Явни набавки Служби Скупштини АПВ

Правилнїк о блїзшим ушорйованю поступку явней набавки у Скупштини АП Войводини и Служби Скупштини АП Войводини*

Архива 2014. року*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Стручна литература за редовне потребе запослених (штампа - дневна, недељна, месечна)

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 24.02.2014. године до 10:00 часова

* Надпомнуцe: Тeксти написани на сeрбским язику