Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról

("A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye", br. 99/2009 és Alkotmánybírósági határozat – 67/2012.)

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza a Vajdaság AT jogállása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

2. szakasz

Az általa alapított szervek és szolgálatok hatáskörét, megválasztását, szervezetét és működését Vajdaság AT szabályozza, a Szerb Köztársaság alkotmányával (a továbbiakban: alkotmány) és Vajdaság AT statútumával (a továbbiakban: statútum) összhangban.

Régióközi együttműködés

3. szakasz

Vajdaság AT, a Szerb Köztársaság külpolitikájának keretében és a Szerb Köztársaság területi egységének és jogrendjének tiszteletben tartásával együttműködik más államok megfelelő területi egységeivel.

Vajdaság AT a saját hatáskörének keretében régióközi egyezményeket köt.

Vajdaság AT, tagja lehet az európai és nemzetközi régióegyesületeknek és a saját, a törvénnyel és a statútummal összhangban.

Vajdaság AT területe és szimbólumai

4. szakasz

Vajdaság AT területét a levő helyi önkormányzatok törvényben megállapított területei képezik.

Vajdaság AT területe nem változtatható polgárainak a törvénnyel összhangban megrendezett népszavazáson kifejezett jóváhagyása nélkül.

A népszavazás akkor teljes érvényű, ha a választójoggal és a Vajdaság AT területén lakhellyel rendelkező polgárok többsége szavazott.

Jelen szakasz 2. bekezdésben foglalt népszavazási határozat akkor tekintendő meghozottnak, ha a választópolgárok törvényben, illetve – a törvénnyel összangban - statútumban megállapított többsége mellette szavazott.

Újvidék város Vajdaság AT adminisztratív központja és szerveinek székhelye.

Vajdaság AT szimbólumait és használatuk módját Vajdaság AT állapítja meg, az alkotmánnyal és a statútummal összhangban.

A köztársasági és a tartományi szervek kölcsönös viszonya

5. szakasz

Jelen és egyéb törvényben meghatározott hatáskörök érvényesítésében Vajdaság AT szervei együttműködnek a köztársasági szervekkel és a helyi önkormányzatok szerveivel.

A Szerb Köztársaság szerveinek és Vajdaság AT szerveinek a Szerb Köztársaság törvényeinek és más jogszabályainak végrehajtása során létrejövő kölcsönös viszonya a köztársasági szervek alkotmányban és törvényben meghatározott jogain és kötelezettségein, illetve Vajdaság AT szerveinek alkotmányban, törvényben és a statútumban meghatározott jogain és kötelezettségein alapszik.

A tartományi képviselők és más tisztségviselők mentelme

6. szakasz

Vajdaság AT Képviselőházának képviselője nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető a Vajdaság AT Képviselőházának vagy munkatestületeinek ülésén kinyilvánított véleménye vagy szavazata miatt.

Vajdaság AT végrehajtó szervének elnöke és tagja nem tartozik felelősséggel az ezen szerv vagy Vajdaság AT Képviselőházának ülésén kifejtett véleményéért vagy a Vajdaság AT végrehajtó szervének ülésén leadott szavazatáért.

Vajdaság AT vagyona

7. szakasz

Vajdaság AT vagyonát, felhasználásának módját és a vele való rendelkezést törvény szabályozza.

Vajdaság AT tulajdonában, mint köztulajdoni formában azok a dolgok vannak, amelyeket a törvény alapján a Vajdaság AT szervei, a közvállalatok és az általa alapított intézmények használnak, továbbá más ingó és ingatlan dolgok, a köztulajdomt szabályozó törvénnyel összhengban.

Vajdaság AT hatásköreinek finanszírozása

8. szakasz

Vajdaság AT forrásbevételekkel rendelkezik, amelyekkel hatásköreit finanszírozza.

Vajdaság AT forrásbevételeinek nemeit és összegét külön törvény szabályozza.

A teendők átruházott jogkörben való ellátásához szükséges eszközöket a Szerb Köztársaság biztosítja.

II. VAJDASÁG AT HATÁSKÖREI

A tartományi jelentőségű kérdések valamint az alkotmányosság és törvényesség ellenőrzése

9. szakasz

A Vajdaság AT számára tartományi jelentőségű azon kérdéseket, amelyek az alkotmánnyal összhangban a Vajdaság AT hatáskörébe tartozó területekre vonatkoznak.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt aktusokat az alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel, a törvénnyel és a Vajdaság AT statútumával összhangban kell meghozni.

A Vajdaság AT határozatának hatályba lépése előtt a kormány az alkotmánybíróságnál eljárást indíthat a határozat alkotmányosságának vagy törvényességének elbírálására, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban Ebben az esetben az alkotmánybíróság, a saját határozatának meghozataláig, elhalaszthatja a Vajdaság AT vitatott határozatának hatályba lépését, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

A kormány, illetve más meghatalmazott előterjesztő eljárást indíthat a Vajdaság AT általános aktusa alkotmányosságának vagy törvényességének elbírálására, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

Ha folyamatban van a Vajdaság AT szerve általános aktusa alkotmányossának és törvényességének a megvizsgálása, felfüggeszthető a Vajdaság AT szerve által ilyen aktus alapján meghozott egyedi aktusának vagy foganatosított cselekményének a végrehajtása, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

1. Területi tervezés, regionális fejlesztés és létesítmények építése

10. szakasz

Vajdaság AT, a területi tervezés és regionális fejlesztés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. szabályozza a fejlesztési tervezést, a Szerb Köztársaság gazdaságpolitikájával és a regionális fejlesztési stratégiájával összhangban;
 2. határozatot hoz a Vajdaság AT területére vonatkozó regionális területi tervek és a külön rendeltetésű területi tervek kidolgozásáról;
 3. meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó regionális területi terveket és a külön rendeltetésű területi terveket;
 4. megalakítja a Vajdaság AT területére vonatkozó regionális területi tervek és a külön rendeltetésű területi tervek felett szakmai felügyeletet gyakorló bizottságot;
 5. javasolja a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzatok területi és településrendezési terveinek szakmai ellenőrzését végző bizottság tagjainak egyharmadát;
 6. jóváhagyja a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzatok területi és településrendezési terveit;
 7. intézkedéseket és tevékenységeket javasol a Szerb Köztársaság Területi Tervének a Vajdaság AT területére vonatkozó Implementációs Programjával kapcsolatban;
 8. figyelemmel kíséri a Szerb Köztársaság Területi Terve a Vajdaság AT területére vonatkozó Implementációs Programjának végrehajtását;
 9. meghozza a Vajdaság AT regionális területi tervének végrehajtására irányuló intézkedések és tevékenységek programját;
 10. figyelemmel kíséri a Vajdaság AT regionális területi tervének végrehajtására irányuló intézkedések és tevékenységek programjának megvalósítását;
 11. meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó külön rendeltetésű területi terv végrehajtására irányuló intézkedések és tevékenységek programját;
 12. figyelemmel kíséri a Vajdaság AT területére vonatkozó külön rendeltetésű területi terv végrehajtására irányuló intézkedések és tevékenységek programjának megvalósítását;
 13. figyelemmel kíséri az arányos regionális fejlődésre irányuló intézkedések és tevékenységek programjának végrehajtását;
 14. megalakítja a Vajdaság AT fejlesztési bankját, a bankok megalakítását, gazdálkodását és szervezetét szabályozó törvénnyel összhangban;
 15. fejleszti a tartományi közigazgatás adminisztratív kapacitását az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjainak sikeres felhasználása céljából.

11. szakasz

Vajdaság AT, a területi és településrendezési tervezés és létesítmények építése területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. olyan engedélyeket ad ki a létesítmények építésére és használatba adására, amelyek kiadása a településrendezési és építési teendőkkel megbízott minisztérium hatáskörébe tartoznak, és amely létesítményeket teljes egészében Vajdaság AT területén építenek;
 2. eljár a Vajdaság AT területén levő községi, illetve városi közigazgatásnak a településrendezés és létesítmények építése területén meghozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében;
 3. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területére vonatkozó területi tervezési és településrendezési szakterületen;
 4. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a létesítmények építésének területén;
 5. részt vesz a településrendezési és építési teendőkkel megbízott miniszter által alakított bizottságok és munkatestületek munkájában;
 6. véleményt ad a Köztársasági Területtervezési Ügynökség és a Szerb Mérnöki Kamara alapszabályáról és általános aktusairól.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 1)─4) pontjaiban foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

12. szakasz

Vajdaság AT, szervei révén, a lakáshasználat területét szabályozó törvénnyel összhangban, eljár a Vajdaság AT területén levő községi, illetve városi közigazgatás határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

2. Mezőgazdaság

13. szakasz

Vajdaság AT, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. Vajdaság AT területén a mezőgazdasági földterület felhasználásából eszközöket valósít meg a törvénnyel összhangban, és előírja ezen eszközök felosztásának és felhasználásának feltételeit és módját;
 3. külön költségvetést, alapokat vagy egyéb szervezeti formákat alakít, amelyekbe a len szakasz 2) pontjában foglalt eszközöket át kell utalni;
 4. szakmai teendőket határoz meg a mezőgazdasági termelés előmozdítására, és mezőgazdasági szolgálatokat alakít az ezen teendők ellátása érdekében;
 5. átvállalja a Vajdaság AT területén létesített mezőgazdasági szolgálatok alapítói jogát;
 6. előrejelző – jelentő szolgálatot alakít;
 7. a hatáskörében illetékes minisztériumnak javasolja a meghatározott mezőgazdasági termék kivitelére és behozatalára vonatkozó feltételeket.

14. szakasz

Vajdaság AT, a termőföld felhasználásának területén a törvénnyel összhangban, szervei révén, eljár a Vajdaság AT területén levő községi, illetve városi közigazgatás határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Állattenyésztés és állategészségügy

15. szakasz

Vajdaság AT, az állattenyésztés és állategészségügy területén a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó tenyésztői program végrehajtására irányuló hosszú távú intézkedési programot, a Szerb Köztársaság egységes programjával összhangban;
 2. megalakítja az Állattenyésztési Tudományos- és Szakmai Tanácsot;
 3. meghozza Vajdaság AT területén a jelen szakasz 1) pontjában foglalt tenyésztői program végrehajtására vonatkozó éves intézkedésprogramot;
 4. a Vajdaság AT területére vonatkozóan jóváhagyást ad ki a minőséges tenyészjószág és méhek szaporításban való felhasználására;
 5. megállapítja a jószágnemesítő munka feltételeinek meglétét Vajdaság AT területén;
 6. kijelöli Vajdaság AT területén a jószágnemesítés folytatására meghatalmazott tenyésztői szervezetet;
 7. jóváhagyja a meghatalmazott tenyésztői szervezeteknek az állattenyésztési termelés feletti ellenőrzés átruházását;
 8. átveszi és feldolgozza a Vajdaság AT költségvetéséből az állattenyésztés területén serkentő és egyéb eszközök odaítélésére vonatkozó dokumentációt.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 4)─7) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

3. Vízgazdálkodás

16. szakasz

Vajdaság AT, a vízgazdálkodás területén a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. meghozza, végrehajtja és felügyeli a kül- és belterületi vizvédelem rendszeres és rendkívüli intézkedéseit, a Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság elfogadott terveivel összhangban;
 3. igazgatja a Vajdaság AT területén levő vízi erőforrásokat, valamint a mesterséges és a természetes vízfolyásokat;
 4. meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó vízgazdálkodási kerettervet, a Szerb Köztársaság vízgazdálkodási kerettervével összhangban;
 5. megalakítja a Vajdaság AT területén levő vizekkel gazdálkodó közvállalatot;
 6. Vajdaság AT területén felügyelőségi felügyeletet gyakorol a vízgazdálkodás szakterületén.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 6) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

17. szakasz

Vajdaság AT, a vizügy területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. beszedi a kormány által megállapított összegű vízhasználati és felhasználási térítésből eredő eszközöket;
 2. kiadja a Vajdaság AT területén levő létesítményekre és munkálatokra vonatkozó vízgazdálkodási feltételeket, a vízgazdálkodási jóváhagyást és a vízgazdálkodási engedélyt.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

4. Erdőgazdálkodás

18. szakasz

Vajdaság AT, az erdőgazdálkodás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. Vajdaság AT területén megalakítja az erdőgazdálkodási közvállalatot;
 3. felügyelőségi felügyeleti teendőket lát el e területen, kivéve a határátkelőhelyi felügyelőségi felügyeletet.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 3) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

5. Vadgazdálkodás és halászat

19. szakasz

(törölve)

20. szakasz

Vajdaság AT, a vadgazdálkodás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó vadgazdálkodási, vadvédelmi és -tenyésztési fejlesztési programot, a Szerb Köztársaság területére vonatkozó egységes programmal összhangban;
 2. Vajdaság AT területén vadászterületeket alakít ki és jóváhagyja a velük való gazdálkodást;
 3. jóváhagyja a Vajdaság AT területén levő vadászterületek vadgazdálkodási kerettervét;
 4. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a vadgazdálkodás területén, kivéve a vadforgalmazás, az állati eredetű termékek forgalmazása és a vadállomány egészségügyi állapota feletti felügyelőségi felügyeletet.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

21. szakasz

(törölve)

22. szakasz

Vajdaság AT, a törvénnyel összhangban, a halászat területén szervei révén:

 1. jóváhagyja a Vajdaság AT területén levő halászterületekre vonatkozó halászatfejlesztési programokat;
 2. használatba bocsátja a Vajdaság AT területén levő halászterületeket;
 3. beszedi a Vajdaság AT területén levő halászterületek használata utáni térítésből eredő eszközöket;
 4. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT védett természeti javainak keretében levő halászterületek felhasználói halállományának védelme és fenntartható igénybevétele területén, továbbá a Vajdaság AT területén való halforgalmazás felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

6. Idegenforgalom, vendéglátóipar, fürdők és gyógyhelyek

23. szakasz

Vajdaság AT, a törvénnyel összhangban, az idegenforgalom, a vendéglátóipar, a fürdők és a gyógyhelyek területén, szervei révén:

 1. szabályozza a Vajdaság AT területére vonatkozó idegenforgalmi tervezést és fejlesztést, a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiájával összhangban;
 2. meghozza Vajdaság AT Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiáját, valamint a végrehajtására irányuló programokat, a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiájával összhangban;
 3. a kormánynak javasolja a Vajdaság AT területén levő idegenforgalmi terület kihirdetéséről szóló aktus meghozatalát;
 4. tagot javasol az idegenforgalmi helyeket osztályozó bizottságba;
 5. megalakítja a Vajdaság AT Idegenforgalmi Szervezetét és egyéb szervezeteket az idegenforgalom előmozdítása és fejlesztése céljából;
 6. szabályozza az ásvány- és termálvizek, a balneológiai és éghajlati erőforrások használatát, és Vajdaság AT területén fürdőket és gyógyhelyeket létesíthet, a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi Stratégiájával összhangban.

24. szakasz

Vajdaság AT, az idegenforgalom területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén, megszervezi Vajdaság AT területére vonatkozóan a helyi idegenforgalmi vezetői és idegenforgalmi kísérői szakvizsgát.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

7. Környezetvédelem

25. szakasz

Vajdaság AT, a környezetvédelem területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. aktust hoz a természeti javak védelem alá helyezéséről, a természetvédelmet szabályozó törvénnyel összhangban;
 3. a saját területére vonatkozóan meghozza a környezetvédelmi programot, a nemzeti programmal, az akcióbeli és szanációs tervvel, valamint a saját érdekeivel és sajátosságaival összhangban;
 4. meghozza a természeti erőforrások igazgatási terveit és programjait, a stratégiai dokumentumokkal összhangban;
 5. Vajdaság AT területén ellenőrzi a természeti erőforrások és javak felhasználását és védelmét;
 6. biztosítja a környezetvédelem állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését (monitoring), és a saját területére meghozza a monitoring programot, amelynek összhangban kell lennie a kormány által két éves időszakra meghozott monitoring programmal;
 7. a területi és településrendezési tervek előkészítésével és meghozatalával megbízott szerv kérelmére feltételeket ad a környezetvédelmi intézkedések és feltételek biztosításához, az illetékes szakmai szervezetek feltételei és véleménye alapján;
 8. részt vesz a területi és településrendezési tervek és egyéb tervek előkészítésének és meghozatalának eljárásában;
 9. meghozza a balesetvédelmi külső tervet, amely a rendkívüli helyzetekben való reagálási terv szerves részét képezi, a védelmi és mentési kérdéseket rendező jogszabályokból eredő hatáskör alapján;
 10. baleset esetén a Vajdaság AT területén kihirdeti a környezet veszélyeztetettségi állapotát, a környezetvédelmet szabályozó törvénnyel összhangban;
 11. megalakítja a költségvetési alapot, amelyet a Vajdaság AT területén megvalósított bevételből kell finanszírozni, a költségvetési rendszert szabályozó jogszabállyal összhangban.

Tartományi Természetvédelmi Intézet

26. szakasz

Vajdaság AT, szervei révén, a természet tés a teljes egészében a Vajdaság AT területén levő természeti javak védelmi teendőinek ellátása érdekében megalakítja a Tartományi Természetvédelmi Intézetet.

Fruška gora Nemzeti Park

27. szakasz

(törölve)

28. szakasz

Vajdaság AT, a környezetvédelem és -fejlesztés területén a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a környezetvédelem területén, és intézkedéseket foganatosít az e területen jelentkező törvénytelenségek kiküszöbölésére, kivéve a felügyelőségi felügyeletet:
  • baleset esetén,
  • az ionizáló sugárzás területén,
  • a köztársasági környezetvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartozó határon átnyúló áruforgalom felett, valamint a határon átnyúló áruforgalommal kapcsolatos operatőri engedély megszerzésére irányuló feltételeknek a megléte felett (radioaktivitás, hulladék, mérgek, az ózonburkot megsértő anyagok, védett növényi és állati fajták),
  • a Vajdaság AT területén levő, külön aktusban meghatározott létesítmények felett;
 2. jóváhagyja a környezeti hatásfelmérésről szóló tanulmányt azon projektumok esetében, amelyeknek építési engedélyét a településrendezési teendőkkel megbízott tartományi szerv adja ki;
 3. jóváhagyja a Vajdaság AT területére vonatkozó környezeti hatásfelmérés stratégiájáról szóló jelentést;
 4. összesített engedélyeket ad ki azon berendezésekre és tevékenységekre, amelyekre az engedélyt és az építési engedélyt, valamint a munkálatok megkezdésére, illetve kivitelezésére vagy tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyt más hatáskörében illetékes tartományi szerv ad ki;
 5. előzetes jóváhagyást ad ki a Vajdaság AT területén levő védett természeti javak, a növlny- és állatvilág, az erdők és vizek védelmi és fejlesztési kerettervei, tervei és programjai meghozatalának során;
 6. a Szerb Köztársaság egységes információs rendszerének részeként megalakítja a környezetvédelmi és –fejlesztési információs rendszert;
 7. Vajdaság AT területén eljár a községi, illetve városi közigazgatás határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében;
 8. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a természeti javak és erőforrások felhasználása és védelme felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket átruházott jogkörben kell ellátni.

8. Ipar és kisipar

29. szakasz

Vajdaság AT, az ipar és kisipar területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghozza a Vajdaság AT arányos gazdasági fejlesztési tervét és programját, a Szerb Köztársaság fejlesztési tervével összhangban;
 2. meghatározza azokat a régi mesterségeket, amelyek jellegzetesek Vajdaság AT területére, és megállapítja, valamint biztosítja a fejlesztésükre és előmozdításukra irányuló intézkedéseket.

9. Közúti, folyami és vasúti közlekedés

30. szakasz

Vajdaság AT, a közúti, folyami és vasúti közlekedés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. szabályozza és feltételeket és módozatot biztosít a Vajdaság AT területén levő II. osztályú állami utak igazgatásához, védelméhez, karbantartásához és finanszírozásához;
 2. szabályozza és biztosítja a belföldi vízi szállítást, a hajózás biztonságát, a belföldi hajózási utak felhasználásának, karbantartásának, megjelölésének és védelmének feltételeit és módozatait, kivéve azokat a hajózási utakat, amelyekre a nemzetközi és államközi hajózási rend érvényes, a kikötőket, telelőket és horgonyzó helyeket, csónakokat és úszólétesítményeket, valamint az eljárást a Vajdaság AT területén történő hajóbalesetek esetében.

31. szakasz

Vajdaság AT, a közúti, a folyami és a vasúti közlekedés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén, a Vajdaság AT területén felügyelőségi felügyeletet gyakorol.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

10. Vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények szervezése

32. szakasz

Vajdaság AT, a vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények megtartása területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. szabályozza a tartományi jelentőségű vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények kérdését;
 2. szabályozza a vásárközpontok létrehozását, osztályozását és működésük módját, továbbá meghatározza a vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények hálózatát a Vajdaság AT területén.

11. Tanügy

Iskoláskor előtti és általános iskolai oktatás és nevelés

33. szakasz

Vajdaság AT, az iskoláskor előtti és általános iskolai oktatás és nevelés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. a Vajdaság AT területén megalakítja az iskoláskor előtti és a kötelező általános iskolai oktatási és nevelési intézményeket;
 2. jóváhagyja a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek a kormány által megállapított kritériumok alapján meghozott általános iskolai hálózatról szóló aktusait;
 3. jóváhagyja az intézmény székhelyén kívüli kihelyezett tagozat létrehozását;
 4. dönt a Vajdaság AT területén levő intézmény hitelesítéséről;
 5. jóváhagyja az olyan intézmény tevékenységének kibővítéséről szóló határozatot, amelynek alapítója a Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy a helyi önkormányzat;
 6. jóváhagyja azon intézmény igazgatási szerve - az intézmény névének vagy székhelyének módosítására vonatkozó - határozatát, amelynek alapítója a Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy a helyi önkormányzat;
 7. meghatározza azokat az iskolákat, amelyekben a tanulóknak joguk van befejezni a megkezdett oktatást, ha az iskolát a törvénnyel összhangban beszüntetik;
 8. kinevezi az intézmény ideiglenes igazgatási szervét, ha az igazgatási szerv tagjait a helyi önkormányzat nem nevezi ki az előzőleg kinevezett igazgatási szerv tagjai megbízatási idejének leteltéig;
 9. jóváhagyja az intézmény igazgatójának kinevezéséről szóló határozatot, vagy megtagadja annak jóváhagyását;
 10. a törvényben megállapított esetekben kinevezi az intézmény megbízott igazgatóját;
 11. jóváhagyja az intézmény igazgatójának a megbízatása letelte előtti felmentéséről szóló, a törvény megszegése miatt hozott határozatot, vagy megtagadja annak jóvóhagyását;
 12. megállapítja a Vajdaság AT területén levő általános iskolák iskolai naptárát;
 13. jóváhagyja azt a módozatot, amely szerint az iskola pótolja az elmulasztott munkát abban az esetben, ha az oktatói – nevelői munka megszakítására kerül sor;
 14. a tartományi tanfelügyelő révén felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő intézmények munkája felett és:
  • közvetlen felügyelőségi felügyeletet gyakorol az intézmények felett azon községben, illetve a városban, amely ezt a felügyeletet nem szervezte meg;
  • utasításokat ad a községnek, illetve a városnak a felügyelőségi felügyelet gyakorlásában;
  • előkészíti a tartományi titkár számára a községi, illetve városi közigazgatásnak a felügyelőségi felügyelet gyakorlása során meghozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés szerinti határozat javaslatát;
  • közvetlen felügyeletet gyakorol a községi, illetve városi felügyelőség munkája felett, utasításokat ad ki a törvény és egyéb jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban, és ellenőrzi azok végrehajtását;
  • meghatalmazásuktól megfosztja a munkájukat időben, szakszerűen, jogszerűen és lelkiismeretesen nem végző felügyelőket, és javaslatot tesz felelősségük megállapítására azon szervnél, amely a felügyelőségi felügyeletet átruházott jogkörben gyakorolja;
  • együttes akciókat szervez azon szervek felügyelőivel, amelyek a felügyelőségi felügyeletet átruházott jogkörben gyakorolják;
  • jelentéseket, adatokat és tájékoztatásokat kér az átruházott jogkörben gyakorolt felügyelőségi teendők ellátásáról, és egyéb teendőket is ellát a felügyelőségi felügyeletet általános módon szabályozó törvénnyel összhangban;
 15. a Vajdaság AT területén levő intézményekben, a 15 tanulónál kisebb létszám esetében jóváhagyja a tanításnak és a tantervnek a nemzeti kisebbségek nyelvén való lefolytatását;
 16. jóváhagyja a község területén levő valamennyi általános iskola közös szakszolgálatának megalakítását;
 17. elvégzi a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek honosítását és egyenértékének elismerését;
 18. véleményt ad a tantervek és óratervek meghozatala során;
 19. meghozza a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tanterveket;
 20. jóváhagyja a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket;
 21. a hatáskörében illetékes minisztériummal egyetértésben, meghozza a nemzeti kisebbségek számára érdekkel bíró egyes tantárgyak tantervét és óratervét, és megállapítja a nemzeti kisebbségi nyelven folyó tanítás megszervezésének feltételeit és módját;
 22. a hatáskörében illetékes minisztériummal egyetértésben, jóváhagyja a nemzeti kisebbségek számára érdekkel bíró egyes tantárgyakra vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket;
 23. bizottságot alapít, és megszervezi a szakvizsgát az intézmények igazgatói számára;
 24. bizottságot alapít, és megszervezi a tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak licenciájának megszerzéséhez szükséges vizsgát;
 25. bizottságot alapít, és megszervezi a szakvizsgát az intézmények titkárai számára;
 26. együttműködik az oktatási kérdésekkel megbízott minisztériummal az iskolai igazgatás megalakítása során.

Jelen szakasz 23), 24) és 25) pontjában foglalt teendőket egységes módon és egyenlő feltételekkel kell ellátni, amelyeket a hatáskörében illetékes minisztérium a Szerb Köztársaság egész területére vonatkozóan ír elő, a törvénnyel összhangban.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket, az 1) pont, a 18) ─22) pontok és a 26) pont kivételével, a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Középiskolai oktatás és nevelés

34. szakasz

Vajdaság AT, a középiskolai oktatás és nevelés területén, a törvénnyel összhangban szervei révén:

 1. Vajdaság AT területén középiskolai oktatási és nevelési intézményeket alapít;
 2. megállapítja Vajdaság AT területén a középiskolai hálózatot;
 3. megállapítja a középiskolába iratkozó tanulók számát;
 4. jóváhagyja az intézmény székhelyén kívüli kihelyezett tagozatok létrehozását;
 5. dönt Vajdaság AT területén az intézmények hitelesítéséről;
 6. jóváhagyja a Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy a helyi önkormányzat által alapított intézmény tevékenységének a kibővítéséről szóló határozatot;
 7. jóváhagyja a Szerb Köztársaság, a Vajdaság AT vagy a helyi önkormányzat által alapított intézmény igazgatási szervének az intézmény elnevezésének vagy székhelyének a módosításáról szóló határozatát;
 8. meghatározza azokat az iskolákat, amelyekben a tanulóknak joguk van befejezni a megkezdett oktatást, ha az iskolát a törvénnyel összhangban beszüntetik;
 9. kinevezi az intézmény ideiglenes igazgatási szervét, ha az igazgatási szerv tagjait a helyi önkormányzat nem nevezi ki az előzőleg kinevezett igazgatási szerv tagjai megbízatási idejének leteltéig;
 10. jóváhagyja az intézmény igazgatójának kinevezéséről szóló határozatot, vagy megtagadja annak jóváhagyását;
 11. a törvényben megállapított esetekben kinevezi az intézmény megbízott igazgatóját;
 12. jóváhagyja az intézmény igazgatójának a megbízatása letelte előtti felmentéséről szóló, a törvény megszegése miatt hozott határozatot, vagy megtagadja annak jóvóhagyását;
 13. megállapítja a Vajdaság AT területén levő középiskolák iskolai naptárát;
 14. jóváhagyja azt a módozatot, amely szerint az iskola pótolja az elmulasztott munkát abban az esetben, ha az oktatói – nevelői munka megszakítására kerül sor;
 15. a tartományi tanfelügyelő révén felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő intézmények munkája felett, és:
  • felügyelőségi felügyeletet gyakorol az intézmények felett azon községben, illetve városban, amely nem ezt a felügyeletet nem szervezte meg;
  • utasításokat ad a községnek, illetve a városnak a felügyelőségi felügyelet gyakorlásában;
  • előkészíti a tartományi titkár számára a községi, illetve városi közigazgatásnak a felügyelőségi felügyelet gyakorlása során meghozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés szerinti határozat javaslatát;
  • közvetlen felügyeletet gyakorol a községi, illetve városi felügyelőség munkája felett, utasításokat ad ki a törvény és egyéb jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban, és ellenőrzi azok végrehajtását;
  • meghatalmazásuktól megfosztja a munkájukat időben, szakszerűen, jogszerűen és lelkiismeretesen nem végző felügyelőket, és javaslatot tesz felelősségük megállapítására azon szervnél, amely a felügyelőségi felügyeletet átruházott jogkörben gyakorolja;
  • közös akciókat szervez azon szervek felügyelőivel, amelyek a felügyelőségi felügyeletet átruházott jogkörben gyakorolják;
  • jelentéseket, adatokat és tájékoztatásokat kér az átruházott jogkörben gyakorolt felügyelőségi teendők ellátásáról, és egyéb teendőket is ellát a felügyelőségi felügyeletet általános módon szabályozó törvénnyel összhangban;
 16. a Vajdaság AT területén levő intézményekben a 15 tanulónál kisebb létszám esetében jóváhagyja a tanításnak és a tantervnek a nemzeti kisebbségek nyelvén való lefolytatását;
 17. megállapítja a tandíj összegét azon középiskolai oktatásban részesült személyeknek, akik átképzésben vagy továbbképzésben, szakosított képzésben vagy mesteri képzésben kívánnak részesülni;
 18. jóváhagyja a szakmai felkészítésben, átképzésben, továbbképzésben és szakosítás megszerzésében részesülő tanulók számát;
 19. elvégzi a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek honosítását és egyenértékének elismerését;
 20. lefolytatja a tanulók jogainak védelmével kapcsolatos eljárást;
 21. véleményt ad a tantervek és óratervek meghozatalának során;
 22. meghozza a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tanterveket;
 23. jóváhagyja a nemzeti kisebbségek nyelvére vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket;
 24. a hatáskörében illetékes minisztériummal egyetértésben, meghozza a nemzeti kisebbségek számára érdekkel bíró egyes tantárgyak tanterveit és óraterveit, és megszabja a nemzeti kisebbségi nyelven folyó tanítás megszervezésének feltételeit és módját;
 25. a hatáskörében illetékes minisztériummal egyetértésben, jóváhagyja a nemzeti kisebbségek számára érdekkel bíró egyes tantárgyakra vonatkozó tankönyveket és tanítási eszközöket;
 26. a Szerb Köztársaság számára kiemelt érdekű középiskolák és a különleges iskolák esetében, a helyi önkormányzat képviselő-testületének javaslatot tesz az iskolaszék három tagja személyére a gazdasági kamara, a munkáltatók egyesülete, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a szakszervezet és az iskola munkájában más érdekeltek három kiemelkedő képviselője köréből;
 27. bizottságot alapít, és megszervezi a szakvizsgát az intézmények igazgatói számára;
 28. bizottságot alapít, és megszervezi a tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak licenciájának megszerzéséhez szükséges vizsgát;
 29. bizottságot alapít, és megszervezi a szakvizsgát az intézmények titkárai számára;
 30. együttműködik az oktatási kérdésekkel megbízott minisztériummal az iskolai igazgatás megalakítása során.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 27), 28) és 29) pontjában foglalt teendőket egységes módon és egyenlő feltételekkel kell ellátni, amelyeket a hatáskörében illetékes minisztérium a Szerb Köztársaság egész területére vonatkozóan ír elő, a törvénnyel összhangban.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket, az 1) pont, a 21) ─25) pontok és a 30) pont kivételével, a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Felsőoktatás

35. szakasz

A Vajdaság AT, a felsőoktatás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. javaslatot tesz a Nemzeti Felsőoktatási Tanács tagjának személyére;
 2. a Vajdaság AT területén működő felsőoktatási intézményeknek működési engedélyt ad ki;
 3. a Vajdaság AT területén levő felsőoktatási intézmények felett felügyelőségi felügyeletet, munkájuk jogszerűsége felett pedig felügyeletet gyakorol;
 4. önálló felsőoktatási intézményeket alapít;
 5. a felsőoktatási intézmény működési engedélyének megvonása vagy működésének más okból történő megszűnése esetén, a Nemzeti Felsőoktatási Tanács javaslatára meghozza azt az aktust, amellyel az adott felsőoktatási intézmény hallgatói részére lehetővé teszi tanulmányaik befejezését;
 6. határozatot hoz a Vajdaság AT által alapított önálló felsőoktatási intézmény nevének, székhelyének megváltoztatásáról és státusbeli változásairól;
 7. határozatot hoz a Vajdaság AT által alapított felsőoktatási intézmény megszüntetéséről;
 8. a Vajdaság AT által alapított felsőoktatási intézmény tanácsába kinevezi az alapító képviselőit;
 9. a felsőoktatási intézmény és a Nemzeti Felsőoktatási Tanács véleményének megszerzését követően határozatot hoz a Vajdaság AT által alapított felsőoktatási intézmény első tanulmányi évfolyamára beiratkozható hallgatók létszámáról, legkésőbb két hónappal a pályázat kiírása előtt;
 10. semmissé nyilvánítja az illetéktelen intézmény által kiadott oklevelet;
 11. bizonylatot ad ki a megsemmisített vagy eltűnt irattári anyagról;
 12. a külföldi, illetve a hazai tanulmányi program értékelése érdekében adatokat gyűjt be a külföldi és a hazai felsőoktatási intézményről.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el, az 1) pontban foglalt teendők kivételével.

Tanulók és egyetemi hallgatók életszínvonala

36. szakasz

A Vajdaság AT a tanulók és egyetemi hallgatók életszínvonalának területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghatározza a diákotthonok és egyetemista központok, továbbá a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító egyéb intézmények hálózatát a Vajdaság AT területén;
 2. létrehozza és megszünteti a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézményeket Vajdaság AT területén;
 3. megállapítja a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézményeknek a működésük megkezdéséhez és tevékenységük folytatásához szükséges feltételek meglétét, valamint dönt működésük betiltásáról Vajdaság AT területén;
 4. dönt a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézményekbe való felvételről szóló határozatok ellen benyújtott kifogásokról;
 5. dönt a diákok és az egyetemi hallgatók törvényben megállapított jogainak a megvonásáról;
 6. lebonyolítja a diák- és egyetemista otthonokba való felvételi pályázatot;
 7. meghatározza az otthonok férőhelyei elosztásának módját és rendjét;
 8. meghatározza az étkezési előfizetői könyvek elosztásának módját és rendjét;
 9. meghatározza a tanulóknak és egyetemi hallgatóknak a városközi közlekedésben járó szállítási költségtérítés feltételeit;
 10. jóváhagyja a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézmények teendőinek és feladatainak a besorolását, a hatáskörében illetékes miniszter által a Szerb Köztársaság egész területére előirányzott rendszabályokkal és szabványokkal összhangban;
 11. kin kívülinevezi és felmenti a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézmények igazgató- és felügyelő bizottságának a tagjait;
 12. kinevezi és felmenti a tanulók és egyetemisták életszínvonalát biztosító intézmények igazgatóit;
 13. felügyelősségi felügyeletet és felügyeletet gyakorol az intézmények jogszerű működése felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el, a 7) és 8) pontban foglalt teendők kivételével.

Nemformális felnőttképzés

37. szakasz

Vajdság AT, tartományi jelentőségű kérdésként, szervei révén, részletesen szabályozza a Vajdaság területén a felnőttek iskolaredszeren kívüli, a szakképesítésüket és kiképzésüket célzó szervezett és intézményes oktatásának a kérdéskörét, a törvénnyel és a Szerb Köztársaság felnőttképzés-fejlesztési stratégiájával összhangban.

A nemzeti kisebbségek oktatása

38. szakasz

Vajdaság AT szervei révén részletesen szabályozza és biztosítja a Vajdaság AT területén a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásra való jogának megvalósítását valamennyi oktatási szinten, a törvénnyel összhangban.

12. Sport

39. szakasz

A Vajdaság AT a sport területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. megállapítja a polgárok sportszükségleteit és -érdekeit Vajdaság AT területén, és eszközöket biztosít ezen szükségletek és érdekek megvalósításához;
 2. meghatározza a Vajdaság AT érdekében levő létesítményeket, valamint az építésükhöz, felszerelésükhöz és karbantartásukhoz szükséges, a Vajdaság AT költségvetéséből eredő eszközök biztosításának a mércéit;
 3. meghatározza a Vajdaság AT érdekében levő nemzetközi sportversenyek programját;
 4. kinevezi és felmenti azoknak a sporttevékenységeket folytató szervezeteknek az igazgatóit, igazgató- és felügyelő bizottságaik elnökét és tagjait, melyeknek a polgárok sportérdekeit a Vajdaság AT területén megvalósító programjait teljes egészében vagy zömmel a Vajdaság AT költségvetése finanszírozza;
 5. biztosítja a Tartományi Sportintézet és a Vajdaság AT által alapított egyéb sportszervezetek működéséhez és tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;
 6. a Vajdaság AT érdekében levő sport nyilvántartását szabályozza és vezeti.

A sportüggyel megbízott tartományi közigazgatási szervnél a Tartományi Sportszövetség javasolja tagjainak olyan programjait, amelyekkel megvalósulnak a polgárok jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában említett érdekei.

Jelen szakasz 2. bekezdésében említett programokat a Vajdaság AT költségvetéséből kell finanszírozni.

40. szakasz

A Vajdaság AT a sport területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. részletesen szabályozza a sportszervezetek tevékenységének folytatásához szükséges feltételeket aVajdaság AT területén, és megállapítja e feltételek meglétét;
 2. megállapítja, a sportrendezvények szervezéséhez szükséges feltételek meglétét a Vajdaság AT területén;
 3. részletesen szabályozza a nyilvános sportpályák használatának a feltételeit, és megállapítja a használatukhoz szükséges feltételek meglétét;
 4. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén működő sportszervezetek és egyének működése, valamint a sportot szabályozó előírások alkalmazása felett;
 5. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a sport területén folyó szakmunka felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

13. Kultúra

41. szakasz

A Vajdaság AT a művelődés területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghatározza a Vajdaság AT területén élő polgárok kultúra iránti szükségleteit és érdekeit, és eszközöket biztosít azok megvalósításához;
 2. meghatározza a nemzeti kisebbségek kultúra iránti szükségleteit és érdekeit, és eszközöket biztosít azok megvalósításához;
 3. levéltárakat, múzeumokat, könyvtárakat, színházakat, művelődési intézeteket és egyéb kultúrintézményeket alapít;
 4. véglegesíti a Vajdaság AT Művelődésfejlesztési Programját, a Szerb Köztársaság Művelődésfejlesztési Stratégiájával összhangban;
 5. javasolja a Szerb Köztársaság Művelődésfejlesztési Stratégiájának a Vajdaság AT területére vonatkozó részét;
 6. a kultúra egyes területeire vonatkozó művelődési alkotómunka serkentéséért, illetve a kulturális alkotómunkához való kiemelt hozzájárulásért díjakat állapít meg, és szabályozza azok odaítélésének a módját és rendjét;
 7. a Vajdaság AT területén a kultúra fejlesztésének érdekeit szoláló projektumok által régióközi együttműködést valósít meg a művelődés területén;
 8. alapítói jogot gyakorol azon művelődési intézmények igazgató- és felügyelő bizottságainak igazgatói és tagjai kinevezése tekintetében, amelyek munkáját, karbantartását és programjait teljes egészében vagy zömmel a Vajdaság AT költségvetése finanszírozza;
 9. eszközöket biztosít a Vajdaság AT által alapított művelődési intézmények működéséhez, beruházó- és folyó karbantartásához, illetve programrészeinek finanszírozásához;
 10. eszközöket biztosít olyan egyéb intézmények és szervezetek működéséhez, beruházó- és folyó karbantartásához, illetve programrészeik finanszírozásához, amelyeket nem a Vajdaság AT alapított, de amelyek hozzájárulnak a kultúra és a művészet fejlesztéséhez Vajdaság AT területén, vagy biztosítják a nemzeti kisebbséghez tartozók kultúrájának fejlesztését, külön határozat alapján, amely szabályozza ezen eszközök elosztásának mércéit, kritériumait és odaítélésük rendjét.

A kulturális javak védelme

42. szakasz

A Vajdaság AT a kulturális javak védelmét szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghatározza a kulturális javak védelmével megbízott anyaintézményeknek, éspedig: az újvidéki Vajdasági Levéltárnak, az újvidéki Szerb Matica Könyvtárának, az újvidéki Vajdasági Múzeumnak, az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeumnak és a Vajdasági Színházmúzeumnak a funkcióit;
 2. előírja jelen szakasz 1. pontjában felsorolt intézmények működésének a kiegészítő feltételeit;
 3. megállapítja, hogy a védelmi intézmények eleget tesznek-e a működésük és tevékenységük folytatásához szükséges feltételeknek Vajdaság AT területén;
 4. a Szerb Matica Könyvtárának kivételével, kinevezi a jelen szakasz 1. pontjában felsorolt intézmények igazgató- és felügyelő bizottságainak tagjait és igazgatóit, a művelődésüggyel megbízott minisztérium javaslata alapján pedig kinevezi a Vajdasági Levéltár és az újvidéki Tartományi Műemlékvédő Intézet igazgatóbizottságának az elnökét és egy tagját, valamint a felügyelő bizottság elnökét;
 5. kinevezi a Vajdaság AT területén levő, kulturális javak védelmére alakult egyéb intézmények igazgató- és felügyelő bizottságainak a tagjait, továbbá igazgatóit, azzal, hogy az igazgatóbizottság két tagját és a felügyelő bizottság egy tagját a művelődésüggyel megbízott minisztérium javaslata alapján nevezi ki;
 6. jelen szakasz 1. pontjában felsorolt területeken védelmi intézményeket alapít, és meghatározza a Vajdaság AT területén levő védelmi intézmények hálózatát, a Szerb Matica Könyvtárának kivételével;
 7. eljárást indít a Vajdaság AT területén levő ingatlan kulturális javak kijelölésére;
 8. külföldi állampolgárok számára engedélyezi a levéltári anyag és a filmre rögzített levéltári anyag használatát;
 9. megállapítja, hogy a Vajdaság AT területén milyen feltételekkel végezhetők technikai védőintézkedések és egyéb munkálatok az ingatlan kulturális javakon, ha műemlékvédő intézet dolgozza ki a projektumot, és végzi a munkálatokat;
 10. ha a feltételeket a Vajdaság AT területén levő intézet állapítja meg, hét napos határidőn belül értesíti e feltételekről az újvidéki Tartományi Műemlékvédő Intézetet;
 11. ha a tervet és a dokumentációt a Vajdaság AT területén levő műemlékvédő intézet dolgozza ki, jóváhagyja a tervet és az ingatlan kulturális javakon elvégzendő technikai védőintézkedésekre és egyéb munkálatokra vonatkozó dokumentációt;
 12. véleményezi a Vajdaság AT területére készült területi és településrendezési tervek tervezetét, és értesíti a hatáskörében illetékes szervet, ha a terv tartalma nem tesz eleget az előírt követelményeknek;
 13. a Vajdaság AT területén engedélyezi az ingatlan kulturális javaknak új helyre történő áthelyezését, ha nem nagy-, illetve kiemelt jelentőségű kulturális javakról van szó;
 14. régészeti lelőhelyeken és régészeti leletek feltárása esetén leállítja az építő- és egyéb munkálatokat;
 15. engedélyezi az előzetes védelem alá helyezett javak külföldre szállítását;
 16. a megfelelő anyaintézmény keretében bizottságot alakít a kulturális javak védelmével megbízott intézmények alkalmazottainak a szakvizsgáztatására;
 17. eljárást indít a területi és településrendezési tervek végrehajtásának a felfüggesztésére, ha az veszélyezteti a Vajdaság AT területén levő kulturális javak védelmét;
 18. felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő védelmi intézetek munkája felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 1), 4), 8) és 13)-18) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Kinematográfia és filmművészet

43. szakasz

A Vajdaság AT a kinematográfiát szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén felügyelőségi felügyeletet gyakorol.

A kinematográfiáról szóló jogszabályok alapján beszedett illetékek és díjak a Vajdaság AT költségvetésének a bevételét képezik a Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező kötelezettek esetében, ha a videokazetta használatra adásának, nyilvános bemutatásának vagy eladásának a helye a Vajdaság AT területén van, illetve a műsorszórás helye és a műsort közvetítő szállítóeszköz kiinduló állomása szerint.

A zárjegy kiadásának a költségei bevételként a zárjegykiadót illetik meg, a törvénnyel összhangban.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Alapítványok, alapok és közalapítványok

44. szakasz

A Vajdaság AT az alapítványok, alapok és közalapítványok területén a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. jóváhagyja alapítványok, alapok és közalapítványok a Vajdaság AT területén való alapítását és a működésük során jelentkező valamennyi változást;
 2. vezeti a Vajdaság AT területén alapított alapítványok, alapok és közalapítványok nyilvántartását.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett feladatokat a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Könyvtári tevékenység

45. szakasz

A Vajdaság AT a könyvtári tevékenység területén‚ a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghatározza a Vajdaság AT területén levő könyvtárak hálózatát;
 2. olyan könyvtárakat alapít‚ amelyek a Vajdaság AT területén anyaintézményi funkciókat látnak el;
 3. részletesen szabályozza a könyvtárak működési feltételeit;
 4. megállapítja a könyvtárak a működésének megkezdéséhez és tevékenységük folytatásához szükséges feltételek meglétét;
 5. meghatározza az anyaintézményi funkciókat ellátó könyvtárak igazgató- és felügyelő bizottságának az összetételét‚ és kinevezi e szervek tagjait;
 6. a Szerb Nemzeti Könyvtár igazgatójának jóváhagyásával kinevezi‚ illetve felmenti az anyaintézményi funkciókat ellátó könyvtárak igazgatóját;
 7. bizottságot alapít a könyvtári alkalmazottak szakvizsgáztatására;
 8. felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkája felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 1)‚ 2) és 4)–8) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Kiadványok megjelentetése

46. szakasz

A Vajdaság AT a kiadványok megjelentetésének területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén felügyeletet gyakorol a kiadók és a nyomtatványok megjelentetésére bejegyzett egyéb jogi személyek munkája felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

14. Egészségügyi és szociális védelem

Egészségügy

47. szakasz

A Vajdaság AT, az egészségügyi rendszert szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén a következő teendőket látja el:

 1. Vajdaság AT szintjén a társadalmi egészségügyi ellátást, amely magában foglalja a Vajdaság AT területén élő polgárok érdekeit szolgáló egészségvédelem biztosításához és megvalósításához szükséges intézkedéseket;
 2. lehetőségeivel összhangban, külön egészségvédelmi programokat hoz a Vajdaság AT lakosságának egyes kategóriáira, illetve jellemző betegségekre vonatkozóan, amelyekre köztársasági szinten nem hoztak külön egészségvédelmi programot, és megszabja az egyes szolgáltatások, illetve programok árjegyzékét;
 3. egészségügyi intézményeket alapít Vajdaság AT területén, a kormány által meghozott egészségügyi intézmények hálózatának tervével összhangban, éspedig: általános kórházat, szakkórházat, klinikát, intézetet, klinikai központot, közegészségügyi intézetet, vérátömlesztő intézetet és veszettség elleni intézetet;
 4. a Vajdaság AT területén megalapítja a közegészségügyi intézetet, amely koordinálja és figyelemmel kíséri a közegészségügyi intézet és egyéb, a Vajdaság AT területén higiéniai-epidemiológiai és szociális-egészségügyi tevékenységet folytató egészségügyi intézmények szakmunkáját, hosszú távú intézkedéseket javasol a prioritásos egészségvédelemre vonatkozóan és módszertanilag irányítja azok végrehajtását Vajdaság AT területén, javasolja a Szerb Köztársaság területén alapított közegészségügyi intézetnek az elemi és más nagyobb csapások és balesetek esetén foganatosítandó intézkedéseket, majd más intézményekkel karöltve végrehajtja az intézkedéseket;
 5. a Vajdaság AT területén megalapítja a vérátömlesztő intézetet, amely tevékenységét a vérátömlesztő tevékenységet szabályozó törvénnyel összhangban végzi;
 6. javaslatot tesz a kormány által meghozott egészségügyi intézetek hálózati tervének megállapítására a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézetek vonatkozásában;
 7. kinevezi és felmenti az általa alapított egészségügyi intézetek igazgatóit, igazgatóhelyetteseit, igazgató- és felügyelő bizottsági tagjait;
 8. jóváhagyja az általa alapított egészségügyi intézetek alapszabályait;
 9. megállapítja a heti munkamenetet, a munkaidő kezdetét és befejezését az általa alapított egészségügyi intézetben;
 10. megállapítja a járványok idején, elemi és nagyobb csapások által előidézett következmények elhárítása esetén és rendkívüli helyzetekben érvényes heti munkamenetet, a munkaidő kezdetét és befejezését a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézetekben és magánrendelőkben, járványok és más nagyobb méretű csapások és rendkívüli helyzetek esetén Vajdaság AT területén;
 11. javaslatot tesz az egészségüggyel megbízott miniszternek a gyakornokok Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező egészségügyi intézményekben való számának megszabására, akiket az egészségügyi intézmények a gyakornoki idő éves szinten való letöltése érdekében kötelesek felvenni;
 12. a Vajdaság AT területén levő intézmények vonatkozásában véleményezi az egészségügyi káderek fejlesztési tervét, amelyet az egészségüggyel megbízott miniszter hoz meg;
 13. javaslatot tesz az egészségüggyel megbízott miniszternek a Vajdaság AT területén referens egészségügyi intézmények kijelölésére egyes egészségügyi tevékenységek tekintetében;
 14. meghatározza a munkafolyamat minimumát az egészségügyi dolgozók sztrájkjának ideje alatt a Vajdaság AT területén;
 15. létrehozza a Vajdasági Egészségügyi Tanácsot, mint szak- és tanácsadói testületet, amely figyelemmel kíséri az egészségvédelem és az egészségügyi biztosítás fejlesztését a Vajdaság AT-ban;
 16. létrehozza a Vajdasági Etikai Bizottságot, mint szaktestületet.

Vajdasági Egészségügyi Tanács

48. szakasz

A Vajdasági Egészségügyi Tanács a Szerb Egészségügyi Tanácsnak javasolja:

 1. a Vajdaság AT területén élő lakosság egészségi állapotának megőrzésére és fejlesztésére, valamint egészségpotenciáljának erősítésére irányuló intézkedéseket;
 2. a Vajdaság AT területén élő valamennyi polgár egészségvédelme egyenletes megvalósítására irányuló intézkedéseket, valamint a veszélyeztetett populáció egészségvédelmének fejlesztésére irányuló intézkedéseket;
 3. a gazdaságosság, fenntarthatóság és hatékonyság elvén alapuló egészségvédelem és egészségbiztosítás működésére irányuló intézkedéseket Vajdaság AT területén;
 4. a Vajdaság AT területén levő egészségügyi karokra és iskolákba való beiratkozási politikának fejlesztésére irányuló intézkedéseket, és együttműködik az illetékes szervekkel és szaktestületekkel Vajdaság AT területén az egészségügyi karok és iskolák ésszerű beiratkozási politikájára vonatkozó intézkedések előterjesztésében;
 5. az egészségvédelem és egészségbiztosítás reformjának végrehajtására irányuló intézkedéseket;
 6. az egészségvédelemre és az egészségbiztosításra vonatkozó egyéb kérdések megvitatását, és szakmai segítséget nyújt a Vajdaság AT területén levő szerveknek és szervezeteknek a társadalmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok megvalósításában.

A Vajdasági Egészségügyi Tanácsnak kilenc tagból áll, akiket a Vajdaság AT Képviselőháza választ meg a kiemelkedő egészségvédelmi és egészségbiztosítási szakemberek közül.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, de a Vajdasági Egészségügyi Tanácsra, a Vajdasági Egészségügyi Tanács tagjainak mandátumára, a közérdek és magánérdek ütközésének megakadályozására, valamint a Vajdasági Egészségügyi Tanács tagjainak felmentésére vonatkoznak, az egészségvédelmet szabályozó törvénynek a Szerb Egészségügyi Tanács munkájára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha jelen törvény másképpen nem rendelkezik.

A Vajdasági Egészségügyi Tanács munkájához szükséges eszközöket a Vajdaság AT költségvetésében kell biztosítani.

Vajdasági Etikai Bizottság

49. szakasz

A Vajdasági Etikai Bizottság:

 1. figyelemmel kíséri az egészségügyi dolgozók szakmai etikája elveinek alkalmazását az egészségügyi tevékenység végzése során a Vajdaság AT területén;
 2. együttműködik a Szerb Etikai Tanáccsal a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézmények etikai bizottságai munkájának koordinálásában;
 3. a Szerb Etikai Bizottság kérelmére figyelemmel kíséri a tudományos kutatások lefolytatását és a gyógyszerek és egészségügyi eszközök klinikai vizsgálatát a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményekben, majd erről jelentést tesz a Szerb Etikai Bizottságnak;
 4. véleményezi a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményekben folytatott tudományos kutatások, egészségügyi kísérletek, gyógyszerek és egészségügyi eszközök klinikai vizsgálata szempontjából fontos vitás kérdéseket;
 5. figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, és véleményezi a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményekben az emberi testrészek gyógyászati és tudományos-oktatási célokra történő átvételének eljárásával kapcsolatos szakmai kérdéseket, a törvénnyel összhangban;
 6. figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, és véleményezi a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményekben a meddőség biogyógyászati megtermékenyítési eljárással való kezelésére irányuló intézkedések alkalmazását, a törvénnyel összhangban;
 7. megvitatja a szakmai etika egyéb kérdéseit az egészségvédelem megvalósítása során a Vajdaság AT területén.

A Vajdasági Etikai Bizottság hét tagból áll, akiket a Vajdaság AT hatáskörében illetékes szerve az egészségüggyel megbízott tartományi titkár javaslatára nevez ki és ment fel.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, de a Vajdasági Etikai Bizottságra, a Vajdasági Etikai Bizottság tagjainak mandátumára, a közérdek és magánérdek ütközésének megakadályozására, valamint a Vajdasági Etikai Bizottság tagjainak felmentésére vonatkoznak, az egészségvédelmet szabályozó törvénynek a Szerb Etikai Bizottság munkájára vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha jelen a törvény másképpen nem rendelkezik.

A Vajdasági Etikai Bizottság munkájához szükséges eszközöket a Vajdaság AT költségvetésében kell biztosítani.

Egészségügyi felügyelet

50. szakasz

A Vajdaság AT az egészségügyi felügyeletet szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén egészségügyi felügyeletet gyakorol.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Tartományi Egészségbiztosítási Intézet

51. szakasz

A Tartományi Egészségbiztosítási Intézet (a továbbiakban: tartományi intézet) a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet szervezeti egységeként, a törvénnyel összhangban az alábbi teendőket látja el:

 1. a Köztársasági Egészségügyi Intézettel együttműködésben koordinálja a Vajdaság AT területén alakított fiókintézetek tevékenységét;
 2. ellenőrzi a fiókintézetek munkáját és azon eszközök rendeltetésszerű felhasználását, amelyeket a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet a Vajdaság AT területén levő fiókintézeteknek utal át a kötelező egészségbiztosítás megvalósítása érdekében;
 3. ellenőrzi a Vajdaság AT területén levő fiókintézetek és egészségügyi szolgáltatók között megkötött szerződéseket;
 4. másodfokon dönt az egészségbiztosításból eredő jogokról;
 5. kellő szakmai segítséget nyújt a biztosítottaknak a kötelező egészségbiztosítási joguk megvalósításával és biztosítási érdekeik védelmével kapcsolatban;
 6. feltételeket biztosít a Vajdaság AT területén megalakított orvosi bizottságok munkájához;
 7. az egységes köztársasági egészségbiztosítási információs rendszer részeként biztosítja az információs alrendszert az egészségbiztosítás területén;
 8. statisztikai és más felméréseket végez az egészségbiztosítás területén;
 9. együttműködik a hatáskörükben illetékes tartományi szervekkel;
 10. egyéb, a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet alapszabályában meghatározott teendőket lát el.

A tartományi intézet székhelye a Vajdaság AT szerveinek székhelyén van.

A tartományi intézet alszámlával rendelkezik, és ennek révén történik a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet eszközeinek a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményeknek való ki- és befizetése, az egészségbiztosítást szabályozó törvénnyel és a törvény végrehajtára hozott jogszabályokkal összhangban.

A tartományi intézet igazgatóját a Vajdaság AT hatáskörében illetékes szervének javaslatára a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet igazgatóbizottsága nevezi ki.

A tartományi intézet igazgatója döntéshozatali jog nélkül részt vesz a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet igazgatóbizottságának a munkájában.

A lebonyolított nyilvános pályázatot követően, a Vajdaság AT területén alakított fiókintézetek igazgatóit a tartományi intézet igazgatója nevezi ki, a Vajdaság AT területén kívüli fiókintézetek igazgatóinak kinevezéséről szóló törvénnyel előirányzott feltételek mellett és módon.

A tartományi intézet igazgatójával szemben az egészségbiztosítást szabályozó törvénynek a közérdek és magánérdek ütközésére vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet igazgató- és felügyelő bizottságában, amelyek az egészségbiztosítást szabályozó törvénnyel összhangban a biztosítottak képviselőiből állnak, jelen kell lenniük a Vajdaság AT területéről való biztosítottak képviselőinek is.

52. szakasz

Munkájának megkezdése napján a Vajdaság AT területére megalakított Közegészségügyi Intézet átveszi használatra a Dél-Bácska igazgatási körzet területére megalakított Közegészségügyi Intézet ingó és ingatlan vagyonát, valamint jogait és kötelezettségeit.

Munkájának megkezdése napján a Vajdaság AT területére megalakított Közegészségügyi Intézet átveszi a Dél-Bácska igazgatási körzet területére megalakított Közegészségügyi Intézet foglalkoztatottjait is.

Szociális védelem

53. szakasz

A Vajdaság AT a szociális védelem területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. az anyagi lehetőségeknek megfelelően, rendezi, a jogérvényesítés kedvezőbb feltételeit, valamint a szociális védelem, ha ezekre a költségvetésében előzőleg megfelelő eszközöket biztosított;
 2. elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézményeket alapít Vajdaság AT területén, kivéve azokat az intézményeket, amelyeket a helyi önkormányzat alapít a Szerb Köztársaság által megállapított elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények hálózatával összhangban;
 3. jóváhagyja a Vajdaság AT által alapított elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények tevékenységének megváltoztatását és statusbeli változásait;
 4. kinevezi a Vajdaság AT által alapított elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények igazgató- és felügyelő bizottságait és igazgatóit;
 5. létrehozza a Tartományi Szociális Védelmi Intézetet;
 6. meghozza a szociális védelem fejlesztési programját a Vajdaság AT-ban.

54. szakasz

A Vajdaság AT a szociális védelem területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. véleményezi a Szerb Köztársaság által hozott elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények hálózatáról szóló határozati javaslatot, a Vajdaság AT területén levő intézmények hálózatára vonatkozó részben;
 2. jóváhagyja a szociális központok igazgatóinak kinevezését Vajdaság AT területén;
 3. megállapítja az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények működésének megkezdéséhez és tevékenységük folytatásához szükséges feltételek meglétét;
 4. másodfokú szervként jár el a Vajdaság AT területén levő szociális központok határozataival kapcsolatban;
 5. felülvizsgálja a Vajdaság AT területén levő szociális központoknak a Szerb Köztársaság jogai és kötelezettségei keretében elismert jogokkal kapcsolatban meghozott határozatait;
 6. felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén szociális védelmi tevékenységet folytató intézmények és más jogi személyek munkája felett, és felügyelőségi felügyeletet végez.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 4)-6) pontjaiban foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

A család jogvédelme és a gyámság

55. szakasz

A Vajdaság AT a család jogvédelmének és a gyámságnak a területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. eljár a Vajdaság AT területén levő gyámhatóságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében;
 2. felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő gyámhatóságok munkája és szakmunkája felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el..

A gyermekekről való társadalmi gondoskodás

56. szakasz

A Vajdaság AT a gyermekekről való társadalmi gondoskodást szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. eljár a Vajdaság AT területén levő községi, illetve városi közigazgatás határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében;
 2. felügyeletet gyakorol a gyermekes családok anyagi támogatására vonatkozó államigazgatási teendőket a Vajdaság AT területén átruházott jogkörben ellátó szervek munkája felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

57. szakasz

A Vajdaság AT az iskoláskor előtti nevelés és oktatás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén szakfelügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő gyermekintézményekben folyó szociális munka felett.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Az anya és gyermek kiemelt védelme

58. szakasz

A Vajdaság AT, a törvénnyel összhangban, szervei révén magasabb szintű jogvédelmet nyújt a család, a gyermekek, a terhes nők, a szülési szabadságon levő anyák és az önellátó gyermekes szülők számára, a Vajdaság AT Népesedésfejlesztési programjával és annak megvalósítására vonatkozó intézkedésekkel összhangban.

Nyugdíjbiztosítás

59. szakasz

A Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (a továbbiakban: tartományi alap) a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (a továbbiakban: köztársasági alap) szervezeti egységeként a törvényben és a köztársasági alap alapszabályában meghatározott teendőkön kívül:

 1. előkészíti és kidolgozza a külföldi nyugdíj- és rokkantbiztosítókkal folytatandó tárgyalások anyagát;
 2. az egészségügyi dokumentáció ellenőrzése érdekében diagnosztikai teendőket lát el;
 3. ellátja a kedvezményes biztosítási idő betudásával kapcsolatos teendőket;
 4. ellátja a jogérvényesítők társadalmi életszínvonalának biztosításával kapcsolatos teendőket;
 5. statisztikai és más felméréseket végez a nyugdíj- és rokkantbiztosítás területén;
 6. együttműködik a hatáskörében illetékes tartományi szervvel, különös tekintettel az adat- és tapasztalatcserére, valamint a Vajdaság AT szintjén alakított nyugdíjas- és szakszervezeti szövetségekkel.

A tartományi alap székhelye a Vajdaság AT szerveinek székhelyén van.

A tartományi alap, a törvénnyel és a köztársasági alap alapszabályával összhangban, alszámlával rendelkezik, és a Vajdaság AT területén ennek révén történik a köztársasági alap eszközeinek ki- és befizetése.

A tartományi alap igazgatóját a Vajdaság AT hatáskörében illetékes szervének javaslatára a köztársasági alap igazgatóbizottsága nevezi ki.

A tartományi alap igazgatója döntéshozatali jog nélkül részt vesz a köztársasági alap igazgatóbizottságának a munkájában.

A köztársasági alap a Vajdaság AT területén alakított fiókintézeteinek igazgatóit a tartományi alap igazgatója nevezi ki.

Harcos- és rokkantvédelem

60. szakasz

A Vajdaság AT a harcos- és rokkantvédelem területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. biztosítja a harcos- és rokkantvédelem működését;
 2. másodfokú szervként jár el, és felülvizsgálatot végez;
 3. felügyeletet gyakorol a harcos- és rokkantvédelemi jogokról első fokon határozó szervek munkája felett;
 4. ellenőrzi a harcos- és rokkantvédelemből eredő jogok érvényesítésére szánt eszközök felhasználását;
 5. a Szerb Köztársaság egységes rendszerének keretében megalakítja a Vajdaság AT információs alrendszerének adatbázisát.

Jelen szakasz 1) bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

A háború polgári rokkantjainak védelme

61. szakasz

A Vajdaság AT, a háború polgári rokkantjainak védelme területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. biztosítja a háború polgári rokkantjai védelmének működését;
 2. másodfokú szervkéntjár el, és felülvizsgálatot végez;
 3. felügyeletet gyakorol a háború polgári rokkantjainak védelmére vonatkozó jogokról első fokon határozó szervek munkája felett;
 4. ellenőrzi a háború polgári rokkantjainak védelmére vonatkozó jogok érvényesítésére szánt eszközök felhasználását;
 5. a Szerb Köztársaság egységes rendszerének keretében megalakítja a Vajdaság AT információs alrendszerének adatbázisát.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

15. Tartományi szintű tömegtájékoztatás

62. szakasz

A Vajdaság AT a tömegtájékoztatás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. meghatározza a Vajdaság AT polgárainak közérdekét a tömegtájékoztatás és műsorszórás területén;
 2. meghozza a tömegtájékoztatásra vonatkozó fejlesztési stratégiát Vajdaság AT területén, a köztársasági tömegtájékoztatási stratégiával összhangban;
 3. biztosítja a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek nyelvén működő tömegtájékoztatási eszközök munkájához szükséges eszközök egy részét vagy egyéb feltételeket, a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek saját nyelvű tájékoztatásra, valamint kultúrájuk és identitásuk ápolására való jogaik megvalósítása érdekében;
 4. regionális szintű együttműködést fejt ki;
 5. biztosítja az eszközök egy részét és más feltételeket biztosít a sajátos igényű személyek tömegtájékoztatásban való jogainak akadálymentes érvényesítéséhez, különösen az ötletek, információk és vélemények szabad cseréje vonatkozásában;
 6. megválasztja a Vajdasági Műsorszórási Intézet Programbizottságának tagjait.

63. szakasz

A Vajdaság AT a tömegtájékoztatás területén a törvénnyel összhangban, szervei révén felügyeletet gyakorol a tömegtájékoztatást szabályozó törvény végrehajtása felett Vajdaság AT területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

16. Tudományügy és technológiai fejlesztés

64. szakasz

(törölve)

17. Foglalkoztatás

Tartományi Foglalkoztatási Szolgálat

65. szakasz

A Tartományi Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: tartományi szolgálat), a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: nemzeti szolgálat) szervezeti egységeként a törvényben és a nemzeti szolgálat alapszabályában meghatározott teendőkön kívül:

 1. jóváhagyja a vállalatoknak a rokkantak munkaképessé tételéről és foglalkoztatásáról szóló általános aktusait‚ és ennek finanszírozására eszközöket biztosít;
 2. az egységes köztársasági foglalkoztatási információs rendszer részeként információs alrendszert alakít;
 3. koordinálja a nemzeti szolgálat munkáját Vajdaság AT területén a nemzeti szolgálat igazgatójának meghatalmazása alapján;
 4. javaslatot tesz a nemzeti akciótervnek a Vajdaság AT területén való megvalósítására;
 5. meghozza és valóra váltja a tartományi foglalkoztatási akciótervet;
 6. egyéb teendőket is ellát a nemzeti szolgálat általános aktusaival összhangban.

66. szakasz

A tartományi szolgálat székhelye a tartományi szervek székhelyében van.

A tartományi szolgálat alszámlával rendelkezik.

A tartományi szolgálat igazgatóját a Vajdaság AT hatáskörében illetékes szervének javaslatára a nemzeti szolgálat igazgatóbizottsága nevezi ki.

A tartományi szolgálat igazgatója döntéshozatali jog nélkül részt vesz a nemzeti szolgálat igazgatóbizottságának a munkájában.

A lebonyolított nyilvános pályázatot követően, a tartományi szolgálat igazgatója a nemzeti szolgálat igazgatójának javaslatot tesz a Vajdaság AT területére alakított kirendeltség igazgatójának személyére.

A Vajdaság AT hatáskörében illetékes szerve javaslaot tesz a nemzeti szolgálat igazgatóbizottsága egy tagjának személyére.

18. Gazdaság és privatizáció

67. szakasz

Vajdaság AT‚ a privatizációt szabályozó jogszabályokkal összhangban, szervei révén‚ ha a privatizációs alany az autonóm tartomány területéről van‚ egy-egy tagot javasol a versenytárgyalási- és az árverezési bizottságba.

19. Bányászat és energetika

Energetika

68. szakasz

Vajdaság AT, az energetika területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. (törölve)
 3. (törölve)
 4. (törölve)
 5. szakvizsgát szervez a természetes gázszállítási és -elosztási létesítmények karbantartását ellátó, valamint ezen létesítményeket kezelő személyek szakképzettségének ellenőrzésére;
 6. bizottságot alakít a jelen bekezdés 5) pontjában említett szakvizsgáztatásra a Vajdaság AT területén székelő energetikai alanyoknál munkaviszonyban lévő személyek számára.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 5) és 6) pontjában foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

69. szakasz

A Vajdaság AT, a törvénnyel összhangban, szervei révén, villamosenergetikai felügyeletet és a nyomás alatti berendezések feletti felügyeletet gyakorol, a gázalakú és folyékony szénhidrogén csővezetékes szállításának területén pedig felügyelőségi felügyeletet lát el a Vajdaság AT területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Bányászat

70. szakasz

A Vajdaság AT a bányászatot szabályozó törvénnyel összhangban‚ szervei révén:

 1. bizottságot alakít a Vajdaság AT területéről való jelöltek szakvizsgáztatására;
 2. dönt az ásványi nyersanyagok kiaknázásának és a bányászati munkálatok kivitelezésének a jóváhagyására vonatkozó kérelmek ügyében;
 3. szerződéseket köt azokkal a vállalatokkal, amelyek megszerezték a jelen bekezdés 2) pontjában említett jóváhagyást;
 4. dönt a bányászati létesítmények használatának és üzembe helyezésüknek a jóváhagyására vonatkozó kérelmek ügyében;
 5. bizottságot alakít a kiaknázás tartós megszüntetése okainak és következményeinek kivizsgálására;
 6. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésben említett feladatokat a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Földtani kutatások

71. szakasz

A Vajdaság AT, a földtani kutatásokat szabályozó törvénnyel összhangban‚ szervei révén:

 1. bizottságot alakít az autonóm tartomány területéről való jelöltek szakvizsgáztatására;
 2. dönt a földtani kutatások jóváhagyására vonatkozó kérelmek ügyében;
 3. nyilvántartásba veszi a kutatási területeket és nyilvántartást vezet a jóváhagyott kutatási területekről;
 4. finanszírozza a Vajdaság AT területén végzett földtani alapkutatásokat, a Kormány által meghozott földtani alapkutatások évi programjaival összhangban;
 5. a felhasználóval megkötött szerződésben meghatározza a földtani alapkutatások adatainak és dokumentációjának használatáért fizetendő térítések befizetésének módját és határidejét;
 6. kidolgozza a Vajdaság AT területén található ásványi nyersanyagok és talajvizek tartalékainak mérlegét;
 7. bizottságot alakít a rendszerezett ásványi nyersanyagok és talajvizek megállapítására és hitelesítésére;
 8. felügyelőségi felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén folytatott földtani kutatások területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett feladatokat a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Nyomás alatti berendezések

72. szakasz

A Vajdaság AT‚ a törvénnyel összhangban, szervei révén, felügyelőségi felügyeletet gyakorol a kőolajat és származékait szállító, a természetes gáz szállító és elosztó, a hőenergiát termelő és elosztó, a kőolajat és gázt termelő és feldolgozó energetikai létesítmények felett, valamint a nyomás alatti berendezésekkel működő egyéb létesítmények felett, ha más törvény erről így rendelkezik.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett feladatot a tartomány átruházott jogkörben látja el.

20. Helyi önkormányzás

73. szakasz

Vajdaság AT, a helyi önkormányzás területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. (törölve)
 2. (törölve)
 3. előzetes hozzájárulását adja a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzat képviselő-testületének az ünnepnapok megállapítása, valamint a helyi önkormányzat területén található települések utcái, terei, városnegyedei, tanyacsoportjai és a település egyéb részei megnevezésének eldöntése során.

Jelen szakasz 1. bekezdésének 3) pontjában említett feladatokat a tartomány átruházott jogkörben látja el.

21. Egyéb területekre vonatkozó hatáskörök

74. szakasz

Vajdaság AT, a törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. gondoskodik az emberi jogoknak és a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséről, valamint kiegészítő jogokat állapít meg ezen a területen;
 2. együttműködik a Vajdaság AT területén lévő egyházakkal és vallási közösségekkel, valamint támogatja azok közérdekű tevékenységeit;
 3. (törölve)
 4. (törölve)
 5. (törölve)
 6. gondoskodik a közérdekű információk biztosításáról;
 7. biztosítja azon tartományi közigazgatási szervek és szervezetek munkájának nyilvánosságát, melyeknek az alapítója a Vajdaság AT.

75. szakasz

A Vajdaság AT, a Nemzeti Beruházási Terv (a továbbiakban NBT) projektumainak tervezése és végrehajtása területén, szervei révén:

 1. kezdeményezi, koordinálja és végrehajtja az NBT Vajdaság AT területére vonatkozó projektumait;
 2. együttműködik a hatáskörében illetékes minisztériummal Vajdaság AT területére bejelentett projektumok megvitatása és értékelése során;
 3. elkészíti a Vajdaság AT területére vonatkozó projektumok listajavaslatát;
 4. elektronikus és dokumentációs adatbázist létesít és vezet, amelynek tartalmaznia kell a Vajdaság AT területére vonatkozó projektumokkal kapcsolatos adatokat;
 5. figyelemmel kíséri a projektumkénti fogyasztás ütemét, s arról negyedévenként tájékoztatja a Kormányt.

Hivatalos nyelv- és íráshasználat

76. szakasz

(törölve)

A Vajdaság AT a hivatalos nyelv- és íráshasználatot szabályozó törvénnyel összhangban‚ szervei révén felügyelőségi felügyeletet gyakorol.

Jelen szakasz 1. bekezdésánek 2. pontjában említett feladatot a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Igazságügyi vizsga

77. szakasz

A Vajdaság AT, az igazságügyi vizsgát szabályozó törvénnyel összhangban‚ szervei révén, a Vajdaság AT területén lakhellyel rendelkező személyek számára Vizsgáztató Bizottságot alakít, és megszervezi az igazságügyi vizsgáztatást.

Jelen szakasz 1. bekezdésben foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Állami szakvizsga

78. szakasz

A Vajdaság AT, az államigazgatási szevekben foglalkoztatottak szakvizsgáját szabályozó előírásokkal összhangban, a Vajdaság AT területén lévő közigazgatási szervekben foglalkoztatottak számára vizsgáztató bizottságot alakít, és megszervezi az állami szakvizsga megtartását.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Állandó bírósági tolmácsok

79. szakasz

A Vajdaság AT, az állandó bírósági tolmácsokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, szervei révén:

 1. kinevezi és felmenti a Vajdaság AT területén lévő bíróságok állandó bírósági tolmácsait;
 2. nyilvántartást vezet az állandó bírósági tolmácsokról a Vajdaság AT területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

Kisajátítás

80. szakasz

A Vajdaság AT a kisajátítás területét szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén:

 1. dönt a Vajdaság AT területén lévő városi, illetve községi közigazgatási szerveknek a kisajátítási indítvény alapján meghozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében;
 2. dönt a kisajátítási eljárás előkészítő cselekményeinek engedélyezésére tett indítványról a Vajdaság AT területén.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőketített a tartomány átruházott jogkörben látja el.

A szellemi tulajdonjog védelme

81. szakasz

A Vajdaság AT‚ a szellemi tulajdonjog, a szerzői és hasonló jog védelmét szabályozó törvénnyel összhangban, szervei révén, a Vajdaság AT területén a szerzői és hasonló jogok védelmének területén felügyelőségi felügyeletet gyakorol.

A Vajdaság AT, a szellemi tulajdonjog területén, a törvénnyel összhangban, szervei révén intézkedéseket foganatosít a kalózkiadványok ellen.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendőket a tartomány átruházott jogkörben látja el.

A Vajdaság AT elnevezésének használata

82. szakasz

A Vajdaság AT szabályozza a Vajdaság AT elnevezésének a használatát az egyesületek megnevezésében, a törvénnyel összhangban.

Szabálysértések

83. szakasz

A Vajdaság ATszervei révén meghatározza a szabálysértéseket, valamint a saját hatáskörébe tartozó jogszabályok megsértéséért kiróható bírságokat, a szabálysértések területét szabályozó törvénnyel összhangban.

Árutartalékok

84. szakasz

A Vajdaság AT, szervei révén, létrehozza a Vajdaság AT árutartalékait.

III. AZ ÁTRUHÁZOTT JOGKÖRBEN ELLÁTOTT TEENDŐK ELLÁTÁSA FELETTI FELÜGYELET

85. szakasz

A tartományi szervek jelen törvényben átruházott jogkörben ellátott teendői végzése felett azok az államigazgatási szervek gyakorolják, amelyek hatáskörébe az átruházott teendők tartoznak.

86. szakasz

Amikor a Vajdaság AT a saját hatáskörébe tartozó teendőket a helyi önkormányzatokra ruházza át, a teendők ellátása feletti felügyeletet a Vajdaság AT szervei gyakorolják, Az államigazgatásról szóló törvénynek a felügyeleti szerv meghatalmazásaira vonatkozó rendelkezéseinek értelemszerű alkalmaza alpján.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

87. szakasz

A Vajdaság AT szervei átveszik azokat a foglakoztatottakat, akik a Vajdaság AT hatásköreiként meghatározott teendőket a minisztériumoknak a Vajdaság AT területén lévő területi egységeiben látták el, valamint a megfelelő berendezést, tárgyakat és irattárat.

88. szakasz

A hatáskörben illetékes köztársasági szervek kötelesek megtenni az összes kellő intézkedést, beleértve a szükséges pénzeszközök biztosítását is, a Vajdaság AT jelen törvényben megállapított új hatásköreinek átvállalása érdekében.

89. szakasz

Vajdaság AT a 2009. évi költségvetésről szóló határozatában külön rendelkezésben fogja kimutatni azokat az eszközöket, amelyeket a Szerb Köztársaság költségvetéséből vett át a jelen törvény hatálybalépésének napjáig azon hatáskörökre, amelyeket a Vajdaság AT jelen törvényben átvállal.

90. szakasz

Jelen törvény alkalmazása kezdetének napján hatályát veszti Az autonóm tartomány meghatározott hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02, 101/07. - egyéb törvény és 51/09. sz. – egyéb törvény).

91. szakasz

Jelen törvény a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és 2010. január 1-jétől alkalmazzák, kivéve a törvény 8. szakaszának, 10. szakasza 14) pontjának, valamint 26, 88, és 89. szakaszának rendelkezéseit, amelyeket a törvény hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.