Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial

("Bul. oficial al P.A.Voivodina" nr. 37/2014)

În baza articolului 54 alineatul 1 şi articolului 31 alineatul 2 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 20/2014),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 23 septembrie 2014, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND GUVERNUL PROVINCIAL

1. DISPOZIȚII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre a Adunării Provinciei (în continuare: Hotărârea) se stipulează componenţa, mandatul, orânduirea, competenţele şi alte probleme de importanţă pentru activitatea Guvernului Provincial.

Problemele ce țin de modul de activitate și decidere a Guvernului Provincial și organismelor lui de lucru, precum şi alte probleme de importanţă care nu sunt stipulate prin prezenta hotărâre, se stipulează mai detaliat prin Regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial (în continuare: Regulamentul) și prin alte acte ale Guvernului Provincial.

Articolul 2

Toate substantivele la genul masculin care se folosesc în prezenta hotărâre cuprind în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

Substantivele care denumesc poziţii şi funcţii oficiale în organele Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: P.A. Voivodina) se folosesc în forma care exprimă sexul persoanei care este titularul acestora.

Articolul 3

Guvernul Provincial este organul executiv al P.A. Voivodina.

Activitatea Guvernului Provincial este direcționată de Adunarea P.A. Voivodina (în continuare: Adunarea)

Guvernul Provincial răspunde Adunării pentru activitatea sa.

Articolul 4

Activitatea Guvernului Provincial  este publică. Guvernul Provincial este dator să asigure publicului acces la activitatea sa, conform legii prin care se stipulează liberul acces la informaţiile de interes public şi Regulamentului.

Guvernul Provincial informează publicul referitor la activitatea sa prin difuzarea de informații în mijloacele de informare publică, conferințe de presă și prin crearea altor condiții de informare a cetățenilor despre activitatea Guvernului Provincial.  

 

2. COMPONENŢA GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 5

Guvernul Provincial îl constituie preşedintele, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi membrii Guvernului Provincial care sunt în acelaşi timp şi secretari provinciali.

În baza Hotărârii privind alegerea Guvernului Provincial se stabileşte numărul vicepreşedinţilor şi al membrilor Guvernului Provincial.

Articolul 6

Preşedintele Guvernului Provincial reprezintă, conduce şi conformează activitatea Guvernului Provincial, în conformitate cu direcțiile Adunării.

Preşedintele Guvernului Provincial poate să le dea celorlalţi membri ai Guvernului Provincial îndrumări obligatorii şi îndatoriri speciale, în conformitate cu programul Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial convoacă şi conduce şedinţele acestuia, semnează actele pe care acesta le adoptă, se îngrijeşte de aplicarea regulementului acestuia şi execută alte activităţi stabilite prin Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi Regulament.

Președintele Guvernului Provincial adoptă actele privind numirea și destituirea șefului de cabinet și consilierului președintelui Guvernului Provincial, al cărui mandat durează atâta timp cât durează și mandatul președintelui.

Articolul 7

Vicepreşedintele Guvernului Provincial îl ajută pe preşedintele Guvernului Provincial în executarea activităţilor acestuia, îl înlocuieşte pe preşedinte în cazul absenţei sau împiedicării acestuia de a-şi exercita funcţia, execută şi alte activităţi pe care i le încredinţează preşedintele Guvernului Provincial.

Vicepreşedintele Guvernului Provincial poate fi, în acelaşi timp, însărcinat cu conducerea secretariatului provincial.

Articolul 8

Membrul Guvernului Provincial, pentru activitatea sa şi situaţia în domeniul cu care este însărcinat, răspunde Adunării, Guvernului Provincial şi preşedintelui Guvernului Provincial.

Membrul Guvernului Provincial răspunde pentru hotărârile şi măsurile pe care le-a emis sau a omis să le emită sau întreprindă cu scopul executării îndrumărilor obligatorii şi îndatoririlor speciale pe care i le-a stabilit sau încredinţat Guvernul Provincial, respectiv preşedintele Guvernului provincial.

Membrul Guvernului Provincial propune dezbaterea anumitor probleme din competenţa Guvernului Provincial, participă în activitatea şi deciderea cu privire la toate problemele care se dezbat la şedinţa Guvernului Provincial, participă în activitatea organismelor de lucru ale Guvernului Provincial şi în executarea altor activităţi din competenţa Gucernului Provincial, în conformitate cu Regulamentul acestuia.

 

3. INCOMPABILITATEA FUNCȚIILOR

Articolul 9

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial sunt datori să procedeze în conformitate cu reglementările prin care se stipulează împiedicarea conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice.

Articolul 10

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial, în perioada exercitării funcției publice, nu poate înființa societate economică, respectiv serviciu public, nici să înceapă efectuarea unei activități independente, în sensul legii prin care se stipulează antrepriza.

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial nu pot exercita funcție de conducere, control sau reprezentare a capitalului privat în societatea comercială, instituție privată sau la altă persoană juridică privată.

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial sunt datori ca în termen de 30 de zile de la alegere sau numire să-şi transfere drepturile de conducere la societatea comercială asupra persoanei fizice sau juridice care nu este persoană afiliată, ca aceasta în numele său, dar pe contul președintelui, vicepreședintelui sau membrului Guvernului Provincial, să le efectueze până la încetarea funcții publice.

Articolul 11

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial nu pot desfăşura o altă activitate în timpul exercitării fucției publice care solicită o activitate cu program de lucru complet sau muncă permanentă.

În mod excepţional de dispoziţiile alineatului 1 al prezentului articol, președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial, se pot ocupa cu activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea în domeniul învăţământului, cultural-artistică, umanitară și sportivă, în conformitate cu reglementările prin care se stipulează împiedicarea conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice.

 

4. MANDATUL GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 12

Guvernul Provincial îl alege Adunarea la propunerea candidatului de președinte al Guvernului Provincial în conformitate cu Statutul.

Articolul 13

Mandatul Guvernului Provincial începe pe data depunerii jurământului în fața Adunării.

Membrii Guvernului Provincial pe data alegerii lor depun jurământul în faţa Adunării, cu următorul text: "Jur că în activitatea mea voi respecta Constituţia, legea şi Statutul Provinciei Autonome Voivodina şi că îndatorirea de membru al Guvernului Provincial o voi executa responsabil şi conştiincios."

Articolul 14

Mandatul Guvernului Provincial durează până la expirarea mandatului Adunării care l-a ales.

Mandatul Guvernului Provincial încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales: prin destituirea președintelui Guvernului Provincial, demisionarea preşedintelui Guvernului Provincial sau dizolvarea Adunării.

Articolul 15

Guvernul Provincial căruia i-a încetat mandatul poate să execute doar activităţi curente și urgente, nu poate să propună hotărâri ale Adunării Provinciei şi alte acte generale, nici să adopte acte, cu excepţia actelor a căror adoptare este legată de termenul legal sau dacă aceasta o impun nevoile P.A. Voivodina, interesele apărării împotriva calamităţilor naturale sau alte situații extraordinare.

Guvernul Provincial căruia i-a încetat mandatul, nu poate să desemneze funcţionarii provinciali la loc de muncă de conducere în organele administraţiei provinciale, alte organizaţii sau servicii ale P.A. Voivodina.

Guvernul Provincial căruia i-a încetat mandatul nu poate numi nici destitui organele de conducere în întreprinderile publice, instituții și alte organizații al căror fondator este P.A. Voivodina.

Articolul 16

Propunerea pentru destituirea președintelui Guvernului Provincial o pot prezenta cel puțin 30 de deputați.

Propunerea pentru destituirea președintelui Guvernului Provincial se dezbate la prima următoare ședință a Adunării care se convoacă în termen de șapte zile. În urma încheierii dezbaterii se votează privind propunerea pentru destituire.

Dacă Adunarea nu adoptă propunerea pentru destituirea președintelui Guvernului Provincial, semnatarii propunerii nu pot prezenta o nouă propunere pentru destituire înainte de expirarea termenului de 180 de zile.

Articolul 17

Preşedintele Guvernului Provincial poate să-şi prezinte demisia Adunării.

Preşedintele Guvernului Provincial îşi prezintă demisia preşedintelui Adunării şi în acelaşi timp informează publicul despre aceasta.

Adunarea la prima şedinţă următoare constată demisia, fără dezbatere.

Guvernului Provincial încetează mandatul pe data constatării demisiei președintelui Guvernului Provincial.

Articolul 18

Membrului Guvernului Provincial îi încetează mandatul înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales: prin constatarea demisiei, dacă Adunarea îl destituie la propunerea președintelui Guvernului Provincial, prin destituirea președintelui Guvernului Provincial sau demisia președintelui Guvernului Provincial.

Articolul 19

Membrul Guvernului Provincial care şi-a prezentat demisia  sau pentru care a fost înaintată propunerea de destituire, are statut de membru al Guvernului Provincial demisionar.

Membrul Guvernului Provincial demisionar până în momentul încetării mandatului, este dator să execute activităţi curente, cu specificarea că nu poate emite acte din sfera de atribuţii a secretariatului provincial pe care îl conduce, cu excepţia reglementărilor a căror emitere este legată de termenul legal sau dacă aceasta o impun nevoile P.A. Voivodina, interesele apărării împotriva calamităţilor naturale sau alte situații extraordinare.  

Articolul 20

Membrul Guvernului Provincial îşi poate prezenta demisia preşedintelui Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial remite demisia prezentată preşedintelui Adunării care o constată la prima şedinţă următoare.

Preşedintele Guvernului Provincial poate să propună Adunării destituirea unui anumit membru al Guvernului Provincial.

Adunarea la prima şedinţă următoare dezbate şi votează cu privire la propunerea de destituire a membrului Guvernului Provincial.

Membrului Guvernului Provincial care și-a prezentat demisia, îi încetează mandatul pe data constatării demisiei, iar membrului Guvernului Provincial care a fost destituit, pe data adoptării hotărârii privind destituirea.

Articolul 21

Autorizaţiile membrului Guvernului Provincial căruia i-a încetat mandatul le execută membrul Guvernului Provincial pe care-l autorizează preşedintele Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial este obligat să propună Adunării alegerea noului membru al Guvernului Provincial în termen de 15 zile de la încetarea mandatului membrului precedent al Guvernului Provincial.

Articolul 22

Dispozițiile articolelor 19 – 21 se aplică similar procedurii de demisionare și destituirie a vicepreședintelui Guvernului Provincial.

 

5. ORÂNDUIREA GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 23

Guvernul Provincial are Secretariat al Guvernului Provincial, care execută activităţi de specialitate, administrative şi operative pentru nevoile Guvernului Provincial.

În cadrul Secretariatul Guvernului Provincial se constituie Cabinetul Preşedintelui Guvernului Provincial.

Sfera de atribuţii, organizarea şi alte probleme de importanţă pentru activitatea Secretariatului Guvernului Provincial se reglementează printr-o hotărâre specială şi prin Regulament.

Articolul 24

Guvernul Provincial are secretar al Guvernului Provincial, pe care-l desemnează şi destituie  Guvernul Provincial la propunerea preşedintelui Guvernului Provincial, pe un mandat de patru ani și poate fi numit din nou.

Secretarul Guvernului Provincial răspunde pentru activitatea sa preşedintelui Guvernului Provincial şi Guvernului Provincial.

Secretarul Guvernului Provincial organizează activitatea Secretariatului Guvernului Provincial, se îngrijeşte de aplicarea Regulamentului, de pregătirea și elaborarea şedinţelor Guvernului Provincial şi îl ajută pe preşedintele și vicepreședintele Guvernului Provincial în alte activităţi din competenţa Guvernului Provincial.

Articolul 25

În vederea dezbaterii problemelor în principiu și altor probleme din sfera de atribuții a Guvernului Provincial, se formează Colegiul Președintelui Guvernului Provincial, ca organism de specialitate consultativ.

Colegiul Președintelui îl constituie președintele Guvernului Provincial, vicepreședinții și secretarul Guvernului Provincial.

Articolul 26

Guvernul Provincial formează organisme de lucru permanente, în vederea activității mai eficace a Guvernului Provincial și evaluării materialelor, deciderii, luării de atitudini, dării de păreri şi propuneri cu privire la problemele din competenţa Guvernului Provincial, conformării atitudinilor organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale, altor organizații și servicii ale P.A. Voivodina, înainte de dezbaterea vreunui proiect în şedinţa Guvernului Provincial.

Guvernul Provincial poate să formeze organisme de lucru provizorii, în vederea dezbaterii anumitor probleme din competenţa sa şi dării de propuneri, păreri şi justificări de specialitate.

Organismele de lucru permanente se formează în baza Regulamentului. Membrii organismelor de lucru permanente îi numește și destituie prin decizie Guvernul Provincial.

Organismele de lucru provizorii se formează în baza hotărârii prin care se stabilesc sarcinile şi componenţa lor.

Articolul 27

Guvernul Provincial îşi desfăşoară activitatea şi decide cu privire la activităţile din competenţa sa în şedinţa la care sunt prezenţi majoritatea membrilor Guvernului Provincial.

Guvernul Provincial decide prin majoritatea de voturi a membrilor prezenţi ai Guvernului Provincial.

Cu privire la stabilirea proiectelor documentelor de dezvoltare, planificare și de programe, proiectelor de hotărâri ale Adunării Provinciei, stabilirea proiectului bugetului şi bilanţului, finanțării provizorii şi stabilirii raportului privind activitatea pe care-l prezintă Adunării, Guvernul Provincial decide prin majoritatea de voturi a tuturor membrilor Guvernului Provincial.

În cazul în care Guvernul Provincial are un număr par de membri, hotărârea privind problemele prevăzute la alineatul 3 al prezentului articol este adoptată dacă pentru ea votează cel puţin jumătate din numărul total de membri ai Guvernului Provincial, cu condiţia ca pentru hotărâre să fie votat preşedintele Guvernului Provincial.

Articolul 28

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial nu răspund pentru opinia prezentată în ședința Guvernului Provincial, Adunării sau pentru votarea la ședința Guvernului Provincial.

Articolul 29

Modul de activitate și decidere a Guvernului Provincial se stabileşte mai detaliat prin Regulament.

Articolul 30

În activitatea sa Guvernul Provincial asigură uzul oficial egal al limbii sârbe şi grafiei chirilice și limbii maghiare, slovace, croate, române şi rutene şi grafiilor acestora, în conformitate cu legea.

Uzul oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol presupune mai ales dreptul membrului Guvernului Provincial de a folosi limba maternă în adresarea în scris şi orală Guvernului Provincial, precum şi dreptul ca actele de la şedinţa Guvernului Provincial să i se remită în limba respectivă.

Dreptul prevăzut la alineatul 2 din prezentul articol se asigură la cererea din timp a membrului Guvernului Provincial în conformitate cu Regulamentul.

 

6. COMPETENŢA GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 31

Guvernul Provincial propune Adunării:

1. hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale;
2. bugetul şi bilanţul P.A. Voivodina;
3. strategiile, planurile şi programele din competenţa P.A. Voivodina în conformitate cu legea şi Statutul;
4. încheierea acordurilor cu comunitățile teritoriale corespunzătoare din alte state.

Articolul 32

Guvernul Provincial:

1. execută legi dacă este autorizat pentru aceasta;
2. execută hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării;
3. la cererea Adunării, organismului de lucru competent sau a președintelui Adunării, își dă părerea la proiectul hotărârii Adunării Provinciei sau al actului general pe care l-a prezentat Adunării  un alt propunător;
4. adoptă ordonanţe provinciale, hotărâri şi alte acte generale în vederea executării legii şi  a hotărârilor Adunării Provinciei, dacă este autorizată pentru aceasta prin lege sau hotărârea Adunării Provinciei;
5. întreprinde măsuri speciale și activități în cazul în care există o reprezentare semnificativ disporporțională a persoanelor aparținând minorităților naționale-comunităților naționale în organele provinciale și serviciile pe care le înființează P.A. Voivodina;
6. avizează programele și planurile întreprinderilor publice, instituțiilor și altor organizații al căror fondator este P.A. Voivodina;
7. întreprinde măsuri pentru aplicarea documentelor de program, de dezvoltare şi de plan pe care le-a adoptat Adunarea;
8. numeşte şi destituie conducătorii provinciali, pe care nu-i alege Adunarea;
9. reprezintă P.A. Voivodina ca persoană juridică, exercită drepturile și obligațiile pe care P.A. Voivodina le are ca fondator al întreprinderilor publice și instituțiilor în conformitate cu legea;
10. înfiinţează organisme de specialitate pentru efectuarea activităţilor din sfera sa de atribuţii, în conformitate cu legea, Statutul şi hotărârea Adunării Provinciei;
11. înfiinţează servicii de specialitate și alte servicii pentru efectuarea activităților din sfera sa de atribuții, în conformitate cu legea, Statutul și hotărârea Adunării Provinciei;
12. numește, respectiv propune directorii, membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor de control ale fondurilor, instituţiilor şi altor organizaţii, în conformitate cu legea;
13. administrează şi dispune de bunurile P.A. Voivodina, în conformitate cu legea, și cu privire la aceasta cu regularitate prezintă raport  Adunării, cel târziu până la expirarea primului trimestru al anului curent pentru anul precedent;
14. direcţionează şi conformează activitatea organelor provinciale ale administraţiei şi exercită control asupra activităţii acestora;
15. exercită control asupra activității societăților economice și instituțiilor care exercită autorizații publice și alte activităţi de importanță provincială, al căror fondator este P.A. Voivodina;
16. adoptă acte generale şi întreprinde măsuri din competenţa Adunării în caz de calamităţi naturale şi în alte circumstanţe extraordinare, în vederea înlăturării situaţiilor extraordinare respective, în conformitate cu legea, dacă Adunarea nu poate să se întrunească în termenul oportun;
17. prezintă Adunării cu regularitate raportul anual privind activitate, iar la cererea acesteia și rapoarte extraordinare de activitate;
18. adoptă Regulamentul;
19. soluţionează conflictul de competenţe dintre organele şi organizaţiile administraţiei provinciale, altor organizaţii şi servicii ale P.A. Voivodina;
20. decide cu privire la recuzarea conducătorilor organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale, altor organizaţii și servicii ale P.A. Voivodina;
21. abrogă sau anulează orice act general sau individual al organelor și organizațiilor administrației provinciale care nu este în conformitate cu legea, Statutul sau hotărârea Adunării Provinciei în cadrul controlului asupra activității organelor și organizațiilor administrației provinciale, în modul stabilit prin lege, Statut și hotărârea Adunării Provinciale;
22. efectuează alte activități stbilite prin lege, Statut și hotărârea Adunării Provinciei.

Articolul 33

Guvernul Provincial poate să formeze servicii de specialitate și alte servicii pentru activitățile din competența sa, pentru nevoile proprii sau pentru activităţi comune pentru toate sau mai multe organe şi reglementează organizarea şi sfera de atribuţii a acestora.

Serviciul este condus de director, pe care îl numește și destituie Guvernul Provincial la propunerea președintelui Guvernului Provincial, dacă printr-o reglementare specială nu este stabilit altfel.

Articolul 34

Guvernul Provincial prezintă Adunării raport anual cu privire la activitatea sa pentru anul precedent, cel târziu până la expirarea primului trimestru al anului curent.

La cererea Adunării, Guvernul Provincial este dator să-i prezinte raport extraordinar cu privire la activitatea sa.

 

7. ACTELE GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 35

Guvernul Provincial adoptă ordonanţe provinciale, hotărâri, recomandări, ordine, îndrumări, decizii, regulamente şi concluzii.

Articolul 36

Prin ordonanţa provincială se reglementează anumite probleme pentru executarea legii, hotărârilor Adunării Provinciei, în cazul în care Guvernul Provincial este autorizat pentru aceasta prin lege, Statut sau hotărârea Adunării Provinciei.

Prin hotărâre se constituie organisme de lucru provizorii ale Guvernului Provincial, se înfiinţează servicii de specialitate sau alte servicii pentru efectuarea activităților din sfera de atribuții a Guvernului Provincial sau pentru activităţi comune pentru toate sau unele organe ale administraţiei provinciale şi se stipulează alte probleme pentru care este autorizat prin lege sau hotărârea Adunării Provinciei.    

Prin recomandare, se exprimă opinia cu privire la anumite probleme de interes general și modul de soluționare a anumitor probleme și se propune modul și măsurile care trebuie întreprinse în vederea soluționării anumitor probleme.

Prin ordin, în vederea executării anumitor dispoziții de lege și alte rglementări, se ordonă sau interzice procedarea într-un anumit caz de importanță generală.

Prin îndrumare se reglementează modul de procedare a organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale, altor organizații și servicii ale P.A. Voivodina în executarea anumitor dispoziții din reglementările Adunării și Guvernului Provincial.

Prin decizie se decide cu privire la numiri, desemnări şi destituiri, anumite probleme administrative, avizarea actelor generale şi a altor acte ale organelor şi organizaţiilor dacă un asemenea aviz este prevăzut în actul fondator al acestora, anularea și abrogarea reglementărilor şi a altor acte generale ale organelor administraţiei provinciale şi cu privire la alte probleme din competenţa Guvernului Provincial.

Prin regulament se elaborează anumite dispoziții ale hotărârilor Adunării Provinciei și altor acte ale Adunării și Guvernului Provincial.

Prin concluzie se decide cu privire la problemele de procurare, administrare și dispunere a bunurilor P.A. Voivodina, cu privire la anumite probleme ce țin de organizarea internă, metoda de lucru şi relaţiile din cadrul Guvernului Provincial, se stabilesc atitudinile în principiu şi direcţiile de activitate a organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale, serviciilor de specialitate și  altor servicii, şi se iau atitudini cu privire la alte probleme din competenţa Guvernului Provincial despre care nu se decide prin alte acte.

Articolul 37

Ordonanțele provinciale și alte acte generale ale Guvernului Provincial se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", înainte de intrarea în vigoare.

Celelalte acte ale Guvernului Provincial, se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", dacă astfel hotărăște Guvernul Provincial cu prilejul adoptării actului.

 

8. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 38

Organismele de lucru permanente şi provizorii, serviciile de specialitate şi alte organizaţii pe care le-a înfiinţat Guvernul Provinciei Autonome Voivodina până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, continuă să-şi desfăşoare activitatea conform reglementărilor în vigoare până la conformarea lor cu Statutul, prezenta hotărârei şi Regulamentul.

Articolul 39

Guvernul Provincial are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare  a prezentei hotărâri să adopte Regulamentul.

Articolul 40

Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul: 4/2010).

Articolul 41

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 23 septembrie 2014

PREŞEDINTELE
AdunăriI P.A. Voivodina

s.s. Pásztor István
(Pásztor István, s.k.)