Skupštinski odbori

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim oblastima i vršenje drugih poslova, obrazuju se odbori kao stalna radna tela. Odbori imaju predsednika i deset članova, ako Poslovnikom nije drugačije određeno.

 1. Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine
 2. Odbor za administrativna i mandatna pitanja
 3. Odbor za nacionalnu ravnopravnost
 4. Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine
 5. Odbor za propise
 6. Odbor za privredu
 7. Odbor za poljoprivredu
 8. Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
 9. Odbor za budžet i finansije
 10. Odbor za obrazovanje i nauku
 11. Odbor za omladinu i sport
 12. Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci
 13. Odbor za kulturu i javno informisanje
 14. Odbor za predstavke i predloge
 15. Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu
 16. Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi
 17. Odbor za bezbednost
 18. Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju
 19. Odbor za ravnopravnost polova

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Skupštine u dogovoru s predsednicima poslaničkih grupa, predlaže kandidate za predsednike i članove odbora, srazmerno broju poslanika koje te političke stranke imaju u Skupštini.

Skupština može da obrazuje, iz reda poslanika, anketne odbore radi utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima. Odlukom o obrazovanju anketnog odbora utvrđuje se sastav i zadatak odbora.

Skupština može da obrazuje komisije radi proučavanja konkretnih pitanja od interesa za pokrajinu. Aktom o obrazovanju određuje se zadatak i sastav komisije.