Колегијум Скупштине

Колегијум Скупштине је тело Скупштине које сазива председник Скупштине ради координације рада и обављања консултација у вези с радом Скупштине.

Колегијум чине председник Скупштине, потпредседници Скупштине и председници посланичких група у Скупштини.

Састанцима колегијума могу присуствовати и лица која нису чланови колегијума, на позив председника Скупштине.

Колегијум помаже председнику Скупштине у представљању Скупштине, сазивању седница Скупштине, утврђивању предлога дневног реда, усклађивању рада радних тела и другим питањима из надлежности председника Скупштине.