Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina

("Monitorul oficial al R.S.", nr. 99/2009 şi 67/2012 – hotărârea CC)

I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta lege se stipulează competenţele Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: P.A. Voivodina), şi alte probleme importante pentru statutul P.A. Voivodina.

Articolul 2

P.A. Voivodina, în conformitate cu Constituţia Republicii Serbia (în continuare : Constituţia) şi Statutul P.A. Voivodina (în continuare: Statutul), stipulează competenţele, alegerea organizarea şi activitatea organelor şi serviciilor pe care le înfiinţează.

Cooperarea interregională

Articolul 3

P.A. Voivodina coopereză cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor state în cadrul politicii externe a Republicii Serbia, cu obligaţia de respectare a unităţii ei teritoriale şi a orânduirii de drept a Republicii Serbia.

P.A. Voivodina încheie acorduri interregionale în cadrul competenţei proprii.

P.A. Voivodina, poate fi membru al asociaţiilor regiunilor europene şi mondiale, în conformitate cu legea şi Statutul.

Teritoriul şi simbolurile Provinciei Autonome Voivodina

Articolul 4

Teritoriul P.A. Voivodina îl constituie teritoriile unităţilor autoguvernărilor locale, stabilite de lege.

Teritoriul P.A. Voivodina nu poate fi schimbat fără consimţământul cetăţenilor ei, exprimat la referendum, în conformitate cu legea.

Referendumul se consideră valid dacă la el a votat majoritatea cetăţenilor cu drept de vot, domiciliaţi în teritoriul P.A. Voivodina.

Hotărârea, la referendumul prevăzut la alineatul 2 al prezentului articol, se consideră adoptată dacă pentru ea a votat majoritatea prevăzută de lege, respectiv de Statut în conformitate cu legea.

Oraşul Novi Sad este centrul administrativ şi sediul organelor P.A. Voivodina.

P.A. Voivodina stabileşte simbolurile P.A. Voivodina şi modul lor de folosire, în conformitate cu Constituţia şi Statutul.

Raporturile reciproce dintre organele republicane şi provinciale

Articolul 5

În executarea competenţelor stabilite de prezenta lege şi alte legi, organele provinciale cooperează cu organele republicane şi organele unităţilor autoguvernărilor locale.

În executarea legilor şi a altor reglementări ale Republicii Srebia, relaţiile reciproce dintre organele Republicii Serbia şi organele P.A Voivodina se bazează pe drepturile şi obligaţiile organelor republicane prevăzute de Constituţie şi lege, respectiv pe drepturile şi obligaţiile organelor P.A.Voivodina prevăzute de Constituţie, lege şi Statut.

Protecţia deputaţilor provinciali şi a altor funcţionari

Articolul 6

Deputatul Adunării P.A. Voivodina nu poate fi chemat la răspundere penală, reţinut sau pedepsit din cauza părerii expuse sau acordării votului la şedinţa Adunării P.A. Voivodina şi a organismelor de lucru.

Preşedintele şi membrii organului executiv al P.A. Voivodina nu răspund pentru părerea expusă la şedinţa organului respectiv, sau la şedinţa Adunării P.A. Voivodina, sau pentru acordarea votului la şedinţa organului executiv al P.A. Voivodina.

Bunurile P.A. Voivodina

Articolul 7

Bunurile P.A. Voivodina, modul lor de folosire şi dispunere se stipulează prin lege.

În proprietatea P.A. Voivodina, ca formă de proprietate publică, sunt bunurile pe care, conform legii, le folosesc organele P.A. Voivodina instituţiile şi întreprinderile publice al căror fondator este, şi alte mobile şi imobile în conformitate cu legea prin care se stipulează proprietatea publică.

Finanţarea competenţelor P.A. Voivodina

Articolul 8

P.A. Voivodina dispune de venituri proprii prin care îşi finaţează competenţele.

Felul şi nivelul veniturilor proprii ale P.A.Voivodina se stabilesc prin lege specială.

Mijloacele pentru efectuarea treburilor încredinţate sunt asigurate de Republica Serbia.

II COMPETENŢELE P.A.VOIVODINA

Problemele de importanţă provincială şi controlul constituţionalităţii şi legalităţii

Articolul 9

P.A. Voivodina stipulează prin actele sale problemele de importanţă provincială, în domeniile care sunt în conformitate cu constituţia privind competenţele P.A. Voivodina.

Actele prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se adoptă în conformitate cu Constituţia, acordurile internaţionale confirmate, legea şi Statutul P.A. Voivodina.

Guvernul, în conformitate cu Constituţia şi legea, poate demara în faţa Curţii Constituţionale procedura de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii hotărârilor P.A. Voivodina, înaintea intrării lor în vigoare. În acest caz, Curtea Constituţională poate, până la adoptarea hotărârii sale, să amâne intrarea în vigoare a hotărârii contestate a P.A. Voivodina.

Guvernul, respectiv un alt propunător autorizat, în conformitate cu Constituţia şi legea, poat demara în faţa Curţii Constituţionale procedura de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii actului general al P.A. Voivodina.

Executarea actului individual sau a unei acţiuni de către organele P.A. Voivodina, care a fost preluată în baza actului general al organelor P.A. Voivodina, a cărei constituţionalitate sau legalitate se contestează - poate fi sistată, în conformitate cu Constituţia şi legea.

1. Planificarea spaţială, dezvoltarea regională şi construirea obiectivelor

Articolul 10

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul planificării spaţiale şi dezvoltării regionale, în conformitate cu legea:

 1. stipulează planurile de dezvoltare, în conformitate cu politica economică şi strategia dezvoltării regionale a Republicii Serbia;
 2. adoptă hotărârea privind elaborarea planurilor spaţiale regionale şi a planurilor spaţiale cu destinaţii speciale prntru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina;
 3. adoptă planurile spaţiale regionale şi planurile spaţiale cu destinaţii speciale pentru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina;
 4. înfiinţează comisia cre execută controlul de specialitate al planurilor spaţiale regionale şi planurilor spaţiale cu destinaţii speciale pentru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina;
 5. propune o treime din membri comisiei care efectuează controlul de specialitate al planurilor spaţiale şi urbanistice în unitatea autoguvernării locale din teritoriul P.A.Voivodina;
 6. avizează planurile spaţiale şi urbanistice ale unităţilor autoguvernăriilor locale din teritoriul P.A.Voivodina;
 7. propune măsuri şi activităţi pentru Programul de implementare a Planului spaţial al Republicii Serbia pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 8. urmăreşte aplicarea Programului de implementare a Planului spaţial al Republicii Serbia pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 9. adoptă Programul de măsuri şi activităţi pentru aplicarea Planului spaţial regional al P.A. Voivodina;
 10. urmăreşte aplicarea Programul de măsuri şi activităţi pentru aplicarea Planului spaţial regional al P.A. Voivodina;
 11. adoptă Programul de măsuri şi activităţi pentru aplicarea Planului spaţial cu destinaţii speciale pentru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina;
 12. urmăreşte aplicarea Programului de măsuri şi activităţi pentru aplicarea Planului spaţial cu destinaţii speciale pentru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina;
 13. urmăreşte aplicarea Programului de măsuri şi activităţi pentru dezvoltarea regională uniformă;
 14. înfiinţează Banca de Dezvoltare a P.A. Voivodina, în conformitate cu legea prin care se reglementează înfiinţarea, gestionarea şi organizarea băncii;
 15. avansează capacităţile administrative ale aministraţiei provinciale în vederea utilizării cu succes a fondurilor structurale şi a fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.

Articolul 11

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul planificării spaţiale şi urbanistice şi construcţiei de obiective, în conformitate cu legea:

 1. eliberează autorizaţiile de construcţie şi folosire a obiectivelor a căror eliberare ţine de competenţa ministerul competent pentru activităţile urbanistice şi construcţii, care se construiesc integral în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. soluţionează în baza recursurilor împotriva deciziilor administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti din teritoriul P.A. Voivodina, din domeniul urbanismului şi construcţiei de locuinţe;
 3. execută controlul de inspecţie în domeniul planificării spaţiale şi urbanistice, în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. execută controlul de inspecţie în domeniul construcţiei de obiective;
 5. participă la activităţile comisiilor şi organismelor de lucru pe care le înfiinţează ministrul competent pentru domeniul urbanismului şi construcţiilor;
 6. îşi dă părerea la statutul şi actele generale ale Agenţiei Republicane pentru Planificarea Spaţială şi a Camerei de inginerie a Serbiei.

Activităţile prevăzute la alineatul 1, punctele 1-4 din prezentul articol, se efectuează ca activităţi încredinţate.

Articolul 12

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul locativ, soluţionează în baza recursurilor împotriva deciziilor administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti, din teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1, din prezentul articol, se efectuează ca activităţi încredinţate.

2. Agricultura

Articolul 13

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. realizează mijloace de pe urma folosirii terenurilor agricole în teritoriul P.A. Voivodin, în conformitate cu legea şi reglementează condiţiile şi modul de repartizare şi folosire a acestor mijloace;
 3. formează un buget special, fonduri sau alte forme de organizare în care se direcţionează mijloacele prevăzute la punctul 2 al prezentului articol;
 4. stabileşte activităţile de specialitate la avansarea producţiei agricole şi înfiinţează servicii agricole pentru efectuarea acestor activităţi;
 5. preia drepturile de fondator aupra serviciilor agricole, înfiinţate în teritoriul P.A. Voivodina;
 6. înfiinţează servicii de raportare şi pronostic;
 7. propune ministerului competent condiţiile de export şi import a anumitor produse agricole.

Articolul 14

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul folosirii terenurilor agricole, în conformitate cu legea, decide în baza recursurilor împotriva deciziilor administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti din teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

Zootehnia şi medicina veterinară

Articolul 15

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul zootehniei şi medicinii veterinare, în conformitate cu legea:

 1. adoptă Programul de măsuri pe termen lung pentru realizarea programului de creştere a animalelor pentru teritoriul P.A.Voivodina, în conformitate cu programul unic al Republicii Serbia;
 2. înfiinţează Consiliul ştiinţific de specialitate pentru zootehnie;
 3. adoptă programul anual de măsuri pentru realizarea programului de creştere a anumalelor, prevăzut la punctul 1 al prezentului alineat, în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. avizează folosirea şi reproducerea animalelor şi albinelor calitative de prăsilă pentru teritoriul P.A.Voivodina;
 5. stabileşte întrunirea condiţiilor de lucru la selectarea animalelor în teritoriul P.A. Voivodina;
 6. desemnează organizaţia autorizată de creştere a animalelor în teritoriul P.A. Voivodina;
 7. dă aviz organizaţiilor autorizate de creştere a animalelor de încredinţare a controlului producţiei în zootehnie;
 8. primeşte şi prelucrează documentaţia pentru acordarea de mijloace stimulative şi a altor mijloace din bugetul P.A. Voivodina pentru domeniul zootehnic.

Activităţile prevăzute la alineatul 1, punctele 1-4 , se efectuează ca activităţi încredinţate.

3.Economia apelor

Articolul 16

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul economiei apelor, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. adoptă, aplică şi controlează măsurile ordinare şi extraordinare de protecţie împotriva apelor externe şi interne în conformitate cu planurile adoptate ale P.A. Voivodina şi Republica Serbia;
 3. gestionează resursele de apă şi cursurile de apă artificiale şi naturale în teritoriul P.A.Voivodina;
 4. adoptă amnejamentele economiei apelor pentru teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu amenajamentele economiei apelor ale Republicii Serbia;
 5. înfiinţează întreprinderea publică pentru gospodărirea apelor în teritoriul P.A.Voivodina;
 6. efectuează controlul de inspecţie în domeniul economiei apelor în teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1, punctul 6, din prezentul articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

Articolul 17

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul apelor, în conformitate cu legea:

 1. încasează mijloacele de la compensaţiile pentru folosirea apelor, al cărui nivel este stabilit de Guvern;
 2. emite condiţiile, avizul şi autorizaţia de economie a apelor pentru obectivele şi lucrările în teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1al prezentului articol, se efectuează ca activităţi încredinţate.

4.Silvicultura

Articolul 18

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul silviculturii, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. înfiinţează întreprinderea pentru gospodărirea pădurilor în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. efectuează controlul de inspecţie în acest domeniu, cu excepţia controlului de inspecţie la trecerea de frontieră.

Activităţile prevăzute la alineatul 1, punctul 3, se efectuează ca activităţi încredinţate.

5.Vânatul şi pescuitul

Articolul 19

(radiat)

Articolul 20

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul pescuitului, în conformitate cu legea:

 1. avizează programele de avansare, protecţie şi creştere a vânatului în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu Programul unic pentru teritoriul Republicii Serbia;
 2. instituie şi avizează gospodărirea terenurilor de vânătoare în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. avizează amenajamentele terenurilor de vânătoare în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. efectuează activităţile controlului de inspecţie în domeniul vânatului, cu excepţia controlului de inspecţie al comerţului cu vânatul, comerţului cu produse de origine animală şi situaţia sanitară a vânatului.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

Articolul 21

(radiat)

Articolul 22

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale în domeniul pescuitului, în conformitate cu legea:

 1. avizează programele de avansare a pescuitului în zonele piscicole din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. dă spre gospodărire zonele piscicole în teritoriul P.A.Voivodina;
 3. încasează mijloacele de la compensaţiile pentru folosirea zonelor piscicole în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. efectuează activităţile controlului de inspecţie în domeniul protecţiei şi utilizării durabile a fondului piscicol al beneficiarilor zonelor piscicole din cadrul bunurilor naturale protejate din teritoriul P.A. Voivodina şi comecializarea peştelui în teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

6.Turism, ospătărit, staţiuni balneare şi staţionare

Articolul 23

P.A.Voivodina, prin intermediul organelor sale în domeniul turismului, ospătăritului, staţiunilor balneare şi staţionarelor, în conformitate cu legea:

 1. reglementează planificarea şi dezvoltarea turismului în teritoriul P.A. Voivodina în conformitate cu Strategia de dezvoltare a turismului în Republica Serbia;
 2. adoptă Strategia de dezvoltare a turismului în P.A. Voivodina în conformitate cu Strategia de dezvoltare a turismului în Republica Serbia, precum şi programele pentru aplicarea ei;
 3. propune Guvernului actul privind proclamarea spaţiului turistic în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. propune membrul Comisiei pentru categorisirea localităţilor turistice;
 5. înfiinţează Organizaţia de Turism a P.A. Voivodina şi alte organizaţii pentru avansarea şi dezvoltarea turismului;
 6. stipuleazî folosirea apelor minerale şi termale, a resurselor balneologice şi climaterice şi poate înfiinţa staţiuni balneare şi staţiuni sanitare în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a turismului Republicii Serbia.

Articolul 24

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul turismului, în conformitate cu legea, organizează susţinerea examenului de specialitate pentru ghid turistic local şi însoţitor turistic pentru teritoriul P.A.Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

7. Protecţia mediului

Articolul 25

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. adoptă actul de punere sub protecţie a bunului natural, în conformitate cu legea prin care se stipulează protecţia mediului;
 3. adoptă programul de protecţie a mediului în teritoriul său în conformitate cu Programul naţional, planul de acţiune şi asanare, şi a intereselor şi specificurilor ei;
 4. adoptă planurile şi programele de gestionare a resurselor şi bunurilor naturale, în conformitate cu documentele strategice;
 5. controlează folosirea şi protecţia resurselor şi bunurilor naturale în teritoriul P.A. Voivodina;
 6. asigură controlul şi monitorizarea continuă a situaţiei mediului (monitorizarea) şi adoptă programul de monitorizare în teritoriul său care trebuie să fie în conformitate cu programul de monitorizare adoptat de Guvern pe o perioadă de doi ani;
 7. oferă condiţii pentru asigurarea măsurilor şi condiţiilor de protecţie a mediului, la solicitarea organului competent pentru pregătirea şi adoptarea planurilor spaţiale şi urbanistice, în baza condiţiilor şi părerii organelor de specialitate competente;
 8. participă la procedura de pregătirea şi adoptare a planurilor spaţiale şi urbanistice şi a altor planuri;
 9. adoptă planul extern de protecţie împotriva acidentelor, ca parte integrantă a planului de reacţionare în stări de alertă în baza competenţelor care reies din reglementările care stipulează materia din domeniul protecţiei şi salvării;
 10. în caz de accident proclamă starea de periclitare a mediului în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea care stipulează protecţa mediului;
 11. înfiinţează fondul bugetar în conformitate cu reglementările care stipulează sistemul bugetar, care se va finanţa din veniturile realizate în teritoriul P.A. Voivodina.

Institutul Provincial pentru Protecţia Mediului

Articolul 26

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, înfiinţează Institutul Provincial pentru Protecţia Mediului, în vederea efectuării activităţilor de protecţie a mediului şi bunurilor naturale care se găsesc integral în teritoriul P.A. Voivodina.

Parcul Naţional Fruška gora

Articolul 27

(radiat)

Articolul 28

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei şi avansării mediului, în conformitate cu legea:

 1. efectuează controlul de inspecţie în domeniul protecţiei mediului şi preia măsuri pentru eliminarea ilegalităţilor în acest domeniu, cu excepţia controlului de inspecţie:
  • în caz de accident,
  • în domeniul radierii ionice,
  • în cazul circulaţiei transfrontaliere de mărfuri care ţine de competenţa inspecţiei republicane, precum şi în cazul stabilirii îndeplinirii condiţiilor operatorilor pentru eliberarea autorizaţiei de circulaţie transfrontalieră a mărfurilor (radioactivitate, deşee, toxine, substanţe care distruc învelişul de ozon, soiurile protejate de plante şi animale),
  • asupra anumitor obiective din teritoriul P.A. Voivodina, care vor fi desemnate printr-un act special;
 2. avizează studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în cazul proiectelor pentru a căror construcţie autorizaţia este eliberată de organul provincial competent pentru activităţile de urbanism;
 3. avizează raportul privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. eliberează autorizaţii integrale pentru instalaţiile şi activităţile pentru care autorizaţia de construcţie şi începere a activităţii, respectiv efectuarea şi executarea activităţilor, este eliberată de un alt organ provincial competent;
 5. dă aviz prealabil în procedura de adoptare a bazei, planurilor şi programelor de protecţie şi avansare a bunurilor naturale protejate, a florei şi faunei, pădurilor şi apelor în teritoriul P.A. Voivodina;
 6. instituie sistemul informaţional pentru protecţia şi avansare mediului, ca parte a sistemului informaţional unic al Republicii Serbia;
 7. soluţionează în baza recursurilor împotriva deciziilor administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti, în teritoriul P.A. Voivodina;
 8. efectuează controlul de inspecţie asupra folosirii şi protecţiei bunurilor şi resurselor naturale.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

8. Industria şi meşteşugăritul

Articolul 29

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul industriei şi meşteşugăritului, în conformitate cu legea:

 1. adoptă planul şi programul de dezvoltare economică uniformă a P.A. Voivodina, în conformitate cu Planul de dezvoltare a Republicii Serbia;
 2. stabileşte vechile meşteşuguri caracteristice pentru teritoriul P.A. Voivodina şi stabileşte şi asigură măsuri pentru avansarea şi dezvoltarea lor.

9. Circulaţia rutieră, fluvială şi feroviară

Articolul 30

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul circulaţia rutiere, fluviale şi feroviare, în conformitate cu legea:

 1. stipulează şi asigură condiţii şi modalităţi de gestionare, protecţie, păstrare şi finanţare a drumurilor naţionale de categoria II în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. stipulează şi asigură circulaţia fluvială internă, securitatea navigaţiei, condiţiile şi modul de utilizare, intreţinere, marcare şi protecţie a căilor navigabile interne, cu excepţia căilor navigabile care sunt supuse regimului internaţional şi interstatal de navigaţie, a acostărilor, locurilor de ancorare, bărcilor şi ambarcaţiunilor şi procedarea în caz de accident de navigaţie în teritoriul P.A. Voivodina.

 

Articolul 31

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul drumurilor publice, circulaţiei rutiere, fluviale şi feroviare, în conformitate cu legea, efectuează controlul de inspecţie în teritoriul P.A. Voivodina.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

10. Organizarea târgurilor şi altor manifestări economice

Articolul 32

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul organizării târgurilor şi altor manifestaţii economice, în conformitate cu legea:

 1. reglementează organizarea târgurilor şi a altor manifestări economice de importanţă provincială;
 2. reglementează înfiinţarea, categorisirea şi modul de activitate a centrelor în care se organizează târgurile şi stabileşte reţeaua de târguri şi a altor manifestări economice în teritoriul P.A. Voivodina.

11 Învăţământul

Învăţământul şi educaţia preşcolară şi elementară

Articolul 33

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare şi elementare, în conformitate cu legea:

 1. înfiinţează instituţii de învăţământ şi educaţie preşcolaă şi elementară obligatorie în teritoriul P.A.Voivodina;
 2. avizează actul privind reţeaua de şcoli elementare pe care îl adoptă adunarea unităţii autoguvernării locale, în baza criteriilor stabilite de Guvern;
 3. avizează organizarea secţiilor afiliate ale instituţiilor în afara sediului;
 4. hotăreşte asupra validării instituţiilor în teritoriul P.A. Voivodina;
 5. avizează hotărârea cu privire la extinderea activităţii instituţiilor a căror fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina sau unitatea autoguvernării locale;
 6. avizează hotărârea organului de administraţie cu privire la schimbarea denumirii sau a sediului instituţiilor al căror fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina sau unitatea autoguvernării locale;
 7. desemnează şcolile în care elevii au dreptul să termine şcolarizarea începută, în cazul în care şcoala se închide în conformitate cu legea;
 8. numeşte organul provizoriu de administraţie al instituţiei, dacă membrii organului de administraţie nu sunt numiţi de unitatea autoguvernării locale, până la expirarea mandatului membrilor numiţi iniţial în organele de administraţie;
 9. avizează sau respinge hotărârea privind alegerea directorilor instituţiilor;
 10. numeşte directorii interimari ai instituţiilor, în condiţiile stabilite de lege;
 11. avizează, sau repinge avizarea hotărârii cu privire la destituirea directorilor instituţiilor înaintea expirării mandatelor pe motiv de încălcare a legii;
 12. stabileşte calendarul şcolar pentru şcolile elementare din teritoriul P.A. Voivodina;
 13. stabileşte modul în care şcoala va recupera orele pierdute în caz că se ajunge la întreruperea activităţii educativ-instructive;
 14. prin intermediul inspectorului şcolar provincial efectuează controlul asupra activităţii instituţiilor din teritoriul P.A. Voivodina. şi
  • efectuează controlul de inspecţie direct al instituţiilor din comune, respectiv oraşe, care nu au organizat acest control;
  • dă instrucţii comunelor, respectiv oraşelor, cu privire la efectuarea controlului de inspecţie;
  • pregăteşte secretarului provincial proiectul deciziei în baza recursului înaintat împotriva deciziei de primă instanţă a administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti, emisă în baza controlului de inspecţie;
  • efectuează controlul direct asupra activităţii inspecţiei comunale, respectiv orăşeneşti, emite instrucţii obligatorii pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi controlează executarea lor;
  • retrage autorizaţiile inspectorilor care care nu-şi efectuează activităţile la timp, profesional, legal şi conştiincios şi propune stabilirea responsabilităţii în organul căruia îi este încredinţat controlul de inspecţie;
  • organizează acţiuni comune cu inspectorii din organul căruia îi este încredinţat controlul de inspecţie;
  • solicită rapoarte, date şi informaţii cu privire la activităţile încredinţate ale controlului de inspecţie şi efectuează şi alte activităţi în conformitate cu legea care reglementează în mod general controlul de inspecţie;
 15. avizează realizarea cursurilor şi a programului şcolar în limbile minorităţilor naţionale pentru care funcţionează cu mai puţin de 15 elevi în instituţiile din teritoriul P.A. Voivodina;
 16. avizează înfiinţarea serviciului comun de specializare pentru toate şcolile elementare din teritoriul comunelor;
 17. face nostrificarea şi echivalarea foilor matricole şi a diplomelor obţinute în străinătate;
 18. îşi dă părerea în procedura de adoptare a planurilor şi programelor analitice;
 19. adoptă planurile analitice pentru limbile minorităţilor naţionale;
 20. aprobă manualele şi materialul didactic pentru limbile minorităţilor naţionale;
 21. în înţelegere cu ministrul abilitat, adoptă planuri şi programe analitice la anumite materii de interes pentru minorităţile naţionale şi stabileşte condiţiile şi modurile de organizare a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;
 22. în înţelegere cu ministrul abilitat aprobă manualele şi mijloacele didactice pentru anumite discipline de învăţământ importante pentru minorităţile naţionale;
 23. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului pentru directorii de instituţii;
 24. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de licenţă pentru profesori, educatori şi colaboratorii de specialitate;
 25. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de specialitate pentru secretarii instituţiilor;
 26. cooperează cu ministerul competent pentru învăţământ în procedura de formare a administraţiei şcolare.

Activităţile prevăzute la punctele 23), 24) şi 25) din prezentul articol se efectuează în mod şi în condiţii identice care, în conformitate cu legea, sunt stabilite de ministrul competent pentru întreg teritoriul Republicii Serbia.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate, cu excepţia punctului 1), punctului 18)-22) şi punctului 26).

Invăţământul şi educaţia medie

Articolul 34

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul învăţământului şi educaţiei medii, în conformitate cu legea:

 1. înfiinţează instituţii de învăţământ şi educaţie medie în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. stabileşte reţeaua de şcoli medii în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. stabileşte numărul de elevi pentru înscrierea la şcoala medie;
 4. avizează organizarea despărţământului separat al instituţiei în afara sediului;
 5. decide cu privire la verificarea instituţiei din teritoriul P.A. Voivodina;
 6. avizează hotărârea privind extinderea activităţii instituţiei al cărui fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina sau unitatea autoguvernării locale;
 7. avizează hotărârea organului de administraţie privind schimbarea denumirii sau sediului instituţiei al cărui fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina sau unitatea autoguvernării locale;
 8. stabileşte şcolile în care elevii au dreptul de a absolvi învăţământul început, în cazul în care şcoala se desfiinţează în conformitate cu legea,
 9. numeşte organul de administraţie provizoriu al instituţiei, dacă membrii organului de administraţie nu sunt numiţi de unitatea autoguvernării locale până la expirarea mandatului membrilor organului de administraţie numiţii anterior;
 10. dă sau respinge avizul hotărârii privind alegerea directorului instituţiei;
 11. desemnează directorul interimar al instituţiei în cazurile reglementate prin lege;
 12. dă sau respinge avizul hotărârii privind destituirea directorului instituţiei înainte de expirarea mandatului din cauza încălcării legii;
 13. reglementează calendarul şcolar pentru şcolile medii din teritoriul P.A. Voivodina;
 14. dă autorizaţie cu privire la modul în care şcoala va recupera activitatea pierdută în cazul în care se ajunge la întreruperea activităţii educativ-instructive;
 15. prin intermediul inspectorului şcolar provincial exercită control asupra activităţii instituţiilor din teritoriul P.A. Voivodina şi:
  • exercită control de inspecţie asupra instituţiilor din comună, respectiv oraş care n-a organizat controlul în cauză;
  • dă instrucţii comunei, respectiv oraşului pentru exercitarea controlului de inspecţie;
  • pregăteşte pentru secretarul provincial proiectul deciziei în baza recursului împotriva deciziei de primă instanţă a administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti în exercitarea controlului de inspecţie;
  • realizează control direct asupra activităţii inspecţiei comunale, respectiv orăşeneşti, eliberează instrucţii obligatorii pentru executatrea legii şi a altor reglementări şi controlează executarea acestora,
  • retrage autorizaţia anumitor inspectori care nu îndeplinesc treburile la zi, profesional, legal şi conştiincios şi propune stabilirea responsabilităţii la organul căruia i-a fost încredinţată executarea controlului de inspecţie;
  • organizează acţiuni comune cu inspectorii în organele cărora le-a fost încredinţată executarea controlului de inspecţie;
  • solicită rapoarte, date şi informaţii cu privire la executarea treburilor încredinţate de control de inspecţie şi execută şi alte treburi în conformitate cu legea prin care se reglementează în mod general controlul de inspecţie;
 16. avizează realizarea cursurilor şi realizarea programei de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale pentru mai puţin de 15 elevi în instituţiile din teritoriul P.A. Voivodina;
 17. stabileşte taxa de şcolarizare pentru persoanele care şi-au însuşit învăţământul mediu şi doresc recalificare sau calificare suplimentară, să-şi însuţească instrucţie specializată sau de meşter,
 18. avizează numărul de elevi pentru însuşirea pregătirii de specialitate, recalificare, calificare suplimentară şi specializare;
 19. face nostrificarea şi echivalarea certificatelor şi diplomelor obţinute în străinătate;
 20. desfăşoară procedura pentru protecţia drepturilor elevilor;
 21. dă părerea în procedura de adoptare a planurilor şi programelor de învăţământ;
 22. adoptă programele de învăţământ pentru limbile minorităţilor naţionale;
 23. aprobă manuale şi mijloace didactice pentru limbile minorităţilor naţionale;
 24. în înţelegere cu ministrul competentadoptă planurile şi programele şcolare la anumite obiecte de interes pentru minorităţile naţionale şi stabileşte condiţiile şi modul de organizare a învăţământului în limbile minorităţilor Naţionale;
 25. în înţelegere cu ministrul competent aprobă manuale şi mijloace didactice pentru anumite obiecte de interes pentru minorităţile naţionale;
 26. pentru şcolile medii de interes pentru Republica Serbia şi şcolile unicat propune adunării unităţii autoguvernării locale trei reprezentanţi eminenţi ai camerei economice, asociaţiei angajatorilor, Serviciului Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă,sindicatelor şi altor interesaţi pentru activitatea şcolii pentru funcţia de membri în comitetul şcolar,
 27. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de director al instituţiei;
 28. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de licenţă pentru profesori, educatori şi colaboratori de specialitate,
 29. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de specialitate pentru secretarul instituţiei;
 30. cooperează cu ministerul competent pentru treburi de învăţământ în procedura de formare a administraţiei şcolare.

Treburile prevăzute la alineatul 1 punct. 27), 28) şi 29) din prezentul articol se execută în mod unic şi sub condiţii egale, pe care în conformitate cu legea, le reglementează ministrul competent pentru întregul teritoriu al Republicii Serbia.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate, cu excepţia punctului 1), punctului 21)-25) şi punctului 30).

Învăţământul universitar

Articolul 35

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul învăţământului universitar, în conformitate cu legea:

 1. propune membrul în Consiliul Naţional pentru Învăţământul Universitar;
 2. eliberează autorizaţii pentru activitatea instituţiilor universitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 3. exercită control de inspecţie şi control asupra legalităţii instituţiilor universitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 4. înfiinţează instituţii universitare independente;
 5. în cazul încetării activităţii instituţiei universitare din cauza retragerii autorizaţiei de activitate sau din alt motiv, la propunerea Consiliului Naţional pentru Învăţământul Universitar adoptă un act prin care se asigură încheierea studiilor studenţilor instituţiei universitare respective;
 6. adoptă hotărâri privind schimbarea denumirii, sediului şi schimbări de statut pentru instituţiile universitare independente al căror fondator este P.A. Voivodina;
 7. adoptă hotărârea privind desfiinţarea instituţiei universitare al cărei fondator este P.A. Voivodina;
 8. numeşte reprezentanţii fondatorului în consiliul instituţiei universitare al cărei fondator este P.A. Voivodina;
 9. adoptă hotărârea privind numărul de studenţi pentru înscrierea în anul întâi al programului de studii care se finanţează din buget pentru instituţia universitară al cărei fondator este P.A. Voivodina, în urma procurării părerii instituţiei universitare şi a Consiliului Naţional pentru Învăţământul Universitar, cel târziu două luni înainte de publicarea concursului;
 10. declară diploma nulă dacă a fost eliberată de o organizaţie neautorizată;
 11. eliberează adeverinţă că materialul de arhivă a fost distrus sau a dispărut;
 12. colectează date privind instituţia universitară străină şi instituţia universitară autohtonă pentru nevoile de evaluare a programului de studiu străin, respectiv autohton.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate, cu excepţia treburilor prevăzute la punctul 1).

Standardul elevilor şi studenţilor

Articolul 36

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul standardului elevilor şi studenţilor, în conformitate cu legea:

 1. stabileşte reţeaua de cămine pentru elevi şi centre studenţeşti şi alte instituţii ale standardului elevilor şi studenţilor în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. înfiinţează şi desfiinţează instituţii ale standardului elevilor şi studenţilor în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începerea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor standardului elevilor şi studenţilor şi decide privind interzicerea activităţii acestora în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. decide asupra recursurilor împotriva deciziilor de primire a elevilor şi studenţilor în instituţiile standardului elevilor şi studenţilor;
 5. soluţionează asupra privării elevilor şi studenţilor de drepturile prevăzute în lege;
 6. realizează concursul de primire în cămine a elevilor şi studenţilor;
 7. stabileşte modul şi procedura de repartizare a locurilor în cămine;
 8. stabileşte modul şi procedura de repartizare a carnetelor de abonaţi;
 9. stabileşte condiţiile de subvenţionare a transportului elevilor şi studenţilor în transporturile interurbane;
 10. avizează actul privind organizarea şi sistematizarea treburilor în instituţiile standardului elevilor şi studenţilor;
 11. numeşte şi destituie membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de control în instituţiile standardului elevilor şi studenţilor;
 12. numeşte şi destituie directorii instituţiilor standardului elevilor şi studenţilor;
 13. exercită control de inspecţie şi control asupra legalităţii activităţii instituţiilor.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate, cu excepţia treburilor prevăzute la punct. 7) şi 8).

Învăţământul neformal pentru adulţi

Articolul 37

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea şi strategia de dezvoltare a învăţământului pentru adulţi în Republica Serbia, reglementează mai concret problemele care se referă la învăţământul organizat şi instituţionalizat în afara sistemului şcolar în vederea perfecţionării şi calificării adulţilor în teritoriul P.A. Voivodina ca domeniu de interes provincial.

Educaţia minorităţilor naţionale

Articolul 38

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, reglementează mai concret şi asigură exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale în teritoriul P.A. Voivodina la învăţământul în limba maternă, la toate nivelurile de învăţământ, în conformitate cu legea.

12. Sportul

Articolul 39

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul sportului, în conformitate cu legea:

 1. stabileşte nevoile şi interesele cetăţenilor în domeniul sportului în teritoriul P.A. Voivodina şi asigură mijloace pentru exercitarea nevoilor şi intereselor respective;
 2. stabileşte obiectivele sportive de interes pentru P.A. Voivodina şi măsurile de asigurare a mijloacelor în bugetul P.A. Voivodina pentru construirea, dotarea şi întreţinerea acestora;
 3. stabileşte programele concursurilor sportive interneţionale de interes pentru P.A. Voivodina;
 4. numeşte şi destituie directorul, preşedintele şi membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de control ale organizaţiilor pentru efectuarea activităţilor sportive ale căror programe, prin care se realizează interesul cetăţenilor în domeniul sportului în teritoriul P.A. Voivodina, se finanţează în întregime sau preponderent din bugetul P.A. Voivodina;
 5. asigură condiţii de lucru, respectiv efectuarea acitivităţii Institutului Provincial de Sport şi altor organizaţii din dpmeniul sportului al căror fondator este P.A. Voivodina;
 6. redactează şi ţine evidenţa în domeniul sportului de importanţă pentru P.A. Voivodina.

Uniunea Sportivă Provincială propune organului provincial al administraţiei competent pentru treburi din domeniul sportului programele membrilor săi prin care se realizează interesul cetăţenilor prevăzut la alineatul 1 punctul 1) din prezentul articol.

Programele prevăzute la articolul 2 din prezentul articol se finanţează din bugetul P.A. Voivodina.

Articolul 40

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul sportului, în conformitate cu legea:

 1. reglementează mai concret condiţiile pentru efectuarea activităţilor sportive ale organizaţiilor în domeniul sportului din teritoriul P.A. Voivodina şi stabileşte îndeplinirea condiţiilor respective;
 2. stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru organizarea manifestărilor sportive în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. reglementează condiţiile mai concrete şi controlează folosirea terenurilor sportive publice şi stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru folosirea acestora;
 4. exercită control de inspecţie asupra activităţii organizaţiilor şi indivizilor în domeniul sportului din teritoriul P.A. Voivodina şi asupra aplicării reglementărilor prin care se stipulează domeniul sportului;
 5. exercită control asupra activităţii de specialitate în domeniul sportului.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

13. Cultura

Articolul 41

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul culturii, în conformitate cu legea:

 1. stabileşte nevoile şi interesul cetăţenilor din teritoriul P.A. Voivodina în domeniul culturii şi asigură mijloace pentru realizarea acestora;
 2. reglementează nevoile şi interesul în domeniul culturii minorităţilor naţionale şi asigură mijloace pentru realizarea acestora;
 3. înfiinţează arhive, muzee, biblioteci, teatre, institute şi alte instituţii din domeniul culturii;
 4. stabileşte Programul de dezvoltare culturală a P.A. Voivodina, în conformitate cu Startegia de dezvoltare culturală a Republicii Serbia;
 5. propune o parte a Strategiei de dezvoltare culturală a Republicii Serbia pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 6. stabileşte premiile şi reglementează modul şi procedura de decernare a acestora pentru impulsionarea creaţiei culturale în anumite domenii ale culturii, respectiv pentru aportul special în domeniul creaţiei culturale;
 7. realizează cooperarea regională în domeniul culturii la proiectele de interes pentru dezvoltarea culturii în teritoriul P.A. Voivodina;
 8. exercită drepturile de fondator în vederea numirii directorului şi membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de control al instituţiilor de cultură a căror activitate, întreţinere şi programe se finanţează în întregime sau în bună parte din bugetul P.A. Voivodina;
 9. asigură mijloace pentru activitate, întreţinere curentă şi de investiţii, respectiv finanţarea unei părţi a programului instituţiilor de cultură, al căror fondator este P.A. Vojvodina;
 10. asigură mijloace pentru activitate, întreţinere curentă şi de investiţii, respectiv programele altor instituţii şi organizaţii al căror fondator nu este P.A. Voivodina, dar contribuie la dezvoltarea culturii şi artei din P.A. Voivodina, sau asigură dezvoltarea culturii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în baza unei hotărâri speciale prin care se stabilesc măsurile, criteriile şi procedura de acordare a mijloacelor.

Protecţia bunurilor culturale

Articolul 42

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se stipulează protecţia bunurilor culturale:

 1. stabileşte funcţiile instituţiilor de origine în domeniul protecţiei bunurilor culturale, şi anume: Arhiva Voivodinei din Novi Sad, Biblioteca Matica srpska din Novi Sad, Muzeul Voivodinei din Novi Sad, Muzeul de Artă Plastică Contemporană şi Muzeul Teatral din Voivodina;
 2. reglementează condiţiile suplimentare pentru activitatea instituţiilor prevăzute la punctul 1) din prezentul alineat;
 3. stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începerea activităţii şi revitalizarea activităţii instituţiilor de protecţie din teritoriul P.A. Voivodina;
 4. numeşte membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de control şi directorul instituţiilor prevăzute la punctul 1) din prezentul alineat, în afară de Biblioteca Matica srpska, iar în Arhiva Voivodinei şi Institutul Provincial pentru Protecţia Monumentelor Culturale din Novi Sad preşedintele şi un membru al consiliului de administraţie şi preşedintele comitetului de control se numesc la propunerea ministerului competent pentru treburi din domeniul culturii;
 5. numeşte membri consiliului de administraţie şi ai comitetului de control şi directorul altor instituţii de protecţie din teritoriul P.A. Voivodina, cu specificarea că doi membri ai consiliului de administraţie şi un membru al comitetului de control ai acestor instituţii se numesc la propunerea ministerului competent pentru treburi din domeniul culturii;
 6. înfiinţează instituţii în domeniul protecţiei prevăzute la punctul 1) din prezentul alineat şi stabileşte reţeaua instituţiilor de protecţie din teritoriul P.A. Voivodina, cu excepţia Bibliotecii Matica srpska;
 7. iniţiază procedura de stabilire a bunurilor culturale imobile din teritoriul P.A. Voivodina;
 8. eliberează autorizaţii cetăţenilor străini pentru folosirea materialului de arhivă şi materialului de arhivă filmat;
 9. stabileşte condiţii pentru preluarea măsurilor de protecţie tehnică şi a altor lucrări pe bunurile culturale imobile în cazul în care pentru teritoriul P.A. Voivodina proiectul şi documentaţia pentru aceste lucrări sunt elaborate de institutul pentru protecţia monumentelor culturale;
 10. informează în termen de şapte zile Institutul Provincial pentru Protecţia Monumentelor culturale din Novi Sad cu privire la condiţiile stabilite în cazul în care condiţiile respective le stabileşte institutul din teritoriul P.A. Voivodina;
 11. avizează proiectul şi documentaţia pentru preluarea măsurilor de protecţie tehnică şi a altor lucrări pe bunurile culturale imobile în cazul în care proiectul şi documentaţia sunt elaborate de institutul pentru protecţia monumentelor culturale din teritoriul P.A. Voivodina;
 12. dă părerea privind anteproiectele planurilor spaţiale şi urbanistice pentru teritoriul P.A. voivodina şi informează organul competent dacă planul n-are conţinutul reglementat;
 13. eliberează autorizaţie pentru transferul bunurilor culturale imobile în teritoriul P.A. Voivodina într-un nou amplasament, cu excepţia bunurilor culturale de mare importanţă, respectiv bunurilor culturale de importanţă excepţională;
 14. stopează lucrările de construcţii şi alte lucrări pe vetrele arheologice, precum şi cu prilejul descoperirii obiectelor arheologice;
 15. eliberează autorizaţie pentru scoaterea din ţară a bunurilor care se bucură de protecţie anterioară în străinătate;
 16. înfiinţează o comisie pe lângă instituţia de origine corespunzătoare pentru susţinerea examenului de specialitate al angajaţilor în instituţiile de protecţie a bunurilor culturale;
 17. demarează procedura de stopare a executării planurilor spaţiale şi urbanistice în cazul în care periclitează protecţia monumentelor culturale din teritoriul P.A. Voivodina;
 18. exercită control asupra lucrărilor instituţiilor de protecţie din teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 punctele 1), 4), 8) şi de la 13) la 18) din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Cinematografia şi arta cinematografică

Articolul 43

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se stipulează domeniul cinematografiei, exercită control de inspecţie.

Taxele şi compensaţiile care se percep în baza reglementărilor din domeniul cinematografiei prezintă venit al bugetului P.A. Voivodina pentru contribuabili al căror sediu este în teritoriul P.A. Voivodina, în cazul în care locul dării spre folosire, prezentarea publică sau vânzarea videocasetelor în teritoriul P.A. Voivodina, respectiv conform locului de emitere şi staţiile incipiente ale mijlocului de transport în care se face emiterea.

Cheltuielile de eliberare a cartelelor, în conformitate cu legea, prezintă venit pentru instituţia care eliberează cartelele.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Ctitoriile, fondurile şi fundaţiile

Articolul 44

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor, în conformitate cu legea:

 1. aprobă înfiinţarea ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor în teritoriul P.A. Voivodina şi toate modificările care apar în cadrul activităţii acestora;
 2. ţine registrul ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor care se înfiinţează în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Activitatea bibliotecilor

Articolul 45

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul activităţii bibliotecilor, în conformitate cu legea:

 1. stabileşte reţeaua de biblioteci în teritoriul Provinciei Autonome;
 2. înfiinţează biblioteci cărora în teritoriul P.A. Voivodina li se stabileşte funcţia de biblioteci centrale;
 3. stabileşte mai concret condiţiile pentru activitatea bibliotecilor;
 4. stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începutul şi desfăşurarea activităţii bibliotecilor;
 5. stabileşte componenţa consiliilor de administraţie şi a comitetelor de control în bibliotecile care îndeplinesc funcţia de bibliotecă centrală şi numeşte membrii acestor organe;
 6. numeşte şi destituie directorii bibliotecilor care îndeplinesc funcţia de provenienţă, cu avizul directorului bibliotecii Naţionale a Serbiei;
 7. înfiinţează comisia pentru susţinerea examenului de specialitate al angajaţilor în biblioteci;
 8. exercită control asupra activităţii organizaţiilor care efectuează activitate de bibliotecă în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile din alineatul 1 punctele 1), 2) şide la 4) până la 8) ale prezentului articol se efectuează ca treburi încredinţate.

Editarea publicaţiilor

Articolul 46

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul editării publicaţiilor, în conformitate cu legea, exercită control asupra activităţii editorilor şi a altor persoane juridice înregistrate pentru editarea publicaţiilor.

Treburile prevăzute la alineatul 1al prezentului articol se efectuează ca treburi încredinţate.

14. Protecţia sanitară şi socială

Sănătatea

Articolul 47

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legile prin care se stipulează sistemul în domeniul sănătăţii, efectuează următoarele treburi:

 1. grija socială pentru sănătate la nivelul P.A. Voivodina care cuprinde măsurile de asigurare şi aplicare a protecţiei sociale de interes pentru cetăţenii din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. adoptă programe speciale de protecţie sanitară pentru anumite categorii de populaţie, respectiv tipuri de boli care sunt specifice pentru Provincia Autonomă Voivodina şi pentru care n-a fost adoptat un program special pentru protecţia sanitară la nivel republican, în conformitate cu posibilităţile sale şi stabileşte preţul anumitor servicii, respectiv programului;
 3. înfiinţează instituţii sanitare în teritoriul P.A. Voivodina în conformitate cu Planul reţelei instituţiilor sanitare pe care-l adoptă Guvernul, şi anume: spitalul general, spitalul special, clinica, institutul, centrul clinic, institutul pentru sănătatea publică, institutul pentru transfuzia sângelui şi institutul pentru protecţia antirabică;
 4. înfiinţează institutul pentru sănătatea publică în teritoriul P.A. Voivodina care coordonează şi urmăreşte activitatea de specialitate a institutului pentru sănătatea publică şi a altor instituţii sanitare care desfăşoară activitatea igienico-epidemiologică şi social-medicală în teritoriul P.A. Voivodina, propune măsurile pe termen lung ale protecţiei sanitare şi priorităţile şi conduce metodologic aplicarea acestora în teritoriul P.A. Voivodina, propune institutului pentru sănătatea publică înfiinţat în teritoriul Republicii Serbia măsurile necesare la catastrofele elementare şi alte catastrofe şi calamităţi mari şi efectuează aplicarea acestora în cooperare cu alte instituţii;
 5. înfiinţează institutul pentru transfuzia sângelui în teritoriul P.A. Voivodina, care-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea prin care se reglementează activitatea de transfuziologie;
 6. dă părerea la stabilirea Planului reţelei instituţiilor sanitare pe care le adoptă Guvernul pentru instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 7. numeşte şi destituie directorii, locţiitorii directorilor, membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de control ale instituţiilor sanitare al căror fondator este,
 8. avizează statutul instituţiilor sanitare al căror fondator este;
 9. stabileşte programul de muncă săptămânal, începutul şi sfârşitul programului de muncă în instituţia sanitară al cărui fondator este;
 10. stabileşte programul de muncă săptămânal, începutul şi sfârşitul programului de muncă în instituţiile sanitare şi practica privatăcare se află în teritoriul P.A. Voivodina în perioada epidemiilor şi înlăturarea consecinţelor provocate de calamităţile elementare şi alte calamităţi mai mari şi situaţiile extraordinare, de epidemii şi alte catastrofe mai mari şi situaţiile extraordinare din teritoriul P.A. Voivodina;
 11. dă părerea ministrului competent pentru treburi de sănătate la stabilirea numărului de stagiari în instituţiile sanitare cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, pe care instituţiile sanitare sunt datoare să-i primească pentru efectuarea stagiaturii la nivel anul;
 12. dă părerea la Planul de dezvoltare al cadrelor în domeniul sănătăţii pe care-l emite ministrul competent pentru treburi de sănătate, pentru instituţiile care se află în teritoriul P.A. Voivodina;
 13. dă părerea ministrului competent pentru treburi din domeniul sănătăţii la stabilirea instituţiilor sanitare referente pentru anumite domenii ale activităţii sanitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 14. stabileşte procesul de muncă minim în perioada de grevă a instituţiilor sanitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 15. înfiinţează Consiliul de Sănătate din Voivodina, drept organism de specialitate şi consultativ care urmăreşte dezvoltarea protecţiei sanitare şi a asigurărilor de sănătate din P.A. Voivodina;
 16. înfiinţează Comitetul de Etică din Voivodina, drept organism de specialitate.

Consiliul de Sănătate din Voivodina

Articolul 48

Consiliul de Sănătate din Voivodina propune Consiliului de Sănătate din Serbia:

 1. măsurile de păstrare şi avansare a situaţiei sanitare şi consolidarea potenţialului sanitar al populaţiei din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. măsurile pentru realizarea egală a protecţiei sanitare a tuturor cetăţenilor din P.A. Voivodina, precum şi măsurile de avansare a protecţiei sanitare a populaţiei periclitate;
 3. măsurile pentru funcţionarea protecţiei sanitare şi asigurărilor de sănătate în teritoriul P.A. Voivodina întemeiate pe principiile economicităţii, durabilităţii şi eficacităţii;
 4. măsurile pentru avansarea politicii de înscriere la facultăţile şi şcolile cu profil sanitar din teritoriul P.A. Voivodina şi cooperează cu organele şi alte organisme de specialitate din teritoriul P.A. Voivodina la propunerea măsurilor unei politici raţionale de înscriere la facultăţile şi şcolile cu profil sanitar;
 5. măsurile cu scopul aplicării reformei în domeniul protecţiei sanitare şi a asigurărilor sanitare;
 6. dezbaterea şi altor probleme din domeniul protecţiei sanitare şi a asigurărilor de sănătate şi acordă asistenţă organelor, organizaţiilor şi instituţiilor din teritoriul P.A. Voivodina la realizarea sarcinilor care se referă la grija societăţii faţă de sănătate.

Consiliul de Sănătate are nouă membri pe care-i alege Adunarea P.A. Voivodina din rândul specialiştilor eminenţi în domeniul protecţiei sanitare şi a asigurărilor de sănătate.

Problemelor care nu sunt reglementate prin prezenta lege, dar care se referă la activitatea Consiliului de Sănătate din Voivodina, mandatului membrilor Consiliului de Sănătate din Voivodina şi împiedicarea conflictului de interese publice şi private, precum şi destituirii membrilor Consiliului de Sănătate din Voivodina, se aplică similar dispoziţiile legii prin care se reglementează protecţia sanitară în partea care se referă la activitatea Consiliului de Sănătate din Serbia, cu excepţia cazului în care prin prezenta lege nu este reglementat altfel.

Mijloacele pentru activitatea Consiliului de Sănătate din Voivodina se asigură în Bugetul P.A. Voivodina.

Comitetul de Etică din Voivodina

Articolul 49

Comitetul de Etică din Voivodina:

 1. urmăreşte aplicarea principiilor eticii profesionale ale lucrătorilor sanitari în efectuarea activităţii sanitare în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. cooperează cu Comitetul de Etică din Serbia la coordonarea activităţii comitetelor etice din instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina;
 3. la cererea Comitetului de Etică din Serbia urmăreşte aplicarea cercetărilor ştiinţifice şi a investigaţiilor clinice ale medicamentelor şi mijloacelor medicale în instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina şi cu privire la aceasta prezintă raport Comitetului de Etică din Serbia;
 4. dă părerea cu privire la problemele contestabile care sunt de importanţă pentru aplicarea cercetărilor ştiinţifice, experienţelor medicale, precum şi cercetărilor clinice ale medicamentelor şi mijloacelor medicale în instituţiile sanitare din P.A. Voivodina;
 5. urmăreşte aplicarea hotărârilor şi dă părerea privind problemele de specialitate în legătură cu procedura de luare a corpului uman în scopuri medicale şi ştiinţific-educative în instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea;
 6. urmăreşte aplicarea hotărârilor şi dă părerea cu privire la problemele în legătură cu aplicarea măsurilor de tratare a infertilităţii prin procedee ajutate de fecundarea biomedicală, în instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea;
 7. dezbate şi alte probleme de etică profesională în aplicarea protecţiei sanitare în teritoriul P.A. Voivodina.

Comitetul de Etică din Voivodina are şapte membri pe care-i numeşte şi destituie organul competent al P.a. Voivodina, la propunerea secretarului provincial competent pentru treburi de sănătate.

Problemelor care nu sunt reglementate special prin prezenta lege, dar care se referă la activitatea Comitetului de Etică din Voivodina, mandatului membrilor Comitetului de Etică din Voivodina şi împiedicarea conflictului de interese publice şi private, se aplică similar dispoziţiile legii prin care se reglementează protecţia sanitară în partea care se referă la activitatea Comitetului de Etică din Serbia, cu excepţia cazului în care prin prezenta lege nu este reglementat altfel.

Mijloacele pentru activitatea Comitetului de Etică din Voivodina se asigură în bugetul P.A. Voivodina.

Controlul sanitar

Articolul 50

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul controlului sanitar, execută treburi de control sanitar.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Institutul Provincial pentru Asigurările de Sănătate

Articolul 51

Institutul Provincial pentru Asigurările de Sănătate (în continuare: Institutul Provincial) ca unitate organizatorică a Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate, în conformitate cu legea, efectuează următoarele treburi, şi anume:

 1. coordonarea activităţii filialelor înfiinţate în teritoriul P.A. Voivodina, în cooperare cu Institutul Republican pentru Asigurările de Sănătate;
 2. controlul activităţii filialelor şi folosirea conform destinaţiei a mijloacelor pe care Institutul Republican pentru asigurările de Sănătate le transferă filialelor pentru exercitarea din domeniul asigurărilor de sănătate obligatorii, în teritoriul P.A. Voivodina;
 3. controlul contractelor încheiate dintre filiale şi prestatorii serviciilor sanitare, în teritoriul P.A. Voivodina;
 4. soluţionează în a doua instanţă cu privire la drepturile din domeniul asigurărilor de sănătate;
 5. acordă asistenţă de specialitate necesară persoanelor asigurate cu privire la exercitatrea drepturilor din domeniul asigurărilor sanitare obligatorii şi protecţia intereselor acestora în domeniul asigurărilor;
 6. asigură condiţii pentru activitatea comisiilor de medici înfiiţate în teritoriul P.A. Voivodina;
 7. asigură subsistemul informaţional, ca parte a sistemului informaţional integrat al Republicii Serbia pentru domeniul asigurărilor de sănătate;
 8. efectuează cercetări statistice şi alte cercetări în domeniul asigurărilor de sănătate;
 9. realizează cooperarea cu organele provinciale competente;
 10. alte treburi reglementate prin statutul Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate.

Sediul Institutului Provincial este în sediul organelor P.A. Voivodina.

Institutul Provincial are subcont pe care se face contarea şi decontarea mijloacelor Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate instituţiilor sanitare din teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea prin care se stipulează asigurările de sănătate şi reglementările adoptate pentru aplicarea legii respective.

Directorul Institutului Provincial este numit de Consiliul de Administraţie al Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate, la propunerea organului competent al P.A. Voivodina.

Directorul Institutului Provincial participă în activitatea Consiliului de Administraţie al Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate, fără drept de decidere.

Directorul Institutului Provincial, conform concursului public publicat, numeşte directorii filialelor care au fost înfiinţate în teritoriul P.A. Voivodina, cu condiţiile şi în modul reglementat de legepentru numirea directorului filialelor în afara teritoriului P.A. Voivodina.

Directorului Institutului Provincial se aplică dispoziţiile legii prin care se stipulează asigurările de sănătate în partea care se referă la înpiedicarea conflictelor publice şi private de interese.

În Consiliul de Administraţie şi în Comitetul de Control al Institutului Republican pentru Asigurările de Sănătate, care în conformitate cu legea prin care se reglementează asigurările de sănătate, le constituie reprezentanţii persoanelor asigurate, trebuie să fie reprezentate şi persoanele asigurate din teritoriul P.A. Voivodina.

Articolul 52

Pe data începerii activităţii, institutul pentru sănătatea publică înfiinţat în teritoriul P.A. Voivodina preia în folosire bunurile mobile şi imobile, precum şi drepturile şi obligaţiile institutului pentru sănătatea publică înfiinţat pentru teritoriul Districtului administrativ Bačka de Sud.

Pe data începerii activităţii, institutul pentru sănătatea publică înfiinţat în teritoriul P.A. Voivodina preia şi angajaţii la institutul pentru sănătatea publică înfiinţat pentru teritoriul Districtului administrativ Bačka de Sud.

Protecţia socială

Articolul 53

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei sociale, în conformitate cu legea:

 1. reglementează, în conformitate cu posibilităţile materiale, condiţii mai favorabile pentru exercitarea, de protecţie socială, dacă a asigurat anterior mijloace în bugetul său pentru aceasta;
 2. înfiinţează instituţii de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor în teritoriul P.A. Voivodina, cu excepţia instituţiilor pe care le înfiinţează autoguvernarea locală în conformitate cu reţeaua instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor pe care o stabileşte Republica Serbia;
 3. avizează modificarea activităţii şi modificările de statut ale instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor al căror fondator este P.A. Voivodina;
 4. numeşte consiliul de administraţie şi comitetul de control, precum şi directorii instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor al căror fondator este P.A. Voivodina;
 5. înfiinţează Institutul Provincial pentru Protecţia Socială;
 6. adoptă programul de avansare a protecţiei sociale în P.A. Voivodina.

Articolul 54

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei sociale, în conformitate cu legea:

 1. dă părerea la proiectul hotărârii privind reţeaua instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor pe care-l adoptă Republica Serbia, în partea care se referă la reţeaua de instituţii din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. avizează numirea directorilor centrelor pentru munca socială din teritoriul P.A. Voivodina;
 3. stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începerea activităţii şi efectuarea activităţii instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor;
 4. efectuează treburi ale organelor de instanţa a doua conform deciziilor centrelor pentru munca socială din teritoriul P.A. Voivdina;
 5. efectuează reviziunea deciziilor centrelor pentru munca socială din teritoriul P.A. Voivodina privind drepturile recunoscute din cadrul drepturilor şi obligaţiilor Republicii Serbia;
 6. exercită control asupra activităţii instituţiilor şi a altor persoane juridice care efectuează activitatea de protecţie socială în teritoriul P.A. Voivodina şi control de inspecţie.

Treburile prevăzute la alineatul 1 punctele 4)-6) din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Protecţia juridică a familiei şi tutela

Articolul 55

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei juridice a familiei şi tutelei, în conformitate cu legea:

 1. soluţionează în baza recursului împotriva deciziei organului tutelar din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. exercită control asupra activităţii organului tutelar şi control asupra activităţii de specialitate a organului tutelar din teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Grija socială faţă de copii

Articolul 56

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul sprijinului financiar familiei cu copii:

 1. soluţionează în baza recursului împotriva deciziei administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti în teritoriul P.A. Voivodina;
 2. exercită control asupra activităţii organului care execută treburi încredinţate ale administraţiei de stat din domeniul sprijinului financiar familiei cu copii, în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Articolul 57

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul educaţiei şi instrucţiei preşcolare, în conformitate cu legea, exercită control asupra executării activităţii sociale în instituţiile pentru copii din teritoriul P.a. Voivodina.

Activitatea prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca activitate încredinţată.

Protecţia socială a mamei şi copilului

Articolul 58

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea, stabileşte şi asigură un grad mai înalt de protecţie a familiei, drepturilor copiilor, gravidelor, mamelor în timpul concediului de maternitate şi părinţilor care-şi întreţin singuri copiii, în conformitate cu Programul dezvoltării demografice a P.A. Voivodina cu măsurile pentru aplicarea acestuia.

Asigurările de pensii

Articolul 59

Fondul Provincial pentru Asigurări de Pensii şi Invaliditate (în continuare: Fondul Provincial), ca unitate organizatorică a Fondului Republican pentru Asigurările de Pensii şi Invaliditate (în continuare: Fondul Republican), pe lângă treburile reglementate prin lege şi statutul Fondului republican, efectuează:

 1. pregătirea şi elaborarea materialelor pentru negocierile cu titularii străini ai asigurărilor de pensii şi invaliditate;
 2. treburile de diagnostic în vederea verificării documentaţiei medicale;
 3. treburi cu privire la stagiul persoanelor asigurate cu durată majorată;
 4. treburi în legătură cu asigurarea standardului social al beneficiarului de drepturi;
 5. execută cercetări statistice şi alte cercetări în domeniul asigurărilor de pensii şi invaliditate;
 6. realizează cooperarea cu organul provincial competent, mai ales cu privire la schimbul de date şi experienţe, precum şi cu uniunea asociaţiilor de pensionari şi uniunile sindecatelor la nivelul P.A. Voivodina.

Sediul Fondului Provincial este la sediul organelor P.A. Voivodina.

Fondul Provincial, în conformitate cu legea şi statutul Fondului Republican, are subcont prin intermediul căruia se face contarea şi decontarea mijloacelor Fondului Republican în teritoriul P.A. Voivodina.

Directorul Fondului Provincial este numit de Consiliul de Administraţie al Fondului Republican, la propunerea organului competent al P.A. Voivodina.

Directorul Fondului Provincial participă la activitatea Consiliului de Administraţie al Fondului Republican, fără drept de decidere.

Directorul Fondului Provincial numeşte directorii filialelor Fondului Republican care au fost înfiinţate în teritoriul P.A. Voivodina.

Protecţia luptătorilor şi invalizilor

Articolul 60

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei luptătorilor şi invalizilor, în conformitate cu legea:

 1. asigură funcţionarea protecţiei luptătorilor şi invalizilor;
 2. execută treburile organului de instanţa a duoa şi revizuirea;
 3. exercită control asupra activităţii organelor care în primă instanţă soluţionează privind drepturile din domeniul protecţiei luptătorilor şi invalizilor;
 4. exercită controlul cheltuirii mijloacelor destinate exercitării drepturilor din domeniul protecţiei luptătorilor şi invalizilor;
 5. întocmeşte baza de date a subsistemului informaţional al P.A. Voivodina în cadrul sistemului unic al Republicii Serbia.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Protecţia invalizilor civili de război

Articolul 61

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul protecţiei invalizilor civili de război, în conformitate cu legea:

 1. asigură funcţionarea activităţilor în domeniul ocrotirii invalizilor civili de război;
 2. execută treburile organului de instanţa a duoa şi revizuirea;
 3. exercită control asupra activităţii organelor care în primă instanţă soluţionează privind drepturile din domeniul protecţiei invalizilor civili de război;
 4. exercită controlul cheltuirii mijloacelor destinate exercitării drepturilor din domeniul protecţiei invalizilor civili de război;
 5. întocmeşte baza de date a subsistemului informaţional al P.A. Voivodina în cadrul sistemului unic al Republicii Serbia.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

15. Informarea publică la nivel provincial

Articolul 62

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul informării publice, în conformitate cu legea:

 1. stabileşte interesul public al cetăţenilor din P.A. Voivodina în domeniul informării şi radiodifuziunii;
 2. adoptă strategia de dezvoltare în domeniul informării publice în teritoriul P.A. Voivodina în conformitate cu strategia republicană în domeniul informării publice;
 3. asigură o parte din mijloace sau alte condiţii de muncă pentru mijloacelor de informare publică în limbile minorităţilor naţionale şi comunităţilor etnice, în vederea exercitării drepturilor minorităţilor naţionale şi comunităţilor etnice în domeniul informării în limba maternă şi cultivării culturii şi identităţii proprii;
 4. stabileşte cooperarea la nivel regional;
 5. asigură o parte din mijloace sau alte condiţii pentru folosirea nestingherită a drepturilor persoanelor cu nevoi speciale în informarea publică, dar mai ales a schimbului liber de idei, informaţii şi păreri;
 6. alege membrii Comitetului de Program al Instituţiei de Radiodifuziune a Voivodinei.

Articolul 63

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul informării publice, în conformitate cu legea, exercită control asupra aplicării legii prin care se reglementează domeniul informării publice, în teritoriul P.A.Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 se execută ca treburi încredinţate.

16. Ştiinţa şi dezvoltarea tehnologică

Articolul 64

(radiat)

17. Ocuparea forţei de muncă

Serviciul Provincial pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Articolul 65

Serviciul Provincial pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare: Serviciul Provincial), ca unitate organizatorică a Serviciului Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare: Serviciul Naţional), pe lângă treburile reglementate prin lege şi Statutul Serviciului Naţional, efectuează şi următoarele treburi:

 1. avizează actele generale ale întreprinderilor pentru calificarea şi ocuparea forţei de muncă a invalizilor şi asigură mijloace pentru finanţarea acestora;
 2. înfiinţează subsistemul informaţional, ca parte a sistemului informaţional unic al Republicii Serbia în domeniul ocupării forţei de muncă;
 3. coordonează activitatea filialelor Serviciului Naţional din teritoriul P.A. Voivodina, în baza autorizării directorului Serviciului Naţional;
 4. dă propunerea pentru realizarea planului naţional de acţiune în teritoriul P.A. Voivodina;
 5. adoptă şi aplică programul planului de acţiune provincial pentru ocuparea forţei de muncă;
 6. execută şi alte treburi în conformitate cu actele generale ale Serviciului Naţional.

Articolul 66

Sediul Serviciului Provincial este la sediul organelor P.A.Voivodina.

Serviciul Provincial are subcont.

Consiliul de Administraţie al Serviciului Naţional numeşte şi destituie directorul Serviciului Provincial la propunerea organului competent al P.A. Voivodina.

Directorul Serviciului Provincial participă la lucrările Consiliului de Administraţie al Serviciului Naţional fără drept de decidere.

Directorul Serviciului Provincial, conform concursului publicat, propune directorului Serviciului Naţional candidaţii pentru alegerea directorilor filialelor înfiinţate în teritoriul P.A. Voivodina.

Organul competent al P.A. Voivodina propune un membru în Consiliul de Administraţie al Serviciului Naţional.

18. Economia şi privatizarea

Articolul 67

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu reglementările prin care se stipulează domeniul privatizării, propune câte un membru în Comisia de Tender şi Vânzare Publică, când subiectul privatizării este din teritoriul P.A. Voivodina.

19. Mineritul şi energetica

Energetica

Articolul 68

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul energeticii, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. (radiat)
 3. (radiat)
 4. (radiat)
 5. organizează susţinerea examenului de specialitate pentru verificarea calificării de specialitate în vederea executării treburilor la întreţinerea obiectivelor pentru transportul şi distribuţia gazului natural, precum şi a treburilor de manipulant în obiectivele respective;
 6. înfiinţează comisia pentru susţinerea examenului de specialitate prevăzut la punctul 5) din prezentul alineat pentru persoanele care sunt angajate la subiectul energetic care are sediul în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 punctele 5) şi 6) din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Articolul 69

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea, execută treburi de inspecţie electroenergetică, inspecţie de echipament sub presiune şi exercită control de inspecţie în domeniul transportului de hidrocarburi gazoase şi lichide prin conducte în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Mineritul

Articolul 70

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul mineritului, în conformitate cu legea:

 1. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenelor de specialitate pentru candidaţii din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. soluţionează în baza cererilor pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a materiilor prime minerale şi executarea lucrărilor de minerit;
 3. încheie contracte cu întreprinderile cărora le-a fost eliberată autorizaţia prevăzută la punctul 2) din prezentul alineat;
 4. soluţionează în baza cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor de folosire a obiectivelor de minerit şi punerea în funcţiune de probă a obiectivelor;
 5. înfiinţează comisia pentru cercetarea motivelor şi consecinţelor întreruperii trainice a exploatării;
 6. exercită treburi de control de inspecţie în teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Cercetările geologice

Articolul 71

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul explorărilor geologice, în conformitate cu legea:

 1. înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de specialitate a candidaţilor din teritoriul P.A.Voivodina;
 2. soluţionează în baza cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor pentrun explorările geologice;
 3. ţine evidenţa privind spaţiile de explorare şi cadastrul spaţiilor de explorare aprobate;
 4. finanţează explorările geologice de bază din teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu programul anual al explorărilor geologice de bază pe care le adoptă Guvernul;
 5. prin contractul cu beneficiarul de date se stabileşte modul şi termenele de plătire a compensaţiei pentru folosirea datelor şi documentaţiei explorărilor geologice de bază;
 6. elaborează bilanţul rezervelor materiilor prime minerale şi al apelor freatice din teritoriul P.A. Voivodina;
 7. înfiinţează comisia pentru stabilirea şi autentificarea rezervelor repartizate ale materiilor prime minerale şi ale apelor freatice;
 8. exercită control de inspecţie în domeniul explorărilor geologice din teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Echipamentul sub presiune

Articolul 72

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea, exercită control de inspecţie asupra obiectivelor energetice pentru: transportul ţiţeiului şi derivaţilor de ţiţei, transportul şi distribuţia gazului natural, producţia şi distribuţia energiei termice, producţia şi prelucrarea ţiţeiului şi gazului, precum şi asupra altor obiective care au echipament sub presiune în cazul în care aceasta este reglementat prin altă lege.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

20. Autoguvernarea locală

Articolul 73

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul autoguvernării locale, în conformitate cu legea:

 1. (radiat)
 2. (radiat)
 3. dă avizul prealabil adunării unităţii autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina, cu prilejul stabilirii sărbătorilor şi deciderii privind denumirile străzilor, pieţelor, cartierelor, cătunelor şi ale altor părţi ale localităţilor din teritoriul unităţii autoguvernării locale.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

21. Competenţele din alte domenii

Articolul 74

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea:

 1. se ocupă de exercitarea drepturilor omului şi drepturilor minorităţilor naţionale şi stabileşte drepturi suplimentare în domeniul respectiv;
 2. realizează cooperarea cu bisericile şi comunităţile confesionale din teritoriul P.A. Voivodina şi ajută activităţile acestora care se execută în interes public;
 3. (radiat)
 4. (radiat)
 5. (radiat)
 6. se ocupă de asigurarea informaţiilor de interes public,
 7. asigură ca activitatea organelor provinciale ale administraţiei şi a organizaţiilor al căror fondator este P.A. Voivodina să fie accesibilă publicului.

Articolul 75

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în domeniul planificării şi realizării proiectelor Planului Naţional de Investiţii (în continuare: PNI) pentru teritoriul P.A.Voivodina:

 1. iniţiază, coordonează şi realizează proiectele PNI pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 2. cooperează cu ministerul competent în dezbaterea şi evaluarea anunţului proiectelor pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 3. alcătuieşte proiectul listei de proiecte pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 4. înfiinţează şi ţine baza de date electronică şi de documentaţie în care se introduc datele privind proiectele pentru teritoriul P.A. Voivodina;
 5. urmăreşte ritmul de cheltuire conform proiectelor în parte şi cu privire la aceasta informează Guvernul o dată la trei luni.

Uzul oficial al limbilor şi grafiilor

Articolul 76

(radiat)

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează uzul oficial al limbilor şi grafiilor, exercită control de inspecţie.

Treburile prevăzute la alineatul 2 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Examenul jurisdicţional

Articolul 77

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea care reglementează susţinerea examenului jurisdicţional, pentru persoanele care-şi au domiciliul în teritoriul P.A. Voivodina înfiinţează Comitetul de Examen şi organizează susţinerea examenului jurisdicţional.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Examenul de stat de specialitate

Articolul 78

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu reglementările care stipulează susţinerea examenului jurisdicţional pentru munca în organele administraţiei de stat, pentru angajaţii în teritoriul P.A. Voivodina înfiinţează comisii de examen şi organizează susţinerea examenului de stat de specialitate.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Interpreţii judiciari permanenţi

Articolul 79

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu reglementările privind interpreţii judiciari permanenţi:

 1. desemnează şi destituie interpreţii judiciari permanenţi pentru teritoriul tribunalelor din teritoriul P.A. Voivodina;
 2. ţine registrul interpreţilor judiciari permanenţi pentru teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Exproprierea

Articolul 80

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul exproprierii:

 1. soluţionează în baza recursurilor împotriva deciziilor administraţiei orăşeneşti, respectiv comunale din teritoriul P.A. Voivodina adoptate conform propunerii pentru expropriere;
 2. soluţionează în baza propunerii pentru autorizaţia executării lucrărilor pregătitoare în procedura de expropriere din teritoriul P.A. Voivodina.

Treburile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se execută ca treburi încredinţate.

Protecţia drepturilor la proprietatea intelectuală

Articolul 81

P.A.Voivodina prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea care stipulează domeniul protecţiei drepturilor la proprietatea intelectuală, a drepturilor de autor şi a altor drepturi similare, efectuează controlul de inspecţie în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a altor drepturi similare în teritoriul P.A. Voivodina.

P.A. Voivodina prin intermediul organelor sale în domeniul proprietăţii intelectuale, preia măsuri împotriva pirateriei, în conformitate cu legea.

Activităţile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se efectuează ca activităţi încredinţate.

Utilizarea denumirii P.A. Voivodina

Articolul 82

P.A. Voivodina, în conformitate cu legea, reglementează utilizarea denumirii P.A. Voivodina în denumirea asociaţiilor.

Contravenţiile

Articolul 83

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul contravenţiilor, reglementează contravenţiile şi pedepsele contravenţionale pentru lezarea reglementărilor pe care le adoptă în cadrul competenţelor sale.

Rezervele marfare

Articolul 84

P.A. Voivodina, prin intermediul organelor sale, înfiinţează rezervele marfare ale P.A. Voivodina.

III CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII TREBURILOR ÎNCREDINŢATE

Articolul 85

Controlul asupra activităţii organelor provinciale ale administraţiei în executarea treburilor încredinţate stipulate prin prezenta lege îl exercită organele administraţiei de stat din a căror sferă de atribuţii sunt treburile care sunt încredinţate.

Articolul 86

Când P.A. Voivodina încredinţează unităţilor autoguvernării locale anumite treburi din competenţele sale, control asupra executării treburilor încredinţate organele P.A. Voivodina exercită similar aplicării dispoziţiilor Legii privind administraţia de stat cu privire la atribuţiile organului de control.

IV DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 87

Organele P.A. Voivodina vor prelua angajaţii care au executat treburile stabilite drept competenţe ale P.A. Voivodina în unităţile teritoriale ale ministerelor din teritoriul P.A.Voivodina, precum şi echipamentul corespunzător, obiectele şi arhiva.

Articolul 88

Organele republicane competente sunt datoare să întreprindă măsuri necesare, inclusiv şi asigurarea mijloacelor financiare necesare, în vederea preluării noilor competenţe ale P.A. Voivodina, reglementate prin prezenta lege, cel târziu până la începutul aplicării prezentei legi.

Articolul 89

P.A. Voivodina în hotărârea privind bugetul pentru anul 2009 printr-o dispoziţie specială va prezenta mijloacele care au fost transferate din bugetul Republicii Serbia până la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru acele competenţe pe care le preia P.A. Voivodina în baza prezentei legi.

Articolul 90

În data începerii aplicării prezentei legi se abrogă Legea privind stabilirea anumitor competenţe ale provinciei autonome ("Monitorul oficial al R.S." nr. 6/02, 101/07 şi 51/09).

Articolul 91

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării în "Monitorul oficial al Republicii Serbia" şi se aplică din 1 ianuarie 2010, cu excepţia articolului 8, articolului 10 punctul 14) şi art. 26, 88 şi 89 din prezenta lege, care se aplică din data intrării în vigoare a prezentei legi.