Odluka o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 66/2016 i 68/2016-ispr.,12/2019, 35/2019 i 6/2024)

Odluka o
organizavciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1 

Služba Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Služba Skupštine) obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skupštine, poslaničkih grupa u Skupštini, kao i druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, drugim aktima Skupštine i njenih radnih tela. 

Član 2 

Ovom odlukom uređuje se organizacija i rad Službe Skupštine utvrđuju organizacione jedinice u okviru kojih se grupišu istovrsni ili srodni i međusobno povezani poslovi, određuju i razvrstavaju položaji i radna mesta zaposlenih u Službi Skupštine i uređuju druga pitanja od značaja za rad Službe Skupštine. 

U Službi Skupštine obrazuje se Kabinet predsednika Skupštine (u daljem tekstu: Kabinet), i Sekretarijat kao posebne unutrašnje organizacione jedinice. 

II RUKOVOĐENjE SLUŽBOM 

Generalni sekretar 

Član 3 

Službom Skupštine rukovodi generalni sekretar Skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar). 

Generalnog sekretara imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine. 

Za generalnog sekretara Skupštine može biti imenovano lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim državnim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje pet godina u struci.

Generalni sekretar organizuje i obezbeđuje jedinstven rad Službe Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu, drugim aktima Skupštine i ovom odlukom. 

Član 4 

Generalni sekretar donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine (u daljem tekstu: Pravilnik o sistematizaciji), uz saglasnost odbora nadležnog za administrativna pitanja. 

Član 5 

U pogledu rukovođenja radom Službe Skupštine, zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih u Službi, kao i korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Skupštine i Službe Skupštine, generalni sekretar ima prava i dužnosti starešine koji rukovodi organom pokrajinske uprave. 

Zamenik generalnog sekretara 

Član 6 

Generalni sekretar ima zamenika. 

Zamenika generalnog sekretara imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine. 

Za zamenika generalnog sekretara Skupštine može biti imenovano lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim državnim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje pet godina u struci.

Zamenik generalnog sekretara obavlja poslove koje mu poveri generalni sekretar, pomaže generalnom sekretaru u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja funkciju. 

Zamenik generalnog sekretara ima prava i dužnosti starešine koji rukovodi organom pokrajinske uprave. 

III ŠEF KABINETA I SAVETNIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 

Član 7 

Kabinet čine šef Kabineta i savetnik predsednika Skupštine, kao funkcioneri. 

Šef Kabineta za svoj rad i rad Kabineta odgovara predsedniku i generalnom sekretaru. 

Šefa Kabineta i savetnike predsednika Skupštine, na predlog predsednika Skupštine, postavlja odbor nadležan za administrativna pitanja najduže na period dok traje dužnost predsednika Skupštine. 

Na osnovu akta o postavljenju, šef Kabineta i savetnici predsednika ostvaruju prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom. 

Danom postavljenja, šefu Kabineta i savetnicima predsednika miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom. 

IV RADNA MESTA I ZAPOSLENI U SLUŽBI SKUPŠTINE 

Član 8 

Zaposleni u Službi Skupštine su službenici i nameštenici. 

Službenici se dele na službenike na položaju i izvršioce. 

Član 9 

Položaj je radno mesto na kome službenik ima ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa rukovođenjem i usklađivanjem rada Službe. 

Položaj je: 

- pomoćnik generalnog sekretara.

Postavljenje na položaj 

Član 9a 

Službenika na položaju postavlja odbor nadležan za administrativna pitanja, na period od pet godina u skladu sa zakonom i pokrajinskim propisima. 

Uslovi za postavljenje na položaj 

Član 9b 

Na položaj može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug organa, službe ili organizacije, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 espb bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. 

Postavljenje vršioca dužnosti 

Član 9v 

Do postavljenja službenika na položaj, u slučaju kada on nije postavljen, odbor nadležan za njegovo postavljenje, može postaviti vršioca dužnosti - službenika u radnom odnosu na neodređeno vreme koji ispunjava utvrđene uslove za radno mesto službenika na položaju, najduže na tri meseca, bez sprovođenja javnog konkursa. 

Ukoliko službenik na položaju nije postavljen, javni konkurs za popunjavanje položaja se oglašava u roku od 15 dana od postavljenja vršioca dužnosti. 

U slučaju da se javni konkurs ne okonča postavljenjem na položaj, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još tri meseca. 

Izuzetno, vršilac dužnosti može biti postavljen i radi zamene službenika na položaju koji odsustvuje sa rada duže od 30 dana, a najduže do njegovog povratka na rad. 

Službeniku koji je postavljen za vršioca dužnosti miruju prava i obaveze iz radnog odnosa na radnom mestu na koje je bio raspoređen pre postavljenja. 

Po isteku roka iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana postavljeni službenik se raspoređuje na radno mesto na kome je bio raspoređen do postavljenja i nastavlja da ostvaruje pravo na platu koju je imao na tom radnom mestu. 

Prestanak rada na položaju 

Član 9g 

Službeniku prestaje rad na položaju i razrešava se sa položaja iz razloga predviđenih zakonom. 

Član 9d 

Prestanak rada na položaju utvrđuje se rešenjem koje donosi organ nadležan za postavljenje službenika, u roku od osam dana od dana nastupanja razloga zbog kojih je rad na položaju prestao.

Član 10 

Radna mesta izvršilaca razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja, sposobnosti i uslova za rad, u skladu sa zakonom i uredbom. 

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se u pet vrsta, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja, sposobnosti i uslova za rad, u skladu sa zakonom i uredbom. 

Izvršilačka radna mesta 

Član 10a 

Izvršilačka radna mesta su sva mesta koja nisu položaji, uključujući i radna mesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica. 

Zvanja u koja se razvrstavaju radna mesta određena su zakonom. 

Zvanja su: viši savetnik, samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik, mlađi saradnik, viši referent, referent i mlađi referent. 

Član 10b 

Položaji i izvršilačka radna mesta uređuju se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine. (u daljem tekstu: pravilnik). 

Pravilnikom se utvrđuju radna mesta i njihovi opisi, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i nivo obrazovanja, državni stručni ispit, odnosno poseban stručni ispit i potrebno radno iskustvo u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta. 

Ograničenje broja najviših zvanja 

Član 10v 

Pravilnikom može biti određeno da na radnim mestima u zvanju višeg savetnika radi najviše do 10% službenika, a u zvanju samostalnog savetnika radi najviše do 20% službenika.

V ORGANIZACIONE JEDINICE SLUŽBE 

Član 11 

Organizacione jedinice Službe Skupštine obrazuju se kao osnovne i uže unutrašnje jedinice. 

Osnovna unutrašnja jedinica je sektor, u kome su objedinjeni poslovi koji predstavljaju posebnu oblast rada, odnosno međusobno povezani poslovi više užih unutrašnjih jedinica. 

Uže unutrašnje jedinice jesu: odeljenje, odsek grupa. 

Radom sektora rukovodi pomoćnik generalnog sekretara - službenik na položaju 

Pomoćnik generalnog sekretara za svoj rad i rad sektora kojim rukovodi odgovara generalnom sekretaru.

Član 11a 

Odeljenje se obrazuje radi obavljanja međusobno povezanih poslova na kojima radi najmanje šestoro službenika ili nameštenika, a njime rukovodi načelnik odeljenja. 

Odsek se obrazuje radi obavljanja međusobno srodnih poslova koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost na kojima radi najmanje četvoro službenika ili nameštenika, a njime rukovodi šef odseka. 

Grupa se obrazuje radi obavljanja međusobno povezanih poslova na kojima radi najmanje troje službenika ili nameštenika, a njom rukovodi rukovodilac grupe. 

Izuzetno, ako priroda i obim poslova nalažu, u odeljenju može da se obrazuje više odseka i grupa, a u odseku - više grupa. 

Načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe za svoj rad i rad uže unutrašnje jedinice odgovaraju generalnom sekretaru i pomoćniku generalnog sekretara ako je uža unutrašnja jedinica u sektoru, odnosno samo generalnom sekretaru ako je uža unutrašnja jedinica van sektora. 

Radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (načelnici odeljenja, šefovi odseka, rukovodioci grupa i drugi) mogu da se razvrstaju u zvanja višeg savetnika, samostalnog savetnika, saradnika i višeg referenta. 

Radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta u njoj. 

Nameštenik može da rukovodi samo onom užom unutrašnjom jedinicom u kojoj isključivo rade nameštenici. 

Član 11b 

U Službi izuzetno se mogu obrazovati uže unutrašnje jedinice van sektora ako su priroda i sadržina poslova koji se u toj jedinici obavljaju takvi da zahtevaju neposrednu povezanost s rukovodiocem. 

Član 11v 

Uža unutrašnja jedinica obrazovana u skladu sa ovom odlukom može da ima i drugačiji, poseban naziv koji bolje odražava njen delokrug, s tim što moraju biti ispunjeni uslovi za obrazovanje odeljenja, odseka ili grupe utvrđeni ovom odlukom.

Delokrug organizacionih jedinica 

Član 12 

(Brisan)

Član 13 

U Kabinetu se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Skupštine. 

Član 14 

(Brisan)

Član 15 

Generalni sekretar može, u slučaju potrebe, odrediti da poslove iz pojedinih organizacionih jedinica vrše zaposleni i postavljena lica raspoređeni u drugim organizacionim jedinicama. 

Radne grupe 

Član 16 

U skladu sa potrebama i zahtevima Skupštine i njenih radnih tela, za izvršenje pojedinih poslova mogu se obrazovati komisije i stručne radne grupe. 

Komisije i stručne radne grupe obrazuju, iz sastava Službe Skupštine, generalni sekretar Skupštine i radno telo za poslove iz svog delokruga. 

U Komisije i stručne radne grupe mogu se odrediti i stručnjaci iz organa pokrajinske uprave i drugih organa i organizacija i naučni radnici, o čemu odlučuje generalni sekretar Skupštine i predsednik radnog tela u dogovoru sa starešinom organa pokrajinske uprave, odnosno drugog organa ili organizacije. 

Član 17 

Delokrug odbora nadležnog za administrativna pitanja u vezi rada Službe Skupštine. 

Odbor nadležan za administrativna pitanja, u vezi sa organizacijom i radom Službe Skupštine, vrši sledeće poslove: 

- daje saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji; 

- utvrđuje predloge za obezbeđenje sredstava u budžetu Pokrajine za rad Skupštine i Službe Skupštine; 

- donosi godišnji finansijski plan prihoda i rashoda Skupštine (kao i druge akte na osnovu Zakona i odluke); 

- postavlja i razrešava šefa Kabineta, savetnike predsednika Skupštine; 

- postavlja službenike na položaju, nakon sprovedenog javnog konkursa; 

- donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Skupštine i postavljenih lica u Službi Skupštine, u skladu sa zakonom i pokrajinskom uredbom;

- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i pokrajinskim propisima. 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 18 

Generalni sekretar će, na osnovu ove odluke, doneti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine. 

Član 19 

Šef Kabineta i savetnici predsednika Skupštine koji su postavljeni pre stupanja na snagu ove odluke mogu da nastave sa radom do proteka vremena na koje su postavljeni, a najduže dok traje mandat izabranog lica. 

Član 20 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 28/12). 

Član 21 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine". 

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Odluke organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine 

("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2019) 

Član 4 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine". 

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Odluke organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine 

("Sl. list AP vojvodine", br. 6/2024)

Član 13 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".