Prístup k informáciám verejného významu

Slobodný prístup k informáciám verejného významu je podmienkou pre kvalitné a účinné požívanie iných ľudských práv a slobôd (slobody mienky, práva na informovanie, volebného práva atď.) a je nenahraditeľným nástrojom na kontrolu práce štátnych orgánov. Toto právo otvára cestu, aby sa občania bez sprostredkovateľov, skutočne a zodpovedne zúčastňovali vo vykonávaní verejných úkonov a v procese vynášania uznesení a aby vplývali na ich obsah a účinnosť uskutočňovania. Týmto spôsobom sa súčasne zosilňuje aj zásada zodpovednosti v práci všetkých nositeľov moci a vytvárajú sa podmienky pre rýchlejší rozvoj demokracie, pre výstavbu a stabilitu inštitúcie demokratického systému a pre ekonomický rozvoj krajiny.

Právo na prístup k informáciám verejného významu je stanovené Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Oprávnenou osobou na vybavovanie žiadostí o slobodný prístup k informáciám je Dr. Sandra Stojković, generálna tajomníčka Zhromaždenia APV.

Každý za rovnakých podmienok má právo na prístup k informáciám s tým, že je potrebné vyplniť žiadosť o prístup k informáciám verejného významu.

Žiadosť o prístup k informáciám

Každý, kto chce požívať svoje právo vyplývajúce zo Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu, môže na tejto strane prevziať Žiadosť o prístup k informáciám verejného významu.

Vyplnená žiadosť sa môže podať:

 1. poštou alevo osobne v podateľni Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na adresu:

  Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
  Vladiku Platona 1
  21101 Nový Sad
  Srbská republika

 2. faxom na číslo  +381 21 457-917 
 3. elektronickou poštou na adresu: informacije@skupstinavojvodine.gov.rsI

Prevzatie tlačiva žiada

 

Osoba pre ochranu údajov o osobnosti

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903