Hotărârea privind organizarea şi activitatea serviciului Adunării provinciei Autonome Voivodina

I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Serviciul Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare : Serviciul Adunării) efectuează activităţi de specialitate, administrativ-tehnice şi alte activităţi pentru nevoile Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Adunarea) şi a organismelor de lucru ale acesteia, deputaţilor, preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării, cluburilor de deputaţi în Adunare, precum şi alte activităţi în conformitate cu Regulementul privind activitatea Adunării, alte acte ale Adunării şi ale organismelor de lucru ale acesteia.

Serviciul Adunării activităţile le efectuează profesional, calitativ, eficace, economic, imparţial şi din punct de vedere politic neutru.

Articolul 2

Prin prezenta hotărâre se stipulează organizarea şi activitatea Serviciului Adunării, se stipulează unităţile organizatorice în cadrul cărora se grupează activităţile similare sau înrudite şi legate reciproc, se stabilesc şi repartizează funcţiile şi locurile de muncă ale angajaţilor în Serviciul Adunării şi se stipulează alte probleme de importanţă pentru activitatea Serviciului Adunării.

În Serviciul Adunării se constituie Cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării (în continuare : Cabinetul), ca unitate organizatorică specială.

II CONDUCEREA SERVICIULUI

Secretarul general

Articolul 3

Serviciul Adunării este condus de secretarul general al Adunării (în continuare: secretarul general).

Secretarul general organizează şi asigură activitatea unică a Serviciului Adunării şi efectuează alte activităţi în conformitate cu Regulamentul privind activitatea, alte acte ale Adunării şi prezenta hotărâre.

Articolul 4

Secretarul general al Adunării emite Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în Serviciul Adunării (în continuare : Regulamentul privind sistematizarea), cu avizul comitetului competent pentru problemele administrative.

Articolul 5

În vederea conducerii activităţii Serviciului Adunării, întemeierii şi încetării raportului de muncă al angajaţiilor, exercitării drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţii angajaţilor în Serviciu, precum şi a utilizării şi disponibilizării mijloacelor de muncă ale Adunării şi Serviciului Adunării, secretarul general dispune de drepturile şi îndatoriile ce îi revin ca şef conducător al organului administraţiei provinciale.

Locţiitorul secretarului general

Articolul 6

Secretarul general are locţiitor.

Locţiitorul secretarului general efectuează activităţile pe care i le încredinţează secretarul general, îl ajută pe secretar în activitate şi îl înlocuieşte în cazul absenţei acestuia sau imposibilităţii de exercitare a funcţiei.

Locţiitorul secretarului general dispune de drepturile şi îndatoriile ce îi revin ca şef conducător al organului administraţiei provinciale.

III ŞEFUL DE CABINET ŞI CONSILIERUL PREŞEDINTELUI ADUNĂRII

Articolul 7

Cabinetul îl alcătuiesc şeful de Cabinet şi consilierii preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării, ca persoane cu funcţie de cpnducere.

Şeful de Cabinet pentru activitatea sa şi activitatea Cabinetului răspunde preşedintelui şi secretarului general.

Şeful de Cabinet şi consilierii preşedintelui Adunării, la propunerea preşedintelui Adunării îi numeşte comitetul competent pentru probleme administrative cel mult pe perioada cât durează funcţia preşedintelui Adunării.

În baza actului privind numirea, şeful de Cabinet şi consilierii preşedintelui îşi exercită drepturile ce le revin din raporturile de muncă în conformitate cu legea.

Pe data numirii, şefului de Cabinet şi consilierilor preşedintelui se suspendă drepturile şi îndatoririle ce provin din raportul de muncă în conformitate cu legea.

IV LOCURILE DE MUNCĂ ŞI ANGAJAŢII ÎN SERVICIUL ADUNĂRII

Articolul 8

Angajaţii în Serviciul Adunării sunt funcţionarii şi personalul salariat.

Funcţionarii se divizează în funcţionari la funcţii de conducere şi executanţi.

Articolul 9

Funcţie este :

- secretar general adjunct

Persoana prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol, în urma desfăşurării concursului public în conformitate cu legea şi reglementarea provincială, este numită de comitetul competent pentru probleme administrative, pe o perioadă de cinci ani.

Articolul 10

Locurile de muncă ale personalului salariat se împart în cinci subdiviziuni, în dependenţă de complexitatea şi responsabilitatea activităţilor, cunoştinţele necesare, aptitudini şi condiţiile de muncă, în conformitate cu legea şi ordonanţa.

V UNITĂŢILE ORGANIZATORICE ALE SERVICIULUI

Articolul 11

Unităţile organizatorice ale Serviciului Adunării se înfiinţează ca unităţi interne de bază şi restrânse.

Unitate internă de bază este sectorul, în care sunt întrunite activităţile care prezintă un domeniu special de activitate, respectiv activităţile legate reciproc ale mai multor unităţi interne restrânse.

În Serviciul Adunării se organizează următoarele sectoare:

  • Sectorul pentru pregătirea şedinţelor Adunării şi ale organismelor de lucru şi cooperare interregională;
  • Sectorul pentru resurse umane, activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă şi activităţi de registratură;
  • Sectorul pentru activităţi financiare, tehnologii informaţionale şi relaţii cu publicul.

Activitatea sectorului este condusă de secretarul general adjunct al Adunării.

În cadrul Serviciului Adunării se organizează Secretariatul general, ca unitate internă restrânsă în afara sectorului.

Sfera de atribuţii a unităţilor organizatorice

Articolul 12

În Sectorul pentru pregătirea şedinţelor Adunării şi ale organismelor de lucru şi cooperare interregională se efectuează activităţi de specialitate şi administrative legate de pregătirea şi ţinerea şedinţelor Adunării, ale organismelor de lucru şi ale cluburilor de deputaţi, şi activităţi de realizare şi avansare a cooperării interregionale şi de dezvoltare a parteneriatului cultural şi economic dintre regiuni, pregătirea actelor şi realizarea activităţilor din domeniul relaţiilor interregionale.

În Sectorul pentru resurse umane, activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă şi activităţi de registratură se efectuează activităţi de administrare a resurselor umane şi activităţi legate de raporturile juridice de muncă, precum şi activităţi de registratură (primirea , expedierea poştei şi arivă).

În Sectorul pentru activităţi financiare, tehnologii informaţionale şi relaţii cu publicul se efectuează activităţi financiare, activităţi din domeniul achiziţiilor publice şi activităţi din domeniul tehnologiilor informaţionale, se efectuează activităţi de organizare a conferinţelor de presă şi anunţare a şedinţelor Adunării şi ale organismelor ei de lucru, pregătirea comunicatelor de presă, stabilirea şi întreţinerea contactelor cu mijloacele de informare publică, monitorizarea şi analiza mediilor autohtone şi străine ; organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare a broşurilor şi publicaţiilor Adunării ; afişarea comunicatelor, informaţiilor şi înştiinţărilor cu privire la activitatea zilnică a Adunării.

Articolul 13

În Cabinet se efectuează activităţi de specialitate, administative şi alte activităţi de interes pentru exercitarea funcţiei preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării.

Articolul 14

În Secretariatul general Adunării se înfiinţează Sectorul pentru activităţi generale şi administrative şi activităţi de Protocol.

La Secretariatul general al Adunării se efectuează activităţi de elaborare a actelor pe care le emite secretarul Adunării, activităţi de creare a strategiei de dezvoltare a Adunării şi Serviciului Adunării, de consolidare a rolului Serviciului Adunării în dezvoltarea parlamentului, de creare şi elaborare a măsurilor şi acţiunilor specifice pentru impulsionarea procedurilor de activitate şi a sarcinilor de lucru în Serviciul Adunării, activităţi de traducere, organizare şi realizare a întâlnirilor interregionale şi de deplasare a preşedintelui, vicepreşedinţilor, deputaţilor provinciali şi a delegaţiilor oficiale ale Adunării în ţară şi străinătate ; activităţi de corespondenţă cu reprezentanţii diplomatici şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale ; cooperarea cu protocoalele organelor republicane, alte organe şi servicii republicane şi provinciale, organe ale autoguvernărilor locale, întreprinderi şi alte organizaţii şi instituţii, coordonarea cu Ministerul afacerilor externe şi reprezentanţele diplomatice şi consulare.

Articolul 15

În caz de nevoie, secretarul general poate stabili ca unele activităţi din cadrul unor unităţi organizatorice să fie efectuate de angajaţii şi persoanele numite repartizate în alte unităţi organizatorice.

Grupurile de lucru

Articolul 16

În conformitate cu nevoile şi cererinţele Adunării şi a organismelor ei de lucru, pot fi înfiinţate grupuri de lucru de specialitate.

Grupurile de lucru de specialitate pot fi înfiinţate din componenţa Serviciului Adunării, de secretarul general al Adunării şi organismul de lucru pentru activităţile din sfera lui de atribuţii.

În grupurile de lucru de specialitate pot fi desemnaţi şi specialişti din cadrul organelor administraţiei provinciale şi a altor organe şi organizaţii, precum şi lucrătorii ştiinţifici, fapt despre care decide secretarul general al Adunării şi preşedintele organismului de lucru conform înţelegerii cu şeful conducător al organului administraţiei provinciale, respectiv al altui organ sau organizaţie.

Articolul 17

Sfera de atribuţii ale comitetului competent pentru probleme administrative cu privire la activitatea Serviciului Adunării

Comitetul competent pentru problemele administrative, raportat la organizarea şi activitatea Serviciului Adunării, efectuează următoarele activităţi:

  • avizează Regulamentul privind sistematizarea,
  • stabileşte proiectele de asigurare a mijloacelor în bugetul Provinciei pentru activitatea Adunării şi a Serviciului Adunării;
  • adoptă planul financiar anual privind veniturile şi cheltuielile Adunării (precum şi alte acte în baza legii şi hotărârii);
  • numeşte şi destituie din funcţie şeful de Cabinet, consilierii preşedintelui şi ai vicepreşedinţilor Adunării;
  • numeşte funcţionarii la funcţii de conducere, în urma desfăşurării concursului public;
  • adoptă decizii privind salariul secretarului general şi al locţiitorului secretarului general al Adunării şi a persoanelor numite în Serviciul Adunării, în conformitate cu legea şi ordonanţa provincială.

VI DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 18

Secretarul general va emite, în baza prezentei hotărâri, Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în Serviciul Adunării.

Articolul 19

Şeful de Cabinet şi consilierii preşedintelui Adunării care au fost numiţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri îşi pot continua activitatea până la expirarea perioadei pe care au au fost numiţi, dar cel mult până durează mandatul persoanei alese.

Articolul 20

Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea privind organizarea şi activitatea Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina (« Buletinul oficial al P.A.V. », numărul 28/12).

Articolul 21

Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării ei în " Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".