Pokrajinské parlamentné uznesenie o pokrajinskom ochrancovi občanov – ombudsmanovi

(Úradný vestník APV číslo 37/2014)

Podľa článku 56 odsek 7 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 23. septembra 2014 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE O
POKRAJINSKOM OCHRANCOVI OBČANOV -OMBUDSMANOVI

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Pokrajinským parlamentným uznesením o pokrajinskom ochrancovi občanov – ombudsmanovi (ďalej: uznesenie) sa ustanovuje nezávislý a samostatný orgán pokrajinský ochranca občanov – ombudsman,  upravujú sa príslušnosti, pracovný postup tohto orgánu, postup voľby a zániku funkcie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana a zástupcu pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana a ich oprávnenia.

Článok 2

Všetky gramaticky rodovo vymedzené slová v tomto uznesení označujú a rovnako sa vzťahujú na mužský a ženský rod.

Článok 3

Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman (ďalej: ombudsman) je nezávislý a samostatný orgán AP Vojvodiny, ktorý ochraňuje práva občanov a dohliada na prácu pokrajinských orgánov správy, verejných podnikov a ustanovizní, ktoré vykonávajú správne a verejné oprávnenia, a ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina (ďalej: orgány správy), v súvislosti s ich konaním pri výkone uznesení a iných právnych aktov AP Vojvodiny.

Ombudsman ochraňuje práva občanov, najmä proti porušeniam vykonaným nezákonným, neúčelým a neúčinným konaním orgánov správy.

Ombudsman ochraňuje práva občanov, najmä proti porušeniam vykonaným nezákonným, neúčelným a neúčinným konaním orgánov mestskej a obecnej správy vo výkone úkonov, ktoré im AP Vojvodina zverila zo svojej pôvodnej príslušnosti.

Článok 4

Ombudsman je nezávislý a samostatný vo výkone úkonov určených týmto uznesením a nikto nemá právo ovplyvňovať jeho prácu a konanie.

Ombudsman sa stará o ochranu a zveľaďovanie ľudských a menšinových práv.

Ombudsman koná v súlade s ústavou, potvrdenými medzinárodnými zmluvami a všeobecne prijatými pravidlami medzinárodného práva, zákonom a podzákonnými normatívnymi aktmi.

Základné zásady pôsobenia ombudsmana sú zákonnosť, nestrannosť, nezávislosť a spravodlivosť.

Článok 5

Sídlo ombudsmana je v Novom Sade.

II. VOĽBA A ZÁNIK FUNKCIE

Článok 6

Funkciu pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana vykonávajú pokrajinský ochranca občanov – ombudsman (ďalej: ombudsman) a zástupcovia pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana (ďalej: zástupcovia ombudsmana).

Ombudsman, resp. zástupca ombudsmana nemôže vykonávať ani jednu inú verejnú alebo profesionálnu funkciu, byť členom politickej organizácie, ani sa nesmie zaoberať inou prácou, ktorá môže ovplyvňovať jeho samostatnosť a nezávislosť.

Výnomočne, ombudsman, resp. zástupca ombudsmana sa môžu zaoberať vedeckovýskumnou prácou, vzdelávacou alebo umeleckou činnosťou a uverejňovaním autorských diel.

Dňom nastúpenia do funkcie ombudsmanovi, resp. zástupcovi ombudsmana zanikajú všetky jeho profesionálne a iné funkcie, resp. povinnosti alebo práce, ktoré dovtedy vykonával, ak sú v rozpore s ustanoveniai tohto uznesenia, ako aj členstvo v politických organizáciách.

Článok 7

Ombudsmana volí a uvoľňuje z funkcie Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie) dvojtretinovou väčšinou hlasov  celkového počtu poslancov.

Kandidáta na ombudsmana môže navrhnúť najmenej 30 poslancov alebo výbor zhromaždenia pre otázky organizácie a práce správy (ďalej: výbor).

Ombudsman sa volí na šesťročné obdobie a tá istá osoba môže byť najviac dvakrát zaradom zvolená do tejto funkcie.

Postup voľby ombudsmana sa začína najneskôr dva mesiace pred uplynutím mandátu predchádzajúceho ombudsmana.

Ombudsman zodpovedá za svoju prácu zhromaždeniu.

Článok 8

Ombudsman má štyroch zástupcov, spomedzi ktorých sa po jednom volí pre oblasti: práva národnostných menšín, práva dieťaťa a rodovej rovnosti.

Pri voľbe zástupcu sa bude prihliadať na rovnomerné zastúpenie obidvoch pohlaví a príslušníkov národnostných menšín.

Zástupcov ombudsmana volí zhromaždenie väčšinou hlasov celkového počtu poslancov, na návrh ombudsmana.
Zástupcovia ombudsmana sa volia na šesťročné obdobie a tá istá osoba môže byť najviac dvakrát zaradom zvolená do tejto funkcie.

Zástupcovia ombudsmana zodpovedajú za svoju prácu ombudsmanovi a zhromaždeniu.

Článok 9

Za ombudsmana môže byť zvolený štátny občan Srbskej republiky, ktorý splnil nasledujúce podmienky:

1) že je diplomovaný právnik,
2) že má najmenej sedem rokov pracovnej skúsenosti na právnych úkonoch, ktoré sú dôležité pre výkon prác z príslušnosti ombudsmana,
3) že nebol odsúdený za trestný čin na nepodmienečný trest väzenia v trvaní najmenej šiestich mesiacov alebo za trestateľný čin, ktoré ho robia nespoľahlivým vykonávať úkony v štátnom orgáne,
4) že vlastní vysoké morálne a odborné kvality,
5) že má povšimnutú skúsenosť v ochrane práv občanov.

Článok 10

Za zástupcu ombudsmana môže byť zvolený štátny občan Srbskej republiky, ktorý splnil nasledujúce podmienky:

1) že má vysokoškolské odborné vzdelanie,
2) že má najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti v poblasti dôležitej pre výkon prác z príslušnosti ombudsmana,
3) že nebol odsúdený za trestný čin na nepodmienečný trest väzenia v trvaní najmenej šiestich mesiacov alebo za trestateľný čin, ktoré ho robia nespoľahlivým vykonávať úkony v štátnom orgáne,
4) že vlastní vysoké morálne a odborné kvality,
5) že má povšimnutú skúsenosť v ochrane práv občanov.

Článok 11

Ombudsman a zástupca ombudsmana pred nastúpenim do funkcie skladajú sľub pred zhromaždením. Text sľubu je nasledujúci: „Prisahám, že svoju funkciu budem vykonávať svedomito, zodpovedne, nezávisle a nestranne a že svoju snahu usmerním na zveľaďovanie a ochranu ľudských práv, v súlade s ústavou a zákonom“.

Ombudsman a zástupca sú povinný nastúpiť do funkcie v 30-dňovej lehote po dni voľby.

Ak ombudsman, resp. zástupca ombudsmana bez opodstatneného dôvodu nenastúpi do funkcie v  30-dňovej lehote po dni zloženia sľubu, pokladá sa, že nebol zvolený, čo zhromaždenie konštatuje na základe oznámenia získaného od výboru. V tom prípade sa ihneď začína konanie na voľbu nového ombudsmana, resp. zástupcu ombudsmana.

Článok 12

Funkcia ombudsmana a zástupcu ombudsmana zanikne v nasledujúcich prípadoch:

1) uplynutím mandátu, ak nebol opätovne zvolený,
2) úmrtím,
3) demisiou,
4) stratou štátneho občianstva,
5) splnením podmienok pre dôchodok, v súlade so zákonom,
6) vznikom trvalej fyzickej alebo mentálnej nespôsobilosti vykonávať funkciu,
7) uvoľnením z funkcie.

Dôvod zániku funkcie z odseku 1 tohto článku konštatuje výbor a  upovedomuje o tom zhromaždenie.

V prípade zániku funkcie ombudsmana a zástupcu ombudsmana z dôvodov uvedených v odseku 1 body 1 – 6 tohto článku zhromaždenie bez rozpravy vynáša rozhodnutie, ktorým konštatuje, že sa nadobudli podmienky na zánik funkcie.

Právne následky zániku funkcie vznikajú v deň vynesenia uznesenia z odseku 3 tohto článku.

Článok 13

Ombudsman, resp. zástupca ombudsmana môže byť uvoľnený z funkcie pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený v nasledujúcich prípadoch:

1) ak neodborne a nesvedomito vykonáva svoju funkciu,
2) ak vykonáva inú verejnú funkciu alebo profesionálnu činnosť, resp. inú funkciu alebo prácu, ktoré môžu ovplyvňovať jeho samostatnosť a nezávislosť alebo ak koná v rozpore so zákonom, ktorým sa upravuje  znemožňovanie stretu záujmov pri výkone verejných funkcií,
3) ak bol odsúdený za trestný čin, ktorý ho robí nespčsobilým vykonávať túto funkciu.

Ombudsman a zástupca ombudsmana majú právo na zasadnutí, na ktorom sa rozhoduje o ich uvoľnení z funkcie, osloviť pokrajinských poslancov.

Postup uvoľnenia z funkcie sa začína z iniciatívy výboru alebo tretiny poslancov a uvoľnenia z funkcie zástupcu ombudsmana aj z iniciatívy ombudsmana.

Výbor informuje zhromaždenie o tom, či jestvujú dôvody uvoľnenia z funkcie a aké sú.

Zhromaždenie uvoľňuje z funkcie ombudsmana alebo zástupcu ombudsmana, ak za uvoľnenie z funkcie hlasuje rovnaká väčšina poslancov, ktorá je potrebná pre voľbu ombudsmana, resp. zástupcu ombudsmana.

Článok 14

Ombudsman určuje zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať úkony.

V prípade zániku alebo uvoľnenia z funkcie ombudsmana po voľbu nového funkciu ombudsmana vykonáva zástupca ombudsmana, ktorého ombudsman určil zastupovať ho v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať funkciu.

Voľba nového ombudsmana sa vykoná najneskôr za šesť mesiacov po dni zániku funkcie predchádzajúceho ombudsmana.

III. OPRÁVNENIA

Článok 15

Ombudsman je oprávnený kontrolovať dodržiavanie ľudských práv, zákonnosť, účelnosť, účinnosť a náležitosť v práci orgánov správy v súvislosti s ich konaním vo výkone uznesení a iných právnych aktov AP Vojvodiny a ochraňovať práva občanov, najmä proti porušeniam vykonaným nezákonným, neúčelným a neúčinným konaním orgánov správy.

Ombudsman ochraňuje práva občanov  aj proti porušeniam vykonaným nezákonným, neúčelným a neúčinným konaním orgánov  mestskej a obecnej správy vo výkone úkonov, ktoré im AP Vojvodina zverila zo svojej pôvodnej príslušnosti.

Článok 16

Ombudsman sleduje procesy vynesenia pokrajinských predpisov a zmien a doplnkov platných predpisov vo všetkých oblastiach uskutočňovania ľudských práv.

Ombudman má právo navrhovať pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty, ktoré vynáša zhromaždenie zo svojej príslušnosti, najmä ak mieni, že k porušeniu práv občanov prišlo pre nedostatky v predpisoch.

Ombudsman je oprávnený v postupe prípravy predpisov  poskytovať pokrajinskej vláde a zhromaždeniu mienku a odporúčania v súvislosti s návrhmi uznesení, ak sa nimi upravujú otázky dôležité pre ochranu práv občanov.

Článok 17

Ombudsman kontinuálne dohliada na uplatňovanie medzinárodných zmlúv, štandardov a predpisov z oblasti ľudských práv a na základe obstaraných informácií navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu v oblasti ochrany a zveľaďovania ľudských práv.

Článok 18

Ombudsman uskutočňuje výskumy, aby získal nahliadnutie do stavu ľudských práv, identifikoval problémy a formuloval odporúčania z dôvodu uskutočňovania, ochrany a zveľaďovania ľudských práv.

Článok 19

Ombudsman je oprávnený informovať občanov o predpisoch a dávať právne rady o možnostiach uskutočňovania ich práv, poukázaním sťažovateľovi na začatie zodpovedajúceho právneho konania pred príslušnými orgánmi, ak sa také konanie plánovalo.

Článok 20

Ombudsman je oprávnený verejne odporúčať uvoľnenie z funkcie funkcionára, ktorý je zodpovedný za porušenie práv občanov, resp. iniciovať  začatie konania na zistenie zodpovednosti zamestnanca v orgáne správy, ktorý je priamo zodpovedný za vykonané porušenie.

Ak zistí, že v úkonoch funkcionára alebo zamestnanca v orgáne správy jestvujú elementy trestného alebo iného trestateľného činu, ombudsman je oprávnený príslušnému orgánu podať žiadosť, resp. prihlášku na začatie trestného, priestupkového alebo iného zodpovedajúceho konania.

Článok 21

Ombudsman podáva zhromaždeniu pravidelnú výročnú správu, v ktorej sa uvádzajú údaje o aktivite v predchádzajúcom roku, údaje o zistených ndostatkoch v práci orgánu správy, dáva sa všeobecný posudok o práci orgánu správy z aspektu uplatňovania predpisov, ako aj návrhy na zlepšenie postavenia občanov vo vzťahu k orgánom správy.

Správa obsahuje údaje o počte a štruktúre podaní, zistené nedopatrenia a odporúčania na ich odstránenie, ako aj kritiky a pochválenia jednotlivých orgánov správy a funkcionárov.

Správa obsahuje osobitné časti pre oblasti práva národnostných menšín, práva dieťaťa a práva rodovej rovnosti. Osobitné časti správy zostavujú zástupcovia ombudsmana.

Správa o práci sa odovzáva najneskôr do 31. marca za predchádzajúci rok a uverejňuje sa na oficiálnej webovej stránke pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana.

Na žiadosť  ombudsmana zhromaždenie zaradí do rokovacieho programu správu z odseku 1 tohto článku a bude o nej rokovať.

Ombudsman sa môže zúčastniť v rozprave o správe.

Článok 22

Ombudsman môže podať osobitnú správu zhromaždeniu, ak posúdi, že si to vyžadujú výnimočne významné dôvody alebo ak si zhromaždenie žiada takú správu.

Osobitná správa sa uverejňuje na oficiálnej webovej stránke pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana.

Článok 23

Ombudsman informuje príslušné orgány a širšiu verejnosť o porušovaní ľudských práv a vydáva oznámenia o porušovaní práv občanov.

Článok 24

Ombudsman organizuje porady a kampane v oblasti vzdelávania o ľudských právach a otázkach významných pre uskutočňovanie ľudských práv a zúčastňuje sa v ich práci.

Článok 25

Ombudsman je oprávnený začať pred ústavným súdom konanie na posúdenie ústavnosti a zákonnosti zákonov, iných predpisov a normatívnych aktov.

Článok 26

Ombudsman má právo byť prítomný na všetkých zasadnutiach zhromaždenia a výborov zhromaždenia a právo zúčastniť sa v rozprave zhromaždenia, keď sa rozoberajú otázky z jeho príslušnosti.

Článok 27

Ombudsman spolupracuje a vymieňa si skúsenosti s inými ombudsmanmi v krajine a zahraničí a môže byť členom domácich a medzinárodných združení ombudsmanov.

Článok 28

Ombudsman spolupracuje s Ochrancom občanov Srbskej republiky vo výkone úkonov Národného mechanizmu prevencie tortúry a pravidelne navštevuje miesta, kde sú osoby pozbavené slobody, z dôvodu prevencie tortúry a iných krutých, neľudských alebo ponižujúcich trestov a zaobchádzaní.

Článok 29

Zástupca ombudsmana pre práva národnostných menšín ochraňuje práva národnostných menšín a je oprávnený kontrolovať prácu orgánov správy v oblastiach uskutočňovania a zveľaďovania práv národnostných menšín.

Zástupca ombudsmana pre práva dieťaťa ochraňuje práva dieťaťa a je oprávnený kontrolovať prácu orgánov správy v oblastiach uskutočňovania a zveľaďovania práv dieťaťa.

Zástupca ombudsmana pre rodovú rovnosť ochraňuje občanov na podklade rodovej rovnosti a je oprávnený kontrolovať prácu orgánov správy v uskutočňovaní a zveľaďovaní rovnosti žien a mužov.

Oprávnenia z čl. 15-28 sa vzťahujú aj na zástupcov ombudsmana, v medziach ich oblasti práce.

Článok 30

Ombudsman vykonáva iné úkony, v súlade so zákonom, uzneseniami a inými aktmi zhromaždenia.

IV. KONANIE

Článok 31

Ombudsman začína konanie na základe sťažnosti občana alebo z vlastnej iniciatívy, na základe zistení z iných zdrojov, keď posúdi, že jestvuje alebo jestvovalo  porušenie práv občana orgánmi správy.

Pod pojmom občan v zmysle tohto uznesenia sa rozumie fyzická osoba, ktorá je domáci štátny občan a každá fyzická  osoba cudzí štátnyobčan, ako aj každá domáca alebo cudzia právnická osoba, o ktorej právach a povinnostiach rozhodujú orgány správy z článku 3 tohto uznesenia.

Na ombudsmana sa môžu v mene fyzickej osoby obrátiť aj zákonný zástupca, splnomocnenec a oprávnená osoba opatrovníckeho orgánu, a keď ide o porušenie práv právnickej osoby osoba poverená zastupovaním tej právnickej osoby. V mene a za súhlasu osoby, ktorej právo bolo porušené sťažnosť môže podať aj organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv alebo iná osoba.

Článok 32

Sťažnosť sa môže podať najneskôr v lehote jedného roka po vykonanom porušení práv občana, resp. po poslednom konaní alebo zlyhaní orgánu konať v súvislosti s vykonaným porušením práva občana.

Výnimočne ombudsman môže konať na podklade sťažnosti aj po uplynutí tejto lehoty v prípade, keď odhadne, že ide o ťažšiu formu porušenia ľudských práv.

Článok 33

Podmienkou na začiatok konania je, aby sa podávateľ pred podaním sťažnosti snažil ochrániť svoje práva v zodpovedajúcom právnom konaní a že sa vyčerpali všetky právne prostriedky, resp. že nejestvuje právny prostriedok na odstránenie porušenia, na ktoré podávateľ poukázal.

Ak sa nesplnili podmienky z odseku 1 tohto článku, ombudsman odporučí podávateľovi sťažnosti začatie zodpovedajúceho právneho konania, ak sa také konanie určilo a konanie nezačne, kým sa nevyčerpajú všetky právne prostriedky.

Výnimočne ombudsman môže začať konanie aj keď sa podávateľ nepokúsil ochániť svoje práva, resp. pred vyčerpaním všetkých právnych prostriedkov, ak sa sťažnosť podáva pre nezákonnú prácu, nedodržiavanie zásad a pravidiel správneho konania, nedodržiavanie pravidiel etického  správania a nezodpovedajúce zaobchádzanie zamestnancov s občanmi.

Článok 34

Ombudsman nekoná podľa anonymných sťažností.

Výnimočne, ak mieni, že v anonymnej sťažnosti jestvujú podklady na konanie, ombudsman môže začať konanie z vlastnej iniciatívy.

Na základe žiadosti podávateľa sťažnosti, a zvlášť v opodstatnených prípadoch, ombudsman môže orgánu správy neodhaliť totožnosť podávateľa sťažnosti.

Článok 35

Sťažnosť sa podáva v písomnej podobe, vrátane všetkých spôsobov elektronickej komunikácie, bez osobitne určenej formy a nepodlieha plateniu poplatku alebo úhrady.

Výnimočne sa podanie môže podať aj ústne do zápisnice.

Osoby pozbavené slobody majú právo odovzdať podanie v zapečatenej obálke. Zamestnanci v ustanovizniach, v ktorých sú osoby pozbavené slobody doručujú podanie osoby pozbavenej slobody bez otvárania a odkladu ombudsmanovi.

Článok 36

Sťažnosť obsahuje názov orgánu, na ktorého prácu sa vzťahuje, opis porušenia práva, skutočnosti a dôkazy, ktoré podporujú sťažnosť, údaje o tom, aké právne účinky sa využili a údaje o podávateľovi sťažnosti.

Článok 37

Ombudsman je povinný konať podľa každej sťažnosti, okrem:

1) ak predmet, na ktorý sa sťažnosť vzťahuje nepatrí do príslušnosti ombusmana,
2) ak sa sťažnosť podala po uplynutí lehoty na podanie a nesplnila sa podmienka z článku 32 odsek 2 tohto uznesenia,
3) ak sa sťažnosť podala pred použitím všetkých jestvujúcich právnych prostriedkov a nesplnili sa podmienky z článku 33 odsek 3 tohto uznesenia,
4) ak je sťažnosť anonymná a nesplnili sa podmienky z článku 34 odsek 2 tohto uznesenia,
5) ak sťažnosť neobsahuje potrebné údaje pre konanie a podávateľ neodstránil nedostatky ani v náhradnej lehote určenej na doplnenie sťažnosti.

Ak ombudsman zistí, že nejestvujú podklady konať, informuje o tom podávateľa sťažnosti a zdôvodní dôvody nekonania.

Ak sa podávateľ sťažnosti vzdá sťažnosti, konanie sa zastavuje. Výnimočne sa v sťažnosti bude pokračovať, ak sa sťažnosť podáva pre nezákonnosť práce, nedodržiavanie zásad a pravidiel správneho konania, nedodržiavanie zásad etického správania a nepriliehavé zaobchádzanie zamestnancov s občanmi.

Článok 38

O začiatku a ukončení konania ombudsman upovedomuje podávateľa sťažnosti, ako aj orgán správy, na ktorého prácu sa sťažnosť vzťahuje.

Článok 39

Orgán správy je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám ombudsmana a doručiť mu všetky potrebné informácie a písomnosti v lehote ním určenej, ktorá nemôže byť kratšia ako 5 a dlhšia ako 15 dní.

Orgány správy majú povinnosť spolupracovať s ombudsmanom a umožniť mu prístup k miestnostiam a predložiť k dispozícii všetky údaje, ktorými disponujú, ktoré sú dôležité pre konanie, ktoré vedie, resp. pre uskutočnenie zámerov jeho prevenčného pôsobenia, bez ohľadu na stupeň ich dôvernosti, vyjmúc prípadu, ak je to v rozpore so zákonom.

Ombudsman má právo vykonať rozhovor s každým zamestnancom v orgány správy, ak je to dôležité pre konanie, ktoré vedie.

Ombudsman a zástupcovia ombudsmana sú povinní aj po zániku funkcie ochraňovať ako dôverné údaje, ku ktorým prišli pri výkone funkcie.

Záväzok zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na zamestnancov  Odbornej služby Pokrajinského ochrancu občanov-ombudsmana.

Článok 40

Funkcionári a vedúci v orgánoch správy sú povinní prijať ombudsmana na jeho žiadosť nejneskôr v 8-dňovej lehote po dni odoslania písomnej žiadosti.

Článok 41

Ak orgán správy, proti ktorému bola podaná sťažnosť sám odstráni nedostatky počas konania, ombudsman upovedomuje o tom podávateľa sťažnosti a zastavuje konanie.

Článok 42

Po zistení všetkých relevantných skutočností a okolností ombudsman môže podávateľa sťažnosti informovať, že sťažnosť je neopodstatnená alebo môže určiť, že jestvovali nenáležitosti v práci orgánov správy.

Ak zistí, že jestvovali nenáležitosti v práci orgánov správy, ombudsman orgánu zasiela mienku.

Ak zistí, že jestvovali také nenáležitosti, resp. následky nenáležitostí, čo sa môžu odstrániť ombudsman okrem mienky zašle orgánu aj odporúčanie o tom ako sa majú nenáležitosti, resp. ich následky odstrániť.

Orgán správy je povinný najneskôr v 15-dňovej lehote po dni získania mienky alebo odporúčania upovedomiť ombudsmana o podniknutých opatreniach.

Ak orgán správy nekoná podľa odporúčania, ombudsman môže o tom upovedomiť verejnosť, priamo vyšší orgán, zhromaždenie, pokrajinskú vládu, resp. obecnú/mestskú radu.

Článok 43

Ustanovenia článkov 31-42 tohto uznesenia sa obdobne uplatňujú aj na konanie, ktoré ombudsman začína z vlastnej iniciatívy.

Článok 44

Okrem práva na začatie a vedenie konania ombudsman má právo sprostredkúvaním a dávaním rád a mienok o otázkach zo svojej príslušnosti pôsobiť prevenčne, z dôvodu zveľaďovania práce orgánov správy a zveľaďovania ochrany ľudských práv a slobôd.

V. ODBORNÁ SLUŽBA A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 45

Ombudsman zriaďuje odbornú službu na výkon odborných a administratívno-technických úkonov.
Odbornú službu vedie riaditeľ služby.

Riaditeľa odbornej služby dosadzuje a uvoľňuje z funkcie ombudsman.

Ombudsman sa môže rozhodnúť, že jednotlivým odborným spolupracovníkom zverí určité oprávnenia, ktoré budú vykonávať v jeho mene.

Na riaditeľa a zamestnancov odbornej služby sa uplatňujú predpisy o pracovných vzťahoch a platoch v pokrajinských orgánoch.

Ombudsman vynáša uznesenia o založení a zániku pracovného pomeru zamestnancov a uskutočňovaní práv z pracovného vzťahu.

Článok 46

Ombudsman má právo na plat vo výške platu pokrajinského tajomníka a zástupcovia ombudsmana vo výške platu zástupcu pokrajinského tajomníka navýšeného o 20%.

Článok 47

Ombudsman a zástupcovia ombudsmana uskutočňujú práva na podklade práce, v súlade s predpismi o pracovných vzťahoch v pokrajinských orgánoch.

Článok 48

Ombudsman vynáša rokovací poriadok o práci a akt o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v Odbornej službe Pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana.

Akt o vnútornej organizácii a systematizácii odbornej služby sa vynáša na základe predbežne obstaranej mienky výboru.

Článok 49

Prostriedky na činnosť ombudsmana sa zabezečujú v rozpočte AP Vojvodiny.

Rozsah a štruktúru prostriedkov navrhuje ombudsman.

VI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Po vynesení tohto uznesenia ombudsman a zástupcovia ombudsmana pokračujú v práci po uplynutie obdobia, do ktorého boli zvolení.

Konania, čo sa po deň nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia neukončili, ukončia sa podľa ustanovení tohto uznesenia.

Ombudsman je povinný v 30-dňovej lehote po dni nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia zladiť rokovací poriadok a akt o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest.

Článok 51

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia zaniká Pokrajinské parlamentné uznesenie o pokrajinskom ombudsmanovi (úradný vestník APV číslo 23/02, 5/04, 16/05, 18/09 – zmena názvu aktu).

Článok 52

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po zverejnení Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 23. septembra 2014

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.
(Pásztor István, s.k.)