Pristup informacijama od javnog značaja

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja je uslov za kvalitetno i efikasno uživanje drugih ljudskih prava i sloboda (na primer: slobode mišljenja, prava na informisanje, biračkog prava,) i nezamenjiv je instrument za vršenje kontrole nad radom organa države. Ovo pravo građana otvara put da bez posrednika, stvarno i odgovorno učestvuju u vršenju javnih poslova i u procesu donošenja odluka, kao i da utiču na njihov sadržaj i efikasnost sprovođenja. Na ovaj način se istovremeno jača i princip odgovornost u radu svih nosilaca vlasti i stvaraju se uslovi za brži razvoj demokratije, izgradnju i stabilnost institucije demokratskog sistema, ali i za ekonomski razvoj zemlje.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja definisano je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama je Dragutin Galović, v.d. pomoćnika generalnog sekretara Skupštine APV.

Svako, pod jednakim uslovima, ima pravo na pristup informacijama, s tim što je potrebno ispuniti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

 Zahtev za pristup informacijama

Svako ko želi da upotrebi svoje pravo iz Zakona o slobodnom pristupu informciji od javnog značaja na ovoj stranici može preuzeti Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja.

Popunjen zahtev se može podneti:

 1. poštom ili predati lično u pisarnici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na adresu:

  Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine
  Vladike Platona bb
  21101 Novi Sad
  Republika Srbija
 2. faksom na broj  +381 21 457-917 
 3. elektronskom poštom na adresu: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Preuzimanje obrasca zahteva

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903