Odluka o organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 66/2016 i 68/2016-ispr.,12/2019 i 35/2019)

Odluka o
organizavciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Služba Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Služba Skupštine) obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skupštine, poslaničkih grupa u Skupštini, kao i druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, drugim aktima Skupštine i njenih radnih tela.

Služba Skupštine poslove obavlja stručno, kvalitetno, efikasno, ekonomično, nepristrasno i politički neutralno.

Član 2.

Ovom odlukom uređuje se organizacija i rad Službe Skupštine utvrđuju organizacione jedinice u okviru kojih se grupišu istovrsni ili srodni i međusobno povezani poslovi, određuju i razvrstavaju položaji i radna mesta zaposlenih u Službi Skupštine i uređuju druga pitanja od značaja za rad Službe Skupštine.

U Službi Skupštine obrazuje se Kabinet predsednika Skupštine (u daljem tekstu: Kabinet), kao posebna organizaciona jedinica.

II RUKOVOĐENjE SLUŽBOM

Generalni sekretar

Član 3.

Službom Skupštine rukovodi generalni sekretar Skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar).

Generalni sekretar organizuje i obezbeđuje jedinstven rad Službe Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu, drugim aktima Skupštine i ovom odlukom.

Član 4.

Generalni sekretar donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine (u daljem tekstu: Pravilnik o sistematizaciji), uz saglasnost odbora nadležnog za administrativna pitanja.

Član 5.

U pogledu rukovođenja radom Službe Skupštine, zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih u Službi, kao i korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Skupštine i Službe Skupštine,generalni sekretar ima prava i dužnosti starešine koji rukovodi organom pokrajinske uprave.

Zamenik generalnog sekretara

Član 6.

Generalni sekretar ima zamenika.

Zamenik generalnog sekretara obavlja poslove koje mu poveri generalni sekretar, pomaže generalnom sekretaru u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja funkciju.

Zamenik generalnog sekretara ima prava i dužnosti starešine koji rukovodi organom pokrajinske uprave.

III ŠEF KABINETA I SAVETNIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 7.

Kabinet čine šef Kabineta i savetnik predsednika Skupštine, kao funkcioneri.

Šef Kabineta za svoj rad i rad Kabineta odgovara predsedniku i generalnom sekretaru.

Šefa Kabineta i savetnike predsednika Skupštine, na predlog predsednika Skupštine, postavlja odbor nadležan za administrativna pitanja najduže na period dok traje dužnost predsednika Skupštine.

Na osnovu akta o postavljenju, šef Kabineta i savetnici predsednika ostvaruju prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

Danom postavljenja, šefu Kabineta i savetnicima predsednika miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

IV RADNA MESTA I ZAPOSLENI U SLUŽBI SKUPŠTINE

Član 8.

Zaposleni u Službi Skupštine su službenici i nameštenici.

Službenici se dele na službenike na položaju i izvršioce.

Član 9.

Položaj je:

- pomoćnik generalnog sekretara

Lica iz stava 1. ovog člana, nakon sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom i pokrajinskim propisom, postavlja odbor nadležan za administrativna pitanja, na period od pet godina.

Član 10.

Radna mesta izvršilaca razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja, sposobnosti i uslova za rad, u skladu sa zakonom i uredbom.

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se u pet vrsta, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja, sposobnosti i uslova za rad, u skladu sa zakonom i uredbom.

V ORGANIZACIONE JEDINICE SLUŽBE

Član 11.

Organizacione jedinice Službe Skupštine obrazuju se kao osnovne i uže unutrašnje jedinice.

Osnovna unutrašnja jedinica je sektor, u kome su objedinjeni poslovi koji predstavljaju posebnu oblast rada, odnosno međusobno povezani poslovi više užih unutrašnjih jedinica.

U Službi Skupštine organizuju se sledeći sektori:

  • Sektor za pripremu sednica Skupštine i radnih tela i međuregionalnu saradnju;
  • Sektor za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice;
  • Sektor za finansijske poslove, informacione tehnologije i odnose sa javnošću.

 Radom sektora rukovodi pomoćnik generalnog sekretara Skupštine.

Delokrug organizacionih jedinica

Član 12.

U Sektoru za pripremu sednica Skupštine, radnih tela i informacione tehnologije obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacioni i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organizovanje sednica Skupštine i poslove radnih tela Skupštine i poslaničkih grupa u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sednica Skupštine; obrada akata donetih na sednici Skupštine i priprema za njihovo objavljivanje u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", pružanje stručne pomoći poslanicima u primeni Poslovnika o radu Skupštine; obezbeđuje se primena i razvoj informacionih tehnologija u Skupštini i prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programirannja i servisiranja.           .

U Sektoru za pravne, kadrovske poslove i poslove pisarnice obavljaju se normativno-pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi za potrebe generalnog sekretara Skupštine; priprema predloga opštih i pojedinačnih akata koje donosi generalni sekretar Skupštine u vezi sa organizacijom i radom Službe; poslovi upravljanja ljudskim resursima; poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa; priprema i izrada kadrovskog plana; vođenje kadrovske evidencije; stručno operatvni poslovi za potrebe predsednika i potpredsednika Skupštine i poslovi pisarnice.

U Sektoru za finansijske poslove, opšte poslove, međuregionalnu saradnju i protokol obavljaju se finansijski, dokumentacioni, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi, izrada informacija, izveštaja i analiza iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka javnih nabavki; poslovi organizovanja konferencija za novinare i najava sednica Skupštine i njenih radnih tela; pripremanje saopštenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima; postavljanje saopštenja, informacija i obaveštavanje i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internet prezentaciju Skupštine; poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne saradnje među regionima i protokolarni poslovi za potrebe Skupštine i Službe Skupštine.   

Član 13.

U Kabinetu se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Skupštine.

Član 14.

(Brisan)

Član 15.

Generalni sekretar može, u slučaju potrebe, odrediti da poslove iz pojedinih organizacionih jedinica vrše zaposleni i postavljena lica raspoređeni u drugim organizacionim jedinicama.

Radne grupe

Član 16.

U skladu sa potrebama i zahtevima Skupštine i njenih radnih tela, za izvršenje pojedinih poslova mogu se obrazovati stručne radne grupe.

Stručne radne grupe obrazuju, iz sastava Službe Skupštine, generalni sekretar Skupštine i radno telo za poslove iz svog delokruga.

U stručne radne grupe mogu se odrediti i stručnjaci iz organa pokrajinske uprave i drugih organa i organizacija i naučni radnici, o čemu odlučuje generalni sekretar Skupštine i predsednik radnog tela u dogovoru sa starešinom organa pokrajinske uprave, odnosno drugog organa ili organizacije.

Član 17.

Delokrug odbora nadležnog za administrativna pitanja u vezi rada Službe Skupštine

Odbor nadležan za administrativna pitanja, u vezi sa organizacijom i radom Službe Skupštine, vrši sledeće poslove:

  • daje saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji;
  • utvrđuje predloge za obezbeđenje sredstava u budžetu Pokrajine za rad Skupštine i Službe Skupštine;
  • donosi godišnji finansijski plan prihoda i rashoda Skupštine (kao i druge akte na osnovu Zakona i odluke);
  • postavlja i razrešava šefa Kabineta i savetnike predsednika Skupštine;
  • postavlja službenike na položaju, nakon sprovedenog javnog konkursa;
  • donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Skupštine i postavljenih lica u Službi Skupštine, u skladu sa zakonom i pokrajinskom uredbom.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Generalni sekretar će, na osnovu ove odluke, doneti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine.

Član 19.

Šef Kabineta i savetnici predsednika Skupštine koji su postavljeni pre stupanja na snagu ove odluke mogu da nastave sa radom do proteka vremena na koje su postavljeni, a najduže dok traje mandat izabranog lica.

Član 20.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj:12/2019).

Član 21.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".