se zapisnik. Usvojeni zapisnik potpisuju predsednik i generalni sekretar Skupštine i stavlja se pečat Skupštine. Na sednici se vode stenografske beleške i vrši tonsko snimanje toka sednice. U stenografske beleške unosi se tekst u izrečenom obliku. Pravo je svakog poslanika da ostvari uvid u stenografske beleške, kao i da na zahtev dobije izvod iz stenografskih beležaka sa sadržinom izlaganja.

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika: o donošenju i promeni Statuta; o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovođenje Statuta; o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine i o izboru i razrešenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika: o prevremenom prestanku mandata Skupštine; o raspisivanju pokrajinskog referenduma; o donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog računa; o izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine; o izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Pokrajinske vlade i o donošenju poslovnika o radu Skupštine.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, osim ako Skupština odluči da se glasa tajno. Poslanik se izjašnjava javnim glasanjem za predlog, protiv predloga ili se uzdržava od glasanja.

Skupština može održati svečanu sednicu. Predsednik Skupštine može sazvati svečanu sednicu Skupštine povodom državnih i međunarodnih praznika, kao i povodom obeležavanja istorijskih godišnjica.

Na svečanu sednicu Skupštine, predsednik može pozvati predsednika Republike, predsednika i članove Vlade Republike Srbije, predsednika i članove Pokrajinske vlade, predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva, kao i druge predstavnike javnog, naučnog i kulturnog života Srbije.

Skupština može održati tematsku sednicu. Predsednik Skupštine može sazvati tematsku sednicu Skupštine radi razmatranja pitanja koja su u vezi s vođenjem politike u pojedinoj oblasti i pitanjima od šireg privrednog, kulturnog i političkog značaja.

Na tematsku sednicu Skupštine predsednik može pozvati predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva, ukoliko oceni da njihovo učešće na sednici može doprineti sveobuhvatnijem sagledavanju pitanja koje je na dnevnom redu tematske sednice.

Dnevni red svečane i tematske sednice utvrđuje predsednik Skupštine. U pogledu načina na koji se poslanicima dostavlja saziv za svečanu i tematsku sednicu, shodno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine koje su u vezi sa sazivanjem sednice Skupštine.

Detaljnije: Poslovnik o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine