Pokrajinsku skupštinsku odluku o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2014)

Temeljem članka 31. redak 2 i članka 43. stavak 1 Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ broj: 20/2014),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj 02. srpnja 2014. godine, donijela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje se ustrojstvo i način rada Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), prava i dužnosti zastupnika, financiranje Skupštine, javnost rada Skupštine i položaj Službe Skupštine (u daljem tekstu: Služba), kao i druga pitanja od značaja za Skupštinu.

Pitanja u svezi s ustrojstvom i načinom rada Skupštine i njezinih radnih tijela, postupcima za donošenje akata Skupštine i drugim postupcima, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine (u daljem tekstu: Poslovnik) i drugim aktima Skupštine.

Članak 2.

Skupština je najviše tijelo Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) koji vrši normativne i druge funkcije, sukladno Ustavu, zakonu i Statutu.

Članak 3.

Sjedište Skupštine je u Novom Sadu.

Članak 4.

Skupštinu predstavlja predsjednik Skupštine.

Članak 5.

Rad Skupštine je javan.

Članak 6.

Skupština ima pečat.

Pečat Skupštine je kružnog oblika i sadrži grb Republike Srbije i grb Autonomne Pokrajine Vojvodine i ispod njega tekst: "Republika Srbija - Autonomna Pokrajina Vojvodina - Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine", ispisan na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunjskom i rusinskom jeziku i pismu.

Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Republike Srbije i grba Autonomne Pokrajine Vojvodine, sukladno zakonu.

Članak 7.

Skupština donosi i mijenja Statut, donosi pokrajinske skupštinske odluke, odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, Poslovnik, zaključke i druga opća akta.

Postupci za donošenje akata iz stavka 1. ovog članka bliže se uređuju Poslovnikom.

Akta iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Članak 8.

U radu Skupštine, pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u ravnopravnoj službenoj uporabi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma, sukladno zakonu.

KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE

Članak 9.

Skupština ima 120 zastupnika.

Skupština na prvoj sjednici potvrđuje mandate zastupnika po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Skupština je konstituirana potvrđivanjem mandata dvije trećine zastupnika.

Na prvoj sjednici vrši se izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, imenuje generalni tajnik Skupštine, obrazuju zastupničke skupine, a mogu se obrazovati i radna tijela Skupštine.

USTROJSTVO SKUPŠTINE

Predsjednik Skupštine

Članak 10.

Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inozemstvu, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine, raspisuje izbore za zastupnike, potpisuje akta koja je donijela Skupština i vrši druge poslove određene Statutom i Poslovnikom.

Članak 11.

Predsjednik Skupštine bira se iz reda zastupnika.

Postupak izbora predsjednika Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom.

Članak 12.

Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine.

Predsjedniku Skupštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koju je izabran: ostavkom, razrješenjem ili prestankom mandata zastupnika.

Do izbora novog predsjednika, funkciju predsjednika Skupštine, privremeno obavlja najstariji potpredsjednik Skupštine.

Postupak u slučaju prestanka funkcije predsjednika prije isteka vremena na koju je izabran, bliže se uređuje Poslovnikom.

Potpredsjednik Skupštine

Članak 13.

Prigodom svakog konstituiranja, Skupština, posebnom odlukom utvrđuje broj potpredsjednika Skupštine, na prijedlog predsjednika.

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.
Predsjednika Skupštine, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja dužnost, zamjenjuje jedan od potpredsjednika Skupštine.

Članak 14.

Na izbor i prestanak funkcije potpredsjednika Skupštine primjenjuju se odredbe ove Odluke o izboru i prestanku dužnosti predsjednika Skupštine.

Kolegij Skupštine

Članak 15.

Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: kolegij) je tijelo Skupštine koje saziva predsjednik Skupštine radi koordiniranja rada i obavljanja konzultacija u svezi s radom Skupštine.

Kolegij čine predsjednik Skupštine, potpredsjednici Skupštine i predsjednici zastupničkih skupina u Skupštini.
Sastancima kolegija mogu nazočiti i osobe koje nisu članovi kolegija, na poziv predsjednika Skupštine.

Kolegij pomaže predsjedniku Skupštine u predstavljanju Skupštine, sazivanju sjednica Skupštine, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, usklađivanju rada radnih tijela i drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine donosi Pravila o radu kolegija.

Radno tijelo za nacionalnu ravnopravnost

Članak 16.

Skupština obrazuje radno tijelo za nacionalnu ravnopravnost.

Izbor, nadležnost i način rada radnog tijela za nacionalnu ravnopravnost uređuje se Poslovnikom.

Radna tijela Skupštine

Članak 17.

Skupština obrazuje stalna radna tijela, a može obrazovati i privremena radna tijela.

Stalna radna tijela su odbori.

Privremena radna tijela su anketni odbori i povjerenstva.

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, kao i sagledavanje stanja u određenim područjima i vršenje drugih poslova određenih Poslovnikom obrazuju se odbori.

Privremeno radno tijelo se može obrazovati radi sagledavanja stanja u određenom području i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima.

Sastav i zadatak privremenog radnog tijela utvrđuje se odlukom Skupštine.

Članak 18.

Odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik odbora rukovodi radom odbora.

Izbor, sastav, djelokrug i način rada odbora se uređuje Poslovnikom.

Zastupničke skupine

Članak 19.

U Skupštini se mogu obrazovati zastupničke skupine iz reda zastupnika.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine.

Uvjeti pod kojima se obrazuje zastupnička skupina, način rada i predstavljanje zastupničkih skupina se uređuje Poslovnikom.

Neformalne skupine

Članak 20.

Zastupnici u Skupštini se mogu organizirati u određene neformalne skupine u cilju promoviranja prava određenih grupacija i podizanja svijesti o njihovoj ulozi u društvu kao i promoviranja određenih društvenih vrijednosti.

Uvjeti pod kojima se obrazuje neformalna skupina, način rada i predstavljanje neformalnih skupina se uređuje Poslovnikom.

Generalni tajnik Skupštine

Članak 21.

Generalnog tajnika Skupštine (u daljem tekstu: generalni tajnik) imenuje Skupština, na prijedlog predsjednika Skupštine.

Generalni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremanju i vođenju sjednica Skupštine, brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom, odlukom i Poslovnikom.

Generalni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

Funkcija generalnog tajnika prestaje danom imenovanja generalnog tajnika novog saziva Skupštine, ostavkom ili razrješenjem.

Članak 22.

Generalni tajnik ima zamjenika koji mu pomaže u radu i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove.

Zamjenika generalnog tajnika imenuje Skupština, na prijedlog generalnog tajnika uz suglasnost predsjednika Skupštine.

Broj zamjenika generalnog tajnika utvrđuje se Poslovnikom.

Zamjenik generalnog tajnika je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

Dužnost zamjenika generalnog tajnika prestaje danom imenovanja novog zamjenika generalnog tajnika, ostavkom ili razrješenjem.

Članak 23.

Generalni tajnik i zamjenik generalnog tajnika razrješavaju se po postupku predviđenom za njihovo imenovanje.
Do imenovanja novog generalnog tajnika, dužnost generalnog tajnika vrši zamjenik generalnog tajnika.

NAČIN RADA SKUPŠTINE

Članak 24.

Skupština radi na sjednicama sukladno Statutu i Poslovniku.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine može, u povodu državnih i međunarodnih praznika i obilježavanja povjesnih godišnjica, sazvati svečanu sjednicu.

Predsjednik Skupštine može, radi razmatranja pitanja koja se odnose na vođenje politike u pojedinom području i pitanjima od šireg gospodarskog, kulturnog i političkog značaja sazvati tematsku sjednicu.

Sazivanje i održavanje sjednica Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom.

Članak 25.

Skupština odlučuje većinom glasova na sjednici kojoj nazoči većina od ukupnog broja zastupnika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika:

- o donošenju i promjeni Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za provedbu Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
- o izboru i razrješenju Pokrajinskog zaštitnika građana – pučkog pravobranitelja;

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja zastupnika:

- o prijevremenom prestanku mandata Skupštine;
- o raspisivanju pokrajinskog referenduma.
- o donošenju proračuna AP Vojvodine i usvajanju završnog računa;
- o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
- o izboru i razrješenju predsejdnika, potpredsjednika i članova Pokrajinske vlade;
- o donošenju Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 26.

Odbori i radna tijela rade na sjednicama.

Sjednice odbora Skupštine su javne, osim ako za pojedinu sjednicu odbor ne odluči drugačije.

Glasovanje u odboru je javno.

Odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova na sjednici kojoj nazoči većina članova odbora.

Članak 27.

Skupština kojoj je prijevremeno prestao mandat obavlja samo tekuće i neodložne poslove određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

PRAVA I DUŽNOSTI ZASTUPNIKA

Članak 28.

Mandat zastupnika počinje teći danom potvrđivanja mandata u Skupštini i traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata zastupnika tog saziva Skupštine.

Zastupniku se izdaje zastupnička iskaznica, kojom zastupnik dokazuje status zastupnika i temeljem koje ostvaruje prava utvrđena odlukom.

Zastupnička iskaznica se koristi i kao identifikacijska kartica uporabom elektroničkog sustava za glasovanje, na sjednicama Skupštine.

Obrazac, sadržaj, način izdavanja zastupničke iskaznice i vođenje evidencije izdanih iskaznica propisuje se aktom odbora nadležnog za upravna pitanja.

Članak 29.

Zastupnik slobodno raspolaže svojim mandatom sukladno Ustavu i Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o izboru zastupnika u Skupštinu.

Članak 30.

Zastupnik se opredjeljuje, istupa i glasuje po vlastitom uvjerenju.

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznijetog mišljenja ili davanja glasa na sjednicama Skupštine i radnih tijela.

Članak 31.

Zastupnik ne može istodobno obavljati, sukladno Ustavu i zakonu, drugu javnu dužnost i dužnost nespojivu sa zastupničkom dužnošću.

Članak 32.

Zastupnik ima pravo da se u Skupštini služi jezikom i pismom, čija je službena uporaba utvrđena Statutom, Pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom.

Članak 33.

Zastupnik, sukladno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci i Poslovniku, ima pravo:

1. predlagati pokrajinske skupštinske odluke, odluke i druga akta;
2. podnositi amandmane na prijedloge pokrajinskih skupštinskih odluka, odluka i drugih akata;
3. sudjelovati u raspravi i odlučivanju o prijedlogu pokrajinskih skupštinskih odluka, odluka i drugih akata na sjednicama Skupštine i njenih odbora;
4. podnositi prijedlog za obrazovanje anketnog odbora ili povjerenstva;
5. podnositi prijedlog da Skupština bude predlagač republičkog zakona, odnosno da Skupština podnese amandman na prijedlog republičkog zakona;
6. predlagati izmjene i dopune dnevnog reda;
7. postavljati zastupnička pitanja;
8. poduzimati druge radnje u obavljanju zastupničke dužnosti, sukladno Poslovniku.

Zastupnik koji nije član odbora može sudjelovati u radu odbora bez prava odlučivanja, sukladno Poslovniku.

Članak 34.

Zastupnik ima pravo i dužnost biti pravodobno i potpuno obaviješten o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, kao i pravo tražiti obavještenja koja su mu potrebna za obavljanje zastupničke dužnosti od predsjednika Skupštine, predsjednika odbora i drugih radnih tijela Skupštine, člana Pokrajinske vlade i dužnosnika u drugim pokrajinskim tijelima i organizacijama.

Način ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka bliže se uređuje Poslovnikom.

Članak 35.

Zastupnik, za obavljanje zastupničke dužnosti, ima pravo na plaću, naknade i druga primanja, sukladno zakonu i aktu odbora nadležnog za upravna pitanja.

Članak 36.

Zastupnik koji ostvaruje plaću u Skupštini ima pravo na naknadu plaće po prestanku zastupničke dužnosti, najdulje tri mjeseca, na temelju podnijetog zahtjeva.

Ovo pravo se može produljiti do tri mjeseca, ako u ta tri mjeseca stječe pravo na mirovinu.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne pripada zastupniku koji je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Pravo iz stavka 1. ovog članka prestaje: na zahtjev zastupnika, zasnivanjem radnog odnosa, stjecanjem prava na mirovinu, kao i u slučaju izbora, odnosno imenovanja na drugu dužnost temeljem koje ostvaruje plaću.

Članak 37.

Zastupniku mandat prestaje prestankom mandata saziva Skupštine kao i u slučajevima utvrđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru zastupnika u Skupštinu.

Članak 38.

Zastupnik je dužan:

- poštivati Ustav, zakon, Statut i Poslovnik.
- nazočiti sjednicama i sudjelovati u radu Skupštine i njezinih odbora čiji je član;
- postupati sukladno odlukama nadležnog odbora Skupštine;
- koristiti identifikacijsku karticu na način propisan Poslovnikom;
- u obavljanju zastupničke  dužnosti i svojim ukupnim ponašanjem čuvati ugled, poštivati dostojanstvo i red na sjednici Skupštine, odbora i zastupničkih skupina;
- obraćati se drugim zastupnicima s uvažavanjem, bez uvrjedljivih izraza i iznošenja činjenica i ocijena koje se odnose na privatni život drugih osoba;
- odnositi se odgovorno i racionalno prema sredstvima proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su namijenjena za rad Skupštine;
- podnositi izvješće nadležnom državnom tijelu o svojoj imovini i prihodima, sukladno zakonu;
- izvršavati druge obveze, sukladno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci i Poslovniku.

FINANCIRANJE SKUPŠTINE

Članak 39.

Sredstva za ostvarivanje nadležnosti Skupštine osiguravaju se u proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine ( u daljem tekstu: proračun AP Vojvodine).

Članak 40.

Skupština samostalno utvrđuje i raspolaže sredstvima za rad Skupštine (u daljem tekstu: skupštinski proračun).
Skupštinski proračun je sastavni dio  proračuna AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada ne može bez suglasnosti predsjednika Skupštine obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršavanje skupštinskog proračuna.

Generalni tajnik je nalogodavac za korištenje sredstava skupštinskog proračuna.

Postupak za utvrđivanje skupštinskog proračuna uređuje se ovom Odlukom.

Članak 41.

Generalni tajnik priprema prijedlog skupštinskog proračuna sukladno propisima kojima se uređuje proračunski sustav i podnosi ga nadležnom odboru Skupštine.

Nadležni odbor Skupštine utvrđuje prijedlog skupštinskog proračuna i dostavlja ga pokrajinskom tajništvu nadležnom za financije na mišljenje.

O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka pokrajinsko tajništvo nadležno za financije dostavlja obrazloženo mišljenje nadležnom odboru Skupštine i izravno se izjašnjava na sjednici nadležnog odbora Skupštine, radi postizanja suglasnosti.

U slučaju postizanja suglasnosti iz stavka 3. ovog članka, nadležni odbor Skupštine utvrđuje skupštinski proračun, koji pokrajinsko tajništvo nadležno za financije bez izmjena uključuje u nacrt proračuna AP Vojvodine a Pokrajinska vlada bez izmjena u prijedlog pokrajinske skupštinske odluke o proračunu AP Vojvodine.

Ako se ne postigne suglasnost između nadležnog odbora Skupštine i pokrajinskog tajništva nadležnog za financije, pokrajinsko tajništvo nadležno za financije prijedlog skupštinskog proračuna iz stavka 2. ovog članka bez izmjena uključuje u nacrt proračuna AP Vojvodine, a Pokrajinska vlada bez izmjena u prijedlog pokrajinske skupštinske odluke o proračunu AP Vojvodine.

U slučaju iz stavka 5. ovog članka Pokrajinska vlada u obrazloženju prijedloga pokrajinske skupštinske odluke navodi razloge zbog kojih pokrajinsko tajništvo nadležno za financije smatra da prijedlog skupštinskog proračuna nije prihvatljiv.

Članak 42.

Kontrola izvršenja skupštinskog proračuna provodi se po propisima o proračunskoj inspekciji i državnoj reviziji.

ODNOS SKUPŠTINE I POKRAJINSKE VLADE

Članak 43.

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Pokrajinska vlada podnosi redovno godišnje izvješće o radu Skupštini a na njezin zahtjev i izvanredna izvješća o radu.

Postupak kontrole nad radom Pokrajinske vlade ili člana Pokrajinske vlade bliže se uređuje Poslovnikom.

Na početku svake sjednice Skupštine, prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, u dijelu sjednice ''Pitanja zastupnika, prijedlozi i informacije'', zastupnici mogu postavljati pitanja i tražiti informacije.

Na pitanja zastupnika odgovaraju predsjednik, potpredsjednici i članovi Pokrajinske vlade, odnosno osobe koje oni ovlaste.

Dio sjednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacije traje najdulje 60 minuta.

Postupak u svezi s ''Pitanja zastupnika, prijedlozi i informacije'', bliže će se urediti Poslovnikom.

SURADNJA S TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA

Članak 44.

Skupština surađuje s odgovarajućim tijelima teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država u okviru vanjske politike Republike Srbije i uz obvezu poštivanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

Skupština zaključuje sporazume s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država sukladno zakonu.

Oblici suradnje i postupak prigodom zaključivanja sporazuma bliže se uređuju posebnim aktom.

JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Članak 45.

Javnost rada Skupštine se osigurava: stvaranjem uvjeta za televizijske prijenose sjednica Skupštine, konferencijama za novinare, izdavanjem zvaničnih priopćenja, omogućavanjem praćenja rada Skupštine od strane medija, posmatrača domaćih i međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i zainteresiranih građana, uvidom u dokumentacionu i arhivsku građu Skupštine, uvidom u zapisnike sa sjednica Skupštine, putem interneta, na druge načine, sukladno zakonu i Poslovniku.

Unutarnji red u zgradi Skupštine, za vrijeme održavanja sjednica Skupštine će se urediti posebnim aktom.

Članak 46.

Sjednice Skupštine mogu biti zatvorene za javnost u slučajevima određenim zakonom.

Postupak iz stavka 1. ovog članka uređuje se Poslovnikom.

SLUŽBA SKUPŠTINE

Članak 47.

Služba obavlja stručne, upravno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine i njezinih radnih tijela, zastupnika, predsjednika i potpredsjednika Skupštine, zastupničkih skupina u Skupštini kao i druge poslove sukladno Poslovniku, drugim aktima Skupštine i njezinih radnih tijela.

Članak 48.

Službom rukovodi generalni tajnik.

Članak 49.

U pogledu rukovođenja radom Službe, zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenika, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenika u Službi, kao i korištenju i raspolaganju sredstvima za rad, Skupštine i Službe Skupštine, generalni tajnik ima prava i dužnosti starješine koji rukovodi tijelom pokrajinske uprave.

Članak 50.

Pitanja u svezi s ustrojstvom i načinom rada Službe bliže se uređuju Odlukom o Službi.

Članak 51.

Generalni tajnik donosi pravilnike, odluke, naredbe, upute i rješenja.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Službi donosi generalni tajnik uz suglasnost odbora nadležnog za upravna pitanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 6/2010, 8/2010-ispr.i 21/2010).

Članak 53.

Ova Pokrajinska skupštinska odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 02. srpanj 2014. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

István Pásztor, v.r.
(Pásztor István, s.k.)