Одлука о службеним путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/2010 и 28/2012 и 48/2013)

Одлука о
службеним путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

Члан 1

Овом одлуком уређују се питања која се односе на службена путовања делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), председника, потпредседника и других изабраних и именованих лица у Скупштини (у даљем тексту: функционери Скупштине).

Ова одлука примењује се и на службена путовања постављених, запослених и других ангажованих лица у Служби Скупштине.

Службена путовања у иностранство

Члан 2

Службеним путовањем у иностранство, у смислу ове одлуке, сматра се путовање у страну државу, из једне стране државе у другу страну државу и из једног места у друго место на територији стране државе у циљу остваривања међурегионалне сарадње и обављања других послова из надлежности Скупштине.

Члан 3

Одлуку о упућивању делегације и функционера Скупштине на службено путовање у иностранство доноси Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу.

На предлог Председника Скупштине, Одбор доноси Одлуку о саставу делегације Скупштине, одређује шефа делегације и одобрава средства за путовање функционера и делегације.

Изузетно, ако Одбор није у могућности да се састане и донесе Одлуку из ст. 1. и 2. овог члана, одлуке о томе доноси председник скупштине, о чему обавештава Одбор на првој наредној седници.

Ради извршавања задатака из надлежности Скупштине, Одбор може да одобри путовање у иностранство и за друга лица ако, с обзиром на врсту и природу задатака и предвиђене службене сусрете, за то постоје оправдани разлози, под условима прописаним овом одлуком.

Одбор из става 1. овог члана обавља и друге послове везане за службена путовања у иностранство у складу са Пословником Скупштине.

Средства за реализацију службених путовања у иностранство обезбеђују се у буџету Скупштине АП Војводине.

Члан 4

Службена путовања у иностранство постављених, запослених и других ангажованих лица, одобрава секретар Скупштине.

Службена путовања у иностранство лица из става 1. овог члана одобрава Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу када су предложени у делегацију Скупштине.

Члан 5

Функционери Скупштине подносе предлог за доношење одлуке о потреби упућивања на службено путовање у иностранство Одбору за европске интеграције и међурегионалну сарадњу.

У предлогу се наводи:

- Позивно писмо или програм догађаја;
- Имена и презимена лица која се упућују на службени пут, њихове функције, односно звања;
- Предлог председника Скупштине о саставу делегације која се упућује на службени пут, као и предлог за одређивање шефа делегације;
- Назив државе, места и институције која се посећује током пута;
- Време путовања (датум поласка и датум повратка);
- Циљ и задаци путовања и планирани ефекти;
- Врста превоза;
- Укупан планирани трошак путовања (ко сноси трошкове путовања, број и износ девизних дневница, трошкови смештаја и категорија хотела, трошкови издавања визе, трошкови превоза, трошкови путног осигурања и остали трошкови путовања).

Члан 6

Предлог се доставља надлежном одбору најкасније 15 дана пре почетка путовања.

У изузетно оправданим случајевима, предлог се може поднети и у року краћем од 15 дана, уколико подносилац предлога образложи разлоге.

Члан 7

Послове организације путовања (резервације хотела и авионских карата, трансфере, спецификације укупних трошкова путовања, обезбеђивање виза и остало) обавља Одсек за послове протокола Скупштине.

Члан 8

Лица из члана 1. став 1. ове одлуке, којима је одобрено путовање у иностранство, достављају Одбору за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Извештај о службеном путовању у писаном и електронском облику у року од седам дана по повратку у земљу.

Извештај из става 1. овог члана садржи државу, место и време обављеног службеног путовања, податке о обављеним разговорима приликом службених сусрета, остварене циљеве и задатке, закључке, односно предлоге мера које треба предузети и потпис шефа делегације, односно другог функционера који је реализовао службено путовање у иностранство.

Извештај из става 1. овог члана разматра се на седници Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу.

Члан 9

Лица из члана 1. став 1. дужна су да доставе организационој јединици за финансије писани Извештај о службеном путовању са обрачуном путних трошкова, у року од седам дана од дана када је службено путовање у иностранство завршено.

Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.).

Члан 10

Лица из члана 1. став 2. ове одлуке подносе Извештај о службеном путовању у иностранство секретару Скупштине.

Службена путовања у земљи

Члан 11

Службеним путовањем у земљи, у смислу ове одлуке, сматра се путовање из једног места у друго место на територији Републике Србије, у циљу извршавања посла из надлежности Скупштине, ван места рада.

Члан 12

Функционери Скупштине подносе захтев Одбору за административна и мандатна питања за обезбеђивање средстава за службено путовање у земљи.

Захтев из става 1. овог члана садржи назив места и циљ путовања, датум поласка и датум повратка са службеног путовања, ко сноси трошкове путовања, трошкове смештаја и категорију хотела, врсту и трошкове превоза, број и износ дневница и остале трошкове службеног путовања.

Лица из става 1. овог члана дужна су да доставе надлежном Одбору писани Извештај о службеном путовању са обрачуном путних трошкова, у року од три дана од дана када је службено путовање завршено.

Члан 13

Постављени, запослени и друга ангажована лица у Служби Скупштине, на службено путовање у земљи упућују се по налогу секретара Скупштине.

Лица из става 1. овог члана могу бити упућена на стручно усавршавање, у складу са Правилником о стручном усавршавању запослених у Служби Скупштине АП Војводине, по одлуци секретара Скупштине.

Члан 14

Лица из члана 14. став 1. ове одлуке подносе Извештај о службеном путовању, односно стручном усавршавању секретару Скупштине.

Члан 15

Средства за реализацију службених путовања у земљи и стручног усавршавања запослених, обезбеђују се у буџету Скупштине АП Војводине.

Члан 16

Лица која се упућују на службено путовање имају право на дневнице и накнаду осталих трошкова за службено путовање, у висини, под условима и на начин утврђен републичким прописима, а у складу са прописима којима се уређује питање накнаде трошкова и других примања изабраних, именованих постављених запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 17

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

Самостални члан Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/2010 и 28/2012 и 48/2013)

Члан 10

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а објавиће се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".