Nadzorni odbor za izbornu kampanju

 

U okviru svojih nadležnosti Odbor:

 • prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku;
 • kontroliše postupanje javnih medijskih servisa u primeni odredaba ove odluke koje se odnose na obezbeđivanje uslova za nepristrasno, pravično i uravnoteženo predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista i kandidata sa proglašenih izbornih lista;
 • predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa;
 • obraća se javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata;
 • upozorava na postupke političkih stranaka, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata;
 • daje inicijativu za pokretanje postupka pred nadležnim državnim organima, ako bilo koji učesnik u izbornoj kampanji svojim ponašanjem poziva na nasilje, širi nacionalnu, versku ili rasnu mržnju ili podstiče na neravnopravnost polova i
 • utvrđuje broj i trajanje emisija za predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista, ako se sporazum o broju i trajanju emisija za predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista ne zaključi u predviđenom roku.

Skupština AP Vojvodine je na 27. sednici odražnoj 06. novembra 2023. godine donela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, u sledećem sastavu:

 1. PROF. DR GORAN VASIN, redovan profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
 2. SNEŽANA MIHAJLOVIĆ, profesor marksizma
 3. ŽUŽANA MACKO (Mackó Zsuzsanna), diplomirani profesor mađarskog jezika i književnosti
 4. OSTOJA SIMETIĆ, diplomirani ekonomista
 5. MILjAN ISAKOV, diplomirani pravnik
 6. LjUBOMIR APRO, diplomirani pravnik
 7. PROF. DR BORIS STOJKOVSKI, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
 8. PROF. DR RASTISLAV STOJSAVLjEVIĆ, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
 9. NEMANjA KRESOJEVIĆ, master ekonomista
 10. ALEKSANDAR M. GAJIĆ, istraživač saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sad