Zasadnutia Zhromaždenia

Zasadnutie zhromaždenia zvoláva predseda zhromaždenia a navrhuje rokovací program zasadnutia.

Zasadnutie zhromaždenia môže zvolať podpredseda zhromaždenia na základe oprávnenia predsedu alebo v prípade objektívnej znemožnenosti, aby to urobil. Návrh na zvolanie zasadnutia môže podať Pokrajinská vláda alebo najmenej jedna pätina poslancov. V prípade podávania tohto návrhu predseda alebo podpredseda је povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa musí uskutočniť v desaťdňovej lehote po dni podania návrhu.

Pozvanie na zasadnutie sa doručí poslancom najneskôr desať dní pred dňom určeným na uskutočnenie zasadnutia. Spolu s pozvaním sa doručí materiál, ktorý sa vzťahuje na návrh rokovacieho programu, ak nie je doručený skôr a zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia (poštou alebo v elektronickej forme).

Zasadnutie zhromaždenia predseda môže zvolať aj v kratšej lehote, ale nie kratšej ako 72 hodín, о čom predseda zhromaždenia na začiatku zasadnuutia zhromadenia podá informáciu.

Výnimočne predseda môže zvolať zasadnutie zhromaždenia aj v kratšej lehote ako 72 hodiny, ak existujú dôvody naliehavosti (rozoberanie amandementu podaného k návrhu aktu, ktorý zhromaždenie ako oprávnený navrhovateľ podalo Národnému zhromaždeniu, určenie amendemenu na návrh aktu, ktorý rozoberá Národné zhromaždenie v prípade porušenia bezpečnosti pokrajiny a v prípade živelnej pohromy, o čom predseda Zhromaždenia na začiatku zhromaždenia podá zdôvodnenie.

V prípade zvolávania zasadnutia zhromaždenia v kratších lehotách určených v článku 79. odsek 2. a 3. rokovacieho poriadku pozvanie, materiál ktorý sa vzťahuje na návrh rokovacieho programu, iný materiál a zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia sa odovzdávajú len v elektronickej forme.

Na žiadosť predsedu, resp. oprávneného predstaviteľa poslaneckej skupiny alebo poslancov, ktorý nie je členom poslaneckej skupiny, materiály sa môžu prevziať len v písomnej podobe v sídle zhromaždenia.

Zasadnutia sa spravidla konajú v utorok, stredu alebo vo štvrtok v čase od 10 do 19 hodín s jednohodinovou prestávkou.

Zasadnutie sa môže konať aj v iný deň, ak sú na to oprávnené dôvody, ktoré predseda zhromaždenia oznámi poslancom. Zhromaždenie môže pokračovať v práci na zasadnutí aj po 19. hodine, pokým sa neukončí práca podľa rokovacieho programu, о čom predseda zhromaždenia informuje poslancov najneskôr do 18. hodiny.

V práci zromaždenia sa podieľajú aj predseda, podpredsedovia a členovia Pokrajnskej vlády, oprávnení predstavitelia Pokrajnskej vlády a iní navrhovatelia ako aj osoby, ktoré predseda zhromaždenia pozve na zasadnutie.

O práci na zasadnutí zhromaždenia sa vedie zápisnica, schválenú zápisnicu podpisuje predseda a ganerálny tajomník zhromaždenia a kladie sa pečiatka zhromaždenia. Na zasadnutí sa vedú stenografické záznamy a koná sa audio nahrávanie priebehu zasadnutia. Do stenografických záznamov sa vnáša text vo vyslovenej podobe. Každý poslanec má právo nahliadnutia do stenografických záznamov, ako aj na základe žiadosti dostať výpis zo stenografických záznamov s obsahom výkladu.

Zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina celkového počtu poslancov, ak štatútom nie je určená osobitná väčšina.

Zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou celkového počtu poslancov: о vynesení a zmene štatútu, o vynesení pokrajinského parlamanetného uznesenia o uskutočnení štatútu, o vynesení pokrajinského parlametného uznesenia o symboloch AP Vojvodiny a о voľbe a uvoľnení z funkcie Pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana.

Zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov celkového počtu poslancov: о predčasnom zániku mandátu zhromaždenia; о vypísaní pokrajinského referenda; о schválení rozpočtu AP Vojvodiny a schválení účtovnej závierky; o voľbe a uvoľnení predsedu a podpredsedu zhromaždenia; о voľbe a uvoľnení predsedu, podpredsedu a členov Pokrajnskej vlády a о vynesení rokovacieho poriadku zhromaždenia.

Hlasovanie na zasadnutí zhromaždenia je verejné, okrem ak zhromaždenie nerozhodne, že sa bude hlasovať tajne. Poslanec sa verejným hlasovaním vyjadruje za návrh, proti návrhu alebo sa zdržiava hlasovania.

Zhromaždnie môže mať slávnostné zasadnutie. Slávnostné zasadnutie zhromaždenia predseda zhromaždenia môže zvolať pri príležitosti štátnych a medzinárodných sviatkov a zaznamenávania historických výročí.

Na slávnostné zasadnutie zhromaždenia predseda môže pozvať prezidenta republiky, predsedu a členov vlády Srbskej republiky a pokrajinskej vlády, zástupcov iných orgánov a organizácií z krajiny a zahraničia a iných predstaviteľov verejného, vedeckého a kultúrneho života Srbska.

Zhromaždenie môže mať tematické zasadnutie. Tematické zasadnutie zhromaždenia môže predseda zhromaždenia zvolať na rozoberanie otázok, ktoré súvisia s vedením politiky v jednotlivej oblasti a otázkami širšieho hospodárskeho, kultúrneho a politického významu.

Na tematické zasadnutie zhromaždenia predseda môže pozvať zástupcov iných orgánov a organizácií z krajiny a zahraničia, ak posúdi, že ich účasť na zasadnutí môže prispieť ku komplexnejšiemu rozoberaniu otázky, ktorá je na rokovacom programe tematického zasadnutia.

Rokovací program slávnostného a tematického zasadnutia ustaľuje predseda zhromaždenia. Na spôsob, akým sa poslancom doručujú pozvania na slávnostné a tematické zasadnutie sa obdobne uplatňujú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku, ktoré súvisia so zvolávaním zasadnutia zhromaždenia.

Podrobnejšie: Rokovací poriadok Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny