Zákon o určovaní príslušností Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

("Úradný vestník" RS č. 99/2009 a 67/2012 - uznesenie ÚS)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto zákonom sa určujú príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: AP Vojvodina) a upravujú sa iné otázky významné pre postavenie AP Vojvodiny.

Článok 2.

AP Vojvodina, v súlade s Ústavou Republiky Srbsko (ďalej: ústava) a Štatútom AP Vojvodiny (ďalej: štatút), upravuje príslušnosť, voľbu, organizáciu a prácu orgánov a služieb, ktoré zakladá.

Medziregionálna spolupráca

Článok 3.

AP Vojvodina spolupracuje so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov, v medziach zahraničnej politiky Republiky Srbsko, pričom dodržiava územnú jednotu a právne zriadenie Republiky Srbsko.

AP Vojvodina uzaviera medziregionálne dohody v medziach svojej príslušnosti.

AP Vojvodina, môže byť členkou európskych a svetových regiónov, v súlade so zákonom a štatútom.

Územie a symboly AP Vojvodiny

Článok 4.

Územie AP Vojvodiny utvárajú územia jednotiek lokálnych samospráv, určené zákonom.

Územie AP Vojvodiny sa nemôže meniť bez súhlasu jej občanov, vyjadreného na referende, v súlade so zákonom.

Referendum je právoplatné, ak na ňom hlasovala väčšina občanov, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území AP Vojvodiny.

Uznesenie na referende z odseku 2 tohto článku je vynesené, ak zaň hlasovala väčšina určená zákonom, resp. štatútom, v súlade so zákonom.

Mesto Nový Sad je administratívne stredisko a sídlo orgánov AP Vojvodiny.

AP Vojvodina určuje symboly AP Vojvodiny a spôsob ich používania, v súlade s ústavou a štatútom.

Vzájomný vzťah republikových a pokrajinských orgánov

Článok 5.

Pri uskutočňovaní príslušností, určených týmto a iným zákonom, orgány AP Vojvodiny spolupracujú s republikovými orgánmi a orgánmi jednotiek lokálnej samosprávy.

Pri uskutočňovaní zákonov a predpisov Republiky Srbsko vzájomné vzťahy orgánov Republiky Srbsko a orgánov AP Vojvodiny spočívajú na ústavou a zákonom určených právach a povinnostiach republikových orgánov, resp. na ústavou, zákonom a štatútom určených právach a povinnostiach orgánov AP Vojvodiny.

Ochrana pokrajinských poslancov a iných funkcionárov

Článok 6.

Poslanec Zhromaždenia AP Vojvodiny nepodlieha trestnej zodpovednosti, vyšetrovacej väzbe alebo trestu za vyjadrenú mienku alebo hlasovanie na zasadnutí Zhromaždenia AP Vojvodiny alebo jeho pracovných telies.

Predseda a člen výkonného orgánu AP Vojvodiny nezodpovedajú za mienku vynesenú na zasadnutí toho orgánu alebo Zhromaždenia AP Vojvodiny alebo za hlasovanie na zasadnutí výkonného orgánu AP Vojvodiny.

Majetok AP Vojvodiny

Článok 7.

Majetok AP Vojvodiny, spôsob jeho užívania a nakladania s ním sa upravuje zákonom.

Vo vlastníctve AP Vojvodiny, ako forme verejného vlastníctva, sú veci, ktoré na základe zákona užívajú orgány AP Vojvodiny, verejné podniky a ustanovizne, ktorých je ona zakladateľkou a iné hnuteľné a nehnuteľné veci, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje verejné vlastníctvo.

Financovanie príslušností AP Vojvodiny

Článok 8.

AP Vojvodina má pôvodné príjmy, ktorými finacuje svoje príslušnosti.

Druh a výška pôvodných príjmov AP Vojvodiny sa upravujú osobitným zákonom.

Prostriedky na výkon zverených úkonov zabezpečuje Republika Srbsko.

II. PRÍSLUŠNOSTI AP VOJVODINY

Otázky pokrajinského významu a dohľad nad ústavnosťou a zákonnosťou

Článok 9.

Otázky pokrajiského významu AP Vojvodina upravuje svojimi aktmi, v oblastich, ktoré sú, v súlade s ústavou, v príslušnosti AP Vojvodiny.

Akty z odseku 1 tohto článku sa vynášajú v súlade s ústavou, ratifikovanými medzinárodnými zmluvami, zákonom a štatútom AP Vojvodiny.

Vláda môže, v súlade s ústavou a zákonom, začať pred ústavným súdom konanie na posúdenie ústavnosti a zákonnosti uznesenia AP Vojvodiny pred nadobudnutím jeho účinnosti. V takom prípade ústavný súd môže po vynesenie svojho uznesenia odročiť nadobudnutie účinnosti popieraného uznesenia AP Vojvodiny, v súlade s ústavou a zákonom.

Vláda, resp. iný oprávnený navrhovateľ môže začať konanie na posúdenie ústavnosti a zákonnosti normatívneho aktu AP Vojvodiny, v súlade s ústavou a zákonom.

Výkon individuálneho aktu alebo úkonu orgánu AP Vojvodiny, ktorý bol podniknutý na podklade normatívneho aktu orgánu AP Vojvodiny, ktorého ústavnosť alebo zákonnosť sa posudzuje - môže byť zastavený, v súlade s ústavou a zákonom.

1. Územné plánovanie, regionálny rozvoj a výstavba objektov

Článok 10.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja, v súlade so zákonom:

 1. upravuje rozvojové plánovanie, v súlade s ekonomickou politikou a stratégiou regionálneho rozvoja Republiky Srbsko,
 2. vynáša rozhodnutie o vypracovaní regionálnych územných plánov a územných plánov osobitného účelu pre oblasti na území AP Vojvodiny,
 3. vynáša regionálne územné plány a územné plány osobitného účelu pre oblasti na území AP Vojvodiny,
 4. zriaďuje komisiu, ktorá odborne dohliada nad regionálnymi územnými plánmi a územnými plánmi osobitného účelu pre oblasti na území AP Vojvodiny,
 5. navrhuje tretinu členov komisie, ktorá odborne dohliada nad územnými a urbanistickými plánmi v jednotke lokálnej samosprávy z územia AP Vojvodiny,
 6. udeľuje súhlas k územným a urbanistickým plánom jednotiek lokálnej samosprávy z územia AP Vojvodiny,
 7. navrhuje opatrenia a aktivity pre implementačný program územného plánu Republiky Srbsko pre územie AP Vojvodiny,
 8. sleduje uskutočňovanie implementačného programu územného plánu Republiky Srbsko pre územie AP Vojvodiny,
 9. vynáša program opatrení a aktivít zameraných na uskutočňovanie regionálneho územného plánu AP Vojvodiny,
 10. sleduje uskutočňovanie opatrení a aktivít zameraných na uskutočňovanie regionálneho územného plánu AP Vojvodiny,
 11. vynáša program opatrení a aktivít zameraných na uskutočňovanie územného plánu osobitného účelu pre oblasti na území AP Vojvodiy,
 12. sleduje uskutočňovanie programu opatrení a aktivít zameraných na uskutočňovanie územného plánu osobitného účelu pre oblasti na území AP Vojvodiny,
 13. sleduje uskutočňovanie programu opatrení a aktivít zameraných na rovnomerný regionálny rozvoj,
 14. zakladá rozvojovú banku AP Vojvodiny, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje založenie, hospodárenie a organizácia bánk,
 15. vyvíja administratívne kapacity pokrajinskej správy za účelom úspešného čerpania štruktúrnych a kohéznych fondov Európskej únie.

Článok 11.

АP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti územného a urbanistického plánovania a výstavby objektov, v súlade so zákonom:

 1. vydáva povolenia na výstavbu a používanie objektov, ktorých vydávanie je v príslušnosti ministerstva pre urbanistické úkony a staviteľstvo, ktoré sa v úplnosti budujú na území AP Vojvodiny,
 2. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obecnej, resp. mestskej správy z územia AP Vojvodiny z oblasti urbanizmu a výstavby objektov,
 3. koná inšpekčný dohľad v oblasti územného plánovania a urbanizmu na území AP Vojvodiny,
 4. koná inšpekčný dohľad v oblasti výstavby objektov,
 5. zúčastňuje sa v práci komisií a pracovných telies, ktoré zriadil minister pre urbanistické a stavebné úkony,
 6. udeľuje mienku k stanovám a normatívnym aktom Republikovej agentúry pre územné plánovanie a Inžinierskej komory Srbska.

Úkony z odseku 1 bod 1) až 4) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Článok 12.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje oblasť bývania rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obecnej, resp. mestskej správy na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

2. Poľnohospodárstvo

Článok 13.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. uskutočňuje prostriedky z užívania poľnohospodárskej pôdy na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom a určuje podmienky a spôsob rozvrhovania a užívania týchto prostriedkov,
 3. zakladá osobitný rozpočet, fondy alebo iné formy organizovania, do ktorých sa usmerňujú prostriedky z bodu 2) tohto článku,
 4. ustaľuje odborné úkony zamerané na zveľaďovanie poľnohospodárskej výroby a zakladá poľnohospodárske služby na výkon týchto úkonov,
 5. preberá zakladateľské práva k poľnohospodárskym službám založeným na území AP Vojvodiny,
 6. zakladá predpovedno-spravodajskú službu,
 7. navrhuje príslušnému ministerstvu podmienky vývozu a dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 14.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti užívania poľnohospodárskej pôdy, v súlade so zákonom, rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obecnej, resp. mestskej správy na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Dobytkárstvo a zverolekárstvo

Článok 15.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti dobytkárstva a zverolekárstva, v súlade so zákonom:

 1. vynáša dlhodobý program opatrení zameraných na uskutočňovanie chovateľského programu pre územie AP Vojvodiny, v súlade s jednotným programom Republiky Srbsko,
 2. zriaďuje vedecko-odbornú radu pre dobytkárstvo,
 3. vynáša ročný program opatrení zameraných na uskutočňovanie chovateľského programu z bodu 1) tohto odseku na území AP Vojvodiny,
 4. udeľuje súhlas k užívaniu a reprodukcii kvalitného plemenného dobytka a včiel na území AP Vojvodiny,
 5. uzisťuje vyhovenie pracovným podmienkam na selekcii dobytka na území AP Vojvodiny,
 6. určuje oprávnenú chovateľskú organizáciu na území AP Vojvodiny na vedenie selekcie v dobytkárstve,
 7. udeľuje súhlas oprávneným chovateľským organizáciám o zverení dohľadu nad výrobou v dobytkárstve,
 8. prijíma a spracúva dokumentáciu na pridelenie podnetných a iných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny v oblasti dobytkárstva.

Úkony z odseku 1 bod 4) až 7) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

3. Vodohospodárstvo

Článok 16.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti vodohospodárstva, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. vynáša, uskutočňuje a dohliada nad riadnymi a mimoriadnymi ochrannými opatreniami proti vonkajším a vnútorným vodám, v súlade so schválenými plánmi AP Vojvodiny a Republiky Srbska,
 3. spravuje vodné zdroje a umelé a prírodné vodné toky na území AP Vojvodiny,
 4. vynáša vodohospodársku osnovu pre územie AP Vojvodiny, v súlade s vodohospodárskou osnovou Republiky Srbsko,
 5. zakladá verejný podnik na obhospodarovanie vôd na území AP Vojvodiny,
 6. koná inšpekčný dohľad v oblasti vodohospodárstva na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 bod 6) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Článok 17.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti vôd, v súlade so zákonom:

 1. poberá prostriedky z úhrad za užívanie a používanie vôd, ktorých výšku určuje vláda,
 2. určuje vodohospodárske podmienky a vydáva vodohospodárske súhlasy a vodohospodárske povolenia pre objekty a práce na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

4. Lesníctvo

Článok 18.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti lesníctva, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. zakladá verejný podnik pre obhospodarovanie lesov na území AP Vojvodiny,
 3. vykonáva úkony inšpekčného dohľadu v tejto oblasti, vyjmúc inšpekčného dohľadu na hraničnom priechode.

Úkony z odseku 1 bod 3) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

5. Poľovníctvo a rybárstvo

Článok 19.

(vymazaný)

Článok 20.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti poľovníctva, v súlade so zákonom:

 1. vynáša program zveľaďovania, ochrany a chovu zveri pre územie AP Vojvodiny, v súlade s jednotným programom pre oblasť Republiky Srbsko,
 2. ustanovuje a udeľuje súhlas k obhospodarovaniu poľovných revírov na území AP Vojvodiny,
 3. udeľuje súhlas k poľovným osnovám poľovných revírov na území AP Vojvodiny,
 4. vykonáva úkony inšpekčného dohľadu v oblasti poľovníctva, vyjmúc inšpekčného dohľadu nad obratom zveri, obratom výrobkov živočíšneho pôvodu a zdravotným stavom zveri.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Článok 21.

(vymazaný)

Článok 22.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti rybárstva, v súlade so zákonom:

 1. udeľuje súhlas k programom zveľaďovania rybárstva v rybárskych revíroch na území AP Vojvodiny,
 2. odovzdáva do užívania rybárske revíry na území AP Vojvodiny,
 3. poberá prostriedky z úhrad za užívanie rybárskych revírov na území AP Vojvodiny,
 4. vykonáva úkony inšpekčného dohľadu v oblasti ochrany a udržateľného užívania rybieho fondu užívateľov rybárskeho revíru v chránených prírodných statkoch na území AP vojvodiny a obratu rýb na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

6. Cestovný ruch, pohostinstvo, kúpele a liečebne

Článok 23.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti cestovného ruchu, pohostinstva, baní a liečební, v súlade so zákonom:

 1. upravuje plánovanie a rozvoj cestovného ruchu pre územie AP Vojvodiny, v súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu Republiky Srbsko,
 2. vynáša stratégiu rozvoja cestovného ruchu AP Vojvodiny, v súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu Republiky Srbsko, ako aj programy na jej uskutočňovanie,
 3. navrhuje vláde akt o vyhlásení turistického územia na území AP Vojvodiny,
 4. navrhuje člena komisie pre kategorizáciu turistických miest,
 5. zakladá turistickú organizáciu AP Vojvodiny a iné organizácie zamerané na zveľaďovanie a rozvoj cestovného ruchu,
 6. upravuje používanie minerálnych a termálnych vôd, balneologických a klimatických zdrojov a môže zakladať aj kúpele a liečebne na území AP Vojvodiny, v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu Republiky Srbsko.

Článok 24.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti cestovného ruchu, v súlade so zákonom, usporadúva skladanie odbornej skúšky pre lokálneho turistického spriavodcu a turistického sprievodcu pre oblasť AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

7. Ochrana životného prostredia

Článok 25.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti ochrany životného prostredia, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. vynáša akt o odovzdaní prírodného statku do ochrany, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje ochrana prírody,
 3. vynáša program ochrany životného prostredia na svojom území, v súlade s národným programom, akčným a sanačným plánom a svojimi záujmami a špecifikami,
 4. vynáša plány a programy spravovania prírodných zdrojov a statkov, v súlade so strategickými dokladmi,
 5. dohliada nad užívaním a ochranou prírodných zdrojov a statkov na území AP Vojvodiny,
 6. zabezpečuje kontinuálny dohľad a sledovanie stavu životného prostredia (monitorovanie) a vynáša program monitorovania na svojom území, ktorý musí byť zladený s programom monitorovania, ktorý vynáša vláda na obdobie dvoch rokov,
 7. poskytuje podmienky na zabezpečovanie opatrení a podmienok ochrany životného prostredia na žiadosť orgánu na prípravu a vynášanie územných a urbanistických plánov, na základe podmienok a mienky príslušných odborných organizácií,
 8. zúčastňuje sa v postupe prípravy a vynesenia územných a urbanistických plánov a iných plánov,
 9. vynáša externý plán ochrany proti nešťastiam, ktorý je súčasťou plánov reagovania vo výnimočných situáciách, na základe príslušností z predpisu, ktorým sa upravuje ochrana a záchrana,
 10. v prípade nehody vyhlasuje stav ohrozenia životného prostredia na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje ochrana životného prostredia,
 11. zakladá rozpočtový fond, v súlade s predpisom, ktorým sa upravuje rozpočtová sústava, ktorý sa bude financovať z príjmov uskutočnených na území AP Vojvodiny.

Pokrajinský ústav pre ochranu prírody

Článok 26.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov zakladá pokrajinský ústav pre ochranu prírody za účelom vykonávania úkonov ochrany prírody a prírodných statkov, ktoré sa v úplnosti nachádzajú na území AP Vojvodiny.

Národný park Fruška gora

Článok 27.

(vymazaný)

Článok 28.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia, v súlade so zákonom:

 1. vykonáva inšpekčný dohľad v oblasti ochrany životného prostredia a podniká opatrenia na odstraňovanie nezákonností v tejto oblasti, vyjmúc inšpekčného dohľadu:
  • v prípade nehody,
  • v oblasti ionizujúceho žiarenia,
  • nad cezhraničným pohybom tovarov, ktoré patria do príslušnosti republikovej inšpekcie na ochranu životného prostredia, ako aj nad vyhovením podmienkam pre operátora na nadobudnutie povolenia k cezhraničnému pohybu tovarov (rádioaktivita, odpady, jedy, látky ohrozujúce ozónový obal, chránené rastlinné a živočíšne druhy),
  • nad určitými objektmi na území AP Vojvodiny, ktoré sa určia osobitným aktom,
 2. udeľuje súhlas k štúdii o odhade vplyvov na životné prostredie pre projekty, pre ktoré povolenie výstavby vydáva príslušný pokrajinský orgán pre urbanistické úkony,
 3. udeľuje súhlas k správe o strategickom odhade vplyvov na životné prostredie pre územie AP Vojvodiny,
 4. vydáva integrované povolenia pre prevádzky a aktivity, pre ktoré povolenie a schválenie výstavby a začiatku práce, resp. výkonu vydáva iný príslušný pokrajinský orgán,
 5. udeľuje predbežný súhlas v postupe vynesenia osnov, plánov a programov ochrany a zveľaďovania chráneného prírodného statku, rastlinstva a živočíšstva, lesov a vôd na území AP Vojvodiny,
 6. zriaďuje informatickú sústavu na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia ako časť jednotnej informatickej sústavy Republiky Srbsko,
 7. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obecnej, resp. mestskej správy na území AP Vojvodiny,
 8. koná inšpekčný dohľad nad užívaním a ochranou prírodných statkov a zdrojov.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

8. Priemysel a remeslá

Článok 29.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti priemyslu a remesiel, v súlade so zákonom:

 1. vynáša plán a program rovnomerného hospodárskeho rozvoja AP Vojvodiny, v slúlade s rozvojovým plánom Republiky Srbsko,
 2. určuje staré remeslá, ktoré sú príznačné pre oblasť AP Vojvodiny a určuje a zabezpečuje opatrenia na ich zveľaďovanie a rozvoj.

9. Cestná, riečna a železničná doprava

Článok 30.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti cestnej, riečnej a železničnej dopravy, v súlade so zákonom:

 1. upravuje a zabezpečuje podmienky a spôsob spravovania, ochrany, udržiavania a financovania štátnych ciest II. triedy na území AP Vojvodiny,
 2. upravuje a zabezpečuje vnútornú vodnú prepravu, bezpečnosť plavby, podmienky a spôsob užívania, udržiavania, značkovania a ochrany vnútorných splavných ciest, vyjmúc splavných ciest, na ktorých platí medzinárodný a medzištátny plavebný režim, prístavných miest, zimných prístavísk, kotvísk, člnov a plavebných zariadení a konanie v prípade nehody plavidiel na území AP Vojvodiny.

Článok 31.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti verejných ciest, cestnej, riečnej a železničnej dopravy, v súlade so zákonom, vykonáva inšpekčný dohľad na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa konajú ako zverené.

10. Usporadúvanie veľtrhov a iných podnikateľských podujatí

Článok 32.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti usporadúvania veľtrhov a iných podnikateľských podujatí, v súlade so zákonom:

 1. usporadúva veľtrhy a iné podnikateľské podujatia pokrajinského významu,
 2. upravuje založenie, kategorizáciu a spôsob práce veľtrhových stredísk a určuje sieť veľtrhových a iných podnikateľských podujatí na území AP Vojvodiny.

11. Osveta

Predškolské a základné vzdelávanie a výchova

Článok 33.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti predškolského a základného vzdelávania a výchovy, v súlade so zákonom:

 1. zakladá ustanovizne predškolského vzdelávania a výchovy a ustanovizne povinného základného vzdelávania a výchovy na území AP Vojvodiny,
 2. udeľuje súhlas k aktu o sieti základných škôl, ktorý vynáša zhromaždenie jednotky lokálnej samosprávy na základe kritérií, ktoré určuje vláda,
 3. udeľuje súhlas k organizovaniu vysunutého oddelenia ustanovizne mimo sídla,
 4. rozhoduje o verifikácii ustanovizne na území AP Vojvodiny,
 5. udeľuje súhlas k uzneseniu o rozšírení činnosti ustanovizne, ktorej zakladateľom je Republika Srbsko, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy,
 6. udeľuje súhlas k uzneseniu orgánu správy o zmene názvu alebo sídla ustanovizne, ktorej zakladateľom je Republika Srbsko, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy,
 7. určuje školy, v ktorých žiaci majú právo na ukončenie začatého vzdelávania, ak sa škola zrušila, v súlade so zákonom,
 8. vymenúva dočasný spravujúci orgán ustanovizne, ak členov spravujúceho orgánu nevymenovala jednotka lokálnej samosprávy po uplynutie funkčného obdobia predbežne vymenovaným členom spravujúcich orgánov,
 9. udeľuje alebo zamieta súhlas k uzneseniu o voľbe riaditeľa ustanovizne,
 10. dosadzuje úradujúceho riaditeľa ustanovizne v prípadoch zo zákona,
 11. udeľuje alebo zamieta súhlas k uzneseniu o uvoľnení riaditeľa ustanovizne pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodu porušenia zákona,
 12. predpisom určuje školský kalendár pre základné školy na území AP Vojvodiny,
 13. poskytuje povolenie k spôsobu, akým škola uhradí zmeškanú pracu v prípade prerušenia vzdelávaco-výchovnej práce,
 14. prostredníctvom pokrajinského osvetového inšpektora dohliada nad prácou ustanovizní na území AP Vojvodiny a
  • vykonáva priamy inšpekčný dohľad nad ustanovizňami v obci, resp. meste, ktoré neusporiadali tento dohľad,
  • poskytuje inštrukcie obci, resp. mestu na výkon inšpekčného dohľadu,
  • pripravuje pre pokrajinského tajomníka návrh rozhodnutia proti odvolaniu vznesenému proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu obecnej, resp. mestskej správy, vynesenému pri výkone inšpekčného dohľadu,
  • koná priamy dohľad nad prácou obecnej, resp. mestskej inšpekcie, vydáva povinné pokyny na uskutočňovanie zákonov a iných predpisov a dohliada nad ich uskutočňovaním,
  • odoberá oprávnenie jednotlivému inšpektorovi, ktorý svoje práce nevykonáva načas, odborne, zákonne a náležite a navrhuje určovanie zodpovednosti v orgáne, ktorému bol zverený výkon inšpekčného dohľadu,
  • organizuje spoločné akcie s inšpektormi v orgánoch, ktorým bol zverený výkon inšpekčného dohľadu,
  • dožaduje sa správ, údajov a informácií o výkone zverených úkonov inšpekčného dohľadu a vykonáva iné úkony v súlade so zákonom, ktorým sa všeobecným spôsobom určil inšpekčný dohľad,
 15. udeľuje súhlas k realizácii výučby a uskutočňovaniu školských osnov v jazykoch národnostných menšín pre menej ako 15 žiakov v ustanovizniach na území AP Vojvodiny,
 16. udeľuje súhlas k založeniu spoločnej odbornej služby pre všetky základné školy na území obce,
 17. koná nostrifikáciu a uznávanie ekvivalencie vysvedčení a diplomov nadobudnutých v zahraničí,
 18. udeľuje mienku v postupe vynesenia učebných plánov a osnov,
 19. vynáša učebné osnovy pre jazyky národnostných menšín,
 20. povoľuje učebnice a učebné pomôcky pre jazyky národnostných menšín,
 21. na podklade dohody s príslušným ministrom vynáša učebné plány a osnovy z jednotlivých predmetov významných pre národnostné menšiny a určuje podmienky a spôsob organizovania výučby v jazykoch národnostných menšín,
 22. na podklade dohody s príslušným ministrom povoľuje učebnice a učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, významné pre národnostné menšiny,
 23. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie skúšky pre riaditeľa ustanovizne,
 24. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie skúšky pre nadobudnutie licencie pre učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov,
 25. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie odbornej skúšky pre tajomníka ustanovizne,
 26. spolupracuje s ministrom pre úkony vzdelávania v postupe založenia školskej správy.

Úkony z bodov 23), 24) a 25) tohto článku sa vykonávajú jednotným spôsobom a za rovnakých podmienok, ktoré, v súlade so zákonom predpisom určuje minister príslušný pre celé územie Republiky Srbsko.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené, vyjmúc bodu 1), bodov 18) až 22) a bodu 26).

Stredoškolské vzdelanie a výchova

Článok 34.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti stredoškolského vzdelania a výchovy, v súlade so zákonom:

 1. zakladá ustanovizne stredoškolského vzdelania a výchovy na území AP Vojvodiny,
 2. ustaľuje sieť stredných škôl na území AP Vojvodiny,
 3. ustaľuje počet žiakov na zápis do strednej školy,
 4. udeľuje súhlas k organizovaniu vysunutého oddelenia ustanovizne mimo sídla,
 5. rozhoduje o verifikácii ustanovizne na území AP Vojvodiny,
 6. udeľuje súhlas k uzneseniu o rozšírení činnosti ustanovizne, ktorej zakladateľkou je Republika Srbsko, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy,
 7. udeľuje súhlas k uzneseniu spravujúceho orgánu o zmene názvu alebo sídla ustanovizne, ktorej zakladateľkou je Republika Srbsko, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy,
 8. určuje školy, v ktorých žiaci majú právo skončiť začaté vzdelávanie, ak sa škola zrušila, v súlade so zákonom,
 9. vymenúva dočasný spravujúci orgán ustanovizne, ak členov spravujúceho orgánu po uplynutie funkčného obdobia predbežne vymenovaných členov spravujúceho orgánu nevymenovala jednotka lokálnej samosprávy,
 10. udeľuje alebo zamieta súhlas k uzneseniu o voľbe riaditeľa ustanovizne,
 11. dosadzuje úradujúceho riaditeľa ustanovizne v prípadoch zo zákona,
 12. udeľuje alebo zamieta súhlas k uzneseniu o uvoľnení riaditeľa ustanovizne pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodu porušenia zákona,
 13. predpisom určuje školský kalendár pre stredné školy na území AP Vojvodiny,
 14. udeľuje povolenie k spôsobu, akým škola nahradí zmeškanú prácu v prípade prerušenia vzdelávaco-výchovnej práce,
 15. prostredníctvom pokrajinského osvetového inšpektora dohliada nad prácou ustanovizní na území AP Vojvodiny, pričom:
  • koná inšpekčný dohľad nad ustanovizňami v obci, resp. v meste, ktoré neusporiadali tento dohľad,
  • poskytuje inštrukcie obci, resp. mestu na výkon inšpekčného dohľadu,
  • pripravuje pre pokrajinského tajomníka návrh rozhodnutia proti odvolaniu prvostupňového rozhodnutia obecnej, resp. mestskej správy, ktoré bolo vynesené pri výkone inšpekčného dohľadu,
  • priamo dohliada nad prácou obecnej, resp. mestskej inšpekcie, vydáva povinné inštrukcie na uskutočňovanie zákonov a iných predpisov a dohliada nad ich uskutočňovaním,
  • odoberá oprávnenie jednotlivému inšpektorovi, ktorý svoje úkony nevykonáva načas, odborne, zákonne a náležite a navrhuje určovanie zodpovednosti v orgáne, ktorý bol poverený výkonom inšpekčného dohľadu,
  • usporadúva spoločné akcie s inšpektormi v orgánoch, ktoré boli poverené výkonom inšpekčného dohľadu,
  • dožaduje sa správ, údajov a informácií o výkone zverených úkonov inšpekčného dohľadu a vykonáva iné úkony, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje všeobecný inšpekčný dohľad,
 16. udeľuje súhlas k uskutočňovaniu výučby a školských učebných osnov v jazykoch národnostných menšín pre menej ako 15 žiakov v ustanovizniach na území AP Vojvodiny,
 17. určuje výšku školného osobám, ktoré nadobudli stredoškolské vzdelanie a plánujú sa preškoliť alebo doškoliť, nadobudnúť špecialistické alebo majstrovské vzdelanie,
 18. udeľuje súhlas k počtu žiakov na nadobudnutie odborného uspôsobenia, preškolenia, doškolenia a špecializácie,
 19. nostrifikuje a uznáva ekvivalenciu vysvedčení a diplomov nadobudnutých v zahraničí,
 20. vedie konanie na ochranu žiackych práv,
 21. poskytuje mienku v postupe vynesenia učebných plánov a učebných osnov,
 22. vynáša učebné osnovy pre jazyky národnostných menšín,
 23. povoľuje učebnice a učebné pomôcky pre jazyky národnostných menšín,
 24. na podklade dohody s príslušným ministrom vynáša učebné plány a učebné osnovy z jednotlivých predmetov, významných pre národnostné menšiny a ustaľuje podmienky a spôsob usporadúvania výučby v jazykoch národnostných menšín,
 25. na podklade dohody s príslušným ministrom povoľuje učebnice a učebné pomôcky pre jednotlivé predmety významné pre národnostnú menšinu,
 26. pre stredné školy osobitného významu pre Republiku Srbsko a unikátne školy navrhuje zhromaždeniu jednotky lokálnej samosprávy troch popredných predstaviteľov hospodárskej komory, združenia podnikateľov, Národnej služby pre zamestnávanie a iných záujemcov o prácu školy za členov školského výboru,
 27. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie skúšky pre riaditeľa ustanovizne,
 28. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie skúšky pre licenciu učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov,
 29. zriaďuje komisiu a usporadúva skladanie odbornej skúšky pre tajomníka školy,
 30. spolupracuje s ministerstvom pre úkony vzdelávania v postupe zriaďovania školskej správy.

Úkony z odseku 1 bod 27), 28) a 29) tohto článku sa vykonávajú jednotným spôsobom a za rovnakých podmienok, ktoré, v súlade so zákonom, určuje minister príslušný pre celé územie Republiky Srbsko.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené, vyjmúc bodu 1), bod 21) až 25) a bodu 30.

Vysokoškolské vzdelanie

Článok 35.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti vysokoškolského vzdelania, v súlade so zákonom:

 1. navrhuje člena Národnej rady pre vysokoškolské vzdelanie,
 2. vydáva pracovné povolenia vysokoškolským ustanovizniam na území AP Vojvodiny,
 3. koná inšpekčný dohľad a dohliada nad zákonnosťou práce vysokoškolskej ustanovizne na území AP Vojvodiny,
 4. zakladá samostatné vysokoškolské ustanovizne,
 5. v prípade zániku práce vysokoškolskej ustanovizne z dôvodu odobratia pracovného povolenia alebo inej príčiny, na návrh Národnej rady pre vysokoškolské vzdelanie, vynáša akt, ktorým sa zabezpečuje ukončenie štúdií študentom tej vysokoškolskej ustanovizne,
 6. vynáša uznesenie o zmene názvu, sídla a statusu samostatných vysokoškolských ustanovizní, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
 7. vynáša uznesenie o zrušní vysokoškolskej ustanovizne, ktorej zakladateľkou je AP Vojvodina,
 8. vymenúva predstaviteľov zakladateľa rady vysokoškolskej ustanovizne, ktorej zakladateľkou je AP Vojvodina,
 9. vynáša uznesenie o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných osnov, ktoré sa financujú z rozpočtu pre vysokoškolskú ustanovizeň, ktorej zakladateľkou je AP Vojvodina, po obstaraní mienky vysokoškolskej ustanovizne a Národnej rady pre vysokoškolské vzdelanie, najneskôr dva mesiace pred vypísaním súbehu,
 10. vyhlasuje diplom za neplatný, ak bol vydaný neoprávnenou organizáciou,
 11. vydáva potvrdenie o tom, že archívny materiál bol zničený alebo stratený,
 12. obstaráva údaje o cudzej a domácej vysokoškolskej ustanovizni pre potreby hodnotenia cudzích, resp. domácich študijných osnov.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené, vyjmúc úkonov z bodu 1).

Žiacky a študentský štandard

Článok 36.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti žiackeho a študentského štandardu, v súlade so zákonom:

 1. ustaľuje sieť žiackych domovov a študentských stredísk a iných ustanovizní žiackeho a študentského štandardu na území AP Vojvodiny,
 2. zakladá a zrušuje ustanovizne žiackeho a študentského štandardu na území AP Vojvodiny,
 3. zisťuje vyhovenie podmienkam na začiatok práce a výkon činnosti ustanovizní žiackeho a študentského štandardu a rozhoduje o zákaze ich práce na území AP Vojvodiny,
 4. rozhoduje o námietke proti rozhodnutiu o prijatí žiakov a študentov do ustanovizní žiackeho a študentského štandardu,
 5. rozhoduje o odobratí práv žiakom a študentom, zo zákona,
 6. uskutočňuje súbeh o príjem do žiackych domovov,
 7. ustaľuje spôsob a postup prideľovania miest v domovoch,
 8. ustaľuje spôsob a postup prideľovania abonentských knižiek,
 9. ustaľuje podmienky subvencovania prepravy žiakov a študentov v medzimestskej doprave,
 10. udeľuje súhlas k aktu o organizácii a systematizácii úkonov ustanovizní žiackeho a študentského štandardu, v súlade s normatívmi a štandardmi, ktoré predpisom určil príslušný minister pre celé územie Republiky Srbsko,
 11. vymenúva a uvoľňuje z funkcie členov správnej a dozornej rady ustanovizní žiackeho a študentského štandardu,
 12. vymenúva a uvoľňuje z funkcie riaditeľa ustanovizne žiackeho a študentského štandardu,
 13. vykonáva inšpekčný dohľad a dohliada nad zákonnosťou práce ustanovizní.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené, vyjmúc úkonov z bodu 7) a 8).

Neformálne vzdelávanie dospelých

Článok 37.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom a stratégiou rozvoja vzdelávania dospelých v Republike Srbsko, bližšie upravuje otázky súvisiace s organizovaným a inštitučným vzdelávaním mimo školskej sústavy, z dôvodu odborného uspôsobovania a zaškoľovania dospelých na území AP Vojvodiny, ako otázky pokrajinského výzamu.

Vzdelávanie národnostných menšín

Článok 38.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov bližšie upravuje a zabezpečuje uskutočňovanie práv národnostných menšín na území AP Vojvodiny na vzdelávanie v materinskom jazyku, na všetkých úrovniach vzdelávania, v súlade so zákonom.

12. Šport

Článok 39.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti športu, v súlade so zákonom:

 1. určuje potreby a záujmy občanov v oblasti športu na území AP Vojvodiny a zabezpečuje prostriedky na uskutočňovanie týchto potrieb a záujmov,
 2. určuje športové objekty významné pre AP Vojvodinu a meradlá zabezpečovania prostriedkov v rozpočte AP Vojvodiny na ich výstavbu, vybavovanie a údržbu,
 3. určuje programy medzinárodných športových súťaží významných pre AP Vojvodinu,
 4. vymenúva a uvoľňuje z funkcie riaditeľa, predsedu a členov správnej a dozornej rady organizácií na výkon športových činností, ktorých programy, ktorými sa uskutočňuje záujem občanov v oblasti športu na území AP Vojvodiny, sa úplne alebo prevažne financujú z rozpočtu AP Vojvodiny,
 5. zabezpečuje podmienky na prácu, resp. výkon činnosti Pokrajinského ústavu pre šport a iných organizácií v oblasti športu, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
 6. upravuje a vedie evidenciu v oblasti športu, významnú pre AP Vojvodinu.

Pokrajinský športový zväz navrhuje pokrajinskému orgánu správy pre úkony športu programy svojich členov, ktorými sa uskutočňuje záujem občanov z odseku 1 bod 1) tohto článku.

Programy z odseku 2 tohto článku sa financujú z rozpočtu AP Vojvodiny.

Článok 40.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti športu, v súlade so zákonom:

 1. bližšie upravuje podmienky výkonu športových činností organizácií v oblasti športu z územia AP Vojvodiny a zisťuje vyhovenie týmto podmienkam,
 2. zisťuje vyhovenie podmienkam na usporadúvanie športových podujatí na území AP Vojvodiny,
 3. upravuje bližšie podmienky používania a dohľadu nad používaním verejných športových terénov a zisťuje vyhovenie podmienkam ich používania,
 4. koná inšpekčný dohľad nad prácou organizácií a jednotlivcov v oblasti športu na území AP Vojvodiny a dohliada nad uplatňovaním predpisov, ktorými sa upravuje oblasť športu,
 5. odborne dohliada nad odbornou prácou v oblasti športu.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

13. Kultúra

Článok 41.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti kultúry, v súlade so zákonom:

 1. určuje potreby a záujmy občanov na území AP Vojvodiny v oblasti kultúry a zabezpečuje prostriedky na ich uskutočňovanie,
 2. upravuje potreby a záujmy v oblasti kultúry národnostných menšín a zabezpečuje prostriedky na ich uskutočňovanie,
 3. zakladá archívy, múzeá, knižnice, divadlá, ústavy a iné ustanovizne v oblasti kultúry,
 4. určuje Program kultúrneho rozvoja AP Vojvodiny, v súlade so Stratégiou kultúrneho rozvoja Republiky Srbsko,
 5. navrhuje časť Stratégie kultúrneho rozvoja Republiky Srbsko pre územie AP Vojvodiny,
 6. určuje odmeny a upravuje spôsob a postup ich prideľovania z dôvodu podnecovania kultúrnej tvorivosti v jednotlivých oblastiach kultúry, resp. osobitného príspevku v oblasti kultúrnej tvorivosti,
 7. uskutočňuje medziregionálnu spoluprácu v oblasti kultúry na projektoch významných pre rozvoj kultúry na území AP Vojvodiny,
 8. vykonáva zakladateľské práva k vymenovaniu riaditeľov a členov správnej a dozornej rady kultúrnych ustanovizní, ktorých práca, údržba a programy sa úplne alebo prevažne financujú z rozpočtu AP Vojvodiny,
 9. zabezpečuje pracovné prostriedky, investičnú a bežnú údržbu, resp. financovanie časti programu kultúrnych ustanovizní, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
 10. zabezpečuje pracovné prostriedky, investičnú a bežnú údržbu a vybavenie, resp. programy iných ustanovizní a organizácií, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia v AP Vojvodine alebo zabezpečujú rozvoj kultúry príslušníkov národnostných menšín, na základe osobitného uznesenia, ktorým sa určujú meradlá, kritériá a postup prideľovania týchto príspevkov.

Ochrana kultúrnych statkov

Článok 42.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje oblasť ochrany kultúrnych statkov:

 1. určuje funkcie nasledujúcich materských ustanovizní v oblasti ochrany kultúrnych statkov: Archívu Vojvodiny v Novom Sade, Knižnice Matice srbskej v Novom Sade, Múzea Vojvodiny v Novom Sade, Múzea súčasných výtvarných umení v Novom Sade a Divadelného múzea Vojvodiny,
 2. predpisom určuje doplnkové podmienky pre prácu ustanovizní z bodu 1) tohto odseku,
 3. zisťuje vyhovenie podmienkam na začiatok práce a výkon činnosti ochranných ustanovizní na území AP Vojvodiny,
 4. vymenúva členov správnej a dozornej rady a riaditeľa ustanovizní z bodu 1) tohto odseku, vyjmúc Knižnice Matice srbskej, a v Archíve Vojvodiny a Pokrajinskom ústave pre ochranu kutúrnych pamiatok v Novom Sade sa predseda a jeden člen správnej rady a predseda dozornej rady vymenúvajú na podklade návrhu ministerstva pre úkony kultúry,
 5. vymenúva členov správnej a dozornej rady a riaditeľa iných ochranných ustanovizní na území AP Vojvodiny s tým, že dvoch členov správnej rady a jedného člena dozornej rady týchto ustanovizní vymenúva na návrh ministerstva pre úkony kultúry,
 6. zakladá ustanovizne v oblasti ochrany z bodu 1) tohto odseku a určuje sieť ochranných ustanovizní na území AP Vojvodiny, vyjmúc Knižnice Matice srbskej,
 7. začína konanie na určovanie nehnuteľných kultúrnych statkov na území AP Vojvodiny,
 8. vydáva povolenia cudzím štátnym občanom používať archívny materiál a filmový archívny materiál,
 9. určuje podmienky podnikania technických ochranných opatrení a iných úkonov na nehnuteľných kultúrnych statkoch, keď pre územie AP Vojvodiny projekt a dokumentáciu týchto úkonov vypracúva ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok,
 10. oboznamuje v lehote siedmich dní Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok v Novom Sade o určených podmienkach, keď tieto podmienky určuje ústav z územia AP Vojvodiny,
 11. udeľuje súhlas k projektu a dokumentácii na podnikanie opatrení technickej ochrany a iných úkonov na nehnuteľných kultúrnych objektov, keď projekt a dokumentáciu vypracúva ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok z územia AP Vojvodiny,
 12. poskytuje mienku k predbežným návrhom územných a urbanistických plánov pre územie AP Vojvodiny a upovedomuje o tom príslušný orgán, ak plán nemá predpisom stanovený obsah,
 13. vydáva povolenie na premiestnenie nehnuteľného kultúrneho statku na území AP Vojvodiny na novú lokalitu, vyjmúc kultúrneho statku veľkého, resp. výnimočného významu,
 14. zastavuje stavebné a iné práce na archeologických náleziskách, ako aj pri nájdení archeologických predmetov,
 15. vydáva povolenie vyvážať predbežne chránené statky do zahraničia,
 16. zriaďuje komisiu pri zodpovedajúcej materskej ochrannej ustanovizni na skladanie odbornej skúšky zamestnancov v ustanovizniach na ochranu kultúrnych statkov,
 17. začína konanie na zastavenie výkonu územných a urbanistických plánov, ak ohrozujú ochranu kultúrnych pamiatok na území AP Vojvodiny,
 18. dohliada nad prácou ochranných ustanovizní na území AP Vojvodiny.

Úkony u odseku 1 bod 1), 4), 8) a 13) až 18) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Kinematografia a filmové umenie

Článok 43.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje oblasť kinematografie koná inšpekčný dohľad.

Poplatky a úhrady, ktoré sa vyberajú na základe predpisov v oblasti kinematografie sú príjmami rozpočtu AP Vojvodiny pre poplatníkov, ktorých sídlo je na území AP Vojvodiny, keď je miesto dávania do užívania, verejné premietanie alebo predaj videokaziet na území AP Vojvodiny, resp. podľa miesta vysielania a začiatočnej stanice prepravného prostriedku, v ktorom sa vysiela.

Náklady vydávania známky, v súlade so zákonom, sú príjmom vydávateľa známky.

Úkon z odseku 1 tohto článku sa vykonáva ako zverený.

Základiny, fondy a nadácie

Článok 44.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti základín, fondov a nadácií, v súlade so zákonom:

 1. povoľuje zakladanie základín, fondov a nadácií na území AP Vojvodiny a všetky zmeny, ktoré sa vyskytujú počas ich práce,
 2. vedie register základín, fondov a nadácií, ktoré sa zakladajú na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Knihovnícka činnosť

Článok 45.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti knihovníckej činnosti, v súlade so zákonom:

 1. určuje sieť knižníc na území AP Vojvodiny,
 2. zakladá knižnice, ktorým sa na území AP Vojvodiny prideľujú matičné funkcie,
 3. určuje bližšie podmienky práce knižníc,
 4. zisťuje vyhovenie podmienkam na začiatok práce a výkon činnosti knižníc,
 5. určuje zloženie správnych a dozorných rád knižníc, ktoré vykonávajú matičnú funkciu a vymenúva členov týchto orgánov,
 6. vymenúva a uvoľňuje z funkcie riaditeľov knižníc, ktoré vykonávajú matičné funkcie, za súhlasu riaditeľa Národnej knižnice Srbska,
 7. zriaďuje komisiu na skladanie odbornej skúšky zamestnancov v knižniciach,
 8. dohliada nad prácou organizácii, ktoré vykonávajú knihovnícku činnosť na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 bod 1), 2) a 4) až 8) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Vydávanie publikácií

Článok 46.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti vydávania publikácií, v súlade so zákonom, dohliada nad prácou vydavateľov a iných právnických osôb, registrovaných na vydávanie publikácií.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

14. Zdravotná a sociálna ochrana

Zdravotníctvo

Článok 47.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonmi, ktorými sa upravuje sústava oblasti zdravotníctva, vykonáva nasledujúce úkony:

 1. spoločenskú starostlivosť o zdravotníctvo na úrovni AP Vojvodiny, ktorá zahŕňa opatrenia zamerané na zabezpečovanie a uskutočňovanie zdravotnej ochrany, významnej pre občanov na území AP Vojvodiny,
 2. vynáša osobitné programy zdravotnej ochrany pre jednotlivé kategórie obyvateľstva, resp. druhy chorôb, ktoré sú príznačné pre AP Vojvodinu a pre ktoré nebol vynesený osobitný program zdravotnej ochrany na republikovej úrovni, v súlade so svojimi možnosťami, a určuje ceny jednotlivých služieb, resp. programov,
 3. zakladá nasledujúce zdravotnícke ustanovizne na území AP Vojvodiny, v súlade s plánom siete zdravotníckych ustanovizní, ktorý vynáša vláda: všeobecnú nemocnicu, špeciálnu nemocnicu, kliniku, inštitút, klinické stredisko, ústav pre verejné zdravie, ústav pre transfúziu krvi a ústav pre antirabickú ochranu,
 4. zakladá ústav pre verejné zdravie pre územie AP Vojvodiny, ktorý koordinuje a sleduje odbornú prácu ústavov pre verejné zdravie a iných zdravotníckych ustanovizní, ktoré vykonávajú hygienicko-epidemiologickú a sociálno-lekársku činnosť na území AP Vojvodiny, navrhuje dlhodobé opatrenia zdravotnej ochrany s prioritami a metodologicky vedie ich uskutočňovanie na území AP Vojvodiny, ústavu pre verejné zdravie, založenému pre územie Republiky Srbsko, navrhuje potrebné opatrenia pri živelných a iných väčších pohromách a nešťastiach a uskutočňuje ich v spolupráci s inými ustanovizňami,
 5. zakladá ústav pre transfúziu krvi na území AP Vojvodiny, ktorý vykonáva činnosť v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje transfúzna činnosť,
 6. poskytuje návrh na určovanie plánu siete zdravotníckych ustanovizní, ktorý vynáša vláda pre zdravotnícke ustanovizne na území AP Vojvodiny,
 7. vymenúva a uvoľňuje z funkcie riaditeľov, zástupcov riaditeľov, členov správnej a dozornej rady zdravotníckych ustanovizní, ktorých je zakladateľkou,
 8. udeľuje súhlas k štatútom zdravotníckych ustanovizní, ktorých je zakladateľkou,
 9. určuje týždenný rozvrh práce, začiatok a koniec pracovného času zdravotníckej ustanovizne, ktorej je zakladateľkou,
 10. určuje týždenný rozvrh práce, začiatok a koniec pracovného času zdravotníckych ustanovizní a súkromnej praxe, ktoré sa nachádzajú na území AP Vojvodiny počas epidémie a odstraňovanie následkov spôsobených živelnými a inými väčšími pohromami a výnimočnými okolnosťami pri epidémiách, iných väčších pohromách a výnimočných situáciách na území AP Vojvodiny,
 11. navrhuje ministrovi pre úkony zdravotníctva určovanie počtu praktikantov v zdravotníckych ustanovizniach so sídlom na území AP Vojvodiny, ktorých zdravotnícke ustanovizne povinne priberajú na výkon praktikantskej praxe v trvaní jedného roka,
 12. poskytuje mienku k plánu rozvoja kádrov v zdravotníctve, ktorý vynáša minister pre úkony zdravotníctva pre ustanovizne, ktoré sa nachádzajú na území AP Vojvodiny,
 13. poskytuje mienku ministrovi pre úkony zdravotníctva k určovaniu referenčných zdravotníckych ustanovizní pre jednotlivé oblasti zdravotníckej činnosti na území AP Vojvodiny,
 14. určuje minimálny pracovný proces počas štrajku zdravotníckych ustanovizní na území AP Vojvodiny,
 15. zakladá Zdravotícku radu Vojvodiny ako odborné a poradenské teleso, ktoré sleduje rozvoj zdravotnej ochrany a poistenia v AP Vojvodine,
 16. zakladá Etický výbor Vojvodiny ako odborné teleso.

Zdravotnícka rada Vojvodiny

Článok 48.

Zdravotnícka rada Vojvodiny navrhuje Zdravotníckej rade Srbska:

 1. opatrenia zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie zdravotného stavu a silnenie zdravotného potenciálu obyvateľstva na území AP Vojvodiny,
 2. opatrenia zamerané na rovnomerné uskutočňovanie zdravotnej ochrany všetkých občanov v AP Vojvodine, ako aj opatrenia zamerané na zveľaďovanie zdravotnej ochrany citlivých populácií,
 3. opatrenia zamerané na fungovanie zdravotnej ochrany a zdravotného poistenia na území AP Vojvodiny, spočívajúce na zásadách hospodárnosti, udržateľnosti a účinnosti,
 4. opatrenia zamerané na zveľaďovanie politiky zápisu na fakultách a školách z odboru zdravotníctva na území AP Vojvodiny a spolupracuje s príslušnými orgánmi a inými odbornými telesami na území AP Vojvodiny pri navrhovaní opatrení racionálnej politiky zápisu na fakulty a školy z odboru zdravotníctva,
 5. opatrenie zamerané na uskutočňovanie reformy v oblasti zdravotnej ochrany a poistenia,
 6. prerokúvanie iných otázok z oblasti zdravotnej ochrany a poistenia a poskytuje odbornú pomoc orgánom, organizáciám a ustanovizniam na území AP Vojvodiny v realizácii úloh, ktoré súvisia so spoločenskou starostlivosťou o zdravie.

Zdravotnícka rada Vojvodiny pozostáva z deviatich členov, ktoré volí Zhromaždenie AP Vojvodiny spomedzi popredných odborníkov v oblasti zdravotnej ochrany a poistenia.

Na otázky týmto zákonom neupravené, ktoré súvisia s prácu Zdravotníckej rady Vojvodiny, funkčným obdobím členov Zdravotníckej rady Vojvodiny a znemožňovaním stretu verejných a súkromných záujmov, ako aj uvoľňovaním členov Zdravotníckej rady Vojvodiny sa obdobne uplatňujú ustanovenia zákona, ktorým sa upravuje zdravotná ochrana, v časti, ktorá sa vzťahuje na prácu Zdravotníckej rady Srbska, ak sa týmto zákonom neurčilo inak.

Prostriedky na prácu Zdravotníckej rady Vojvodiny sa zabezpečujú v rozpočte AP Vojvodiny.

Etický výbor Vojvodiny

Článok 49.

Etický výbor:

 1. sleduje uplatňovanie zásad profesijnej etiky zdravotníckych pracovníkov vo výkone zdravotnej činnosti na území AP Vojvodiny,
 2. spolupracuje s Etickým výborom Srbska v koordinácii práce etických výborov v zdravotníckych ustanovizniach na území AP Vojvodiny,
 3. na žiadosť Etického výboru Srbska sleduje uskutočňovanie vedeckých a klinických výskumov liekov a lekárskych prostriedkov v zdravotníckych ustanovizniach na území AP Vojvodiny a pre Etický výbor Srbska spisuje o tom správu,
 4. poskytuje mienku k sporným otázkam, významným pre uskutočňovanie vedeckých výskumov, lekárskych pokusov, ako aj klinických výskumov liekov a lekárskych prostriedkov v zdravotníckych ustanovizniach na území AP Vojvodiny,
 5. sleduje uskutočňovanie uznesení a poskytuje mienku k odborným otázkam, súvisiacim s odoberaním častí ľudského tela na lekárske a vedecko-vyučovanie účely v zdravotníckych ustanovizniach na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
 6. sleduje uskutočňovanie uznesení a poskytuje mienku k odborným otázkam, súvisiacim s uplatňovaním opatrení na liečenie neplodnosti biomedicínskymi postupmi podporovania oplodnenia v zdravotníckych ustanovizniach na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
 7. rozoberá aj iné otázky profesijnej etiky v uskutočňovaní zdravotnej ochrany na území AP Vojvodiny.

Etický výbor Vojvodiny pozostáva zo siedmich členov, ktorých vymenúva a uvoľňuje z funkcie príslušný orgán AP Vojvodiny na návrh pokrajinského sekretariátu pre úkony zdravotníctva.

Na otázky osobitne týmto zákonom neupravené, ktoré súvisia s prácou Etického výboru Vojvodiny, funkčným obdobím členov Etického výboru Vojvodiny a zamedzovaním stretu verejného a súkromného záujmu, sa obdobne uplatňujú ustanovenia zákona, ktorým sa upravuje zdravotná ochrany, v časti, ktorá sa vzťahuje na prácu Etického výboru Srbska, ak sa týmto zákonom neurčilo inak.

Prostriedky na prácu etického výboru sa zabezpečujú v rozpočte AP Vojvodiny.

Zdravotnícky dohľad

Článok 50.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje oblasť zdravotníckeho dohľadu, vykonáva úkony zdravotníckeho dohľadu.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Pokrajinská zdravotná poisťovňa

Článok 51.

Pokrajinská zdravotná poisťovňa (ďalej: pokrajinská zdravotná poisťovňa) ako organizačná jednotka republikovej zdravotnej poisťovne vykonáva nasledujúce úkony, v súlade so zákonom:

 1. koordinuje prácu pobočiek zriadených na území AP Vojvodiny, v spolupráci s Republikovou zdravotnou poisťovňou,
 2. dohliada nad prácou pobočiek a účelovým používaním prostriedkov, ktoré Republiková zdravotná poisťovňa prevádza pobočkám na uskutočňovanie práv z povinného zdravotného poistenia na území AP Vojvodiny,
 3. dohliada nad uzavretými zmluvami medzi pobočkami a poskytovateľmi zdravotníckych služieb na území AP Vojvodiny,
 4. rozhoduje v druhom stupňni o právach zo zdravotného poistenia,
 5. poskytuje potrebnú odbornú pomoc poistencom pri uskutočňovaní práv z povinného zdravotného poistenia a ochrane ich záujmov z poistenia,
 6. zabezpečuje podmienky pre prácu lekárskych komisií, zriadených na území AP Vojvodiny,
 7. zabezpečuje informatickú podsústavu ako súčasť integrovanej informatickej sústavy Republiky Srbsko pre oblasť zdravotného poistenia,
 8. koná štatistické a iné výskumy v oblasti zdravotného poistenia,
 9. spolupracuje s príslušnými pokrajinskými orgánmi,
 10. vykonáva aj iné úkony, určené štatútom Republikovej zdravotnej poisťovne.

Sídlo pokrajinskej zdravotnej poisťovne je v sídle orgánov AP Vojvodiny.

Pokrajinská zdravotná poisťovňa má podúčet, prostredníctvom ktorého sa koná platba a výplata prostriedkov Republikovej zdravotnej poisťovne zdravotníckym ustanovizniam na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje zdravotné poistenie a predpismi, vynesenými na uskutočňovanie toho zákona.

Riaditeľa pokrajinskej zdravotnej poisťovne vymenúva Správna rada Republikovej zdravotnej poisťove, na podklade návrhu príslušného orgánu AP Vojvodiny.

Riaditeľ pokrajinskej zdravotnej poisťovne sa zúčastňuje v práci Správnej rady Republikovej zdravotnej poisťovne bez práva rozhodovať.

Po uskutočnenom verejnom súbehu riaditeľ pokrajinskej zdravotnej poisťovne vymenúva riaditeľov pobočiek zriadených na území AP Vojvodiny, za podmienok a spôsobom, stanoveným zákonom na vymenovanie riaditeľa pobočiek mimo územia AP Vojvodiny.

Na riaditeľa pokrajinskej zdravotnej poisťovne sa obdobne uplatňujú uznesenia zákona, ktorým sa upravuje zdravotné poistenie, v časti, ktorá sa vzťahuje na znemožňovanie stretu verejného a súkromného záujmu.

V správnej a dozornej rade Republikovej zdravotnej poisťovne, ktoré v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje zdravotné poistenie pozostávajú z predstaviteľov poistencov, musia byť zastúpení aj predstavitelia poistencov z územia AP Vojvodiny.

Článok 52.

Dňom začiatku práce ústav pre verejné zdravie, založený pre územie AP Vojvodiny, preberá do užívania hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj práva a záväzky ústavu pre verejné zdravie pre územie Juhobáčskeho správneho obvodu.

Dňom začiatku práce ústav pre verejné zdravie, založený pre územie AP Vojvodiny, preberá aj zamestnancov ústavu pre verejné zdravie, založeného pre územie Juhobáčskeho správneho obvodu.

Sociálna ochrana

Článok 53.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti sociálnej ochrany, v súlade so zákonom:

 1. upravuje, v súlade s hmotnými možnosťami, výhodnejšie podmienky na uskutočňovanie, sociálnej ochrany, ak predbežne na to zabezpečila prostriedky vo svojom rozpočte,
 2. zakladá ustanovizne sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov na území AP Vojvodiny, vyjmúc ustanovizní, ktoré zakladá lokálna samospráva, v súlade so sieťou ustanovizní sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov, ktorú určuje Republika Srbsko,
 3. udeľuje súhlas k zmene činnosti a zmenám statusu ustanovizní sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
 4. vymenúva správne a dozorné rady, ako aj riaditeľov ustanovizní sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
 5. zakladá Pokrajinský ústav pre sociálnu ochranu,
 6. vynáša program zveľaďovania sociálnej ochrany v AP Vojvodine.

Článok 54.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti sociálnej ochrany, v súlade so zákonom:

 1. poskytuje mienku k návrhu uznesenia o sieti ustanovizní sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov, ktorý vynáša Republika Srbsko, k časti, ktorá súvisí so sieťou ustanovizní na území AP Vojvodiny,
 2. udeľuje súhlas k vymenovaniu riaditeľa strediska pre sociálnu prácu na území AP Vojvodiny,
 3. určuje vyhovenie podmienkam na začiatok práce a výkon činnosti ustanovizní sociálnej ochrany na ubytovanie požívateľov,
 4. vykonáva úkony druhostupňového orgánu na podklade rozhodnutí stredísk pre sociálnu ochranu na území AP Vojvodiny,
 5. koná audit rozhodnutí stredísk pre sociálnu ochranu na území AP Vojvodiny o uznaných právach z rámca práv a povinností Republiky Srbsko,
 6. dohliada nad prácou ustanovizní a iných právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť sociálnej ochrany na území AP Vojvodiny a vykonáva inšpekčný dohľad.

Úkony z odseku 1 body 4) až 6) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Právna ochrana rodiny a opatrovníctvo

Článok 55.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti právnej ochrany rodiny a opatrovníctva, v súlade so zákonom:

 1. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu opatrovníckeho orgánu na území AP Vojvodiny,
 2. dohliada nad prácou opatrovníckeho orgánu a odbornou prácou opatrovníckeho orgánu na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Spoločenská starostlivosť o deti

Článok 56.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje oblasť finančnej podpory rodiny s deťmi:

 1. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obecnej, resp. mestskej správy na území AP Vojvodiny,
 2. dohliada nad prácou orgánov, ktoré vykonávajú zverené úkony štátnej správy v oblasti finančnej podpory rodiny s deťmi na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Článok 57.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, v súlade so zákonom, vykonáva odborný dohľad nad uskutočňovaním sociálnej práce v ustanovizniach pre deti na území AP Vojvodiny.

Úkon z odseku 1 tohto článku sa vykonáva ako zverený.

Osobitná ochrana matky a dieťaťa

Článok 58.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, ustaľuje a zabezpečuje vyšší stupeň ochrany rodiny, práv detí, tehotných žien, matiek počas materskej dovolenky a osamelých rodičov s deťmi, v súlade s Programom demografického rozvoja AP Vojvodiny a opatreniami na jeho uskutočňovanie.

Dôchodkové poistenie

Článok 59.

Pokrajinský fond pre dôchodkové a invalidné poistenie (ďalej: pokrajinský fond) ako organizačná jednotka Republikového fondu pre dôchodkové a invalidné poistenie (ďalej: republikový fond), okrem úkonov stanovených zákonom a štatútom republikového fondu, vykonáva:

 1. prípravu a vypracovanie materiálov na rokovania s cudzími nositeľmi dôchodkového a invalidného poistenia,
 2. úkony diagnostiky za účelom preverenia lekárskej dokumentácie,
 3. úkony súvisiace s poistnou dobou so zvýšeným trvaním,
 4. úkony súvisiace so zabezpečovaním spoločenského štandardu užívateľov práv,
 5. vykonáva štatistické a iné výskumy v oblasti dôchodkového a invalidného poistenia,
 6. uskutočňuje spoluprácu s príslušným pokrajinským orgánom, najmä ohľadom výmeny údajov a skúseností, ako aj so zväzom združení dôchodcov a so zväzmi syndikátov zriadenými na území AP Vojvodiny.

Sídlo pokrajinského fondu je v sídle orgánov AP Vojvodiny.

Pokrajinský fond, v súlade so zákonom a štatútom republikového fondu, má podúčet, prostredníctvom ktorého koná platby a výplaty prostriedkov republikového fondu na území AP Vojvodiny.

Riaditeľa pokrajinského fondu vymenúva správna rada republikového fondu na návrh príslušného orgánu AP Vojvodiny.

Riaditeľ pokrajinského fondu sa zúčastňuje v práci správnej rady republikového fondu bez práva rozhodovať.

Riaditeľ pokrajinského fondu vymenúva riaditeľov filiálok republikového fondu, ktoré sú zriadené na území AP Vojvodiny.

Ochrana bojovníkov a invalidov

Článok 60.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti ochrany bojovníkov a invalidov, v súlade so zákonom:

 1. zabezpečuje fungovanie ochrany bojovníkov a invalidov,
 2. vykonáva úkony druhostupňového orgánu a koná audit,
 3. vykonáva dohľad nad prácou orgánov, ktoré v prvom stupni rozhodujú o právach z ochrany bojovníkov a invalidov,
 4. vykonáva kontrolu trovenia prostriedkov, určených na uskutočňovanie práv z oblasti ochrany bojovníkov a invalidov,
 5. zakladá databázu informatického podsystému AP Vojvodiny v rámci jednotného systému Republiky Srbsko.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Ochrana civilných vojnových invalidov

Článok 61.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti ochrany civilných vojnových invalidov, v súlade so zákonom:

 1. zabezpečuje fungovanie ochrany civilných vojnových invalidov,
 2. vykonáva úkony druhostupňového orgánu a koná revíziu,
 3. vykonáva dohľad nad prácou orgánov, ktoré v prvom stupni rozhodujú o právach civilných vojnových invalidov,
 4. vykonáva kontrolu trovenia prostriedkov určených na uskutočňovanie práv z oblasti ochrany civilných vojnových invalidov,
 5. zakladá databázu informatického podsystému AP Vojvodiny v rámci jednotného systému Republiky Srbsko.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

15. Verejné informovanie na pokrajinskej úrovni

Článok 62.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti verejného informovania, v súlade so zákonom:

 1. ustaľuje verejný záujem občanov AP Vojvodiny v oblasti verejného informovania a rádiodifúzie,
 2. vynáša stratégiu rozvoja v oblasti verejného informovania na území AP Vojvodiny, v súlade s republikovou stratégiou v oblasti verejného informovania,
 3. zabezpečuje časť prostriedkov alebo iné podmienky na prácu verejných oznamovacích prostriedkov v jazykoch národnostných menšín a etnických spoločenstiev, z dôvodu uskutočňovania práv národnostných menšín a etnických spoločenstiev v informovaní vo vlastnom jazyku a pestovaní vlastnej kultúry a identity,
 4. nadväzuje spoluprácu na regionálnej úrovni,
 5. zabezpečuje časť prostriedkov alebo iných podmienok na nehatené užívanie práv osôb s osobitnými potrebami vo verejnom informovaní, a najmä na slobodné výmeny ideí, informácií a mienok,
 6. volí členov Pokrajinského výboru Rádiodifúznej ustanovizne Vojvodiny.

Článok 63.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti verejného informovania, v súlade so zákonom, vykonáva dohľad nad uskutočňovaním zákonov, ktorými sa upravuje oblasť verejného informovania na uzemí AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

16. Veda a technologický rozvoj

Článok 64.

(vymazaný)

17. Zamestnávanie

Pokrajinská služba pre zamestnávanie

Článok 65.

Pokrajinská služba pre zamestnávanie (ďalej: pokrajinská služba) ako organizačná jednotka Národnej služby pre zamestnávanie (ďalej: národná služba), okrem úkonov určených zákonom a štatútom národnej služby, vykonáva aj nasledujúce úkony:

 1. udeľuje súhlas k normatívnym aktom podnikov na pracovné uspôsobovanie a zamestnávanie osôb s invaliditou a zabezpečuje prostriedky na ich financovanie,
 2. zriaďuje informatický podsystém ako časť jednotného informatického systému Republiky Srbsko v oblasti zamestnávania,
 3. koordinuje prácu filiálok národnej služby na území AP Vojvodiny, podľa splnomocnenia riaditeľa národnej služby,
 4. predkladá návrh na realizáciu národného akčného plánu na území AP Vojvodiny,
 5. vynáša a uskutočňuje program pokrajinského akčného plánu zamestnávania,
 6. vykonáva aj iné úkony, v súlade s normatívnymi aktmi národnej služby.

Článok 66.

Sídlo pokrajinskej služby je v sídle orgánov AP Vojvodiny.

Pokrajinská služba má podúčet.

Riaditeľa pokrajinskej služby vymenúva a uvoľňuje z funkcie správna rada národnej služby na návrh príslušného orgánu AP Vojvodiny.

Riaditeľ pokrajinskej služby sa zúčastňuje v práci správnej rady národnej služby bez práva rozhodovať.

Riaditeľ pokrajinskej služby, po uskutočnenom verejnom súbehu, navrhuje riaditeľovi národnej služby kandidáta na voľbu riaditeľa filiálky zriadenej na území AP Vojvodiny.

Príslušný orgán AP Vojvodiny navrhuje jedného člena správnej rady národnej služby.

18. Hospodárstvo a privatizácia

Článok 67.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade s predpismi upravujúcimi oblasť privatizácie, navrhuje jedného člena tendrovej a aukčnej komisie, ak je subjekt privatizácie z územia AP Vojvodiny.

19. Baníctvo a energetika

Energetika

Článok 68.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti energetiky, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. (vymazaný)
 3. (vymazaný)
 4. (vymazaný)
 5. organizuje skladanie odbornej skúšky na previerku odbornej uspôsobenosti z dôvodu vykonávania úkonov na údržbe objektov na transport a distribúciu zemného plynu, ako aj úkonov vykonávateľov v tých objektoch,
 6. zriaďuje komisiu na skladanie odbornej skúšky z bodu 5) tohto odseku pre osoby zamestnané v energetickom subjekte, ktorý má sídlo na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 bod 5) a 6) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Článok 69.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, vykonáva úkony elektroenergetickej inšpekcie, inšpekcie tlakového vybavenia a koná inšpekčný dohľad v oblasti potrubného transportu plynných a kvapalných uhľovodíkov na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Baníctvo

Článok 70.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti baníctva, v súlade so zákonom:

 1. zriaďuje komisiu a organizuje skladanie odbornej skúšky kandidátov z územia AP Vojvodiny,
 2. rozhoduje v súvislosti so žiadosťami o vydanie povolenia na ťažbu nerastných surovín a vykonávanie baníckych prác,
 3. uzaviera zmluvy s podnikmi, ktorým sa vydalo povolenie z bodu 2) tohto odseku,
 4. rozhoduje v súvislosti so žiadosťami o vydanie povolenia na používanie banských objektov a odovzdávanie objektov do skúšobnej prevádzky,
 5. zriaďuje komisiu na skúmanie dôvodov a následkov trvalého zastavenia ťažby,
 6. vykonáva úkony inšpekčného dohľadu na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Geologické prieskumy

Článok 71.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti geologických prieskumov, v súlade so zákonom:

 1. zriaďuje komisiu a organizuje skladanie odbornej skúšky kandidátov z územia AP Vojvodiny,
 2. rozhoduje v súvislosti so žiadosťami o vydanie povolenia na geologické prieskumy,
 3. vedie evidenciu výskumných priestorov a katastra povolených výskumných priestorov,
 4. financuje základné geologické prieskumy na území AP Vojvodiny, v súlade s ročným programom základných geologických prieskumov, ktoré vynáša vláda,
 5. zmluvou s užívateľom údajov určuje spôsob a lehoty platenia úhrady za používanie údajov a dokumentácie základných geologických prieskumov,
 6. vypracúva bilanciu rezerv nerastných surovín a spodných vôd na území AP Vojvodiny,
 7. zriaďuje komisiu na zisťovanie a overovanie roztriedených rezerv nerastných surovín a spodných vôd,
 8. vykonáva inšpekčný dohľad v oblasti geologických prieskumov na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Tlakové vybavenie

Článok 72.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom, vykonáva inšpekčný dohľad nad energetickými objektmi na transport ropy a derivátov ropy, transport a distribúciu zemného plynu, výrobu a distribúciu tepelnej energie, výrobu a spracovanie ropy a plynu, ako aj nad inými objektmi, ktoré majú tlakové vybavenie, ak je to určené iným zákonom.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

20. Lokálna samospráva

Článok 73.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti lokálnej samosprávy, v súlade so zákonom:

 1. (vymazaný)
 2. (vymazaný)
 3. udeľuje predbežný súhlas zhromaždeniu jednotky lokálnej samosprávy na území AP Vojvodiny pri určovaní sviatkov a rozhodovaní o názvoch ulíc, námestí, mestských štvrtí, dedín a iných častí osídlení na území jednotky lokálnej samosprávy.

Úkony z odseku 1 bod 3) tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

21. Príslušnosti v iných oblastiach

Článok 74.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom:

 1. stará sa o uskutočňovanie ľudských práv a práv národnostných menšín, tiež ustaľuje dodatkové práva v tejto oblasti,
 2. uskutočňuje spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami na území AP Vojvodiny a podporuje ich činnosť, ktorú konajú vo verejnom záujme,
 3. (vymazaný)
 4. (vymazaný)
 5. (vymazaný)
 6. stará sa o zabezpečovanie informácií verejného významu,
 7. zabezpečuje verejnosť práce pokrajinských orgánov správy a organizácií, ktorých zakladateľom je AP Vojvodina.

Článok 75.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti plánovania a uskutočňovania projektov Národného investičného plánu (ďalej: NIP) pre územie AP Vojvodiny:

 1. podnecuje, koordinuje a uskutočňuje projekty NIP pre územie AP Vojvodiny,
 2. spolupracuje s príslušným ministerstvom pri rozoberaní a posudzovaní prihlášok projektov pre územie AP Vojvodiny,
 3. vyhotovuje návrh listiny projektov pre územie AP Vojvodiny,
 4. zakladá a vedie elektronickú a dokumentačnú databázu, do ktorej sa zapisujú údaje o projektoch pre územie AP Vojvodiny,
 5. sleduje dynamiku trovenia prostriedkov na jednotlivé projekty a o tom raz za tri mesiace informuje vládu.

Úradné používanie jazykov a písem

Článok 76.

(vymazaný)

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom upravujúcim úradné používanie jazykov a písem, vykonáva inšpekčný dohľad.

Úkon z odseku 2 tohto článku sa vykonáva ako zverený.

Súdna skúška

Článok 77.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom upravujúcim skladanie súdnej skúšky pre osoby, ktoré majú bydlisko na území AP Vojvodiny, zriaďuje skúšobný výbor a organizuje skladanie súdnej skúšky.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Štátna odborná skúška

Článok 78.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade s predpismi upravujúcimi skladanie štátnej odbornej skúšky pre prácu v orgánoch štátnej správy, pre zamestnancov na území AP Vojvodiny, zriaďuje skúšobné komisie a organizuje skladanie štátnej odbornej skúšky.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Stáli súdni tlmočníci

Článok 79.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade s predpismi o stálych súdnych tlmočníkoch:

 1. dosadzuje a uvoľňuje z funkcie stálych súdnych tlmočníkov pre obvody súdov na území AP Vojvodiny,
 2. vedie register stálych súdnych tlmočníkov pre územie AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Vyvlastnenie

Článok 80.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom upravujúcim oblasť vyvlastnenia:

 1. rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam mestskej, resp. obecnej správy na území AP Vojvodiny, vyneseným podľa návrhu na vyvlastnenie,
 2. rozhoduje o návrhu na povolenie vykonávať prípravné úkony v konaní vyvlastnenia na území AP Vojvodiny.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Ochrana práv duchovného vlastníctva

Článok 81.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom upravujúcim oblasť ochrany práv duchovného vlastníctva a autorských a príbuzných práv, vykonáva inšpekčný dohľad v oblasti ochrany autorských práv a príbuzných práv na území AP Vojvodiny.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov v oblasti duchovného vlastníctva podniká opatrenia proti pirátstvu, v súlade so zákonom.

Úkony z odseku 1 tohto článku sa vykonávajú ako zverené.

Používanie názvu AP Vojvodiny

Článok 82.

AP Vojvodina, v súlade so zákonom, upravuje používanie názvu AP Vojvodiny v názve združení.

Priestupky

Článok 83.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov, v súlade so zákonom upravujúcim oblasť priestupkov, stanovuje priestupky a tresty za priestupky za porušenia predpisov, ktoré vynáša v rámci svojej príslušnosti.

Hmotné rezervy

Článok 84.

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov zriaďuje hmotné rezervy AP Vojvodiny.

III. DOHĽAD NAD VYKONÁVANÍM ZVERENÝCH ÚKONOV

Článok 85.

Dohľad nad prácou pokrajinských orgánov správy pri výkone zverených úkonov, ustálených týmto zákonom, vykonávajú orgány štátnej správy, z pôsobnosti ktorých sú zverené úkony.

Článok 86.

Keď AP Vojvodina zverí jednotkám lokálnej samosprávy jednotlivé úkony zo svojej príslušnosti, dohľad nad výkonom zverených úkonov vykonávajú orgány AP Vojvodiny obdobným uplatnením ustanovení Zákona o štátnej správe o oprávneniach dozorného orgánu.

IV. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 87.

Orgány AP Vojvodiny prevezmú zamestnancov, ktorí úkony určené ako príslušnosti AP Vojvodiny vykonávali v obvodných jednotkách ministerstiev na území AP Vojvodiny, ako aj zodpovedajúce vybavenie, predmety a archív.

Článok 88.

Príslušné republikové orgány sú povinné podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia, vrátane zabezpečenia nevyhnutných finančných prostriedkov, za účelom prevzatia nových príslušností AP Vojvodiny, určených týmto zákonom, najneskoršie do začiatku uplatňovania tohto zákona.

Článok 89.

AP Vojvodina v uznesení o rozpočte na rok 2009 v osobitnom ustanovení vykáže prostriedky, ktoré sa z rozpočtu Republiky Srbsko previedli, po nadobudnutie účinnosti tohto zákona, na tie príslušnosti, ktoré týmto zákonom preberá AP Vojvodina.

Článok 90.

Dňom začiatku uplatňovania tohto zákona stráca platnosť Zákon o určení určitých príslušností autonómnej pokrajiny (Službeni glasnik RS číslo 6/02, 101/07 a 51/09).

Článok 91.

Tento zákon nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení vo vestníku Službeni glasnik Republike Srbije, a uplatňovať sa bude od 1. januára 2010, okrem ustanovení článku 8, článku 10 bod 14) a článku 26, 88 a 89 tohto zákona, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.