Hotărârea Adunării Provinciei privind Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul

("Bul. oficial al P.A.Voivodina", nr. 37/2014 )

În baza articolului 56 alineatul 7 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 20/2014)

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 23 septembrie 2014, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND
PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂŢENILOR - OMBUDSMANUL

I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

În baza Hotărârii Adunării Provinciei privind Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul (în continuare: Hotărârea) se instaurează un organ independent și autonom, Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul, se stipulează competenţele, procedura de lucru a acestui organ, procedura de alegere şi încetarea funcţiei protectorului provincial al cetăţenilor-ombudsmanul şi a locţiitorilor protectorului provincial al cetăţenilor -ombudsmanului şi atribuţiile acestora.

Articolul 2

Toate cuvintele din prezenta hotărâre determinate gramatical după gen, semnifică şi se referă în aceeaşi măsură la genul masculin şi feminin.

Articolul 3

Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul (în continuare : Ombudsmanul) este un organ independent și autonom al P.A. Voivodina, care protejează drepturile cetățenilor și exercită control asupra activității organelor provinciale ale administrației, întreprinderilor și instituțiilor publice care efectuează autorizații administrative și publice, al căror fondator este P.A. Voivodina (în continuare: organele administraţiei), cu privire la procedarea acestora în executarea hotărârilor și a altor acte juridice ale P.A. Voivodina.

Ombudsmanul protejează în special drepturile cetățenilor de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administrației.

Ombudsmanul protejează drepturile cetățenilor de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administrației orășenești și comunale în efectuarea activităților încredințate de P.A. Voivodina, din cadrul atribuțiilor proprii.

Articolul 4

Ombudsmanul este independent şi autonom în efectuarea activităţilor stabilite prin prezenta hotărâre şi nimeni n-are dreptul de a influenţa asupra activităţii şi procedării acestuia.

Ombudsmanul se îngrijeşte de protecţia şi evansarea drepturilor omului şi ale minorităţilor.

Ombudsmanul procedează în conformitate cu Constituţia, contractele internaţionale confirmate şi principiile general acceptate ale dreptului internaţional, legea şi actele generale adoptate în baza legii.

Principiile fundamentale de acţionare a ombudsmanului sunt: legalitatea, imparţialitatea, independenţa şi echitatea.

Articolul 5

Sediul Ombudsmanului este în Novi Sad.

II ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA FUNCŢIEI

Articolul 6

Funcţia Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanului este exercitată de protectorul provincial al cetăţenilor – ombudsmanul (în continuare: ombudsmanul) şi locţiitorii protectorului provincial al cetăţenilor – ombudsmanul (în continuare: locţiitorii ombudsmanului).

Ombudsmanul, respectiv locţiitorul ombudsmanului nu poate îndeplini nicio altă sarcină publică sau profesionale, nu poate fi membru al organizaţiei politice şi nici nu se poate efectua o altă activitate care ar influenţa independenţa şi autonomia acestuia.

În mod excepţional, ombudsmanul, respectiv locţiitorul ombudsmanului se poate ocupa cu activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea educativă sau artistică şi publicarea lucrărilor de autor.

Pe data intrării în funcţie a ombudsmanului, respectiv locţiitorului ombudsmanului, încetează toate funcţiile lui profesionale şi alte funcţii, respectiv sarcinile sau activităţile pe care le-a efectuat până atunci, dacă sunt în contradicţie cu dispoziţiile prezentei hotărâri, precum şi calitatea de membru în organizaţiile politice.

Articolul 7

Ombudsmanul este ales şi destituit de Adunarea Provinciei Autonome Voivodina prin majoritatea a două treimi din numărul total de deputaţi.

Candidatul de ombudsman poate fi propus de cel puţin 30 de deputaţi sau comitetul Adunării competent pentru problemele organizării şi activităţii administraţiei (în continuare: Comitetul).

Ombudsmanul se alege pe o perioadă de şase ani şi aceeaşi persoană poate fi aleasă de cel mult două ori consecutiv în această funcţie.

Procedura de alegere a ombudsmanului începe cel târziu două luni înainte de expirarea mandatului ombudsmanului precedent.

Ombudsmanul este responsabil Adunării pentru activitatea sa.

Articolul 8

Ombudsmanul are patru locţiitori dintre care se alege câte unul pentru domeniile: drepturile minorităţilor naţionale, drepturile copilului şi egalitatea de şanse.

Cu prilejul alegerii locţiitorilor se va ţine cont de reprezentarea egală a ambelor sexe şi a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Locţiitorul ombudsmanului este ales de Adunare prin majoritatea de voturi din numărul total de deputaţi, la propunerea ombudsmanului.

Locţiitorii ombudsmanului se aleg pe o perioadă de şase ani şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în această funcţie de cel mult două ori consecutiv.

Locţiitorii ombudsmanului sunt responsabili ombudsmanului şi Adunării, pentru activitatea lor.

Articolul 9

Ombudsman poate fi ales cetăţeanul Republicii Serbia care îndeplineşte următoarele condiţii:

1) să fie licenţiat în drept,
2) să aibă cel puţin şapte ani de experienţă la activităţi juridice de importanţă pentru efectuarea activităţilor din atribuţiile Ombudsmanului,
3) să nu fie condamnat pentru fapta penală cu pedeapsa necondiţionată a închisoarii mai mare de şase luni sau pentru faptă infracţionalăcare-l face să nu fie eligibil pentru efectuarea activităţilor în organul de stat,
4) să posede calităţi înalte morale şi de specialitate,
5) să aibă o experienţă remarcabilă în domeniul protecţiei cetăţenilor.

Articolul 10

Locţiitor al ombudsmanului poate fi ales cetăţeanul Republicii Serbia care îndeplineşte următoarele condiţii:

1) să aibă pregătire de specialitate studii superioare,
2) să aibă cel puţin cinci ani de experienţă în domeniul de importanţă pentru efectuarea activităţilor din atribuţiile Ombudsmanului,
3) să nu fie condamnat pentru fapta penală cu pedeapsa necondiţionată a închisoarii mai mare de şase luni sau pentru faptă infracţionalăcare-l face să nu fie eligibil pentru efectuarea activităţilor în organul de stat,
4) să posede calităţi înalte morale şi de specialitate,
5) să aibă o experienţă remarcabilă în domeniul protecţiei cetăţenilor.

Articolul 11

Ombudsmanul şi locţiitorul ombudsmanului, înainte de intrarea în funcţie, depun jurământul în faţa Adunării. Textul jurământului este următorul: "Jur că-mi voi îndeplini sarcina conştient, responsabil, indpendent şi imparţial şi că efortul meu îl voi îndrepta spre avansarea şi protecţia drepturilor omului în conformitate cu Constituţia şi legea."

Ombudsmanul şi locţiitorul sunt obligaţi să intre în funcţie în termen de 30 de zile de la data alegerii.

Dacă ombudsmanul, respectiv locţiitorul ombudsmanului nu intră în funcţie în termen de 30 de zile de la depunerea jurpmântului, fără un motiv justificat, se consideră că nu a fost ales, ceea  ce Adunarea va constata în baza informaţiei primite de la Comitet. În acest caz, imediat se demarează alegerea noului ombudsman, respectiv a locţiitorului ombudsmanului.

Articolul 12

Ombudsmanului şi locţiitorului ombudsmanului le încetează funcţia în următoarele cazuri:

1) prin expirarea mandatului, dacă nu va fi ales din nou,
2) prin deces,
3) prin demisionare,
4) prin pierderea cetăţeniei,
5) prin îndeplinirea condiţiilor pentru ieşirea la pensie în conformitate cu legea,
6) prin incapacitatea fizică şi mentală pentru exercitarea funcţiei,
7) prin destituire.

Motivul pentru încetarea funcţiei prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol va fi constat de Comitet şi despre aceasta informează Adunarea.

În cazul încetării funcţiei ombudsmanului şi locţiitorului ombudsmanului din motivele invocate la alineatul 1 punctele 1 – 6 din prezentul articol, Adunarea adoptă hotărârea, fără dezbatere, prin care constată că au fost întrunite condiţiile pentru încetarea funcţiei.

Consecinţele juridice ale încetării funcţiei intră în vigoare din data adoptării hotărârii prevăzute la alineatul 3 din prezentul articol.

Articolul 13

Ombudsmanul, respectiv locţiitorul ombudsmanului poate fi destituit înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales, în următoarele cazuri:

1) dacă-şi exercită funcţia în mod incompetent şi neglijent,
2) dacă exercită o altă funcţie publică sau efectuează o activitate profesională, respectiv o altă sarcină sau activitate prin care se reglementează împiedicarea conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice,
3) dacă va fi condamnat pentru fapta penală care-l face să nu fie eligibil pentru exercitarea acestei funcţii.

Ombudsmanul şi locţiitorul ombudsmanului au dreptul ca la şedinţele Adunării, în care se adoptă hotărârea cu privire la destituirea lor, să se adreseze deputaţilor provinciali.

Procedura de destituire se demarează la iniţiativa Comitetului sau a unei treimi din deputaţi, iar pentru destituirea locţiitorului ombudsmanului şi la iniţiativa ombudsmanului.

Comitetul informează Adunarea cu privire la faptul dacă există şi care sunt motivele pentru destituire.

Adunarea îl destituie pe ombudsman sau pe locţiitorul ombudsmanului dacă pentru destituire votează aceeaşi majoritate a deputaţilor care este necesară pentru alegerea ombudsmanului, respectiv a locţiitorului ombudsmanului.

Articolul 14

Ombudsmanul desemnează locţiitorul care-l va înlocui în caz de absenţă sau imposibilitatea de a-şi exercita funcţia.

În cazul încetării funcţiei sau destituirii ombudsmanului, până la alegerea noului ombudsman, funcţia de ombudsman va fi exercitată de locţiitorul ombudsmanului pe care la desemnat ombudsmanul să-l înlocuiască în caz de absenţă sau imposibilitatea de a-şi exercita funcţia.

Alegerea noului ombudsman se va face cel târziu în termen de şase luni de la data încetării funcţiei ombudsmanului precedent.

III AUTORIZAŢIILE

Articolul 15

Ombudsmanul este autorizat să controleze respectarea drepturilor omului, legitatea, oportunitatea, eficacitatea şi regularitatea în activitatea organelor administraţiei cu privire la procedarea acestora în executarea hotărârilor şi a altor acte juridice ale P.A. Voivodina şi să protejeze drepturile cetăţenilor, în special de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administraţiei. Ombudsmanul protejează drepturile cetăţenilor şi de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administraţiei comunale şi orăşeneşti în efectuarea activităţilor care le-au fost încredinţate de P.A. Voivodina din sfera ei de atribuţii.

Articolul 16

Ombudsmanul urmăreşte procesele de adoptare a reglementărilor provinciale şi a modificărilor şi completărilor celor în vigoare, în toate domeniile de exercitare a drepturilor omului.

Ombudsmanul are drept de propunere a hotărârilor Adunării provinciei şi a altor acte generale pe care le adoptî Adunarea din sfera ei de atribuţii, mai ales dacă se consideră ca la lezare drepturilor cetăţenilor s-a ajuns din neajunsurile în reglementări.

Ombudsmanul este autorizat ca în procesul de pregătire a reglementărilor să-şi dea părerea şi recomandările Guvernului Provincial şi Adunării, cu privire la proiectele de hotărâri, dacă prin acestea se stipulează problemem de importanţă pentru protecţia drepturilor cetăţenilor.

Articolul 17

Ombudsmanul supraveghează în continuu şi urmăreşte aplicarea contractelor internaţionale, a standardelor şi reglementărilor din domeniul drepturilor omului şi în baza informaţiilor colectate propune măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul protecţiei şi avansării drepturilor omului.

Articolul 18

Ombudsmanul face cercetări pentru a o evidenţă cu privire la situaţia în domeniul drepturilor omului, pentru a identifica problemele şi pentru a formula recomandările cu scopul exercitării, protecţiei şi avansării drepturilor omului.

Articolul 19

Omdusmanul este autorizat de a informa cetăţenii referitor la reglementări şi să acorde asistenţă juridică cu privire la posibilităţile de exercitare a drepturilor lor, îndrumând semnatarul reclamaţiei la demararea procedurii juridice corespunzătoare în faţa organelor competente, dacă a fost prevăzută o asemenea procedură..

Articolul 20

Ombudsmanul este autorizat de a recomanda public destituirea şefului care este responsabil pentru lezarea drepturilor cetăţenilor, respectiv să iniţieze demararea procedurii de stabilire a responsabilităţii angajatului în organul administraţiei care este direct responsabil pentru lezarea săvârşită.

Dacă găseşte că în acţiunile şefului sau angajatului în organul administraţiei există elemente de faptă penală sau o altă infracţiune, Ombudsmanul este autorizat să prezinte organului competent cerere, respectiv anunţ pentru demararea procedurii penale, contravenţionale sau a altei proceduri corespunzătoare.

Articolul 21

Ombudsmanul prezintă Adunării raport anual în care se menţionează datele cu privire la activităţile din anul precedent, datele privind neajunsurile observate în activitatea organului administraţiei, se dă o evaluare generală a organelor administraţiei din punctul de vedere al aplicării reglementărilor, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea statutului cetăţenilor raportat la organele administraţiei.

Raportul conţine date referitoare la numărul şi structura petiţiilor, neajunsurile observate şi recomandările pentru înlăturarea acestora, precum şi critici şi laude la adresa anumitor organe ale administraţiei şi şefi.

Raportul conţine părţi speciale pentru domeniul drepturilor minorităţilor naţionale, drepturilor copilului şi drepturilor în baza egalităţii de şanse. Părţile speciale ale raportului le întocmesc locţiitorii ombudsmanului.

Raportul privind activitatea se prezintă cel târziu până la 31 martie pentru anul precedent şi se publică pe pagina internet a Protectorului Provincial al cetăţenilor - Ombudsmanul.

La cererea ombudsmanului, Adunarea va pune pe ordinea de zi raportul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol şi va dezbate pe marginea acestuia.

Ombudsmanul poate participa în dezbaterea privind raportul.

Articolul 22

Ombudsmanul poate să prezinte un raport special Adunării dacă apreciază că aceasta necesită motivele foarte importante sau, dacă Adunarea solicită un asemenea raport.

Raportul special se publică pe pagina internet oficială a Protectorului Provincial al cetăţenilor – Ombudsamanul.

Articolul 23

Ombudsmanul informează organele competente şi opinia publică referitor la încălcarea drepturilor omului şi dă comunicate privind încălcarea drepturilor cetăţenilor.

Articolul 24

Ombudsmanul organizează consfătuiri şi campanii în domeniul educaţiei cu privire la drepturile omului de importanţă pentru exercitarea drepturilor omului şi participă în activitatea acestora.

Articolul 25

Ombudsmanuleste autorizat să demareze procedura în faţa Curţii Constituţionale de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii legilor, a altor reglementări şi acte generale.

Articolul 26

Ombudsmanul are drept ul de a participa la toate şedinţele Adunării şi ale comitetelor Adunării şi dreptul de a participa în dezbaterile Adunării atunci când se dezbate pe marginea problemelor din competenţele sale.

Articolul 27

Ombudsmanul cooperează şi face schimb de experienţă cu alţi ombudsmani din ţară şi străinătate şi poate fi membru al asociaţiilor autohtone şi internaţionale ale ombudsmanilor.

Articolul 28

Ombudsmanul cooperează cu Protectorul Cetăţenilor al republicii serbia în efectuarea activităţilor Mecanismului Naţional de prevenire a Torturii şi vizitează cu regularitate localităţli unde se află persoanele private de libertate, în vederea prevenirii torturii şi a altor pedepse  şi proceduri brutale inumane şi umilitoare.

Articolul 29

Locţiitorul ombudsmanului pentru drepturile minorităţilor naţionale protejează drepturile minorităţilor naţionale şi este autorizat să supravegheze activitatea organelor administraţiei în domeniile de exercitare şi avansare a drepturilor minorităţilor naţionale.

Locţiitorul ombudsmanului pentru egalitatea de şanse protejează cetăţenii în baza egalităţii de şanse şi este autorizat să supravegheze activitatea organelor administraţiei în domeniile de exercitare şi avansare a egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi.

Autorizaţiile prevăzute la art. 15-28 se referă şi la locţiitorii ombudsmanului, în cadrul domeniilor de activitate a acestora.

Articolul 30

Ombudsmanul efectuează şi alte activităţi în conformitate cu legea, hotărârile şi alte acte ale Adunării.

IV PROCEDURA

Articolul 31

Ombudsmanul demarează procedura conform reclamaţiei cetăţenilor sau din iniţiativă proprie în baza informaţiilor din alte surse, atunic când apreciază că există sau că a aexistat lezarea drepturilor cetăţenilor din partea organelor administraţiei.

Sub noţiunea de cetăţean, în sensul prezentei hotărâri, se subînţelege persoana fizică care este cetăţeană autohtonă şi oricare persoană fizică  cetăţeană străină, precum şi fiecare persoană juridică autohtonă sau străină asupra cărei drepturi şi obligaţii decid organele administraţiei prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Ombudsmanului i se pot adresa în numele persoanei fizice şi reprezentantul legal, împuternicitul şi persoana autorizată a organului tutelar, când este vorba despre lezarea drepturilor persoanei juridice, persoana autorizată pentru reprezentarea persoanei juridice respective. În numele şi cu consimţământull persoanei a cărei drept a fost lezat, reclamaţie poate prezenta şi organizaţia care se ocupă cu protecţia drepturilor omului sau o altă persoană.

Articolul 32

Reclamaţia se poate prezenta cel târziu în termen de un an de la săvârşirea lezării drepturilor cetăţenilor, respectiv de la ultima procedare, sau scăpare a organului de a proceda cu privire la lezarea drepturilor cetăţenilor săvărşită.

În mod excepţional, ombudsmanul poate proceda conform reclamaţiei şi după expirarea acestui termen în cazul în care apreciază că este vorba despre o formă mai gravă a încălcării dreptului omului.

Artciolul 33

Condiţia pentru demararea procedării este ca semnatarul, înainte de prezentarea reclamaţiei, să fie încercat să-şi protejeze drepturile în procedura  juridică corespunzătoare şi să fie epuizate  toate căile juridice de atac, respectiv să nu existe o cale juridică de atac pentru înlăturarea lezării asupra cărei indică semnatarul.

În cazul în care n-a fost îndeplinită condiţia prevăzută la alineatul 1 dinprezentul articol, Ombudsmanul îl va îndruma pe semnatarul reclamaţiei spre demararea procedurii juridice corespunzătoare, dacă a fost prevăzută o asemenea procedură şi nu va demara procedura până nu vor fi epuizate toate căile juridice.

În mod excepţional, Ombudsmanul poate demara procedura şi dacă semnatarul nu a încercat să-şi protejeze drepturile, respectiv şi înainte de a fi epuizate toate căile juridice, dacă reclamaţia se prezintă din cauza activităţii ilegale, nerespectării principiilor şi regulilor procedurii administrative, nerespectării principiilor comportamentului etic şi comportării nepotrivite a angajaţilor faţă de cetăţeni.

Articolul 34

Ombudsmanul nu procedează în baza reclamaţiilor anonime.

În mod excepţional, în cazul în care consideră că în reclamaţia anonimă există temei pentru procedare, Ombudsmanul poate demara procedura din iniţiativă proprie.

La cererea semnatarului reclamaţiei, dar mai ales în cazurile justificate, ombudsmanul poate să nu dezvăluie organului administraţiei identitate  semnatarului reclamaţiei.

Articolul 35

Reclamaţia se prezintă în formă scrisă, inclusiv toate modurile electronice de comunicare, fără o formă special stabilită şi nu este supusă plătirii de taxă sau compensare.

În mod excepţional, petiţia se poate declara şi oral în procesul verbal.

Persoanele private de libertate au dreptul de a prezenta petiţia în plic sigilat. Angajaţii în instituţiile în care se află persoanele private de libertate, remit Ombudsmanului, petiţia persoanei private de libertate fără deschidere şi reţinere şi fără amânare.

Articolul 36

Reclamaţia conţine denumirea organului la a cărui activitate se referă, descrierea lezării drepturilor, faptele şi dovezile care motivează reclamaţia, date cu privire la căile juridice utilizate şi date privind semnatarul reclamaţiei.

Articolul 37

Ombudsmanul este obligat să procedeze conform fiecărei reclamaţii, cu excepţia:

1) dacă obiectul la care se refră reclamaţia nu ţine de competenţa Ombudsmanului,
2) dacă reclamaţia a fost prezentată în urma expirării termenului de prezentare şi n-a fost îndeplinită condiţia prevăzută la articolul 32 alineatul 2 din prezenta hotărâre,
3) dacă reclamaţia a fost prezentată înainte de folosirea tuturor căilor juridice disponibile şi n-au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 33 alineatul 3 din prezenta hotărâre,
4) dacă reclamaţia este anonimă şi n-au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 34 alineatul 2 din prezenta hotărâre,
5) dacă reclamaţia nu conţine date necesare pentru procedare, iar semnatarul n-a înlăturat neajunsurile nici în termenul suplimentar stabilit pentru completarea reclamaţiei.

Când Ombudsmanul găseşte că nu există temei pentru procedare, îl va informa despre aceasta pe semnatarul reclamaţiei şi va face expunerea de motive cu privire la neprocedare.

În cazul în care semnatarul reclamaţiei renunţă de la aceasta, procedura se întrerupe. În mod excepţional, procedura va continua dacă reclamaţia se prezintă din cauza activităţii ilegale, nerespectării principiilor şi regulilor procedurii administrative, nerespectării principiilor comportamentului etic şi comportării nepotrivite a angajaţilor faţă de cetăţeni.

Articolul 38

Cu privire la demararea şi încheierea procedurii, Ombudsmanul îl informează pe semnatarul reclamaţiei, precum şi organul administraţiei la activitatea căruia se referă reclamaţia.

Articolul 39

Organul administraţiei este obligat să răspundă la cererile Ombudsmanului şi să-i remită toate informaţiile solicitate în termenul pe care acesta îl stabileşte şi care nu poate fi mai scurt de 5 şi nici mai lung de 15 zile.

Organele administraţiei au obligaţia să coopereze cu Ombudsmanul şi să-i faciliteze accesul la încăperi şi să-i pună la dispoziţie toate datele de care dispun şi care sunt de importanţă pentru procedura pe care o desfăşoară, respectiv pentru realizarea scopului acţionării lui preventive, indiferent de gradul de secret al acestora, cu excepţia cazului când aceasta este contrar legii.

Ombudsmanul are dreptul de a realiza o convorbire cu fiecare angajat în organul administraţiei atunci când aceasta este de importanţă pentru procedura pe care o desfăşoară.

Ombudsmanul şi locţiitorii ombudsmanului sunt datori ca şi după încetarea funcţiei să păstreze drept secret datele la care au ajuns în exercitarea funcţiei.

Obligaţia de păstrare a secretului se referă şi la angajaţii în serviciul de Specialitate al Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul.

Articolul 40

Şefii şi angajaţii în organele administraţiei sunt datori să-l primească pe ombudsman, la cererea acestuia, cel târziu în termen de 8 zile de la adresarea cererii în scris.

Articolul 41

Dacă organul administraţiei împotriva căruia este prezentată reclamaţie, înlătură singur neajunsurile pe parcursul procedurii, Ombudsmanul îl va informa despre aceasta pe semnatarul reclamaţiei şi va stopa procedura.

Articolul 42

După stabilirea tuturor faptelor şi circumstanţelor relevante, Ombudsmanul îl poate informa pe semnatarul reclamaţiei că reclamaţia este neîntemeiată sau poate stabili că au existat iregularităţi în activitatea organului administraţiei.

Dacă găseşte că au existat iregularităţi în activitatea organului administraţiei, Ombudsmanul trimite organului părerea.

Dacă găseşte că au existat iregularităţi, respectiv consecinţe ale iregularităţilor care se pot înlătura, Ombudsmanul, pe lângă părere, va trimite organului şi recomandarea cum să se înlăture iregularitatea, respectiv consecinţele ei.

Organul administraţiwi este obligat, ca cel târziu în termen de 15 zile de la data obţinerii părerii sau recomandării, să informeze Ombudsmanul cu privire la măsurile întreprinse.

Dacă organul administraţiei nu procedează conform recomandării, Ombudsmanul poate informa publicul despre aceasta, direct organul superior, Adunarea, Guvernul Provincial, respectiv consiliul comunal/orăşenesc.

Articolul 43

Dispoziţiile art. 29 – 42 din prezenta hotărâre se aplică similar şi procedurii pe care Ombudsmanul o demarează din iniţiativă proprie.

Articolul 44

Pe lângă dreptul la demararea şi desfăşurarea procedurii, Ombudsmanul are dreptul ca prin intermediere şi consiliere cu privire la probleme din competenţa sa, să acţioneze preventiv, cu scopul avansării activităţii organelor administraţiei şi avansării protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului.

V SERVICIUL DE SPECIALITATE ŞI MIJLOACELE DE MUNCĂ

Articolul 45

Ombudsmanul înfiinţează serviciul de specialitate pentru efectuarea activităţilor de specialitate şi dministrative-tehnice.

Serviciul de specialitate este condus de directorul serviciului.

Directorul serviciului de specialitate este numit şi destituit de ombudsman.

Ombudsmanul poate decidă să încredinţeze anumitor colaboratori de specialitate anumite autorizaţii care se efectuează în numele lui.

Directorului şi angajaţilor în serviciul de specialitate se aplică reglementărilr privind raporturile de muncă şi salariile în organele provinciale.

Omdusmanul adoptă hotărâri privind întemeierea şi încetarea raportului de muncă al angajaţilor şi exercitarea drepturilor din domeniul raportului de muncă.

Articolul 46

Ombudsmanul are dreptul la salariu la nivelul salariului secretarului provincial majorat cu 20%, iar locţiitorii ombudsmanului la nivelul salariului locţiitorului secretarului provincial majorat cu 20%.

Articolul 47

Ombudsmanul şi locţiitorii îşi exercită drepturile în baza muncii, în conformitate cu reglementările privind raporturile de muncă în organele provinciale.

Articolul 48

Ombudsmanul adoptă regulamentul privind activitatea şi actul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în Serviciul de Specialitate al Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul.

Actul privind organizarea şi sistematizarea internă a serviciului de specialitate se adoptă în urma procurării prealabile a părerii Comitetului.

Articolul 49

Mijloacele pentru activitatea Ombudsmanului se asigură în bugetul P.A. Voivodina.

Volumul şi structura mijloacelor sunt propuse de ombudsman.

VI DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 50

În urma adoptării prezentei hotărâri ombudsmanul şi locţiitorii ombudsmanului îşi continuă activitatea până la expirarea termenului pentru care au fost aleşi.

Procedurile care n-au fost încheiate, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se vor încheia conform dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Ombudsmanul este dator ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să conformeze regulamentul privind activitatea şi actul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă.

Articolul 51

Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind Ombudsmanul Provincial ("Bul. oficial al P.A.V.", nr. 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-schimbarea denumirii actului).

Articolul 52

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi sad, 23 septembrie 2014

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s.  István Pásztor
(Pásztor István, s.k.)