Legea privind liberul acces la informaţiile de importanţă publică

("Monitorul oficial al R.S.", nr. 120/2004, 54/2007, 104/2009 şi 36/2010)

I. DISPOZIŢII GENERALE

Obiectul legii

Articolul 1

Prin prezenta lege se stipulează drepturile privind accesul la informaţiile de interes public de care dispun organele autorităţilor publice, în vederea exercitării şi protejării interesului opiniei publice de a fi informată, precum şi a realizării orânduirii democratice şi a societăţii deschise.

În vederea exercitării drepturilor de acces la informaţiile de interes public pe care le deţin organele autorităţilor publice, prin prezenta lege se instituie Funcţionarul Autorizat pentru informaţiile de interes public (în continuare: Funcţionarul Autorizat), ca organ de sine stătător al statului, independent în exercitarea competenţelor sale.

Informaţia de interes public

Articolul 2

Informaţia de interes public, în sensul prezentei legi, este informaţia pe care o deţine organul autorităţii publice, apărută în activitatea sau în legătură cu activitatea organului autorităţii publice, cuprinsă într-un anumit document şi se referă la toate datele pe care opinia publică are un interes justificat să le cunoască.

Pentru ca o informaţie să fie considerată informaţie de interes public nu este relevant dacă sursa informaţiei este organul autorităţii publice sau o altă persoană, nu este relevant tipul de suport al informaţiei (hârtie, bandă magnetică, film, mediu electronic etc.) pe care se găseşte documentul care conţine informaţia, nici data apariţiei informaţiei, nici modalitatea de a cunoaşte informaţia, precum nu sunt relevante nici alte însuşiri similare ale informaţiei.

Organul autorităţii publice

Articolul 3

Organul autorităţii publice (în continuarea: organul autorităţii) în sensul acestei legi este:

 1. Organul de stat, organul autonomiei teritoriale, organul autonomiei locale, precum şi organizaţia căreia îi este încredinţată exercitarea autorizaţiilor publice (în continuarea: organul de stat);
 2. persoana juridică înfiinţată sau finanţată în întregime, respectiv în mare parte, de organul de stat.

Prevederile legale privind interesul justificat

Articolul 4

Se consideră că interesul justificat al opiniei publice de a fi informată, prevăzut la articolul 2 al prezentei legi, există întotdeauna când e vorba de informaţiile de care dispune organul autorităţii şi care se referă la periclitarea, respectiv la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului ambiant, iar, în cazul altor tipuri de informaţii de care dispune organul autorităţii, se consideră că există un interes justificat al opiniei publice de a fi informată, prevăzut la articolul 2 al prezentei legi, doar dacă organul autorităţii nu va dovedi contrariul.

Conţinutul dreptului de acces la informaţiile de interes public

Articolul 5

Orice persoană are dreptul să cunoască o informaţie de interes public dacă organul autorităţii posedă acea informaţie de interes public, respectiv dacă ea de altfel îi este accesibilă.

Orice persoană are dreptul ca informaţia de interes public să-i fie accesibilă în aşa fel încât i se va facilita cercetarea documentului care conţine informaţia de interes public, va avea dreptul la copia acelui document, precum şi dreptul ca, la cerere, copia documentului respectiv să-i fie trimisă prin poştă, fax , poşta electronică sau în alt mod.

Principiul egalităţii

Articolul 6

Drepturile prevăzute în prezenta lege aparţin tuturor persoanelor în condiţii egale, indiferent de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, respectiv sediu, sau de specificul personal: apartenenţa rasială, confesională, naţională şi etnică, de sex etc.

Interdicţia discriminării ziariştilor şi a mijloacelor de informare publică

Articolul 7

Organul autorităţii nu are voie să favorizeze pe nici un ziarist sau mijloc de informare publică atunci când mai mulţi au depus cererea, astfel ca doar unuia, sau unora înaintea altor ziarişti sau mijloace de informare publică să le fie facilitată exercitarea dreptului de accesul la informaţiile de interes public.

Limitarea drepturilor

Articolul 8

Drepturile prevăzute în prezenta lege pot fi supuse, în cazuri excepţionale, unor limitări stabilite prin prezenta lege, atunci când acest lucru se dovedeşte indispensabil pentru ca societatea democratică să fie protejată de o încălcare serioasă a interesului major, întemeiat prin constituţie sau lege.

Nici o dispoziţie a prezentei legi nu se permite a fi interpretată la modul care ar duce la anularea vreunui drept pe care prezenta lege îl recunoaşte sau la limitarea lui într-o măsură mai mare decât cea prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol.

II EXCLUDEREA ŞI LIMITAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Viaţa, sănătatea, siguranţa, justiţia, apărarea ţării, securitatea naţională şi publică, bunăstarea economică a ţării şi secretul

Articolul 9

Organul autorităţii nu va facilita solicitantului exercitarea dreptului de acces la informaţii de interes public, dacă prin aceasta:

 1. ar periclita viaţa, sănătatea, siguranţa sau un alt bun important al persoanei;
 2. ar periclita, împiedica sau ar îngreuna împiedicarea sau descoperirea faptei penale, acuzarea pentru o faptă penală, mandatul de aducere în faţa procedurii penale, desfăşurarea procedurii de judecată, executarea sentinţei sau a pedepsei, sau a altei proceduri juridice legale, sau o comportare corectă şi o judecată dreaptă;
 3. ar periclita grav apărarea ţării, securitatea naţională sau publică, sau relaţiile internaţionale;
 4. ar reduce în mod esenţial capacitatea statului de a administra procesele economice din ţară, sau ar îngreuna în mod esenţial realizarea intereselor economice întemeiate;
 5. ar face accesibilă informaţia sau documentul despre care, prin reglementări sau acte oficial prevăzute în lege, este stabilit să fie păstrate drept secret de stat, de serviciu, profesional sau alt tip de secret, respectiv care sunt accesibile doar unui cerc aparte, iar prin divulgarea lor pot să apară consecinţe juridice şi de altă natură grave, care pot periclita interesele protejate de legea care e deasupra interesului privind accesul la informaţie.

Informaţia de interes public în posesia organului autorităţii care deja este accesibilă opiniei publice

Articolul 10

Organul autorităţii nu este obligat de a facilita solicitantului exercitarea dreptului privind accesul la informaţii de interes public dacă informaţia este deja publicată şi accesibilă în ţară sau pe internet.

În cazul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol, organul autorităţii va indica, în răspunsul la cerere, purtătorul informaţiei (numărul monitorului oficial, denumirea publicaţiei etc.), unde şi când informaţia solicitată a fost publicată, cu excepţia cazurilor când acest fapt este deja notoriu.

Contestarea de către organul autorităţii a informaţiei publicate

Articolul 11

Dacă organul autorităţii contestă adevărul sau integralitatea informaţiei de interes public care este publicată, acesta va comunica informaţia adevărată şi completă, respectiv va facilita cercetarea documentului care conţine informaţia adevărată şi completă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 9 şi 14 din prezenta lege.

Separarea informaţiilor

Articolul 12

Dacă informaţia de interes public solicitată se poate separa de restul informaţiilor din documentul la care organul autorităţii nu este dator ca solicitantului să-i faciliteze cercetarea, organul autorităţii va face posibilă cercetarea acelei părţi din document care conţine doar informaţia separată.

Abuzul în liberul acces la informaţiile de interes public

Articolul 13

Organul autorităţii nu va facilita solicitantului exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public dacă solicitantul face abuz de dreptul privind accesul la informaţiile de interes public, mai ales dacă solicitarea este iraţională, dacă, frecvent, se repetă cererea pentru aceeaşi informaţie sau pentru o informaţie deja obţinută, sau când se solicită un număr prea mare de informaţii.

Dreptul la intimitate şi alte drepturi ale persoanei

Articolul 14

Organul autorităţii nu va facilita solicitantului exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public dacă prin aceasta va încălca dreptul la intimitate, dreptul la reputaţie şi alt drept al persoanei la care se referă informaţia cu caracter personal, decât:

 1. cu acceptul persoanei;
 2. în cazul unei persoane, unui fapt sau unui eveniment de interes pentru opinia publică, dar mai ales în cazul titularului unei funcţii politice sau de stat şi dacă informaţia este importantă având în vedere funcţia pe care acea persoană o exercită;
 3. în cazul unei persoane care prin comportament, mai ales prin viaţa particulară, a dat motiv pentru solicitarea informaţiei.

III PROCEDURA ÎN FAŢA ORGANULUI AUTORITĂŢII

Cererea pentru înştiinţare, cercetare, eliberarea copiei şi trimiterea ei

Articolul 15

Solicitantul depune cerere în scris organului autorităţii pentru exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public (în continuarea: cerere).

Cererea trebuie să conţină denumirea organului autorităţii, prenumele, numele şi adresa solicitantului, precum şi o cât mai precisă descriere a informaţiei care se solicită.

Cererea poate să conţină şi alte date care uşurează găsirea informaţiei solicitate.

Solicitantul nu trebuie să amintească motivele pentru cererea solicitată.

Dacă cererea nu conţine datele prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol, respectiv dacă cererea este neregulamentară, persoana autorizată a organului autorităţii este datoare ca, fără a percepe taxă, să-l îndrume pe solicitant ca neajunsurile să fie înlăturate, respectiv să ofere solicitantului o îndrumare privind completarea cererii.

Dacă solicitantul nu înlătură neajunsurile într-un termen stabilit, respectiv în 15 zile de la data primirii îndrumărilor privind completarea, iar neajunsurile sunt de aşa natură încât nu se poate proceda în baza cererii, organul autorităţii va formula o decizie prin care refuză cererea drept neregulamentară.

Organul autorităţii este dator să faciliteze accesul la informaţii şi în baza solicitării orale care va fi înregistrată în procesul verbal, cu care ocazie o asemenea cerere va fi trecută într-o evidenţă aparte şi se procedează ca şi cum cererea ar fi depusă în formă scrisă.

Organul autorităţii poate să prevadă un formular privind depunerea cererii, însă e dator să examineze şi cererea care nu este făcută în baza acelui formular.

Adoptarea hotărârii în baza cererii

Articolul 16

Organul autorităţii este dator ca, fără amânare, cel târziu în termen de 15 zile de la data primirii cererii, să-l înştiinţeze pe solicitant despre deţinerea informaţiei, să-i pună la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, respectiv să-i elibereze sau să-i trimită copia documentului respectiv. Copia documentului este trimisă solicitantului cu precizarea datei expedierii din registratura organului autorităţii de la care s-a solicitat informaţia.

Dacă solicitarea se referă la o informaţie despre care se poate presupune că este importantă pentru protejarea vieţii sau libertăţii cuiva, respectiv vizează periclitarea sau protejarea sănătăţii cetăţenilor şi a mediului ambiant, organul autorităţii este dator să-l înştiinţeze pe solicitant despre deţinerea informaţiei, să-i pună la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, respectiv să-i elibereze copia documentului cel târziu în termen de 48 de ore de la primirea cererii.

Dacă organul autorităţii nu are posibilitatea, din motive justificate, ca în termenul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol să-l înştiinţeze pe solicitant despre deţinerea informaţiei, să-i pună la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, să-i elibereze, respectiv să-i trimită copia documentului respectiv, atunci este dator să-l înştiinţeze imediat despre această situaţie pe solicitant şi să stabilească un termen ulterior, care nu poate fi mai lung de 40 de zile din ziua primirii cererii, în care îl va înştiinţa pe solicitant despre deţinerea informaţiei, îi va pune la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, îi va elibera, respectiv îi va trimite copia documentului respectiv.

Dacă organul autorităţii nu răspunde în termen, solicitantul poate să depună o plângere la Funcţionarul Autorizat, cu excepţia cazurilor stabilite prin prezenta lege.

Organul autorităţii, odată cu înştiinţarea solicitantului privind punerea la dispoziţie a documentului ce conţine informaţia solicitată, respectiv eliberarea copiei documentului respectiv, îi va comunica solicitantului timpul, locul şi modul în care îi va fi pusă la dispoziţie informaţia, costul cheltuielilor necesare pentru executarea copiilor documentelor, iar în cazul că nu dispune de posibilităţi tehnice pentru executarea copiilor, îl va încunoştiinţa pe solicitant de posibilitatea ca singur să execute, folosind mijloace proprii, copiile documentelor.

Cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată se va efectua în încăperile de serviciu ale organului autorităţii.

Solicitantul poate, din motive întemeiate, să ceară ca cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată să o facă într-un alt timp decât în cel pe care l-a stabilit organul de la care este solicitată informaţia.

Persoanei care nu este aptă ca fără de însoţitor să execute cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată, i se va oferi posibilitatea de a cerceta documentul cu ajutorul însoţitorului.

Dacă cererea este satisfăcută, organul autorităţii nu va emite o decizie aparte, ci despre aceasta va formula o notă oficială.

Dacă organul autorităţii refuză ca, în întregime sau parţial, să înştiinţeze solicitantul despre deţinerea informaţiei, să-i pună la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, să-i elibereze, respectiv să-i trimită copia documentului respectiv, este dator să formuleze o decizie privind refuzul cererii cu o expunere de motive în scris, în care va indica solicitantului şi căile juridice de atac împotriva deciziei respective.

Taxa

Articolul 17

Cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată este gratuită.

Copia documentului care conţine informaţia solicitată se eliberează cu obligaţia solicitantului de a plăti costul cheltuielilor necesare pentru executarea acelei copii, iar în cazul trimiterii şi cheltuielile de trimitere.

Guvernul prescrie regulamentul tarifar în baza căruia organul autorităţii va calcula cheltuielile prevăzute la alineatul precedent.

De la obligaţia achitării taxei prevăzută la alineatul 2 al prezentului articol sunt scutiţi ziariştii, atunci când solicită copia documentului în scopul exercitării profesiei, asociaţiile pentru protejarea drepturilor omului, când solicită copia documentului pentru realizarea scopurilor asociaţiei, precum şi orice persoană atunci când informaţia solicitată se referă la periclitarea, respectiv protejarea sănătăţii cetăţenilor şi a mediului ambiant, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 10, alineatul 1 al prezentei legi.

Funcţionarul autorizat urmăreşte în practică achitarea taxei şi cazurile scutirii de taxă şi trimite recomandări organelor autorităţii în vederea conformării cu această practică.

Cercetarea documentelor şi executarea copiilor

Articolul 18

Cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată se efectuează cu mijloacele de care dispune organul autorităţii, cu excepţia cazului în care solicitantul cere să efectueze cercetarea folosind mijloace proprii.

Organul autorităţii eliberează copia documentului (fotocopie, audio-copie, video-copie, copie digitală etc.) care conţine informaţia solicitată în forma în care se găseşte informaţia.

Dacă organul autorităţii nu dispune de posibilităţi tehnice pentru executarea copiei documentului în sensul alineatului 2 al prezentului articol, va executa copia documentului într-o altă formă.

Dacă organul autorităţii dispune de documentul care conţine informaţia solicitată în limba în care e depusă cererea, este dator să pună documentul la dispoziţia solicitantului şi să execute copia în limba în care e depusă cererea.

Transmiterea cererii către Funcţionarul Autorizat

Articolul 19

Când organul autorităţii nu posedă documentul care conţine informaţia solicitată, va transmite cererea Funcţionarului Autorizat şi va înştiinţa atât Funcţionarul Autorizat, cât şi solicitantul în posesia căruia se află, după cunoştinţele sale, documentul.

Procedura Funcţionarului Autorizat în urma transmiterii cererii

Articolul 20

În urma primirii cererii, Funcţionarul Autorizat verifică dacă documentul care conţine informaţia solicitată, la care se referă cererea, se află în posesia organului autorităţii care i-a transmis cererea.

Dacă constată că documentul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol nu se găseşte în posesia organului autorităţii care i-a transmis cererea solicitantului, Funcţionarul Autorizat va depune cererea la organul autorităţii care posedă acel document, exceptând cazul în care solicitantul a precizat altfel, şi despre aceasta va înştiinţa solicitantul sau îl va trimite pe solicitant la organul autorităţii în posesia căruia se află informaţia solicitată.

Modul procedurii prevăzută la alineatul 2 al prezentului articol va fi stabilit de către Funcţionarul Autorizat în funcţie de modul mai eficace în care se poate exercita dreptul de acces la informaţiile de interes public.

Atunci când Funcţionarul Autorizat depune o cerere la organul autorităţii prevăzut la alineatul 2 al prezentului articol, termenul de răspuns prevăzut la articolul 16 din prezenta lege începe din ziua depunerii cererii.

Alte dispoziţii ale procedurii

Articolul 21

Procedurii care se desfăşoară în faţa organului autorităţii se aplică dispoziţiile legii prin care se stipulează procedura administrativă generală, şi care se referă la decizia organului în prima instanţă, exceptând cazurile în care, prin prezenta lege, nu este altfel prevăzut.

IV PROCEDURA DESFĂŞURATĂ ÎN FAŢA FUNCŢIONARULUI AUTORIZAT

Dreptul la plângere

Articolul 22

Solicitantul poate depune plângere la Funcţionarul Autorizat în termen de 15 zile de la data remiterii deciziei organului autorităţii, dacă:

 1. organul autorităţii, contrar articolului 16 alineatul 1 şi 3 al prezentei legi, refuză să înştiinţeze solicitantul dacă deţine o anumită informaţie de interes public sau dacă îi este accesibilă, să-i pună la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, să-i elibereze, respectiv să-i trimită copia documentului, sau dacă aceasta nu o face în termenul prevăzut;
 2. organul autorităţii, contrar articolului 16, alineatul 2 al prezentei legi, nu răspunde în termenul prevăzut la cererea solicitantului;
 3. organul autorităţii, contrar articolului 17 alineatul 2 al prezentei legi, condiţionează eliberarea copiei documentului care conţine informaţia solicitată de achitarea unei taxe care depăşeşte suma costului cheltuielilor de executare a acelei copii;
 4. organul autorităţii nu pune la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată în modul prevăzut la articolul 18 alineatul 1 al prezentei legi;
 5. organul autorităţii nu pune la dispoziţie documentul care conţine informaţia solicitată, respectiv nu eliberează copia acelui document în modul prevăzut de articolul 18 alineatul 4 al prezentei legi.

Împotriva deciziei Adunării Naţionale, Preşedintelui Republicii, Guvernului Serbiei, Tribunalului Suprem, Tribunalului Constituţional, Procurorului Public Republican, nu se poate depune plângere.

Împotriva deciziei prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol se poate aplica procedura contencioasă administrativă în conformitate cu legea, despre ceea ce tribunalul, prin îndatorire de serviciu, informează Funcţionarul Autorizat.

Decizia Funcţionarului Autorizat în baza plângerii

Articolul 23

Procedurii care se desfăşoară în Funcţionarul Autorizat se aplică dispoziţiile legii prin care se reglementează procedura administrativă generală, cu excepţia cazurilor în care prin prezenta lege este reglementat altfel.

Articolul 24

Funcţionarul Autorizat emite decizia fără amânare, dar cel târziu în termen de 30 de zile din ziua depunerii plângerii, după ce oferă organului autorităţii posibilitatea de a se pronunţa în scris, iar, dacă e necesar, şi solicitantului.

Funcţionarul Autorizat respinge o plângere care nu poate fi admisă, care nu respectă termenul, sau care este formulată din partea unei persoane neabilitate să o formuleze.

Organul autorităţii trebuie să facă dovada că a procedat în conformitate cu obligaţiile sale prevăzute prin prezenta lege.

Hotărârea Funcţionarului Autorizat în legătură cu măsurile de promovare a publicităţii muncii

Articolul 25

Funcţionarul Autorizat poate, în baza unui plângeri sau prin îndatorire de serviciu, să formuleze o decizie prin care va stabili că organul autorităţii, cu excepţia organelor prevăzute la articolul 22. alin. 2. al prezentei legi, nu şi-a îndeplinit îndatoririle prevăzute prin prezenta lege şi să-i ordone măsurile pentru executarea lor, după ce anterior va oferi posibilitatea respectivului organ al autorităţii să se pronunţe în scris.

Denunţul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol nu poate fi depus în cazurile în care prin prezenta lege este prevăzut dreptul la plângere.

Stabilirea stării de fapt de către Funcţionarul Autorizat

Articolul 26

Funcţionarul Autorizat va întreprinde acţiuni pentru stabilirea stării de fapt indispensabile pentru formularea deciziei prevăzute la articolele 24 şi 25 ale prezentei legi.

Funcţionarului Autorizat, pentru a stabili starea de fapt prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol, îi va fi facilitat accesul la oricare suport al informaţiei la care se aplică prezenta Lege.

Calea de atac împotriva deciziei Funcţionarului Autorizat

Articolul 27

Împotriva deciziei Funcţionarului Autorizat se poate iniţia procedura administrativă.

Contenciosul administrativ pe marginea exercitării drepturilor la liberul acces la informaţiile de interes public se execută în procedură de urgenţă.

Obligativitatea deciziilor şi concluziilor

Articolul 28

Deciziile Funcţionarului Autorizat sunt obigatorii, definitive şi executorii.

Executarea administrativă a deciziilor Funcţionarului Autorizat se aplică de către Funcţionarul Autorizat în procedură silită (prin măsuri corective, respectiv amenzi), în conformitate cu legea prin care se stipulează procedura administrativă generală.

În procedura executării administrative a deciziilor Funcţionarului Autorizat nu poate fi înaintat recurs referitor la executare.

Dacă Funcţionarul Autorizat nu-şi poate executa decizia în modul prevăzut la alineatul 2 din prezentul articol, la solicitrea lui, Guvernul îi acordă asistenţă în procedura de executare administrativă – prin aplicarea măsurilor din sfera lui de atribuţii, respectiv prin asigurarea executării deciziilor Funcţionarului Autorizat, prin constrângere nemijlocită.

V. ALEGEREA, POZIŢIA ŞI COMPETENŢA FUNCŢIONARULUI AUTORIZAT

Sediul Funcţionarului Autorizat

Articolul 29

Sediul Funcţionarului autorizat este la Belgrad.

Alegerea

Articolul 30

Adunarea Naţională a Republicii Serbia (în continuare:: Adunarea Naţională), prin majoritatea voturilor tuturor deputaţilor populari, alege Funcţionarul Autorizat la propunerea Comitetului Adunării Naţionale competent pentru informare.

Drept Funcţionar Autorizat se alege persoana cu reputaţie şi specialitate confirmată în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.

Funcţionarul Autorizat poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile pentru munca cadrul organelor de stat, este licenţiat în drept şi are cel puţin zece ani de experienţă în muncă.

Funcţionar Autorizat nu poate fi persoana care îndeplineşte o funcţie sau este angajată într-un alt organ de stat sau partid politic.

Funcţionarul Autorizat se alege pe o perioadă de şapte ani.

Aceeaşi persoană poate fi realeasă în funcţia de Funcţionar Autorizat cel mult de două ori.

Încetarea mandatului

Articolul 31

Funcţionarului Autorizat îi încetează funcţia prin expirarea mandatului, la cerere personală, când deţinătorul împlineşte vârsta de 65 de ani, sau prin destituire.

Hotărârea privind încetarea funcţie Funcţionarului Autorizat o adoptă prin majoritatea voturilor tuturor deputaţilor populari, Adunarea Naţională.

Funcţionarul Autorizat se destituie din funcţie dacă este condamnat la închisoare pentru fapte penale, dacă îşi pierde capacitatea de muncă în mod evident, dacă îndeplineşte o funcţie sau este angajat într-un alt organ de stat sau într-un partid politic, dacă-şi pierde cetăţenia Republicii Serbia, sau dacă îşi îndeplineşte sarcinile în mod neprofesional şi neglijent.

Procedura de destituire a Funcţionarului Autorizat se iniţiază la propunerea unei treimi din deputaţii naţionali.

Comitetul Adunării Naţionale abilitat pentru informare stabileşte dacă există motive pentru destituire şi despre aceasta informează Adunarea Naţională.

Comitetul Adunării Naţionale abilitat pentru informare informează Adunarea Naţională şi despre cererea Funcţionarului Autorizat de a se retrage din funcţie, precum şi despre împlinirea condiţiilor pentru retragerea din funcţie din cauza vârstei.

Dacă despre cererea privind retragerea din funcţie, Adunarea Naţională nu hotăreşte într-un termen de 60 de zile, se va considera că, odată cu expirarea acestui termen, Funcţionarului Autorizat i-a încetat funcţia.

În celelalte cazuri, Funcţionarului Autorizat îi încetează funcţia din ziua precizată în hotărârea Adunarii Naţionale.

Poziţia Funcţionarului Autorizat

Articolul 32

Funcţionarul Autorizat este autonom şi independent în exercitarea competenţei sale.

În exercitarea competenţei, Funcţionarul Autorizat nu va cere, nici nu va primi ordine şi indicaţii de la organele de stat sau alte persoane.

Funcţionarul Autorizat are dreptul la un salariu egal cu salariul judecătorului Tribunalului Suprem, precum şi alte drepturi în baza muncii, în concordanţă cu legea şi dreptul la achitarea cheltuielilor apărute în legătură cu executarea competenţei sale.

Funcţionarul Autorizat nu poate fi chemat la răspundere pentru părerea pe care a expus-o sau propunerea formulată în exercitarea competenţei sale, iar în procedura iniţiată împotriva sa, din cauza unui fapt penal săvârşit în cadrul competenţei sale, nu poate fi arestat fără aprobarea Adunării Naţionale.

Locţiitorul Funcţionarul Autorizat

Articolul 33

Funcţionarul Autorizat are un locţiitor pe care-l alege Adunarea Naţională prin majoritatea voturilor tuturor deputaţilor populari, la propunerea Funcţionarului Autorizat.

Funcţionarul Autorizat propune ca locţiitor persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru munca în organele de stat.

Locţiitorul Funcţionarului Autorizat se alege pe o perioadă de şapte ani.

Aceeaşi persoană poate fi aleasă locţiitor al Funcţionarulu Autorizat de cel mult două ori.

Locţiitorul Funcţionarului Autorizat îndeplineşte sarcinile Funcţionarului Autorizat în cazul absenţei acestuia, în caz de deces, expirare a mandatului, destituire, precum şi din motivele neputinţei temporare sau trainice ale Funcţionarului Autorizat de a-şi exercita competenţele.

Locţiitorului Funcţionarului Autorizat îi încetează în modul prevăzut pentru încetarea funcţiei Funcţionarului Autorizat.

Procedura destituirii locţiitorului Funcţionarului Autorizat se iniţiază şi la propunerea Funcţionarului Autorizat.

Serviciul de specialitate al Funcţionarului Autorizat

Articolul 34

Funcţionarul Autorizat are un serviciu de specialitate care îl ajută în exercitarea competenţelor sale.

Cu avizul Adunarii Naţionale Funcţionarul Autorizat adoptă actul prin care se reglementează activitatea serviciului său de specialitate. Funcţionarul Autorizat hotărăşte autonom, în conformitate cu legea, în ceea ce priveşte primirea persoanelor în raport de muncă în serviciul său de specialitate, ghidat de necesitatea exercitării profesionale şi eficace a competenţei sale.

Angajaţilor din serviciul de specialitate al Funcţionarului Autorizat se aplică prescripţiile privind raporturile de muncă în organele de stat.

Mijlocele financiare pentru activitatea Funcţionarului Autorizat şi a serviciului său de specialitate se asigură din bugetul Republicii Serbia.

Competenţa Funcţionarului Autorizat

Articolul 35

Funcţionarul Autorizat:

 1. urmăreşte respectarea de către organele autorităţii a îndatoririlor stabilite prin prezenta lege şi informează opinia publică şi Adunarea Naţională despre aceasta;
 2. iniţiază adoptarea sau modificarea reglementărilor pentru exercitarea şi încurajarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
 3. propune organelor autorităţii luarea de măsuri în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora, reglementate prin prezenta lege;
 4. întreprinde măsurile necesare pentru instruirea angajaţilor din cadrul organele de stat şi încunoştiinţarea angajaţilor privind îndatoririle lor, referitoare la drepturile de acces la informaţiile de interes public, pentru o aplicare mai eficace a prezentei legi;
 5. hotăreşte în baza plângerii împotriva deciziei organului autorităţii prin care au fost încălcate drepturile reglementate prin prezenta lege;
 6. informează opinia publică despre conţinutul prezentei legi, precum şi despre drepturile reglementate prin prezenta lege;
 7. îndeplineşte şi alte treburi prevăzute prin pretenta lege.

Funcţionarul Autorizat poate demara procedura de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii legilor şi a altor acte generale.

Rapoartele

Articolul 36

În termen de trei luni de zile de la încheierea anului fiscal, Funcţionarul Autorizat prezintă Adunării Naţionale raportul anual privind activităţile întreprinse de către organele autorităţii în legătură cu aplicarea prezentei legi, precum şi despre activităţile şi cheltuielile sale.

Pe lângă raportul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol, Funcţionarul Autorizat prezintă Adunării Naţionale şi alte rapoarte, atunci când apreciază că aceasta este necesar.

VI. MĂSURI DE A FACE PUBLICĂ ACTIVITATEA ORGANULUI AUTORITĂŢII

Ghidul privind exercitarea drepturilor

Articolul 37

Funcţionarul Autorizat, fără amânare, în limba sârbă şi în limbile care sunt, în conformitate cu legea, definite drept limbi în uzul oficial, publică şi actualizează Ghidul cu indicaţii practice pentru o exercitare eficace a drepturilor reglementate prin prezenta lege.

În Ghidul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol trebuie precizate, în primul rând, conţinutul şi limitele drepturilor de acces la informaţiile de interes public, precum şi modalităţile în care aceste drepturi se pot exercita.

Obligaţia Funcţionarului Autorizat este ca, prin intermediul presei, a mediilor electronice, a internetului, a tribunelor conferinţelor publice şi în alte moduri, să facă cunoscut opiniei publice conţinutul Ghidului prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

Persoana autorizată a organului autorităţii

Articolul 38

Organul autorităţii va desemna o persoană oficială, sau mai multe (în continuare: persoana autorizată) pentru a acţiona în baza cererii privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Persoana autorizată:

 1. Primeşte cererile, inştiinţează solicitantul cu privire la deţinerea informaţiilor şi asigură cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată, respectiv expediază informaţia în forma adecvată, sau refuză cererea prin decizie, sau oferă solicitantului ajutorul necesar pentru exercitarea drepturilor sale stabilite prin prezenta lege;
 2. întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea practicii privind modul de comportare faţă de suporturile informaţiilor, a practicii de întreţinere a suporturilor de informaţii, precum şi a practicii păstrării şi protejării lor.

Dacă persoana autorizată prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol nu este desemnată pentru procedura în baza cererii depuse este competent conducătorul organului autorităţii.

Obligaţia publicării raportului de activitate

Articolul 39

Organul de stat, cel puţin o dată pe an, întocmeşte raportul cu date de bază despre propria activitate, care conţine mai ales:

 1. descrierea atribuţiilor, obligaţiilor şi a structurii sale organizatorice;
 2. date cu privire la buget şi la mijloacele de muncă;
 3. date cu privire la tipurile de servicii pe care le oferă în mod nemijlocit persoanelor interesate;
 4. procedura depunerii cererii către organul de stat, respectiv depunerea de plângeri împotriva hotărârilor acestuia, activităţii sau omisiunilor sale;
 5. evidenţa cererilor, plângerilor şi a altor măsuri nemijlocite, luate de către persoanele interesate, precum şi a hotărârii organului de stat privind cererile şi plângerile depuse, respectiv a răspunsurilor la alte măsuri directe luate de către persoanele interesate;
 6. date privind modul şi locul păstrării suportului informaţiilor, tipurilor de informaţii pe care le posedă şi pe care le pune la dispoziţie, precum şi descrierea procedurii de depunere a cererii;
 7. numele şefilor organului de stat şi descrierea atribuţiilor şi îndatoririlor acestora, precum şi a procedurii de adoptare a hotărârilor;
 8. regulile şi hotărârile organului de stat care se referă la publicitatea activităţii acestui organ (orarul de muncă, adresa, telefoanele de contact, însemnele de identificare, accesul persoanelor cu necesităţi speciale, accesul la şedinţe, permisiunea înregistrărilor audio şi video etc.), precum şi fiecare interpretare autentică a hotărârilor respective;
 9. regulile şi hotărârile privind excluderea şi limitarea publicităţii în activitatea organului de stat, precum şi argumentarea lor.

Organul de stat, fără perceperea unei taxe, va facilita persoanei interesate posibilitatea de a cerceta raportul, respectiv îi va oferi un exemplar al acestuia, în schimbul unei taxe pentru cheltuielile absolut necesare.

Îndrumare pentru publicarea raportului

Articolul 40

Funcţionarul Autorizat emite o îndrumare în baza căreia se editează raportul prevăzut la articolul 39 al prezentei legi şi oferă sfaturi, la cererea organului de stat, în scopul îndeplinirii corecte, în întregime şi la timp a obligaţiei publicării raportului.

Întreţinerea suportului informaţiei

Articolul 41

Organul autorităţii va întreţine suporturile informaţiei în aşa fel ca să poată asigura exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, în conformitate cu prezenta lege.

Instruirea angajaţilor

Articolul 42

În vederea aplicării eficace a prezentei legi, organul de stat efectuează instruirea angajaţilor şi încunoştiinţează angajaţii privind obligaţiile acestora cu privire la drepturile reglementate prin prezenta lege.

Instruirea angajaţilor prevăzuţi la alineatul 1 al prezentului articol va cuprinde mai cu seamă: conţinutul, volumul şi semnificaţia dreptului de acces la informaţiile de interes public, modul de exercitare a acestor drepturi, modul de comportare faţă de suporturile informaţiilor, întreţinerea şi păstrarea lor, tipurile de date pe care organul de stat este dator să le publice.

Prezentarea raportului către Funcţionarul Autorizat

Articolul 43

Persoana autorizată a organului de stat prezintă Funcţionarului Autorizat raportul anual cu privire la activităţile acestui organ, întreprinse în scopul aplicării prezentei legi, care conţine date despre:

 1. numărul cererilor depuse, numărul cererilor admise în întregime sau parţial, precum şi numărul cererilor anulate sau refuzate;
 2. numărul şi conţinutul plângerilor împotriva deciziilor prin care se anulează sau refuză cererea;
 3. suma totală a taxelor încasate pentru exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
 4. măsurile întreprinse cu privire la obligaţia publicării raportului de activitate;
 5. măsurile întreprinse pentru întreţinerea suportului informaţiei;
 6. măsurile întreprinse pentru instruirea angajaţilor.

VII RECOMPENSA PAGUBEI

Articolul 44

Organul autorităţii răspunde pentru pagubele apărute pe motivul că mijlocul de informare publică n-a putut să publice informaţia deoarece i-a fost refuzat sau limitat în mod neîntemeiat dreptul de acces la informaţiile de interes public prevăzut la articolul 5 al prezentei legi, respectiv prin faptul că un alt ziarist sau mijloc de informare publică a fost într-o poziţie favorizată, contrar dispoziţiilor articolului 7 al prezentei legi.

VIII CONTROLUL

Articolul 45

Controlul aplicării prezentei legi o exercită ministerul competent pentru treburile de informare.

IX DISPOZIŢII SANCŢIONATORII

Articolul 46

Cu o amendă de la 5.000 până la 50.000 dinari se sancţionează, pentru contravenţie, persoana autorizată în cadrul organului autorităţii, dacă organul autorităţii:

 1. procedează contrar principiului egalităţii (articolul 6);
 2. discriminează ziaristul sau mijlocul de informare publică (articolul 7);
 3. nu precizează suportul informaţiei, unde şi când informaţia solicitată a fost publicată (articolul 10 alineatul 2);
 4. nu comunică informaţia adevărată şi completă, respectiv nu facilitează cercetarea documentului care conţine informaţia adevărată şi completă (articolul 11);
 5. solicitantului nu-i pune la dispoziţie documentul şi nu execută copia documentului în limba în care e depusă cererea (articolul 18, alineatul 4);
 6. refuză să primească cererea, nu înştiinţează solicitantul cu privire la deţinerea informaţiei sau nu asigură cercetarea documentului care conţine informaţia solicitată, respectiv nu trimite copia documentului în modul corespunzător, nu adoptă decizia privind refuzul cererii şi refuză să ofere solicitanţilor ajutorul indispensabil pentru exercitarea drepturilor lor (articolul 38 alineatul 2 punctul 1).

Articolul 47

Cu o amendă de 5.000 până la 50.000 dinari se sancţionează, pentru contravenţie, persoana autorizată în cadrul organului de stat dacă organul de stat omite să elaboreze raportul cu datele prevăzute despre activitatea sa (articolul 39).

Articolul 48

Cu o amendă de 5.000 până la 50.000 dinari se sancţionează, pentru contravenţie, persoana autorizată în cadrul organului de stat dacă omite să prezinte Funcţionarului Autorizat raportul anual privind activităţile acestui organ, întreprinse în scopul aplicării prezentei legi, cu datele prevăzute (articolul 43).

X DISPOZIŢII FINALE

Articolul 49

Organele autorităţii vor numi persoane autorizate pentru soluţionarea cererilor privind liberul acces la informaţiile de interes public în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Adunarea Naţională va alege Funcţionarul Autorizat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul 50

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Monitorul oficial al Republicii Serbia".

Articole independente din Legea de completare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

("Monitorul oficial al R.S.", numărul: 54/2007)

Articolul 5

Dacă aceiaşi persoană este din nou aleasă în funcţia de Funcţionar Autorizat, sau locţiitor al Funcţionarului Autorizat, înainte de încetarea mandatului, mandatul îi încetează după expirarea a şapte ani de la prima alegere şi poate fi încă odată reales.

Articolul 6

Prezenta lege intră în vigoare pe data publicării în "Monitorul oficial al Republicii Serbia".

Articole independente din Legea de modificare şi completare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

("Monitorul oficial al R.S.", numărul: 104/2009)

Articolul 16

Se autorizează Comitetul Legislativ al Adunării Naţionale să elaboreze textul definitiv al Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Articolul 17

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Monitorul oficial al Republicii Serbia".