Şedinţa Adunării

Şedinţa Adunării P.A.Voivodina este convocată de preşedintele Adunării care propune şi ordinea de zi a şedinţei.

Şedinţa Adunării poate fi convocată şi de vicepreşedintele Adunării conform autorizaţiei preşedintelui sau în cazul împiedicării obiective a preşedintelui de a face aceasta. Propunerea de convocare a şedinţei o poate prezenta Guvernul Provincial sau cel puţin o cincime din numărul de deputaţi. În cazul prezentării acestei propuneri, preşedintele sau vicepreşedintele este dator să convoace şedinţa Adunării, care trebuie ţinută în termen de zece zile de la data prezentării propunerii.

Convocarea pentru şedinţă se remite deputaţilor cel târziu zece zile înainte de data prevăzută pentru ţinerea şedinţei. Împreună cu convocarea şedinţei se remite materialul care se referă la propunerea ordinei de zi, dacă nu a fost remis mai înainte şi procesul - verbal de la şedinţa precedentă, prin poştă şi în formă electronică.

Preşedintele poate convoca şedinţa Adunării şi într-un termen mai scurt, însă nu mai scurt de 72 de ore, fapt asupra căruia preşedintele va face o expunere de motive la începutul şedinţei Adunării.

În mod excepţional, preşedintele poate convoca şedinţa şi într-un termen mai scurt de 72 de ore, dacă există motive de urgenţă (dezbaterea amendamentului prezentat la proiectul de act pe care Adunarea, ca propunător autorizat l-a înaintat Adunării Naţionale, stabilirea amendamentului la proiectul de act pe care-l dezbate Adunarea Naţională, în caz de periclitare a securităţii Provinciei şi în caz de catastrofe naturale, fapt asupra căruia preşedintele Adunării va face o expunere de motive la începutul şedinţei Adunării.

În cazul convocării şedinţei Adunării în termene mai scurte decât cele prevăzute la articolul 79 alineatele 2 şi 3 din Regulamentul privind activitatea, convocarea, materialul care se referă la propunerea ordinei de zi, alte materiale şi procesul- verbal de la şedinţa precedentă se remit doar în formă electronică.

La cererea preşedintelui, respectiv a reprezentantului autorizat al clubului de deputaţi sau a deputatului care nu este membru al clubului de deputaţi, materialele se pot prelua în formă scrisă la sediul Adunării.

Şedinţele Adunării se ţin de regulă marţi, miercuri şi joi între orele 10,00 şi 19,00, cu o pauză de o oră.

Şedinţa Adunării se poate ţine şi în alte zile dacă pentru aceasta există motive justificate pe care preşedintele Adunării le comunică deputaţilor. Adunarea îşi poate continua lucrările la şedinţă şi după ora 19,00 până nu se încheie lucrările prevăzute în ordinea de zi, fapt despre care preşedintele Adunării informează deputaţii cel târziu până la ora 18.

La lucrările şedinţei Adunării participă şi preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Guvernului Provincial, reprezentanţii autorizaţi ai Guvernului Provincial şi alţi propunători, precum şi persoanele pe care preşedintele Adunării le invită la şedinţă.

Cu privire la activitatea Adunării se ţine proces-verbal. Procesul-verbal adoptat îl semnează preşedintele şi secretarul general al Adunării şi se pune sigiliul Adunării. La şedinţă se ţin şi notiţe stenografice şi se face înregistrarea audio a şedinţei. În notiţele stenografice se introduce textul în forma expusă. Fiecare deputat are dreptul de acces la notiţele stenografice, precum şi ca la solicitare să primească extras din notiţele stenografice cu conţinutul expunerilor.

Adunarea decide prin majoritatea de voturi la şedinţa la care participă majoritatea din numărul total al deputaţilor, dacă în baza Statutului nu este prevăzută o majoritate specială.

Adunarea decide prin majoritatea de două treimi de voturi din numărul total al deputaţilor cu privire la: adoptarea şi modificarea Statutului; adoptarea hotărârii Adunării Provinciei pentru aplicarea Statutului; adoptarea hotărârii Adunării provinciei privind simbolurile P.A. Voivodina şi alegerea şi destituirea Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul.

Adunarea decide prin majoritatea de voturi din numărul total al deputaţilor cu privire la: încetarea mandatului înainte de termen al Adunării; decretarea referendumului provincial; adoptarea bugetului P.A. Voivodina şi adoptarea bilanţului; alegerea şi destituirea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării; alegerea şi destituirea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Guvernului provincial şi adoptarea Regulamentului privind activitatea Adunării.

La şedinţa Adunării votarea este publică, cu excepţia cazului în care Adunarea hotărăşte să se voteze secret. Deputatul se pronunţă prin vot public pentru propunere, împotriva propunerii sau se abţine de la vot.

Adunarea poate ţine şedinţe festive. Şedinţa festivă a Adunării, preşedintele Adunării o poate convoca cu prilejul sărbătorilor de stat şi internaţionale şi marcării jubileelor istorice.

La şedinţa festivă a Adunării, preşedintele îl poate invita pe preşedintele Republicii, preşedintele şi membrii Guvernului Republicii Serbia şi Guvernului Provincial, reprezentanţii altor organe şi organizaţii din ţară şi străinătate şi alţi reprezentanţi ai vieţii publice, ştiinţifice şi culturale a Serbiei.

Adunarea poate ţine şedinţe tematice. Şedinţa tematică a Adunării, preşedintele Adunării o poate convoca în vederea dezbaterii problemelor care se referă la politica într-un anumit domeniu şi problemele de interes economic, cultural şi politic mai larg.

La şedinţa tematică a Adunării, preşedintele poate invita reprezentanţi ai altor organe şi organizaţii din ţară şi străinătate în cazul în care apreciază că participarea acestora la şedinţă poate contribui la analizarea mai complexă a problemei care se află pe ordinea de zi a şedinţei tematice.

Ordinea de zi a şedinţei festive şi tematice este stabilită de preşedintele Adunării. Cu privire la modul în care se remite deputaţilor convocarea pentru şedinţa tematică şi festivă, se aplică similar dispoziţiile prezentului regulament care se referă la convocarea şedinţei Adunării.

Detalii: Regulamentul Adunării Provinciei Autonome Voivodina