Покрајинскa скупштинскa одлукa o Скупштини Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 28/2014)

На основу члана 31. алинеја 2 и члана 43.став 1 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ Број: 20/2014),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 02. јула-2014. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком уређује се организација и начин рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), права и дужности посланика, финансирање Скупштине, јавност рада Скупштине и положај Службе Скупштине (у даљем тексту: Служба), као и друга питања од значаја за Скупштину.

Питања у вези са организацијом и начином рада Скупштине и њених радних тела, поступцима за доношење аката Скупштине и другим поступцима, као и друга питања која нису уређења овом одлуком, ближе се уређују Пословником о раду Скупштине (у даљем тексту: Пословник) и другим актима Скупштине.

Члан 2.

Скупштина је највиши орган Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) који врши нормативне и друге функције, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Члан 3.

Седиште Скупштине је у Новом Саду.

Члан 4.

Скупштину представља председник Скупштине.

Члан 5.

Рад Скупштине је јаван.

Члан 6.

Скупштина има печат.

Печат Скупштине је округлог облика и садржи грб Републике Србије и грб Аутономне покрајине Војводине и испод њега текст: "Република Србија - Аутономна покрајина Војводина - Скупштина Аутономне покрајине Војводине", исписан на српском језику, ћириличким писмом и на мађарском, словачком, хрватском, румунском и русинском језику и писму.

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије и грба Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом.

Члан 7.

Скупштина доноси и мења Статут, доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, Пословник, закључке и друге опште акте.

Поступци за доношење аката из става 1 овог члана ближе се уређују Пословником.

Акта из става 1 овог члана објављују се у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".

Члан 8.

У раду Скупштине, поред српског језика и ћириличког писма, у равноправној службеној употреби су и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.

КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 9.

Скупштина има 120 посланика.

Скупштина на првој седници потврђује мандате посланика по поступку утврђеним Пословником.

Скупштина је конституисана потврђивањем мандата две трећине посланика.

На првој седници врши се избор председника и потпредседника Скупштине, именује генерални секретар Скупштине, образују посланичке групе, а могу се образовати и радна тела Скупштине.

ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

Председник Скупштине

Члан 10.

Председник Скупштине представља Скупштину у земљи и иностранству, председава и руководи седницама Скупштине, расписује изборе за посланике, потписује акте које је донела Скупштина и врши друге послове одређене Статутом и Пословником.

Члан 11.

Председник Скупштине бира се из реда посланика.

Поступак избора председника Скупштине ближе се уређује Пословником.

Члан 12.

Мандат председника Скупштине траје четири године.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на коју је изабран: оставком, разрешењем или престанком мандата посланика.

До избора новог председника, функцију председника Скупштине, привремено обавља најстарији потпредседник Скупштине.

Поступак у случају престанка функције председника пре истека времена на коју је изабран, ближе се уређује Пословником.

Потпредседник Скупштине

Члан 13.

Приликом сваког конституисања, Скупштина, посебном одлуком утврђује број потпредседника Скупштине, на предлог председника.

Потпредседник Скупштине помаже председнику Скупштине у обављању послова из његовог делокруга.
Председника Скупштине, у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, замењује један од потпредседника Скупштине.

Члан 14.

На избор и престанак функције потпредседника Скупштине примењују се одредбе ове одлуке о избору и престанку функције председника Скупштине.

Колегијум Скупштине

Члан 15.

Колегијум Скупштине (у даљем тексту: колегијум) је тело Скупштине које сазива председник Скупштине ради координације рада и обављања консултација у вези са радом Скупштине.

Колегијум чине председник Скупштине, потпредседници Скупштине и председници посланичких група у Скупштини.

Састанцима колегијума могу присуствовати и лица која нису чланови колегијума, на позив председника Скупштине.

Колегијум помаже председнику Скупштине у представљању Скупштине, сазивању седница Скупштине, утврђивању предлога дневног реда, усклађивању рада радних тела и другим питањима из надлежности председника Скупштине.

Председник Скупштине доноси Правила о раду колегијума.

Радно тело за националну равноправност

Члан 16.

Скупштина образује радно тело за националну равноправност.

Избор, надлежност и начин рада радног тела за националну равноправност уређује се Пословником.

Радна тела Скупштине

Члан 17.

Скупштина образује стална радна тела, а може образовати и привремена радна тела.

Стална радна тела су одбори.

Привремена радна тела су анкетни одбори и комисије.

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката, као и сагледавање стања у одређеним областима и вршење других послова одређених Пословником образују се одбори.

Привремено радно тело се може образовати ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.

Састав и задатак привременог радног тела утврђује се одлуком Скупштине.

Члан 18.

Одбор има председника и заменика председника.

Председник одбора руководи радом одбора.

Избор, састав, делокруг и начин рада одбора се уређује Пословником.

Посланичке групе

Члан 19.

У Скупштини се могу образовати посланичке групе из реда посланика.

Посланичку групу представља председник посланичке групе.

Услови под којима се образује посланичка група, начин рада и представљање посланичких група се уређује Пословником.

Неформалне групе

Члан 20.

Посланици у Скупштини могу да се организују у одређене неформалне групе у циљу промоције права одређених групација и подизања свести о њиховој улози у друштву као и промоције одређених друштвених вредности.

Услови под којима се образује неформална група, начин рада и представљање неформалних група се уређује Пословником.

Генерални секретар Скупштине

Члан 21.

Генералног секретара Скупштине (у даљем тексту: генерални секретар) именује Скупштина, на предлог председника Скупштине.

Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припремању и вођењу седница Скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом, одлуком и Пословником.

Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.

Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог сазива Скупштине, оставком или разрешењем.

Члан 22.

Генерални секретар има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља послове.

Заменика генералног секретара именује Скупштина, на предлог генералног секретара уз сагласност председника Скупштине.

Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.

Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.

Функција заменика генералног секретара престаје даном именовања новог заменика генералног секретара, оставком или разрешењем.

Члан 23.

Генерални секретар и заменик генералног секретара разрешавају се по поступку предвиђеном за њихово именовање.

До именовања новог генералног секретара, дужност генералног секретара врши заменик генералног секретара.

НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 24.

Скупштина ради на седницама у складу са Статутом и Пословником.

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине.

Председник Скупштине може, поводом државних и међународних празника и обележавања историјских годишњица, сазвати свечану седницу.

Председник Скупштине може, ради разматрања питања која се односе на вођење политике у појединој области и питањима од ширег привредног, културног и политичког значаја сазвати тематску седницу.

Сазивање и одржавање седница Скупштине ближе се уређује Пословником.

Члан 25.

Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина од укупног броја посланика, уколико Статутом није предвиђена посебна већина.

Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика:

- о доношењу и промени Статута;
- о доношењу покрајинске скупштинске одлуке за спровођење Статута;
- о доношењу покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војводине;
- о избору и разрешењу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана;

Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика:

- о превременом престанку мандата Скупштине;
- о расписивању покрајинског референдума.
- о доношењу буџета АП Војводине и усвајању завршног рачуна;
- о избору и разрешењу председника и потпредседника Скупштине;
- о избору и разрешењу председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе;
- о доношењу пословника о раду Скупштине.

Члан 26.

Одбори и радна тела раде на седницама.

Седнице одбора Скупштине су јавне, осим ако за поједину седницу одбор не одлучи другачије.
Гласање у одбору је јавно.

Одбор одлучује већином гласова присутних чланова на седници којој присуствује већина чланова одбора.

Члан 27.

Скупштина којој је превремено престао мандат врши само текуће и неодложне послове одређене законом и покрајинском скупштинском одлуком.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОСЛАНИКА

Члан 28.

Мандат посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Скупштини и траје четири године, односно до престанка мандата посланика тог сазива Скупштине.

Посланику се издаје посланичка легитимација, којом посланик доказује статус посланика и на основу које остварује права утврђена одлуком.

Посланичка легитимација се користи и као идентификациона картица употребом електронског ситема за гласање, на седницама Скупштине.

Образац, садржај, начин издавања посланичке легитимације и вођење евиденције издатих легитимација прописује се актом одбора надлежног за административна питања.

Члан 29.

Посланик слободно располаже својим мандатом у складу са Уставом и покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину.

Члан 30.

Посланик се опредељује, иступа и гласа по сопственом уверењу.

Посланик не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седницама Скупштине и радних тела.

Члан 31.

Посланик не може истовремено да обавља, у складу са Уставом и законом, другу јавну функцију и дужност неспојиву са посланичком функцијом.

Члан 32.

Посланик има право да се у Скупштини служи језиком и писмом, чија је службена употреба утврђена Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и Пословником.

Члан 33.

Посланик, у складу са покрајинском скупштинском одлуком и Пословником, има право да:

1. предлаже покрајинске скупштинске одлуке, одлуке и друге акте;
2. подноси амандмане на предлоге покрајинских скупштинских одлука, одлука и других аката;
3. учествује у расправи и одлучивању о предлогу покрајинских скупштинских одлука, одлука и других аката на седницама Скупштине и њених одбора;
4. подноси предлог за образовање анкетног одбора или комисије;
5. подноси предлог да Скупштина буде предлагач републичког закона, односно да Скупштина поднесе амандман на предлог републичког закона;
6. предлаже измене и допуне дневног реда;
7. поставља посланичка питања;
8. предузима друге радње у вршењу посланичке функције, у складу са Пословником.

Посланик који није члан одбора може да учествује у раду одбора без права одлучивања, у складу са Пословником.

Члан 34.

Посланик има право и дужност да буде благовремено и потпуно обавештен о свим питањима из надлежности Скупштине, као и право да тражи обавештења која су му потребна за обављање посланичке функције од председника Скупштине, председника одбора и других радних тела Скупштине, члана Покрајинске владе и функционера у другим покрајинским органима и организацијама.

Начин остваривања права из става 1. овог члана ближе се уређује Пословником.

Члан 35.

Посланик, за обављање посланичке функције, има право на плату, накнаде и друга примања, у складу са законом и актом одбора надлежног за административна питања.

Члан 36.

Посланик који остварује плату у Скупштини има право на накнаду плате по престанку посланичке функције, најдуже три месеца, на основу поднетог захтева.

Ово право се може продужити до три месеца, ако у та три месеца стиче право на пензију.

Право из става 1. овог члана не припада посланику који је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Право из става 1. овог члана престаје: на захтев посланика, заснивањем радног односа, стицањем права на пензију, као и у случају избора, односно именовања на другу функцију по основу које остварује плату.

Члан 37.

Посланику мандат престаје престанком мандата сазива Скупштине као и у случајевима утврђеним покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину.

Члан 38.

Посланик је дужан да:

- поштује Устав, закон, Статут и Пословник.
- присуствује седницама и учествује у раду Скупштине и њених одбора чији је члан;
- поступа у складу са одлукама надлежног одбора Скупштине;
- користи идентификациону картицу на начин прописан Пословником;
- у вршењу посланичке дужности и својим укупним понашањем чува углед, поштује достојанство и ред на седници Скупштине, одбора и посланичких група;
- обраћа се другим посланицима са уважавањем, без увредљивих израза и изношења чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица;
- односи се одговорно и рационално према средствима буџета Аутономне покрајине Војводине која су намењена за рад Скупштине;
- подноси извештај надлежном државном органу о својој имовини и приходима, у складу са законом;
- извршава друге обавезе, у складу са покрајинском скупштинском одлуком и Пословником.

ФИНАНСИРАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 39.

Средства за остваривање надлежности Скупштине обезбеђују се у буџету Аутономне покрајине Војводине ( у даљем тексту: буџет АП Војводине).

Члан 40.

Скупштина самостално утврђује и располаже средствима за рад Скупштине (у даљем тексту: скупштински буџет).
Скупштински буџет је саставни део буџета АП Војводине.

Покрајинска влада не може без сагласности председника Скупштине обуставити, одложити или ограничити извршавање скупштинског буџета.

Генерални секретар је налогодавац за коришћење средстава скупштинског буџета.

Поступак за утврђивање скупштинског буџета уређује се овом одлуком.

Члан 41.

Генерални секретар припрема предлог скупштинског буџета у складу са прописима којима се уређује буџетски систем и подноси га надлежном одбору Скупштине.

Надлежни одбор Скупштине утврђује предлог скупштинског буџета и доставља га покрајинском секретаријату надлежном за финансије на мишљење.

О предлогу из става 2. овог члана покрајински секретаријат надлежан за финансије доставља образложено мишљење надлежном одбору Скупштине и непосредно се изјашњава на седници надлежног одбора Скупштине, ради постизања сагласности.

У случају постизања сагласности из става 3. овог члана, надлежни одбор Скупштине утврђује скупштински буџет, који покрајински секретаријат надлежан за финансије без измена укључује у нацрт буџета АП Војводине а Покрајинска влада без измена у предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине.

Ако се не постигне сагласност између надлежног одбора Скупштине и покрајинског секретаријата надлежног за финансије, покрајински секретаријат надлежан за финансије предлог скупштинског буџета из става 2. овог члана без измена укључује у нацрт буџета АП Војводине, а Покрајинска влада без измена у предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине.

У случају из става 5. овог члана Покрајинска влада у образложењу предлога покрајинске скупштинске одлуке наводи разлоге због којих покрајински секретаријат надлежан за финансије сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.

Члан 42.

Контрола извршења скупштинског буџета спроводи се по прописима о буџетској инспекцији и државној ревизији.

ОДНОС СКУПШТИНЕ И ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 43.

Покрајинска влада је одговорна Скупштини за свој рад.

Покрајинска влада подноси редован годишњи извештај о раду Скупштини а на њен захтев и ванредне извештаје о раду.

Поступак контроле над радом Покрајинске владе или члана Покрајинске владе ближе се уређује Пословником.

На почетку сваке седнице Скупштине, пре преласка на утврђивање дневног реда, у делу седнице ''Питања посланика, предлози и информације'', посланици могу постављати питања и тражити информације.

На питања посланика одговарају председник, потпредседници и чланови Покрајинске владе, односно лица која они овласте.

Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информације траје најдуже 60 минута.

Поступак у вези са ''Питања посланика, предлози и информације'', ближе ће се уредити Пословником.

САРАДЊА СА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА

Члан 44.

Скупштина сарађује са одговарајућим органима територијалних заједница и других облика аутономије других држава у оквиру спољне политике Републике Србије и уз обавезу поштовања њеног територијалног јединства и правног поретка.

Скупштина закључује споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са законом.

Облици сарадње и поступак приликом закључивања споразума ближе се уређују посебним актом.

ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 45.

Јавност рада Скупштине се обезбеђује: стварањем услова за телевизијске преносе седница Скупштине, конференцијама за новинаре, издавањем званичних саопштења, омогућавањем праћења рада Скупштине од стране медија, посматрача домаћих и међународних организација, невладиних организација и заинтересованих грађана, увидом у документациону и архивску грађу Скупштине, увидом у записнике са седница Скупштине, путем интернета, на друге начине, у складу са законом и Пословником.

Унутрашњи ред у згради Скупштине, за време одржавања седница Скупштине ће се уредити посебним актом.

Члан 46.

Седнице Скупштине могу бити затворене за јавност у случајевима одређеним законом.

Поступак из става 1. овог члана уређује се Пословником.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ

Члан 47.

Служба обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини као и друге послове у складу са Пословником, другим актима Скупштине и њених радних тела.

Члан 48.

Службом руководи генерални секретар.

Члан 49.

У погледу руковођења радом Службе, заснивања и престанка радног односа запослених, остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби, као и коришћењу и располагању средствима за рад, Скупштине и Службе Скупштине, генерални секретар има права и дужности старешине који руководи органом покрајинске управе.

Члан 50.

Питања у вези са организацијом и начином рада Службе ближе се уређују одлуком о Служби.

Члан 51.

Генерални секретар доноси правилнике, одлуке, наредбе, упутства и решења.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби доноси генерални секретар уз сагласност одбора надлежног за административна питања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Даном ступања на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине("Службени лист АПВ", број 6/2010, 8/2010-испр.и 21/2010).

Члан 53.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад. 02. јул 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)