Uznesenie o organizácii a práci služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Služba Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: služba zhromaždenia) vykonáva odborné, administratívnotechnické a iné úkony pre potreby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie) a jeho pracovných telies, poslancov, predsedu a podpredsedov zhromaždenia, poslaneckých skupín v zhromaždení, ako aj iné úkony v súlade s rokovacím poriadkom zhromaždenia, inými aktmi zhromaždenia a jeho pracovných telies.

Služba zhromaždenia vykonáva úkony odborne, kreatívne, účinne, hospodárne, nestranne a politicky neutrálne.

Článok 2

Týmto uznesením sa upravuje organizácia a práca služby zhromaždenia, ustaľujú sa organizačné jednotky, v rámci ktorých sa zoskupujú rovnorodé alebo príbuzné a vzájomne súvisiace úkony, určujú sa a triedia postavenia a pracovné miesta zamestnancov služby zhromaždenia a upravujú sa iné významné otázky pre prácu služby zhromaždenia.

V službe zhromaždenia sa zriaďuje kabinet predsedu a podpredsedu zhromaždenia (ďalej: kabinet) ako osobitná organizačná jednotka.

II. VEDENIE SLUŽBY

Generálny tajomník

Článok 3

Službu zhromaždenia vedie generálny tajomník zhromaždenia (ďalej: generálny tajomník).

Generálny tajomník organizuje a zabezpečuje jednotnú prácu služby zhromaždenia a vykonáva aj iné úkony v súlade s rokovacím poriadkom, inými aktmi zhromaždenia a týmto uznesením.

Článok 4

Generálny tajomník vynáša Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v službe zhromaždenia (ďalej: pravidlá o systematizácii) za súhlasu výboru povereného administratívnymi otázkami.

Článok 5

Vo veci vedenia práce služby zhromaždenia, založenia a zániku pracovného pomeru zamestnancov, uskutočňovania práv, povinností a zodpovedností zamestancnov služby, ako aj používania a nakladania s pracovnými prostriedkami zhromaždenia a služby zhromaždenia má generálny tajomník práva a povinnosti vedúceho pokrajinského orgánu správy.

Zástupca generálneho tajomníka

Článok 6

Generálny tajomník má zástupcu.

Zástupca generálneho tajomníka vykonáva úkony, čo mu zverí generálny tajomník, pomáha generálnemu tajomníkovi v práci a zastupuje ho v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať funkciu.

Zástupca generálneho tajomníka má práva a povinnosti vedúceho pokrajinského orgánu správy.

III. ŠÉF KABINETU A RADCA PREDSEDU ZHROMAŽDENIA

Článok 7

Kabinet pozostáva zo šéfa kabinetu a radcu predsedu a podpredsedu zhromaždenia ako funkcionárov.

Šéf kabinetu za svoju prácu a za prácu kabinetu zodpovedá predsedovi a generálnemu tajomníkovi.

Šéfa kabinetu a radcov predsedu zhromaždenia na návrh predsedu zhromaždenia dosadzuje výbor pre administratívne otázky najdlhšie po dobu trvania funkcie predsedu zhromaždenia.

Na základe aktu o dosadení šéf kabinetu a radcovia predsedu uskutočňujú práva z pracovného pomeru, v súlade so zákonom.

Dňom dosadenia šéfovi kabinetu a radcom predsedu spočívajú práva a záväzky z pracovného pomeru, v súlade so zákonom.

IV. PRACOVNÉ MIESTA A ZAMESTNANCI V SLUŽBE ZHROMAŽDENIA

Článok 8

Zamestnanci v službe zhromaždenia sú úradníci a zriadenci.

Úradníci sa delia na úradníkov na postavení a vykonávateľov.

Článok 9

Postavenie je:

- asistent generálneho tajomníka.

Osoby z odseku 1 tohto článku po uskutočnenom verejnom súbehu, v súlade so zákonom a pokrajinským predpisom, dosadzuje výbor pre administratívne otázky na päťročné funkčné obdobie.

Článok 10

Pracovné miesta vykonávateľov sa triedia podľa hodností, v závislosti od zložitosti a zodpovednosti úkonov, potrebných znalostí, schopností a podmienok pre prácu, v súlade so zákonom a vyhláškou.

Pracovné miesta zriadencov sa delia do piatich tried, v závislosti od zložitosti a zodpovednosti úkonov, potrebných znalostí, schopností a podmienok pre prácu, v súlade so zákonom a vyhláškou.

V. ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY SLUŽBY

Článok 11

Organizačné jednotky služby zhromaždenia sa zriaďujú ako základné a užšie vnútorné jednotky.

Základná vnútorná jednotka je sektor, v ktorom sú zjednotené úkony, ktoré sú osobitnou pracovnou oblasťou, resp. vzájomne súvisiace úkony viacerých užších vnútorných jednotiek.

V službe zhromaždenia sa organizujú nasledujúce sektory:

  • Sektor prípravy zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a medziregionálnej spolupráce,
  • Sektor ľudských zdrojov, pracovnoprávnych úkonov a úkonov spisovne,
  • Sektor finančných úkonov, informačných technológií a stykov s verejnosťou.

Prácu sektora vedie asistent generálneho tajomníka zhromaždenia.

V službe zhromaždenia sa zriaďuje generálny sekretariát ako užšia vnútorná jednotka mimo sektora.

Pôsobnosť organizačných jednotiek

Článok 12

V Sektore prípravy zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a medziregionálnej spolupráce sa vykonávajú odborné a administratívnoprávne úkony súvisiace s prípravou a konaním zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a poslaneckých skupín a úkony uskutočňovania a zveľaďovania medziregionálnej spolupráce a rozvoja kultúrneho a ekonomického partnerstva medzi regiónmi, prípravy aktov a realizácie aktivít z oblasti medziregionálnych vzťahov.

V Sektore ľudských zdrojov, pracovnoprávnych úkonov a úkonov spisovne sa vykonávajú úkony spravovania ľudských zdrojov a úkony súvisiace s pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj úkony spisovne (príjem, expedícia pošty a archív).

V Sektore finančných úkonov, informačných technológií a stykov s verejnosťou sa vykonávajú finančné úkony, úkony v oblasti verejných obstaraní a oblasti informačných technológií, úkony organizovania konferencií pre novinárov a zahlasovania zasadnutí zhromaždenia a jeho pracovných telies, úkony pripravovania oznámení pre verejnosť, uvádzania a udržiavania stykov s verejnosťou, úkony sledovania a analýzy domácich a cudzích médií, úkony organizovania a koordinovania vypracovania brožúr a publikácií zhromaždenia, úkony uverejňovania oznámení, informácií a správ o denných aktivitách zhromaždenia.

Článok 13

V kabinete sa vykonávajú odborné, administratívne a iné úkony významné pre výkon funkcie predsedu a podpredsedov zhromaždenia.

Článok 14

V generálnom sekretariáte sa zriaďuje úsek všeobecných a administratívnych úkonov a protokol.

V generálnom sekretariáte zhromaždenia sa vykonávajú úkony súvisiace s vypracovaním aktov, čo vynáša tajomník zhromaždenia, úkony súvisiace s utváraním rozvojovej stratégie zhromaždenia a služby zhromaždenia, úkony súvisiace so silnením úlohy služby zhromaždenia v rozvoji parlamentu, úkony navrhovania a vypracovania špecifických opatrení a akcií na urýchlenie pracovných postupov a úloh v službe zhromaždenia, úkony prekladania, úkony organizácie a realizácie medziegionálnych stretnutí a ciest predsedu, podpredsedov, pokrajinských poslancov a oficiálnych delegácií zhromaždenia v krajine a zahraničí, úkony korešpondencie s diplomatickými zastupiteľstvami a predstaviteľmi medzinárodných organizácií, úkony spolupráce s protokolmi republikových orgánov, inými republikovými a pokrajinskými orgánmi a službami, orgánmi lokálnych samospráv, podnikmi a inými organizáciami a inštitúciami, úkony koordinácie s Ministerstvom zahraničných vecí a diplomaticko-konzulárnymi zastupiteľstvami.

Článok 15

Generálny tajomník môže v prípade potreby určiť, že úkony jednotlivých organizačných jednotiek budú vykonávať zamestnanci a dosadené osoby zaradené do iných organizačných jednotiek.

Pracovné skupiny

Článok 16

V súlade s potrebami a požiadavkami zhromaždenia a jeho pracovných telies na výkon jednotlivých úkonov sa môžu zriadiť odborné pracovné skupiny.

Odborné pracovné skupiny zriaďuje zo zloženia služby zhromaždenia generálny tajomník zhromaždenia a pracovné teleso pre úkony zo svojej pôsobnosti.

Do odborných pracovných skupín sa môžu zaradiť aj odborníci z orgánov pokrajinskej správy a iných orgánov a organizácií a vedeckí pracovníci, o čom rozhodnuje generálny tajomník zhromaždenia a predseda pracovného telesa na základe dohody s vedúcim orgánu pokrajinskej správy, resp. iného orgánu alebo organizácie.

Článok 17

Pôsobnosť výboru pre administratívne otázky v súvislosti s prácou služby zhromaždenia

Výbor pre administratívne otázky v súvislosti s organizáciou a prácou služby zhromaždenia vykonáva nasledujúce úkony:

  • udeľuje súhlas k pravidlám o systematizácii,
  • ustaľuje návrhy na zabezpečenie prostriedkov v rozpočte pokrajiny na prácu zhromaždenia a služby zhromaždenia,
  • vynáša výročný finančný plán príjmov a výdavkov zhromaždenia (ako aj iné akty na základe zákona a rozhodnutia),
  • dosadzuje a uvoľňuje z funkcie šéfa kabinetu, radcu predsedu a podpredsedov zhromaždenia,
  • dosadzuje úradníkov na postavení po uskutočnenom verejnom súbehu,
  • vynáša rozhodnutia o platoch generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka zhromaždenia a dosadených osôb v službe zhromaždenia, v súlade so zákonom a pokrajinskou vyhláškou.

VI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Generálny tajomník na základe tohto uznesenia vynesie Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v službe zhromaždenia.

Článok 19

Šéf kabinetu a radcovia predsedu zhromaždenia dosadení pred nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia môžu pokračovať v práci po uplynutie doby, do ktorej boli dosadení a najviac po dobu trvania mandátu zvolenej osoby.

Článok 20

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia zaniká Uznesenie o organizácii a práci Služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 28/12).

Článok 21

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.