Odluka o službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2010 i 28/2012 i 48/2013)

Odluka o
službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

Član 1

Ovom odlukom uređuju se pitanja koja se odnose na službena putovanja delegacije Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), predsednika, potpredsednika i drugih izabranih i imenovanih lica u Skupštini (u daljem tekstu: funkcioneri Skupštine).

Ova odluka primenjuje se i na službena putovanja postavljenih, zaposlenih i drugih angažovanih lica u Službi Skupštine.

Službena putovanja u inostranstvo

Član 2

Službenim putovanjem u inostranstvo, u smislu ove odluke, smatra se putovanje u stranu državu, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države u cilju ostvarivanja međuregionalne saradnje i obavljanja drugih poslova iz nadležnosti Skupštine.

Član 3

Odluku o upućivanju delegacije i funkcionera Skupštine na službeno putovanje u inostranstvo donosi Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju.

Na predlog Predsednika Skupštine, Odbor donosi Odluku o sastavu delegacije Skupštine, određuje šefa delegacije i odobrava sredstva za putovanje funkcionera i delegacije.

Izuzetno, ako Odbor nije u mogućnosti da se sastane i donese Odluku iz st. 1. i 2. ovog člana, odluke o tome donosi predsednik skupštine, o čemu obaveštava Odbor na prvoj narednoj sednici.

Radi izvršavanja zadataka iz nadležnosti Skupštine, Odbor može da odobri putovanje u inostranstvo i za druga lica ako, s obzirom na vrstu i prirodu zadataka i predviđene službene susrete, za to postoje opravdani razlozi, pod uslovima propisanim ovom odlukom.

Odbor iz stava 1. ovog člana obavlja i druge poslove vezane za službena putovanja u inostranstvo u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

Sredstva za realizaciju službenih putovanja u inostranstvo obezbeđuju se u budžetu Skupštine AP Vojvodine.

Član 4

Službena putovanja u inostranstvo postavljenih, zaposlenih i drugih angažovanih lica, odobrava sekretar Skupštine.

Službena putovanja u inostranstvo lica iz stava 1. ovog člana odobrava Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju kada su predloženi u delegaciju Skupštine.

Član 5

Funkcioneri Skupštine podnose predlog za donošenje odluke o potrebi upućivanja na službeno putovanje u inostranstvo Odboru za evropske integracije i međuregionalnu saradnju.

U predlogu se navodi:

- Pozivno pismo ili program događaja;
- Imena i prezimena lica koja se upućuju na službeni put, njihove funkcije, odnosno zvanja;
- Predlog predsednika Skupštine o sastavu delegacije koja se upućuje na službeni put, kao i predlog za određivanje šefa delegacije;
- Naziv države, mesta i institucije koja se posećuje tokom puta;
- Vreme putovanja (datum polaska i datum povratka);
- Cilj i zadaci putovanja i planirani efekti;
- Vrsta prevoza;
- Ukupan planirani trošak putovanja (ko snosi troškove putovanja, broj i iznos deviznih dnevnica, troškovi smeštaja i kategorija hotela, troškovi izdavanja vize, troškovi prevoza, troškovi putnog osiguranja i ostali troškovi putovanja).

Član 6

Predlog se dostavlja nadležnom odboru najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

U izuzetno opravdanim slučajevima, predlog se može podneti i u roku kraćem od 15 dana, ukoliko podnosilac predloga obrazloži razloge.

Član 7

Poslove organizacije putovanja (rezervacije hotela i avionskih karata, transfere, specifikacije ukupnih troškova putovanja, obezbeđivanje viza i ostalo) obavlja Odsek za poslove protokola Skupštine.

Član 8

Lica iz člana 1. stav 1. ove odluke, kojima je odobreno putovanje u inostranstvo, dostavljaju Odboru za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Izveštaj o službenom putovanju u pisanom i elektronskom obliku u roku od sedam dana po povratku u zemlju.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži državu, mesto i vreme obavljenog službenog putovanja, podatke o obavljenim razgovorima prilikom službenih susreta, ostvarene ciljeve i zadatke, zaključke, odnosno predloge mera koje treba preduzeti i potpis šefa delegacije, odnosno drugog funkcionera koji je realizovao službeno putovanje u inostranstvo.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana razmatra se na sednici Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju.

Član 9

Lica iz člana 1. stav 1. dužna su da dostave organizacionoj jedinici za finansije pisani Izveštaj o službenom putovanju sa obračunom putnih troškova, u roku od sedam dana od dana kada je službeno putovanje u inostranstvo završeno.

Uz obračun putnih troškova prilažu se odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak, računi za ostale troškove i dr.).

Član 10

Lica iz člana 1. stav 2. ove odluke podnose Izveštaj o službenom putovanju u inostranstvo sekretaru Skupštine.

Službena putovanja u zemlji

Član 11

Službenim putovanjem u zemlji, u smislu ove odluke, smatra se putovanje iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji Republike Srbije, u cilju izvršavanja posla iz nadležnosti Skupštine, van mesta rada.

Član 12

Funkcioneri Skupštine podnose zahtev Odboru za administrativna i mandatna pitanja za obezbeđivanje sredstava za službeno putovanje u zemlji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naziv mesta i cilj putovanja, datum polaska i datum povratka sa službenog putovanja, ko snosi troškove putovanja, troškove smeštaja i kategoriju hotela, vrstu i troškove prevoza, broj i iznos dnevnica i ostale troškove službenog putovanja.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da dostave nadležnom Odboru pisani Izveštaj o službenom putovanju sa obračunom putnih troškova, u roku od tri dana od dana kada je službeno putovanje završeno.

Član 13

Postavljeni, zaposleni i druga angažovana lica u Službi Skupštine, na službeno putovanje u zemlji upućuju se po nalogu sekretara Skupštine.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu biti upućena na stručno usavršavanje, u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u Službi Skupštine AP Vojvodine, po odluci sekretara Skupštine.

Član 14

Lica iz člana 14. stav 1. ove odluke podnose Izveštaj o službenom putovanju, odnosno stručnom usavršavanju sekretaru Skupštine.

Član 15

Sredstva za realizaciju službenih putovanja u zemlji i stručnog usavršavanja zaposlenih, obezbeđuju se u budžetu Skupštine AP Vojvodine.

Član 16

Lica koja se upućuju na službeno putovanje imaju pravo na dnevnice i naknadu ostalih troškova za službeno putovanje, u visini, pod uslovima i na način utvrđen republičkim propisima, a u skladu sa propisima kojima se uređuje pitanje naknade troškova i drugih primanja izabranih, imenovanih postavljenih zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Odluke o službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2010 i 28/2012 i 48/2013)

Član 10

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a objaviće se u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".