Pokrajinské parlamentné uznesenie о Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV, číslo 28/2014)

Podľa článku 34 alinea 2 a článku 43 odsek 1 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 02. júla 2014 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O ZHROMAŽDENÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto pokrajinským parlamentným uznesením sa upravuje organizácia a spôsob práce Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie), práva a povinnosti poslancov, financovanie zhromaždenia, verejnosť práce zhromaždenia a postavenie služby zhromaždenia (ďalej: služba), ako aj iné otázky významné pre zhromaždenie.

Otázky v súvislosti s organizáciou a spôsobom práce zhromaždenia a jeho pracovných telies, postupmi vynesenia aktov zhromaždenia a inými postupmi, ako aj iné otázky, ktoré sa neupravili týmto uznesením, sa bližšie upravujú rokovacím poriadkom zhromaždenia (ďalej: rokovací poriadok)  a inými aktmi zhromaždenia.

Článok 2

Zhromaždenie je najvyšší orgán Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: AP Vojvodina), ktorý vykonáva normatívne a iné funkcie, v súlade s ústavou, zákonom a štatútom.

Článok 3

Sídlo zhromaždenia je v Novom Sade.

Článok 4

Zhromaždenie zastupuje predseda zhromaždenia.

Článok 5

Práca zhromaždenia je verejná.

Článok 6

Zhromaždenie má pečiatku.

Pečiatka zhromaždenia je okrúhleho tvaru a obsahuje štátny znak Srbskej republiky a erb Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pod ním text: „Srbská republika – Autonómna pokrajina Vojvodina – Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny“, vypísaný v srbskom jazyku, cyrilským písmom a v maďarskom, slovenskom, chorvátskom, rumunskom a rusínskom jazyku a písmach.

Text pečiatky sa vypisuje v sústredných kružniciach okolo štátneho znaku Srbskej republiky a erbu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v súlade so zákonom.

Článok 7

Zhromaždenie vynáša a mení štatút, vynáša pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania,  rokovací poriadok, závery a iné normatívne akty.

Postupy vynesenia aktov z odseku 1 tohto článku sa bližšie upravujú rokovacím poriadkom.

Akty z odseku 1 tohto článku sa uverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 8

V práci zhromaždenia sa okrem srbského jazyka a cyrilského písma rovnoprávne, úradne  používa aj maďarský, slovenský, chorvátsky, rumunský a rusínsky jazyk a ich písma, v súlade so zákonom.

USTANOVENIE ZHROMAŽDENIA

Článok 9

Zhromaždenie má 120 poslancov.

Zhromaždenie na prvom zasadnutí potvrdzuje mandáty poslancov podľa postupu určeného rokovacím poriadkom.

Zhromaždenie je ustanovené potvrdením mandátov dvoch tretín poslancov.

Na prvom zasadnutí sa volí  predseda a podpredseda zhromaždenia, menuje sa generálny tajomník zhromaždenia, zriaďujú sa poslanecké skupiny, a môžu sa zriadiť aj pracovné telesá zhromaždenia.

ORGANIZÁCIA ZHROMAŽDENIA

Predseda zhromaždenia

Článok 10

Predseda zhromaždenia zastupuje zhromaždenie v krajine a zahraničí, predsedá zasadnutiam zhromaždenia a vedie ich, vypisuje voľby poslancov, podpisuje akty, ktoré vynieslo zhromaždenie a vykonáva iné úkony určené štatútom a rokovacím poriadkom.

Článok 11

Predseda zhromaždenia sa volí spomedzi poslancov.

Postup voľby predsedu zhromaždenia sa bližšie upravuje rokovacím poriadkom.

Článok 12

Mandát predsedu zhromaždenia trvá štyri roky.

Predsedovi zhromaždenia zanikne funkcia pred uplynutím doby, do ktorého bol zvolený: demisiou, uvoľnením z funkcie alebo zánikom mandátu poslanca.

Po voľbu nového predsedu funkciu predsedu zhromaždenia dočasne vykonáva najstarší podpredseda zhromaždenia.

Postup v prípade zániku funkcie predsedu pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený, sa bližšie upravuje rokovacím poriadkom.

Podpredseda zhromaždenia

Článok 13

Pri každom ustanovení zhromaždenie osobitným uznesením určuje počet podpredsedov zhromaždenia, na návrh predsedu.

Podpredseda zhromaždenia pomáha predsedovi zhromaždenia vykonávať úkony z jeho pôsobnosti.

Predsedu zhromaždenia v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať funkciu zastupuje jeden z podpredsedov zhromaždenia.

Článok 14

Na voľbu a zánik funkcie podpredsedu zhromaždenia sa uplatňujú ustanovenia tohto uznesenia o voľbe a zániku funkcie predsedu zhromaždenia.

Kolégium zhromaždenia

Článok 15

Kolégium zhromaždenia (ďalej: kolégium) je teleso zhromaždenia, ktoré zvoláva predseda zhromaždenia z dôvodu koordinovania práce a výkonu konzultácií v súvislosti s prácou zhromaždenia.

Kolégium pozostáva z predsedu zhromaždenia, podpredsedov zhromaždenia a predsedov poslaneckých skupín v zhromaždení.

Na zasadnutiach kolégia sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú členovia kolégia, na pozvanie predsedu zhromaždenia.

Kolégium pomáha predsedovi zhromaždenia pri zastupovaní zhromaždenia, zvolávaní zasadnutí zhromaždenia, ustaľovaní návrhu rokovacieho programu, zlaďovaní práce pracovných telies a iných otázkach z príslušnosti predsedu zhromaždenia.

Predseda zhromaždenia vynáša pravidlá o práci kolégia.

Pracovné teleso pre národnostú rovnoprávnosť

Článok 16

Zhromaždenie zriaďuje teleso pre národnostnú rovnoprávnosť.

Voľba, príslušnosť a spôsob práce pracovného telesa pre národnostnú rovnoprávnosť sa upravuje rokovacím poriadkom.

Pracovné telesá zhromaždenia

Článok 17

Zhromaždenie zriaďuje stále pracovné telesá a môže zriadiť aj dočasné pracovné telesá.

Stále pracovné telesá sú výbory.

Dočasné pracovné telesá sú anketové výbory a komisie.

Na zvažovanie a rozoberanie jednotlivých otázok z príslušnosti zhromaždenia, navrhovanie aktov, ako aj zvažovanie stavu v určitých oblastiach a výkon iných úkonov, určených rokovacím poriadkom, sa zriaďujú výbory.

Dočasné pracovné teleso sa môže zriadiť z dôvodu zvažovania stavu v určitej oblasti a ustaľovania skutočností o jednotlivých javoch alebo udalostiach.

Zloženie a úloha dočasného pracovného telesa sa určuje uznesením zhromaždenia.

Článok 18

Výbor má predsedu a zástupcu predsedu.

Predseda výboru vedie prácu výboru.

Voľba, zloženie, pôsobnosť a spôsob práce výboru sa určujú rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny

Článok 19

V zhromaždení sa môžu zriadiť poslanecké skupiny spomedzi poslancov.

Poslaneckú skupinu zastupuje predseda poslaneckej skupiny.

Podmienky, za akých sa zriaďuje poslanecká skupina, spôsob práce a zastupovanie poslaneckých skupín sa upravujú rokovacím poriadkom.

Neformálne skupiny

Článok 20

Poslanci v zhromaždení môžu organizovať aj určité neformálne skupiny z dôvodu propagovania práv určitých skupín a zvyšovania povedomia o ich úlohe v spoločnosti,  ako aj propagovania určitých spoločenských hodnôt.

Podmienky, za akých sa zriaďuje neformálna skupina, spôsob práce a zastupovanie neformálnych skupín sa upravujú rokovacím poriadkom.

Generálny tajomník zhromaždenia

Článok 21

Generálneho tajomníka zhromaždenia (ďalej: generálny tajomník) menuje zhromaždenie na návrh predsedu zhromaždenia.

Generálny tajomník pomáha predsedovi a podpredsedom zhromaždenia v príprave a vedení zasadnutí zhromaždenia, stará sa o uskutočňovanie uznesení a záverov zhromaždenia, vedie službu a vykonáva iné úkony určené zákonom, uznesením a rokovacím poriadkom.

Generálny tajomník zodpovedá za svoju prácu zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.

Funkcia generálneho tajomníka zanikne dňom menovania generálneho tajomníka nového zloženia zhromaždenia, demisiou alebo uvoľnením z funkcie.

Článok 22

Generálny tajomník má zástupcu, ktorý mu pomáha v práci a zastupuje ho  v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať úkony.

Zástupcu generálneho tajomníka menuje zhromaždenie na návrh generálneho tajomníka a za súhlasu predsedu zhromaždenia.

Počet zástupcov generálneho tajomníka sa určuje rokovacím poriadkom.

Zástupca generálneho tajomníka zodpovedá za svoju prácu zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.

Funkcia zástupcu generálneho tajomníka zanikne dňom menovania nového zástupcu generálneho tajomníka, demisiou alebo uvoľnením z funkcie.

Článok 23

Generálny tajomník a zástupca generálneho tajomníka sa uvoľňujú postupom určeným na ich menovanie.

Po menovanie nového generálneho tajomníka funkciu generálneho tajomníka vykonáva zástupca generálneho tajomníka.

SPÔSOB PRÁCE ZHROMAŽDENIA

Článok 24

Zhromaždenie pracuje na zasadnutiach, v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom.

Zasadnutie zhromaždenia zvoláva predseda zhromaždenia.

Predseda zhromaždenia môže pri príležitosti štátnych a medzinárodných sviatkov a zaznamenávania historických výročí zvolať slávnostné zasadnutie.

Predseda zhromaždenia môže z dôvodu prerokúvania otázok, ktoré súvisia s vedením politiky v jednotlivej oblasti a otázkami širšieho hospodárskeho, kultúrneho a politického významu zvolať tematické zasadnutie.

Zvolávanie a konanie zasadnutí zhromaždenia sa bližšie upravujú rokovacím poriadkom.

Článok 25

Zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina celkového počtu poslancov, ak sa štatútom neurčila osobitná väčšina.

Zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov celkového počtu poslancov:

- o vynesení a zmene štatútu,
- o vynesení pokrajinského parlamentného uznesenia o uskutočnení štatútu,
- o vynesení pokrajinského parlamentného uznesenia o symboloch AP Vojvodiny,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana.

Zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov celkového počtu poslancov:

- o predčasnom zániku mandátu zhromaždenia,
- o vypísaní pokrajinského referenda,
- o vynesení rozpočtu AP vojvodiny a schválení účtovnej závierky,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie predsedu a podpredsedu zhromaždenia,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie predsedu, podpredsedov a členov pokrajinskej vlády,
- o vynesení rokovacieho poriadku zhromaždenia.

Článok 26

Výbory a pracovné telesá pracujú na zasadnutiach.

Zasadnutia výborov zhromaždenia sú verejné, ak sa pre jednotlivé zasadnutíe  výbor nerozhodne inak.

Hlasovanie na výbore je verejné.

Výbor rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina členov výboru.

Článok 27

Zhromaždenie, ktorému predčasne zanikol mandát vykonáva len bežné a neodkladné úkony, určené zákonom a pokrajinským parlamentným uznesením.

PRÁVA A POVINNOSTI POSLANCOV

Článok 28

Mandát poslanca začína plynúť dňom potvrdenia mandátu v zhromaždení a trvá štyri roky, resp. po zánik mandátu poslanca toho zloženia zhromaždenia.

Poslancovi sa vydáva poslanecký preukaz, ktorým poslanec preukazuje status poslanca a na základe ktorého uskutočňuje práva určené uznesením.

Poslanecký preukaz sa používa aj ako identifikačná karta pri používaní elektronického hlasovacieho systému na zasadnutiach zhromaždenia.

Tlačivo, obsah, spôsob vydania poslaneckého preukazu a vedenie evidencie vydaných preukazov sa určujú aktom výboru pre administratívne otázky.

Článok 29

Poslanec slobodne nakladá so svojím mandátom, v súlade s ústavou a pokrajinským parlamentným uznesením o voľbe poslancov zhromaždenia.

Článok 30

Poslanec sa rozhoduje, vystupuje a hlasuje podľa vlastného presvedčenia.

Poslanec nemôže trestne zodpovedal, byť zadržaný alebo potrestaný pre vyjadrenú mienku alebo odovzdanie hlasu na zasadnutiach zhromaždenia a pracovných telies.

Článok 31

Poslanec nemôže súčasne vykonávať, v súlade s ústavou a zákonom,  inú verejnú funkciu a povinnosť nezlučiteľnú s poslaneckou funkciou.

Článok 32

Poslanec má právo v zhromaždení používať jazyk a písmo, ktorého úradné používanie sa určilo štatútom, pokrajinským paralmentným uznesením a rokovacím poriadkom.

Článok 33

Poslanec má právo, v súlade s pokrajinským parlamentným uznesením a rokovacím poriadkom:

1) navrhovať pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia a iné akty,
2) podávať pozmeňovacie návrhy k návrhom pokrajinských parlamentných uznesení, uznesení a iných aktov,
3) zúčastniť sa v rozprave a rozhodovaní o návrhu pokrajinských parlamentných uznesení, uznesení a iných aktov na zasadnutiach zhromaždenia a jeho výborov,
4) podať návrh na zriadenie anketového výboru alebo komisie,
5) podať návrh, aby zhromaždenie bolo navrhovateľom republikového zákona, resp. aby zhromaždenie podalo pozmeňovací návrh k návrhu republikového zákona,
6) navrhovať zmeny a doplnky rokovacieho programu,
7) klásť poslanecké otázky,
8) podnikať iné úkony vo výkone poslaneckej funkcie, v súlade s rokovacím poriadkom.

Ak poslanec nie je člen výboru, môže sa zúčastniť v práci výboru bez práva rozhodovať, v súlade s rokovacím poriadkom.

Článok 34

Poslanec má právo a povinnosť byť včasne a úplne informovaný o všetkých otázkach z príslušnosti zhromaždenia, ako aj právo žiadať si informácie, ktoré sú mu potrebné na výkon poslaneckej funkcie od predsedu zhromaždenia, predsedov výborov a iných pracovných telies zhromaždenia, člena pokrajinskej vlády a funkcionárov v iných pokrajinských orgánoch a organizáciách.

Spôsob uskutočňovania práva z odseku 1 tohto článku sa bližšie upravuje rokovacím poriadkom.

Článok 35

Poslanec má za výkon poslaneckej funkcie právo na plat, úhrady a iné príjmy, v súlade so zákonom a aktom výboru príslušného pre administratívne otázky.

Článok 36

Ak poslanec uskutočňuje plat v zhromaždení, má právo na úhradu platu po zániku poslaneckej funkcie najdlhšie tri mesiace, na základe podanej žiadosti.

Toto právo sa môže predĺžiť do troch mesiacov, ak v tých troch mesiacoch nadobudne právo na dôchodok.

Právo z odseku 1 tohto článku nepatrí poslancovi, ktorý bol právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdený na nepodmienečný trest väzenia v najmenej šesťmesačnom trvaní.

Právo z odseku 1 tohto článku zanikne: na žiadosť poslanca, založením pracovného pomeru, nadobudnutím práva na dôchodok, ako aj v prípade voľby, resp. menovania do inej funkcie, na základe ktorej uskutočňuje plat.

Článok 37

Poslancovi zanikne mandát zánikom mandátu zloženia zhromaždenia, ako aj v prípadoch určených pokrajinským parlamentným uznesením o voľbe poslancov zhromaždenia.

Článok 38

Poslanec je povinný:

- dodržiavať ústavu, zákon, štatút a rokovací poriadok,
- byť prítomný na zasadnutiach a zúčastňovať sa v práci zhromaždenia a jeho výborov, ktorých je členom,
- konať v súlade s rozhodnutiami príslušného výboru zhromaždenia,
- používať identifikačnú kartu spôsobom určeným rokovacím poriadkom,
- vo výkone poslaneckej funkcie a celým svojím správaním ochraňovať dobré meno, dôstojnosť a poriadok na zasadnutí zhromaždenia, výboru a poslaneckých skupín,
- obracať sa iným poslancom s dôstojnosťou, bez urážlivých výrazov a vynášania skutočností alebo posudkov, ktoré súvisia so súkromným životom iných osôb,
- mať zodpovedný a racionálny postoj voči rozpočtovým prostriedkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, určeným na prácu zhromaždenia,
- odovzdať správu príslušnému štátnemu orgánu o svojom majetku a príjmoch, v súlade so zákonom,
- vykonávať iné povinnosti, v súlade s pokrajinským parlamentným uznesením a rokovacím poriadkom.

FINANCOVANIE ZHROMAŽDENIA

Článok 39

Prostriedky na uskutočňovanie príslušností zhromaždenia sa zabezpečujú v rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: rozpočet AP Vojvodiny).

Článok 40

Zhromaždenie samostatne určuje prostriedky na svoju činnosť a nakladá s nimi (ďalej: rozpočet zhromaždenia).

Rozpočet zhromaždenia je súčasťou rozpočtu AP Vojvodiny.

Pokrajinská vláda nemôže bez súhlasu predsedu zhromaždenia zastaviť, odročiť alebo obmedziť realizáciu rozpočtu zhromaždenia.

Generálny tajomník je príkazca používania prostriedkov rozpočtu zhromaždenia.

Postup ustaľovania rozpočtu zhromaždenia sa upravuje týmto uznesením.

Článok 41

Generálny tajomník pripravuje návrh rozpočtu zhromaždenia, v súlade s predpismi, ktorými sa upravuje rozpočtový systém a odovzdáva ho príslušnému výboru zhromaždenia.

Príslušný výbor zhromaždenia ustaľuje návrh rozpočtu zhromaždenia a doručuje ho Pokrajinskému sekretariátu pre financie na poskytnutie mienky.

O návrhu z odseku 2 tohto článku pokrajinský sekretariát pre financie doručuje zdôvodnenú mienku príslušnému výboru zhromaždenia a priamo sa vyjadruje na zasadnutí príslušného výboru zhromaždenia z dôvodu dosiahnutia súhlasu.

V prípade dosiahnutia súhlasu z odseku 3 tohto článku príslušný výbor zhromaždenia ustaľuje rozpočet zhromaždenia, ktorý pokrajinský sekretariát pre financie bez zmien zaraďuje do predbežného návrhu rozpočtu AP Vojvodiny a Pokrajinská vláda bez zmien do návrhu pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP Vojvodiny.

Ak sa nedosiahne súhlas medzi príslušným výborom zhromaždenia a pokrajinským sekretariátom pre financie, pokrajinský sekretariát pre financie návrh rozpočtu zhromaždenia z odseku 2 tohto článku bez zmien zaraďuje do predbežného návrhu rozpočtu AP Vojvodiny a Pokrajinská vláda bez zmien do návrhu pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP Vojvodiny.

V prípade z odseku 5 tohto článku Pokrajinská vláda v zdôvodnení návrhu pokrajinského parlametného uznesenia uvádza dôvody, pre ktoré pokrajinský sekretariát pre financie mieni, že je návrh rozpočtu zhromaždenia neprijateľný.

Článok 42

Kontrola realizácie rozpočtu zhromaždenia sa uskutočňuje podľa predpisov o rozpočtovej inšpekcii a štátnom audite.

VZŤAH ZHROMAŽDENIA A POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 43

Pokrajinská vláda zodpovedá zhromaždeniu za svoju prácu.

Pokrajinská vláda podáva pravidelnú výročnú správu o práci zhromaždeniu a na jeho žiadosť aj mimoriadne správy o práci.

Postup kontroly práce Pokrajinskej vlády alebo člena Pokrajinskej vlády sa bližšie určuje rokovacím poriadkom.

Na začiatku každého zasadnutia zhromaždenia pred začiatkom ustaľovania rokovacieho programu, v časti zasadnutia „Otázky poslancov, návrhy a informácie“, poslanci môžu klásť otázky a žiadať si informácie.

Na otázky poslancov odpovedajú predseda, podpredsedovia a členovia Pokrajinskej vlády, resp. nimi oprávnené osoby.

Časť zasadnutia venovaná kladeniu otázok a žiadaniu informácií trvá najdlhšie 60 minút.

Postup v súvislosti s „otázkami poslancov, návrhmi a informáciami“ sa bližšie upravuje rokovacím poriadkom.

SPOLUPRÁCA S ÚZEMNÝMI SPOLOČENSTVAMI INÝCH ŠTÁTOV

Článok 44

Zhromaždenie spolupracuje so zodpovedajúcimi orgánmi územných spoločenstiev a iných foriem autonómie iných štátov v rámci zahraničnej politiky Srbskej republiky a so záväzkom dodržiavania jej územnej jednoty a právneho zriadenia.

Zhromaždenie uzaviera dohody so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov, v súlade so zákonom.

Formy spolupráce a postup  pri uzavieraní dohody sa bližšie upravujú osobitným aktom.

VEREJNOSŤ PRÁCE ZHROMAŽDENIA

Článok 45

Verejnosť práce zhromaždenia sa zabezpečuje: utvorením predpokladov pre televízne prenosy zasadnutí zhromaždenia, tlačovými poradami pre novinárov, vydávaním oficiálnych oznámení, umožňovaním sledovania práce zhromaždenia médiám, pozorovateľom domácich a medzinárodných organizácií, mimovládnym organizáciám a zainteresovaným občanom, nahliadnutím do dokumentačného a archívneho materiálu zhromaždenia, nahliadnutím do zápisníc zo zasadnutia zhromaždenia, prostredníctvom internetu, inými spôsobmi, v súlade so zákonom a štatútom.

Vnútorný poriadok v budove zhromaždenia počas konania zasadnutí zromaždenia sa upravuje osobitným aktom.

Článok 46

Zasadnutia zhromaždenia môžu byť uzavreté pre verejnosť v prípadoch určených zákonom.

Postup z odseku 1 tohto článku sa upravuje rokovacím poriadkom.

SLUŽBA ZHROMAŽDENIA

Článok 47

Služba vykonáva odborné, administratívno-technické a iné úkony pre potreby zhromaždenia a jeho pracovných telies, poslancov, predsedu a podpredsedov zhromaždenia, poslaneckých skupín v zhromaždení, ako aj iné úkony, v súlade s rokovacím poriadkom, inými aktmi zhromaždenia a jeho pracovných telies.

Článok 48

Službu vedie generálny tajomník.

Článok 49

Pri vedení práce služby, založení a zániku pracovného pomeru zamestnancov, uskutočňovaní práv, povinností a zodpovedností zamestnancov služby, ako aj používaní a nakladaní s pracovnými prostriedkami, zhromaždenia a služby zhromaždenia  generálny tajomník má práva a povinnosti ako funkcionár, ktorý vedie orgán pokrajinskej správy.

Článok 50

Otázky súvisiace s organizáciou a spôsobom práce služby sa bližšie upravujú uznesením o službe.

Článok 51

Generálny tajomník vynáša pravidlá, uznesenia, nariadenia, pokyny a rozhodnutia.

Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v službe vynáša generálny tajomník za súhlasu výboru pre administratívne otázky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto pokrajinského parlamentného uznesenia zaniká  Pokrajinské parlamentné uznesenie o  Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 6/2010, 8/2010-opr.  a 21/2010).

Článok 53

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 2. júla 2014    

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA APV

István Pásztor  v.r.
(Pásztor István, s.k.)