Zákon o slobodnom prístupe k informaciám verejného významu

(Úradný vestník RS č. 120/2004, 54/2007, 104/2009 a 36/2010)

I. ZÁKLADNE USTANOVENIA

Predmet zákona

Článok 1

Týmto zákonom sa upravujú práva na prístup k informáciám verejného významu, ktorými disponujú orgány verejnej moci, za účelom uskutočnenia a ochrany záujmov verejnosti vedieť a za účelom uskutočnenia slobodného demokratického zriadenia a otvorenej spoločnosti.

Za účelom uskutočnenia práva na prístup k informáciám verejného významu, ktorými disponujú orgány verejnej moci, týmto zákonom sa ustanovuje Poverenec pre informácie verejného významu (v ďalšom texte: Poverenec), ako samostatný štátny orgán, nezávislý vo výkone svojej príslušnosti.

Informácia verejného významu

Článok 2

Informácia verejného významu, v zmysle tohto zákona, je informácia, ktorou disponuje orgán verejnej moci a ktorá vznikla v práci alebo v súvise s prácou orgánu verejnej moci, obsiahnutá v danom dokumente a vzťahuje sa na všetko to, o čom verejnosť má oprávnený záujem vedieť.

Aby sa niektorá informácia považovala za informáciu verejného významu, nie je podstatné, či je zdroj informácie orgán verejnej moci alebo hociktorá iná osoba, nie je podstatný nosič informácií (papier, páska, film, elektronické médiá a pod.), na ktorom sa nachádza dokument obsahujúci informáciu nachádza, dátum vzniku informácie, spôsob zisťovania informácie, ani nie sú podstatné iné charakteristiky informácie.

Orgán verejnej moci

Článok 3

Orgán verejnej moci (v ďalšom texte: orgán moci) v zmysle tohto zákona je:

 1. štátny orgán, orgán teritoriálnej autonómie, orgán lokálnej samosprávy, ako aj organizácia poverená výkonom verejných oprávnení (v ďalšom texte: štátny orgán),
 2. právna osoba, ktorá zakladá alebo financuje vcelku, resp. v prevažnej časti štátny orgán.

Zákonné predpoklady o oprávnenom záujme

Článok 4

Oprávnený záujem verejnosti vedieť z článku 2 tohto zákona, jestvuje vždy, keď ide o informáciu, ktorou disponuje orgán moci, týkajúca sa ohrozenia, resp. ochrany zdravia občanov a životného prostredia; ak ide o iné informácie ktorými disponuje orgán moci, oprávnený záujem verejnosti o informovanosť z článku 2 tohto zákona existuje, ak orgán moci nedokáže opak.

Obsah práva na prístup k informáciám verejného významu

Článok 5

Každý má právo na informáciu, či orgán moci disponuje určitou informáciou verejného významu, resp. či mu je ona inak prístupná.

Každý má právo, aby mu informácia verejného významu bola sprístupnená tak, že sa mu umožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý informáciu verejného významu obsahuje, právo na kópiu toho dokumentu, ako aj právo, aby mu, na žiadosť, kópia dokumentu bola zaslaná poštou, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom.

Zásada rovnosti

Článok 6

Práva z tohto zákona patria všetkým za rovnakých podmienok, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, bydlisko, pobyt či sídlo, alebo osobné vlastnosti, akými sú rasa, vierovyznanie, nacionálna a etnická príslušnosť, pohlavie a podobné.

Zákaz diskriminácie novinárov a verejných informačných prostriedkov

Článok 7

Orgán moci nesmie zvýhodňovať žiadneho novinára alebo verejný informačný prostriedok, keď viacerí podali žiadosť, tak, že iba jednému, alebo jednému skôr než iným novinárom alebo verejným informačným prostriedkom umožní uskutočnenie práva na prístup k informáciám verejného významu.

Obmedzenie práv

Článok 8

Práva z tohto zákona výnimočne môžu byť podrobené obmedzeniam, predpísaným týmto zákonom, ak je nevyhnutne potrebné v demokratickej spoločnosti za účelom ochrany pred vážnejším porušením prevažnejšieho záujmu založeného na ústave alebo zákone.

Žiadne ustanovenie tohto zákona sa nesmie tlmočiť spôsobom, ktorý by priviedol k zrušeniu niektorého práva uznávaného zákonom, alebo k jeho obmedzeniu vo väčšej miere, než je predpísaná v odseku 1 tohto článku.

II. VYLÚČENIE A OBMEDZENIE SLOBODNÉHO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM VEREJNÉHO VÝZNAMU

Život, zdravie, bezpečnosť, súdnictvo, obrana krajiny, štátna a verejná bezpečnosť, hospodársky blahobyt krajiny a tajomstvo

Článok 9

Orgán moci neumožní žiadateľovi uskutočniť právo na prístup k informáciám verejného významu, ak by tým:

 1. ohrozil život, zdravie, bezpečnosť alebo iné blaho niektorej osoby;
 2. ohrozil, prekazil alebo sťažil znemožnenie alebo odhalenie trestného činu, obžalovanie z trestného činu, vedenie predbežného trestného konania, vedenie súdneho konania, výkon rozsudku alebo uskutočnenie trestu, alebo ktorékoľvek iné právne ustanovené konanie, alebo férové počínanie a spravodlivé súdenie;
 3. vážne ohrozil obranu krajiny, štátnu a verejnú bezpečnosť, alebo medzinárodné vzťahy;
 4. podstatne znížil schopnosť štátu riadiť hospodárske procesy v krajine, alebo podstatne sťažil uskutočnenie oprávnených hospodárskych záujmov;
 5. sprístupnil informáciu alebo dokument, pre ktorý je predpismi alebo úradným aktom založeným na zákone ustanovené, že sa chráni ako štátne, služobné, podnikateľské alebo iné tajomstvo, resp. ktorý je prístupný iba danému kruhu osôb, a odhalením ktorého by mohli nastať ťažké právne a iné následky pre záujmy chránené zákonom, ktoré majú prevahu nad záujmom o prístup k informáciám.

Informácia verejného významu vo vlastníctve orgánu moci, ktorá je už prístupná verejnosti

Článok 10

Orgán moci nemusí žiadateľovi umožniť uskutočnenie práva na prístup k informáciám verejného významu, keď ide o informáciu už je zverejnenú a prístupnú v krajine a na internete.

V prípade z odseku 1 tohto článku orgán moci v odpovedi na žiadosť uvedie nosič informácie (číslo úradného vestníka, názov publikácie a pod.), kde a kedy informácia bola zverejnená, vyjmúc prípadov, že je to všeobecne známe.

Spochybňovanie zverejnenej informácie zo strany orgánu moci

Článok 11

Ak orgán moci spochybní pravdivosť, či úplnosť informácie verejného významu, ktorá bola zverejnená, oznámi pravdivú a úplnú informáciu, resp. umožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje pravdivú a úplnú informáciu, vyjmúc prípadov z čl. 9 a 14 tohto zákona.

Vydeľovanie informácií

Článok 12

Ak sa žiadaná informácia verejného významu môže vydeliť z ostatných informácií v dokumente, do ktorých orgán moci nie je povinný žiadateľovi umožniť nahliadnutie, vtedy orgán moci žiadateľovi umožní nahliadnutie do tej časti dokumentu, ktorá obsahuje iba vydelenú informáciu.

Zneužívanie slobodného prístupu k informáciám verejného významu

Článok 13

Orgán moci neumožní žiadateľovi uskutočnenie práva na prístup k informáciám verejného významu, keď žiadateľ zneužíva práva na prístup k informáciám verejného významu, zvlášť keď je žiadanie nepochopiteľné, časté, keď sa opakuje žiadosť o tie isté, už získané informácie, alebo keď sa žiada príliš veľké množstvo informácií.

Súkromie a iné osobnostné práva

Článok 14

Orgán moci neumožní žiadateľovi uskutočniť právo na prístup k informáciám verejného významu, ak by tým porušil právo na súkromie, právo na dôstojnosť alebo iné právo osoby, na ktorú sa žiadaná informácia vzťahuje, okrem:

 1. ak osoba s tým súhlasila;
 2. ak ide o o osobnosť, jav alebo udalosť verejného záujmu a zvlášť keď ide o nositeľa štátnej a politickej funkcie a ak je informácia dôležitá s ohľadom na funkciu, ktorú tá osoba vykonáva;
 3. ak ide o osobu, ktorá svojím správaním sa, zvlášť v súvise so súkromným životom, dala podnet pre žiadanie informácie.

III. POSTUP PRED ORGÁNOM MOCI

Žiadosť o informáciu, nahliadnutie, vydávanie kópie a poučenie

Článok 15

Žiadateľ podáva písomnú žiadosť na orgán moci o uskutočnenie práva na prístup k informáciám verejného významu (v ďalšom texte: žiadosť).

Žiadosť musí obsahovať názov orgánu moci, meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ako aj čim presnejší popis žiadanej informácie.

Žiadosť môže obsahovať aj iné údaje, uľahčujúce nachádzanie žiadanej informácie.

Žiadateľ nemusí uviesť dôvod žiadosti.

Ak žiadosť neobsahuje údaje z odseku 2 tohto článku, resp. ak žiadosť nie je úhľadná, oprávnená osoba orgánu moci je povinná, bez úhrady, poučiť žiadateľa, ako tie nedostatky odstráni, resp. doručiť mu pokyny o doplnení.

Ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, resp. v lehote 15 dní odo dňa prijatia pokynov o doplnení, a nedopatrenia sú také, že sa podľa žiadosti nemôže konať, orgán moci vynesie záver o zamietnutí žiadosti ako neúhľadnej.

Orgán moci je povinný umožniť prístup k informáciám aj na základe ústnej žiadosti žiadateľa, ktorá sa oznamuje do zápisnice, pričom sa taká žiadosť vnáša do osobitnej evidencie a uplatňujú sa lehoty, ako keby žiadosť bola podaná písomne.

Orgán moci môže predpísať tlačivo pre podávanie žiadostí, ale musí rozoberať aj žiadosť, ktorá nie je zhotovená na tom tlačive.

Rozhodovanie o žiadosti

Článok 16

Orgán moci je povinný bez odkladu, a najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti, oboznámiť žiadateľa s disponovaním informáciou, poskytnúť mu na nahliadnutie dokument, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. vydať mu alebo zaslať kópiu toho dokumentu. Kópia dokumentu je zaslaná žiadateľovi dňom opúšťania podateľne orgánu moci, od ktorého sa informácia žiadala.

Ak sa žiadosť vzťahuje na informáciu, o ktorej sa môže predpokladať, že je významná pre ochranu života a slobody niektorej osoby, resp. pre ohrozenie alebo ochranu zdravia obyvateľov a životného prostredia, orgán moci musí oboznámiť žiadateľa s disponovaním tou informáciou, poskytnúť mu na nahliadnutie dokument, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. vydať mu kópiu toho dokumentu do 48 hodín od prijatia žiadosti.

Ak orgán moci nemá možnosť, z oprávnených dôvodov, v lehote z odseku 1 tohto článku oboznámiť žiadateľa s disponovaním informáciou, poskytnúť mu na nahliadnutie dokument, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, vydať mu, resp. zaslať kópiu toho dokumentu, je povinný o tom ihneď informovať žiadateľa a určiť dodatočnú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia od 40 dní odo dňa prijatia žiadosti, v ktorej žiadateľa oboznámi s disponovaním informáciou, poskytne mu na nahliadnutie dokument, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, vydá mu, resp. zašle kópiu toho dokumentu.

Ak orgán moci neodpovie na žiadosť v lehote, žiadateľ môže podať odvolanie Poverencovi, vyjmúc prípadov určených týmto zákonom.

Orgán moci spolu s informáciou o tom, že žiadateľovi umožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. že mu vydá kópiu toho dokumentu, oznámi žiadateľovi termín, miesto a spôsob, ktorým mu bude umožnené nahliadnutie do informácie, výšku nevyhnutných výdavkov na vypracovanie kópie dokumentu a v prípade, že nedisponuje technickými prostriedkami na vypracovanie kópie, oboznámi žiadateľa s možnosťou použitia vlastného vybavenia na vypracovanie kópie.

Nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, sa koná v úradných miestnostiach orgánu moci.

Žiadateľ môže z oprávnených dôvodov žiadať, aby sa nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, vykonalo v inom termíne, než je termín určený orgánom, od ktorého sa informácia žiadala.

Osobe, ktorá nie je vstave bez sprievodcu vykonať nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, sa umožní urobiť to za pomoci sprevádzajúcej osoby.

Ak orgán moci vyhovie žiadosti, nevydá osobitné rozhodnutie, ale o tom zhotoví úradný záznam.

Keď orgán moci zamietne vcelku alebo sčasti, oboznámiť žiadateľa s disponovaním informáciou, umožniť mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, vydať mu, resp. zaslať kópiu toho dokumentu, vtedy je povinný vyniesť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, písomne to rozhodnutie zdôvodniť, ako aj poučiť žiadateľa v rozhodnutí o opravných prostriedkoch, ktoré proti takému rozhodnutiu môže vyjadriť.

Úhrada

Článok 17

Nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, je bezplatné.

Kópia dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, sa vydáva so záväzkom žiadateľa zaplatiť úhradu nevyhnutných výdavkov vypracovania tej kópie a v prípade zasielania aj výdavky zasielania.

Vláda predpisuje cenník výdavkov, na základe ktorého orgán vyúčtuva výdavky z predchádzajúceho odseku.

Od záväzku platenia úhrady z odseku 2. tohto článku sú oslobodení novinári, keď kópiu dokumentu žiadajú na výkon svojho povolania, združenia pre ochranu ľudských práv, keď kópiu žiadajú na uskutočňovanie cieľov združenia a všetky osoby, keď sa informácia týka ohrozenia, resp. ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia, vyjmúc v prípadoch z článku 10 odsek 1 tohto Zákona.

Poverenec sleduje prax inkasovania úhrady a oslobádzania od úhrady a posiela odporúčania orgánom moci za účelom vyrovnávania tej praxe.

Umožňovanie nahliadnutia a vypracovanie kópie

Článok 18

Nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, sa koná použitím vybavenia, ktorým disponuje orgán moci, okrem keď si žiadateľ žiada, aby nahliadnutie vykonal použitím vlastného vybavenia.

Orgán moci vydáva kópiu dokumentu (fotokópiu, audiokópiu, videokópiu, digitálnu kópiu a pod.), ktorá žiadanú informáciu obsahuje, v tej podobe, v ktorej sa informácia nachádza.

Ak orgán moci nedisponuje vlastnými technickými možnosťami na vypracovanie kópie dokumentu v zmysle odseka 2 tohto článku, vypracuje kópiu dokumentu v inej podobe.

Ak orgán moci disponuje dokumentom, ktorý žiadanú informáciu obsahuje v reči, v ktorej je žiadosť podaná, je povinný umožniť žiadateľovi nahliadnutie do dokumentu a vypracovať kópiu v reči, v ktorej je žiadosť podaná.

Postupovanie žiadosti Poverencovi

Článok 19

Keď orgán moci nedisponuje dokumentom, ktorý žiadanú informáciu obsahuje postúpi žiadosť Poverencovi a oboznámi Poverenca a žiadateľa o tom u koho sa, podľa jeho poznatkov, dokument nachádza.

Konanie Poverenca podľa postúpenej žiadosti

Článok 20

Po prijatí žiadosti Poverenec preveruje, či sa dokument, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, nachádza vo vlastníctve orgánu moci, ktorý naňho žiadosť postúpil.

Ak Poverenec zistí, že sa dokument z odseku 1 tohto článku nenachádza vo vlastníctve orgánu moci, ktorý naňho žiadosť žiadateľa postúpil, tak doručí žiadosť orgánu moci, ktorý ten dokument vlastní, okrem keď žiadateľ určil inak, a o tom informuje žiadateľa, alebo žiadateľa poučí, aby sa obrátil na orgán moci, ktorý žiadanou informáciou disponuje.

Spôsob postupovania z odseku 2 tohto článku určí Poverenec v závislosti od toho, ktorým spôsobom sa účinnejšie uskutoční právo na prístup k informáciám verejného významu.

Ak Poverenec doručí žiadosť orgánu moci z odseku 2 tohto článku, lehota predvídaná článkom 16 tohto zákona začína plynúť odo dňa doručenia.

Iné ustanovenia konania

Článok 21

Na konanie pred orgánom moci sa uplatňujú ustanovenia zákona, ktorými sa upravuje všeobecné správne konanie a ktoré sa vzťahujú na riešenie prvostupňového orgánu, vyjmúc prípadov, že je to týmto zákonom inak upravené.

IV. KONANIE PRED POVERENCOM

Právo na odvolanie

Článok 22

Žiadateľ môže podať odvolanie Poverencovi do 15 dní od doručenia rozhodnutia orgánu moci, ak:

 1. orgán moci, v protiklade s článkom 16 odsek 1 a 3 tohto Zákona, odmietne oboznámiť žiadateľa s tým, či disponuje určitou informáciou verejného významu alebo mu je ona inak prístupná, umožniť mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, vydať mu, resp. zaslať kópiu dokumentu, alebo ak to neurobí v predpísanej lehote;
 2. orgán moci, v protiklade s článkom 16 odsek 2 tohto Zákona, neodpovie v predpísanej lehote na žiadosť žiadateľa;
 3. orgán moci, v protiklade s článkom 17. odsek 2. tohto Zákona, podmieni vydávanie kópie dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, zaplatením úhrady, ktorá prevyšuje cenu nevyhnutných výdavkov na vypracovanie tej kópie;
 4. orgán moci neumožní nahliadnutie do dokumentu ktorý žiadanú informáciu obsahuje, spôsobom predvídaným článkom 18 odsek 1 tohto Zákona;
 5. orgán moci neumožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. nevydá kópiu toho dokumentu spôsobom predvídaným článkom 18 odsek 4 tohto Zákona.

Proti rozhodnutiu Národného zhromaždenia, prezidenta Republiky, Vlády Republiky Srbsko, Najvyššieho súdu Srbska, Ústavného súdu a Republikového verejného obžalobcu nemožno podať odvolanie.

Proti rozhodnutiu z odseku 2 tohto článku možno začať správny spor, v súlade so zákonom, o čom súd z úradnej povinnosti informuje Poverenca.

Rozhodnutie sťažnosti Poverencom

Článok 23

Na konanie pred Poverencom sa uplatňujú ustanovenia zákona, ktorými sa upravuje všeobecné správne konanie a ktoré sa vzťahujú na rozhodovanie druhostupňového orgánu o odvolaní, ak týmto Zákonom nie je inak určené.

Článok 24

Poverenec vynáša rozhodnutie bez odkladu a najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania odvolania, keď umožní orgánu moci a podľa potreby aj žiadateľovi, písomne sa vyjadriť.

Poverenec zamieta odvolanie, ak je neprípustné, nepodané načas a vyjadrené zo strany neoprávnenej osoby.

Orgán moci dokazuje, že konal v súlade so svojimi záväzkami predvídanými týmto zákonom.

Rozhodovanie Poverenca v súvise s opatreniami pre zveľadenie verejnosti práce

Článok 25

Poverenec môže na základe prihlášky alebo z úradnej povinnosti vyniesť rozhodnutie, ktorým zisťuje, že orgán moci, okrem orgánu z článku 22 odsek 2 tohto Zákona, nevykonal svoje záväzky predvídané týmto Zákonom, a uložiť mu opatrenia na ich výkon, keď predtým umožní orgánu moci, aby sa písomne vyjadril.

Prihláška z odseku 1 tohto článku sa nemôže podať v prípadoch, keď je týmto zákonom predvídané právo na odvolanie.

Zisťovanie skutkového stavu zo strany Poverenca

Článok 26

Poverenec podniká kroky na zisťovanie skutkového stavu, ktoré sú nevyhnutné na vynesenie rozhodnutia z čl. 24 a 25 tohto Zákona.

Poverencovi za účelom zistenia skutkového stavu z odseka 1 tohto článku, bude umožnené skontrolovať každého nositeľa informácií, na ktoré sa tento Zákon uplatňuje.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Poverenca

Článok 27

Proti Poverencovmu rozhodnutiu možno začať správny spor.

Správny spor v súvislosti s uskutočňovaním práva na slobodný prístup k informáciám verejného významu je súrny.

Záväznosť rozhodnutí a uzáverov

Článok 28

Rozhodnutia poverenca sú povinné, konečné a vykonateľné.

Administratívny výkon rozhodnutia poverenca uskutočňuje poverenec donútením (donucovacím opatrením, resp. peňažným trestom) v súlade so zákonom upravujúcim správne konanie všeobecné.

V postupe administratívneho výkonu rozhodnutia poverenca sa nepodáva odvolanie vzťahujúce sa na výkon.

Ak poverenec nemôže uskutočniť svoje rozhodnutie spôsobom z odseku 2 tohto článku, vláda mu na jeho žiadosť poskytne pomoc v postupe administratívneho výkonu toho rozhodnutia – uplatnením opatrení zo svojej príslušnosti, resp. zabezpečením výkonu rozhodnutia poverenca priamym donútením.

V. VOĽBA, POSTAVENIE A PRÍSLUŠNOSŤ POVERENCA

Sídlo Poverenca

Článok 29

Sídlo Poverenca je v Belehrade.

Voľba

Článok 30

Národné zhromaždenie Republiky Srbsko (v ďalšom texte: Národné zhromaždenie) väčšinou hlasov všetkých národných poslancov, volí Poverenca na návrh výboru Národného zhromaždenia, v príslušnosti ktorého je informovanie.

Za Poverenca sa volí renomovaná osoba z oblasti ochrany a zveľadenia ľudských práv.

Poverencom môže byť osoba, spĺňajúca podmienky pre prácu v štátnych orgánoch, ktorá skončila právnickú fakultu a má najmenej desať rokov pracovnej skúsenosti.

Poverencom nemôže byť osoba, ktorá vykonáva funkciu alebo je zamestnaná v inom štátnom orgáne alebo v politickej strane.

Poverenec sa volí na sedemročné obdobie.

Tá istá osoba môže byť volená za Poverenca najviac dva razy.

Ukončenie mandátu

Článok 31

Poverencovi zaniká funkcia vypršaním mandátu, na osobnú žiadosť, ked dovŕši šesťdesiatpäť rokov a uvoľnením.

Rozhodnutie o zániku funkcie Poverenca vynáša väčšinou hlasov všetkých národných poslancov, Národné zhromaždenie.

Poverenec sa uvoľňuje z funkcie, ak je odsúdený za trestný čin na trest väzenia, ak natrvalo utratí práceschopnosť, ak vykonáva funkciu alebo je zamestnaný v inom štátnom orgáne alebo politickej strane, ak utratí občianstvo Republiky Srbsko, alebo ak nevýborne a nesvedomite vykonáva prácu.

Konanie na uvoľnenie Poverenca sa začína na iniciatívu jednej tretiny národných poslancov.

Výbor Národného zhromaždenia, v príslušnosti ktorého je informovanie, zisťuje, či sú dôvody na uvoľnenie a informuje o tom Národné zhromaždenie.

Výbor Národného zhromaždenia, v príslušnosti ktorého je informovanie, informuje Národné zhromaždenie aj o žiadosti Poverenca o zánik funkcie, ako aj o podmienkach na zánik funkcie z dôvodov životného veku.

Ak o žiadosti o zánik funkcie Národné zhromaždenie nerozhodne do 60 dní, predpokladá sa, že vypršaním tej lehoty Poverencovi funkcia zanikla.

V ostatných prípadoch Poverencovi funkcia zaniká toho dňa, ktorý Národné zhromaždenie uvedie vo svojom rozhodnutí.

Postavenie Poverenca

Článok 32

Poverenec je samostatný a nezávislý vo výkone svojej príslušnosti.

Vo výkone svojej príslušnosti Poverenec nebude žiadať, ani prijímať príkazy a pokyny od štátnych orgánov a iných osôb.

Poverenec má právo na plat rovnajúci sa platu sudcu Najvyššieho súdu, ako aj iné práva vyplývajúce zo zamestnania, v súlade so zákonom, a právo na úhradu výdavkov týkajúcich sa výkonu svojej príslušnosti.

Poverenec nemôže byť pozývaný na zodpovednosť za vyslovenú mienku, alebo podaný návrh vo výkone svojej príslušnosti; v konaní začatom za trestný čin, ktorého sa dopustil pri výkone svojej príslušnosti, nemôže byť uväznený bez schválenia Národného zhromaždenia.

Zástupca Poverenca

Článok 33

Poverenec má zástupcu, ktorého na návrh Poverenca volí Národné zhromaždenie väčšinou hlasov všetkých národných poslancov.

Poverenec navrhuje za svojho zástupcu osobu, ktorá spĺňa podmienky pre prácu v štátnych orgánoch.

Zástupca Poverenca sa volí na sedemročné obdobie.

Tá istá osoba môže byť volená za zástupcu Poverenca najviac dva razy.

Zástupca Poverenca vykonáva povinnosti Poverenca v prípade jeho neprítomnosti, smrti, vypršania mandátu, uvoľnenia, ako aj dočasnej alebo trvalej znemožnenosti Poverenca vykonávať svoje príslušnosti.

Zástupcovi Poverenca zaniká funkcia spôsobom stanoveným pre zánik funkcie Poverenca.

Konanie na uvoľnenie zástupcu Poverenca sa začína aj na iniciatívu Poverenca.

výborná služba Poverenca

Článok 34

Poverenec má výbornú službu, ktorá mu pomáha pri vykonávaní jeho príslušnosti.

Poverenec vynáša akt, ku ktorému súhlas dáva Národné zhromaždenie, ktorým upravuje prácu svojej výbornej služby. Poverenec samostatne rozhoduje, v súlade so zákonom, o prijatí osôb do pracovného pomeru v výbornej službe, vedený potrebou profesionálneho a účinného vykonávania svojej príslušnosti.

Na zamestnancov v výbornej službe Poverenca zhodne sa uplatňujú predpisy o pracovných pomeroch v štátnych orgánoch.

Finančné prostriedky na prácu Poverenca a jeho výbornej služby sa zabezpečujú v rozpočte Republiky Srbsko.

Príslušnosť Poverenca

Článok 35

Poverenec:

 1. sleduje rešpektovanie záväzkov orgánov moci určených týmto Zákonom a oboznamuje s tým verejnosť a Národné zhromaždenie;
 2. dáva iniciatívu na vynášanie alebo zmeny predpisov za účelom uskutočňovania a zveľadenia práv na prístup k informáciám verejného významu;
 3. navrhuje orgánom moci podnikanie opatrení za cieľom zveľadovania ich práce, upravenej týmto Zákonom;
 4. podniká opatrenia potrebné pre výcvik zamestnancov v štátnych orgánoch a zoznamovanie zamestnancov s ich záväzkami týkajúcimi sa práv na prístup k informáciám verejného významu, za cieľom účinného uplatnenia tohto Zákona;
 5. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu orgánov moci, ktorými sú narušené práva upravené týmto Zákonom;
 6. oboznamuje verejnosť s obsahom tohto zákona, ako aj s právami upravenými týmto Zákonom;
 7. vykonáva aj iné práce určené týmto Zákonom.

Poverenec môže začať konanie na posúdenie ústavnosti a zákonnosti zákona a iných normatívnych aktov.

Správy

Článok 36

Do lehoty troch mesiacov od ukončenia fiškálneho roka Poverenec podáva Národnému zhromaždeniu ročnú správu o úkonoch vykonaných zo strany orgánov moci v uplatňovaní tohto Zákona, ako aj o svojich úkonoch a výdavkoch.

Okrem správy z odseku 1 tohto článku Poverenec podáva Národnému zhromaždeniu aj iné správy, keď posúdi, že je to potrebné.

VI. OPATRENIA NA ZVELAĎOVANIE VEREJNOSTI PRÁCE ORGÁNOV MOCI

Príručka pre uskutočňovanie práv

Článok 37

Poverenec, bezodkladne v srbskom jazyku a v jazykoch, ktoré sú v súlade so zákonom, určené ako jazyky v úradnom použití, vydáva a ažuruje príručku s praktickými pokynmi pre účinné uskutočňovanie práv upravených týmto Zákonom.

V príručke z odseku 1 tohto článku musí sa osobitne uviesť obsah a rozsah práv na prístup k informáciám verejného významu, ako aj spôsoby, ktorými sa tieto práva môžu uskutočniť.

Poverenec je povinný prostredníctvom tlače, elektronických médií, internetu, verejných tribún a inými spôsobmi, oboznámiť verejnosť s obsahom príručky z odseku 1 tohto článku.

Oprávnená osoba orgánu moci

Článok 38

Orgán moci poverí jednu alebo viac úradných osôb (v ďalšom texte: oprávnená osoba) konaním, týkajúcim sa žiadostí o slobodný prístup k informáciám verejného významu.

Oprávnená osoba:

 1. prijíma žiadosti, oboznamuje žiadateľa s disponovaním informáciami a zabezpečuje nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. doručuje informáciu zodpovedajúcim spôsobom, zamieta žiadosť rozhodnutím, poskytuje žiadateľom nevyhnutnú pomoc pre uskutočňovanie práv stanovených týmto zákonom;
 2. podniká opatrenia na zveľadenie praxe postupovania s nosičmi informácií, praxe udržovania nosičov informácií, ako aj praxe ich úschovy a zabezpečenia.

Ak oprávnená osoba z odseka 1 tohto článku nie je určená, za konanie týkajúce sa žiadosti príslušný je vedúci orgánu moci.

Záväzok zverejňovania informátora

Článok 39

Štátny orgán najmenej raz v roku vypracúva informátor so základn@½mi údajmi o svojej prá¡ci, ktorý obsahuje najmä:

 1. popis oprávnení, záväzkov a organizačnej štruktúry;
 2. údaje o rozpočte a pracovných prostriedkoch;
 3. údaje o druhoch služieb, ktoré priamo poskytuje zainteresovaným osobám;
 4. postup podávania žiadosti štátnemu orgánu, resp. podávania odvolania proti jeho rozhodnutiam, úkonom alebo nedopatreniam;
 5. prehľad žiadostí, odvolaní a iných bezprostredných opatrení, podniknutých zo strany zainteresovaných osôb, ako aj rozhodnutí štátneho orgánu v súvise s podanými žiadosťami a odvolaniami, resp. odpovedí na iné bezprostredné opatrenia zo strany zainteresovaných osôb;
 6. údaje o spôsobe a mieste úschovy nosičov informácií, druhu informácií, ktorými disponuje, druhu informácií, do ktorých umožňuje nahliadnutie, ako aj popis postupu podávania žiadosti;
 7. mená vedúcich štátneho orgánu a popis ich oprávnení a povinností, ako aj postupov, ktorými vynášajú rozhodnutia;
 8. pravidlá a rozhodnutia štátneho orgánu, týkajúce sa verejnosti práce toho orgánu (pracovný čas, adresa, kontaktové telefóny, identifikačné znaky, prístupnosť osobám s osobitnými potrebami, prístup schôdzam, povolenie audio- a videonahrávania a pod.), ako aj každé autentické tlmočenie tých rozhodnutí;
 9. pravidlá a rozhodnutia o vylúčení a obmedzení verejnosti práce štátneho orgánu, ako aj ich zdôvodnenie.

Štátny orgán umožní zainteresovanej osobe, bez úhrady, nahliadnutie do informátora, resp. dá mu výtlačok informátora s úhradou nevyhnutných výdavkov.

Pokyny na zverejňovanie informátora

Článok 40

Poverenec vydáva pokyny, podľa ktorých sa zverejňuje informátor z článku 39 tohto Zákona a poskytuje rady, na žiadosť štátneho orgánu, za cieľom správneho, úplného a včasného spĺňania záväzku zverejňovania informátora.

Udržovanie nosičov informácií

Článok 41

Orgán moci bude udržovať nosiče informácií tak, aby v súlade s týmto Zákonom umožnil uskutočnenie práva na prístup k informáciám verejného významu.

Príprava zamestnaných

Článok 42

Za účelom účinného uplatňovania tohto Zákona, štátny orgán uskutočňuje prípravu zamestnaných a oboznamuje ich so záväzkami, týkajúcimi sa práv upravených týmto Zákonom.

Príprava zamestnaných z odseku 1 tohto článku zahrnie najmä: obsah, rozsah a význam práva na prístup k informáciám verejného významu, postup uskutočňovania tých práv, nakladanie s nosičmi informácií, ich udržovanie, úschovu, ako aj druhy údajov, ktoré je štátny orgán povinný zverejňovať.

Podávanie správy Poverencovi

Článok 43

Oprávnená osoba štátneho orgánu podáva ročnú správu Poverencovi o úkonoch toho orgánu, vykonaných za cieľom uplatnenia tohto Zákona, ktorá obsahuje údaje o:

 1. počte podaných žiadostí, počte vcelku alebo čiastočne schválených žiadostí, ako aj o počte zamietnutých a zavrhnutých žiadostí;
 2. počte a obsahu odvolaní proti rozhodnutiam, ktorými sa zamieta alebo zavrhuje žiadosť;
 3. celkovej sume inkasovaných úhrad za uskutočňovanie práva na prístup k informáciám verejného významu;
 4. opatreniach podniknutých v súvise so záväzkom zverejňovania informátora;
 5. opatreniach podniknutých v súvise s udržiavaním nosičov informácií;
 6. opatreniach podniknutých v súvise s prípravou zamestnaných.

VII. ÚHRADA UJMY

Článok 44

Orgán moci zodpovedá za ujmu, ktorá vznikla tým, že verejný informačný prostriedok nemohol zverejniť informáciu, keď mu neoprávnene odoprel alebo obmedzil práva na prístup k informáciám verejného významu z článku 5 tohto Zákona, resp. tým, že bol novinár, alebo verejný informačný prostriedok, zvýhodnený v protiklade s ustanovením článku 7 tohto Zákona.

VIII. DOZOR

Článok 45

Dozor nad uplatňovaním tohto Zákona koná ministerstvo, v príslušnosti ktorého je informovanie.

IX. TRESTNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Peňažnou pokutou vo výške 5.000 až 50.000 dinárov bude za priestupok trestaná oprávnená osoba v orgáne moci, ak orgán moci:

 1. bude konať v protiklade so zásadou rovnosti (článok 6);
 2. diskriminuje novinára alebo verejný informačný prostriedok (článok 7);
 3. neoznačí nosič informácie, kde a kedy bola žiadaná informácia zverejnená (článok 10 odsek 2);
 4. neoznámi pravdivú a úplnú informáciu, resp. neumožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý pravdivú a úplnú informáciu obsahuje (článok 11);
 5. žiadateľovi na nahliadnutie neposkytne dokument a nevypracuje kópiu dokumentu v reči, v ktorej je žiadosť podaná (článok 18 odsek 4);
 6. odmietne prijať žiadosť, neoboznámi žiadateľa s disponovaním informáciou, alebo nezabezpečí nahliadnutie do dokumentu, ktorý žiadanú informáciu obsahuje, resp. nezašle kópiu dokumentu zodpovedajúcim spôsobom, nevynesie rozhodnutie o zamietnutí žiadosti a odoprie žiadateľom nevyhnutnú pomoc pre uskutočnenie ich práv (článok 38 odsek 2 bod 1).

Článok 47

Peňažnou pokutou vo výške 5.000 až 50.000 bude za priestupok potrestaná oprávnená osoba v štátnom orgáne, ak štátny orgán nedopatrením nevypracuje informátor s predpísanými údajmi o svojej práci (článok 39).

Článok 48

Peňažnou pokutou vo výške 5.000 až 50.000 dinárov bude za priestupok potrestaná oprávnená osoba v štátnom orgáne, ak nedopatrením nepodá ročnú správu Poverencovi o úkonoch toho orgánu, vykonaných za cieľom uplatnenia tohto zákona, s predpísanými údajmi (článok 43).

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Orgány moci vymenujú oprávnené osoby pre rozhodovanie o žiadostiach o slobodný prístup k informáciám verejného významu v lehote 30 dní od nadobudnutia platnosti tohto Zákona.

Národné zhromaždenie zvolí Poverenca v lehote 45 dní od nadobudnutia platnosti tohto Zákona.

Článok 50

Tento zákon nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v úradnom vestníku Službeni glasnik Republike Srbije.

Samostatné články Zákona o doplnkoch Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu

(Sl. glasnik RS číslo 54/2007)

Článok 5

Ak tá istá osoba bude zvolená za poverenca alebo zástupcu poverenca pre uplynutím mandátu, mandát zanikne sedem rokov od prvého zvolenia a môže byť zvolená ešte raz.

Článok 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Službenom glasniku Republiky Srbsko.

Samostatné články Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu

(Sl. glasnik RS číslo 104/2009)

Článok 16

Oprávňuje sa Zákonodarný výbor Národného zhromaždenia ustáliť prečistený text Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu.

Článok 17

Tento zákon nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení vo vestníku Službeni glasnik Republike Srbije.