Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/2017 и 51/2020)

Одлука о
легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

 

1. Овом одлуком утврђују се облик, садржина, начин издавања и евидентирања посланичких легитимација (у даљем тексту: легитимација) у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

2. Легитимација је израђена као картица са електронским чипом димензија 85,25x54 милиметара, а састоји се од корица и картице.

3. Корице могу бити од коже, платна, скаја, пластике или другог одговарајућег материјала.
На предњој страни корица пише: "Посланичка легитимација", а изнад овог текста грб Аутономне покрајине Војводине.

На предњој страни корице пише: "Посланичка легитимација", а изнад овог текста грб Аутономне покрјаине Војводине.

4. Легитимација је пластична, беле боје, док је текст утиснут на картици тамно плаве боје.

5. Садржина легитимације се исписује на српском језику ћириличким писмом.

На предњој страни легитимације у горњем левом углу налазе се грб Републике Србије и десно од њега грб и традиционални грб Аутономне покрајине Војводине, у боји, а у висини ова три грба са десне стране легитимације је текст у падајућем : "Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Скупштина Аутономне покрајине Војводине", испод грбова је текст: "ПОСЛАНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА", а испод у првом реду текст: "број _ _ _ _" , у другом реду текст: "важи до" (уписује се дан, месец и година).

Свака легитимација има број. Бројеви легитимација почињу од броја један и одређују се према азбучном реду имена и презимена посланика.

На дну картице, у равни са првим грбом је фотографија посланика. Десно од фотографије посланика исписано је име и презиме посланика.

На лични захтев посланика, име и презиме исписује се исто- времено са српским језиком ћириличким писмом и на једном од језика и писама националних мањина-националних заједница у службеној употреби.

На легитимацији председника и потпредседника Скупштине испод имена и презимена уписује се и функција у Скупштини.

У десном доњем углу картице је текст: "председник Скупштине, име и презиме" и потпис председника Скупштине као и печат Скупштине.

6. На средини полеђине картице налази се текст:

"ПРАВА ПОСЛАНИКА


Посланик не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седницама Скупштине и радних тела.


Посланик у Скупштини Аутономне покрајине Војводине остварује право на бесплатну вожњу у железничком, друмском, речном и јавном градском и приградском саобраћају на територији Аутономне покрајине Војводине у свим правцима и за неограничени број путовања, као и друга права предвиђена прописима".

Овај текст исписан је ћириличким писмом тамно плаве боје.

7. Уколико посланик изгуби легитимацију, оштети или на други начин остане без легитимације дужан је да обавести генералног секретара Скупштине о потреби издавања нове легитимације. Нова легитимација издаје се под истим бројем као и претходна.

8. Евиденција о издатим легитимацијама води се у одбору надлежном за административна и мандатна питања Скупштине.

9. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 23/2017).

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".