A Képviselőház ülései

A Képviselőház ülését a Képviselőház elnöke hívja össze és terjeszti elő az ülés napirendjét.

A Képviselőház ülését a Képviselőház alelnöke is összehívhatja az elnök meghatalmazása szerint vagy az elnök objektív akadályozottsága esetén. Az ülés összehívására javaslatot tehet a tartományi kormány vagy a képviselők számának legalább egy ötöde. Amennyiben az ülés összehívására vonatkozó javaslatot a tartományi kormány vagy a képviselőknek legalább egy ötöde nyújtja be, az elnök vagy az alelnök, köteles összehívni a Képviselőház ülését, amelyet a javaslat benyújtásának napjától számított tíz napon belül meg kell tartani.

A Képviselőház ülésére szóló meghívót a képviselőknek legkésőbb tíz nappal az ülés megtartására meghatározott nap előtt meg kell küldeni. A meghívóval együtt, ha korábban már nem küldték el, meg kell küldeni a napirend javaslatára vonatkozó anyagot és az előző ülés jegyzőkönyvét (postai úton, vagy elektronikus alakban).

A Képviselőház ülését az elnök rövidebb, de 72 óránál nem rövidebb határidőben is összehívhatja, és ezt a Képviselőház ülésének kezdetén meg kell, hogy indokolja.

Kivételesen, ha sürgősségi indokok éllnak fenn (az aktusjavaslatra tett azon módosító javaslat megvitatása, amelyet a Képviselőház, mint meghatalmazott előterjesztő a Nemzetgyűlésnek nyújtott be, a Nemzetgyűlés által megvitatandó aktusjavaslatra tett módosító javaslat megállapítása, a Tartomány biztonságának veszélyeztetése esetén, valamint elemi csapás esetén) a Képviselőház ülését az elnök 72 óránál rövidebb határidőn belül is összehívhatja, és ezt a Képviselőház ülésének kezdetén meg kell, hogy indokolja.

A rövidebb határidőn belül összehívott, az ügyrend 79. szakaszának 2. és 3. bekezdésében előirányzott képviselőházi ülés esetén a meghívót, a napirend javaslatára vonatkozó és egyéb anyagot és az előző ülés jegyzőkönyvét csak elektronikus formában kell megküldeni.

A képviselőcsoport elnökének vagy meghatalmazott képviselőjének, illetve olyan képviselőnek kérelmére, aki nem tagja képviselői csoportnak, az anyagok írott alakban átvehetők a Képviselőház székhelyén.

Az üléseket rendszerint kedden, szerdán és csütörtökön tartják meg, 10 és 19 óra között, egy órás szünettel.

Az ülés más napokon is megtartható, ha ehhez megvannak az indokolt okok, amelyeket a Képviselőház elnökének közölnie kell a képviselőkkel. A Képviselőház 19,00 óra után is folytathatja a munkát, míg a meghatározott napirend szerint be nem fejezik a munkát, amiről a Képviselőház elnöke legkésőbb 18 óráig köteles értesíteni a képviselőket.

A képviselőházi ülés munkájában részt vesz az elnök, az alelnökök, a tartományi kormány tagjai, a tartományi kormány meghatalmazott képviselői és más javaslattevők, valamint azok a személyek, akiket a Képviselőház elnöke az ülésre meghív.

A Képviselőház ülésének munkájáról jegyzőkönyvet kell felvenni, az elfogadott jegyzőkönyvet a Képviselőház elnöke és főtitkár írja alá, és el kell látni a Képviselőház pecsétjével. Az ülésről gyorsírói jegyzet valamint hangfelvétel készül. A gyorsírói jegyzetben a kimondott szöveget kell rögzíteni. Minden képviselőt megilleti a gyorsírói jegyzetbe való betekintés joga, és kérelmére ki kell adni számára a gyorsírói jegyzetnek az előadást tartalmazó kivonatát.

A Képviselőház a képviselők szótöbbségével dönt, ha az ülésen a képviselők összlétszámának többsége jelen van, hacsak a statútum a döntéshozatalra nem irányoz elő minősített többséget.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának kétharmados szótöbbségével dönt a statútum meghozataláról és módosításáról, a statútum végrehajtásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet meghozataláról, a Vajdaság AT jelképeiről szóló tartományi képviselőházi rendelete meghozataláról, valamint a tartományi polgári jogvédő – ombudsman megválasztásáról és felmentéséről.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának szótöbbségével dönt a Képviselőház mandátumának idő előtti megszűnéséről, tartományi referendum kiírásáról, Vajdaság AT költségvetésének meghozataláról és a zárszámadás elfogadásáról, a Képviselőház elnökének és alelnökeinek megválasztásáról és felmentéséről, a Tartományi Kormány elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról és felmentéséről és a Képviselőház ügyrendjének meghozataláról.

A Képviselőház ülésén a szavazás nyilvános, kivéve, ha a Képviselőház eldönti, hogy a szavazás titkos legyen. A képviselők nyilvánosan szavaznak a javaslat mellett, ellene vagy tartóüzkodnak a szavazástól.

A Képviselőház díszülést is tarthat. A Képviselőház elnöke díszülést hívhat össze állami és nemzetközi ünnepek, valamint történelmi évfordulók megtartása alkalmával.

A Képviselőház díszülésére az elnök meghívhatja a köztársasági elnököt, a Szerb Köztársaság Kormányának elnökét és tagjait, a Tartományi Kormány elnökét és tagjait, hazai és külföldi szervek és szervezetek képviselőit, valamint Szerbia köz-, tudományos- és művelődési életének egyéb képviselőit.

A Képviselőház tematikus ülést is tarthat. A Képviselőhár elnöke tematikus képviselőházi ülést hívhat össze olyan kérdések megvitatása érdekében, amelyek az egyes területekre vonatkozó politika folytatásával, és szélesebb jelentőségű gazdasági, művelődési és politikai kérdésekkel kapcsolatosak.

A Képviselőház tematikus ülésére az elnök meghívhatja a más hazai és külföldi szervek és szervezetek képviselőit, amennyiben megítélése szerint az ülésen való részvételük hozzájárulhat a tematikus ülés napirendjén szereplő kérdésnek átfogóbb áttekintéséhez.

A díszülés és tematikus ülés napirendjét a Képviselőház elnöke határozza meg. A dísz- és tematikus ülésre szóló meghívónak a képviselők számára való megküldése módjára értelemszerűen kell alkalmazni az ügyrendnek a Képviselőház üléseinek összehívásával kapcsolatos rendelkezéseit.

Részletesebben: Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának ügyrendje