Покрајинскa скупштинскa одлукa о покрајинској управи

("Сл. лист АП Војводине", бр. 37/2014)

На основу члана 55. став 3. и члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 23. септембра 2014. године,  д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О
ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком уређују се назив и делокруг рада, послови и организација покрајинских органа управе и друга питања од значаја за покрајинску управу.

Члан 2.

Све именице које се у овој одлуци користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају и истовремено обухватају исте именице у женском роду.

Именице које означавају службене позиције и функције у покрајинским органима управе користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац.

 

1. ПОЛОЖАЈ, НАЧИН РАДА И ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

Положај, састав и одговорност покрајинске управе

Члан 3.

Покрајински органи управе су покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације.

За свој рад покрајинска управа одговорна је Скупштини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинској влади.

Ради остваривања контроле над радом покрајинских органа управе, у складу са Статутом Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Статут), покрајински органи управе подносе извештај о свом раду Покрајинској влади.

Одговорност за штету

Члан 4.

За штету коју својим незаконитим или неправилним радом покрајински органи управе проузрокују физичким и правним лицима, одговара АП Војводина.

Финансирање рада

Члан 5.

Средства за финансирање послова покрајинске управе обезбеђују се у буџету АП Војводине у складу са законом и другим прописима.

Начела деловања покрајинске управе

Члан 6.

Покрајински органи управе су самостални у вршењу својих послова и раде у оквиру и на основу Устава, закона, Статута, покрајинских скупштинских одлука и других општих аката Скупштине и Покрајинске владе.

Члан 7.

Покрајински органи управе дужни су да свакоме обезбеде једнаку правну заштиту у остваривању његових права и интереса.

Члан 8.

Покрајински органи управе дужни су да странкама омогуће брзо и делотворно остваривање њихових права и интереса, да у складу с правилима струке користе она средства која су за странку најповољнија ‒ ако се њима постижу циљ и сврха прописа, и да поштују личност и достојанство странке.

Члан 9.

У покрајинским органима управе, при запошљавању, води се рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина ‒ националних заједница, у складу са Уставом и законом.

Члан 10.

Рад покрајинске управе доступан је јавности.

Покрајински органи управе дужни су да омогуће увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Покрајински органи управе обавештавају јавност о свом раду давањем информација путем средстава јавног информисања, одржавањем конференција за штампу и стварањем других услова за упознавање грађана с радом покрајинске управе.

Послови покрајинске управе

Члан 11.

Покрајински органи управе, у оквиру надлежности АП Војводине утврђених Уставом, законом и Статутом, обављају извршне послове, врше надзор, припремају прописе које доносе Скупштина и Покрајинска влада и доносе прописе и појединачне акте из своје надлежности, обављају стручне и развојне послове, прате рад јавних служби, врше поверене послове државне управе и обављају друге послове у складу с прописима.

Члан 12.

У обављању извршних послова, покрајински органи управе спроводе и примењују покрајинске скупштинске одлуке, покрајинске уредбе и друге одлуке Скупштине и Покрајинске владе доношењем прописа и појединачних аката, воде јавне евиденције, издају јавне исправе и предузимају и обављају друге послове.

Покрајински секретаријати врше надзор у оквиру овлашћења утврђених у закону.

Покрајински органи управе припремају нацрте и предлоге прописа које доносе Скупштина и Покрајинска влада и доносе прописе и појединачне акте из своје надлежности.

У обављању стручних и развојних послова, покрајински органи управе прате и анализирају стање у областима из свог делокруга, припремају извештаје и информације на основу утврђеног стања, предузимају мере или предлажу Покрајинској влади предузимање мера на које је овлашћена, припремају програмске, развојне и планске документе у области свог делокруга.

Покрајински органи управе у областима из свога делокруга прате и помажу рад јавних служби с циљем да се њихов рад одвија у складу с прописима.

Покрајински органи управе врше послове државне управе када им је вршење тих послова законом поверено.

Поверавање послова покрајинске управе

Члан 13.

Покрајинском скупштинском одлуком, јединицама локалне самоуправе с територије АП Војводине, јавним предузећима и установама чији је оснивач АП Војводина (у даљем тексту: имаоци јавних овлашћења) могу се поверити поједини послови покрајинске управе из изворне надлежности АП Војводине.

Покрајинска влада и покрајински органи управе задржавају и после поверавања послова покрајинске управе одговорност за њихово извршавање.

Средства за вршење поверених послова покрајинске управе обезбеђују се у буџету АП Војводине.

Члан 14.

Надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу поверених послова обављају покрајински органи управе из чијег су делокруга ти послови.

Надзор над обављањем поверених послова покрајински органи управе врше сходном применом одредаба Закона о државној управи, о овлашћењима надзорног органа.

Акти покрајинске управе

Члан 15.

Ради извршавања закона, других прописа и општих аката Републике Србије, прописа Скупштине и Покрајинске владе, покрајински органи управе доносе прописе и појединачне акте, кад су за то овлашћени.

Члан 16.

Покрајински органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства, решења и друге акте, у складу са законом, Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и општим актом Покрајинске владе.

Правилником се разрађују поједине одредбе покрајинских скупштинских одлука и других општих аката Скупштине и општих аката Покрајинске владе.

Наредбом се, ради извршавања појединих одредби закона и других прописа, наређује или забрањује поступање у одређеном случају који има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршење послова покрајинских органа управе.

Решењем се одлучује о појединачним стварима, у складу с прописима.

Члан 17.

Акте из члана 16, који су од интереса за више покрајинских органа управе, доносе споразумно руководиоци тих органа.

Службена употреба језика и писама

Члан 18.

Поред српског језика и ћириличког писма, у покрајинским органима управе у равноправној службеној употреби су и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.

Запослена лица у органима покрајинске управе дужна су да знају српски језик, а језик националне мањине ‒ националне заједнице који је у службеној употреби, ако је то утврђено актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Члан 19.

Покрајински органи управе, у случају да нису оспособљени за комуникацију на одговарајућем језику, могу користити услуге службе за превођење у саставу покрајинског секретаријата надлежног за послове управе.

Члан 20.

Покрајински органи управе дужни су да обезбеде финансијске, техничке услове и људске ресурсе ради обезбеђивања службене употребе језика и писама из члана 18. став 1. ове одлуке.

Члан 21.

Покрајинска влада прати остваривање службене употребе језика и писама у покрајинским органима управе и предузима мере с циљем обезбеђивања језичке равноправности.

Запослена лица у покрајинским органима управе

Члан 22.

Запослена лица у покрајинским органима управе обављају послове из делокруга тог органа, као и пратеће помоћно-техничке послове.

 

2. УРЕЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

Покрајински секретаријат

Члан 23.

Покрајински секретаријати се образују за вршење послова покрајинске управе у једној или више међусобно повезаних области.

Покрајинским секретаријатом руководи покрајински секретар.

Покрајински секретар

Члан 24.

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом.

Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послове из делокруга секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

Заменик покрајинског секретара

Члан 25.

Покрајински секретар може имати заменика кога бира Скупштина на мандат од четири године.

Престанком мандата Покрајинске владе, мандат престаје и заменику покрајинског секретара.

Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која му он одреди.

У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног покрајинског секретара и има сва овлашћења покрајинског секретара.

Покрајински секретар може овластити заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама Покрајинске владе, без права гласа. 

Подсекретар покрајинског секретаријата

Члан 26.

Покрајински секретаријат може да има подсекретара који за свој рад одговара покрајинском секретару.

Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима, у усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секретаријата, те сарађује с другим органима.

Подсекретара поставља и разрешава Покрајинска влада на четири године, на предлог покрајинског секретара.

Помоћник покрајинског секретара

Члан 27.

У покрајинском секретаријату могу се постављати помоћници покрајинског секретара.

Помоћник покрајинског секретара руководи облашћу рада покрајинског секретаријата за који се образује сектор и за свој рад одговара покрајинском секретару.

Помоћника покрајинског секретара поставља и разрешава Покрајинска влада на четири године, на предлог покрајинског секретара.

Посебан саветник покрајинског секретара

Члан 28.

Покрајински секретар може имати посебног саветника.

Посебан саветник покрајинског секретара по налогу покрајинског секретара припрема предлоге аката, сачињава мишљења и врши друге послове за покрајинског секретара.

Права и обавезе посебног саветника покрајинског секретара уређују се уговором.

Број посебних саветника покрајинског секретара одређује се актом Покрајинске владе за сваки покрајински секретаријат.

Покрајинске посебне управне организације

Члан 29.

Покрајинске посебне управне организације образују се за обављање стручних и с њима повезаних извршних послова.

Покрајинске посебне управне организације јесу заводи и дирекције, а могу се прописом одредити и другачији називи.

У оснивачком акту организације из става 2. овог члана изричито се назначава да је реч о покрајинској посебној управној организацији која послове из свог делокруга и јавна овлашћења обавља у складу с прописима којима се уређује рад покрајинске управе.

Покрајинском посебном управном организацијом руководи директор кога поставља Покрајинска влада на период од четири године, на предлог председника Покрајинске владе. Директор покрајинске посебне управне организације одговара Покрајинској влади.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Члан 30.

Унутрашње уређење покрајинских органа управе уређује се правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском секретаријату доноси покрајински секретар, а у покрајинској посебној управној организацији ‒ директор.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ступа на снагу даном давања сагласности од стране Покрајинске владе.

Сукоб интереса

Члан 31.

Покрајински секретар, заменик покрајинског секретара, подсекретар и помоћник покрајинског секретара, као и директор посебне управне организације подлежу правилима прописа о спречавању сукоба интереса.

 

3. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

Покрајински секретаријати

Члан 32.

Покрајински секретаријати су:

1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

2. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице.

3. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

4. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

5. Покрајински секретаријат за финансије.

6. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

7. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

8. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој.

9. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.

10. Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

11. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Члан 33.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: доноси програм мера за подршку спровођења пољопривредне политике; прописују услови и начин расподеле коришћења средстава остварених од коришћења пољопривредног земљишта; образује посебан буџет у који се усмеравају средства од коришћења пољопривредног земљишта; оснива буџетски фонд за воде, шуме и ловство; утврђују стручни послови за унапређивање пољопривредне производње; оснивају и преузимају пољопривредне саветодавне службе и врше оснивачка права над њима; оснивају прогнозно-извештајне службе и врше оснивачка права над њима; предлажу надлежном министарству услови извоза и увоза одређених пољопривредних производа; доноси дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма за територију АП Војводине и годишњи програм за његово спровођење; образује научно-стручни савет за сточарство; доносе, спроводе и надзиру редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода; управља водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине; доносе планска документа у области интегралног управљања водама; предлаже оснивање јавних предузећа из надлежности секретаријата. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и послове прописане законима из области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветеринарства, када је тим законима прописано да послове обавља надлежан орган аутономне покрајине.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља као поверене оне послове државне управе, који су законима из става 2. поверени покрајинским органима управе. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава из буџета АП Војводине у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде и сточарства. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Члан 34.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремање аката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних  заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области јавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегију развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ‒ распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Члан 35.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију: даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области социјалне заштите, заштите породице и деце, трудница, мајки током породиљског одсуства, самохраних родитеља с децом, омладине, одраслих и старих, правне заштите породице и старатељства, пензијског осигурања, борачке и инвалидске заштите и цивилних инвалида рата, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у социјалној заштити породице, деце, омладине, одраслих и старих, у складу са законом; уређују, у складу с материјалним могућностима, повољнији услови за остваривање социјалне заштите ако је секретаријат претходно у буџету за то обезбедиo средства; утврђује и обезбеђује виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља с децом, у складу с програмом демографског развоја АП Војводине с мерама за његово спровођење; оснивају установе социјалне заштите установе социјалне заштите на територији АП Војводине у складу са законом и актом Покрајинске владе и врше оснивачка права над њима; оснива Покрајински завод за социјалну заштиту;  даје сагласност на промену делатности и на статусне промене установа социјалне заштите чији је оснивач; даје сагласност на статут и акт о организацији и систематизацији послова установе социјалне заштите чији је оснивач; доноси Програм унапређивања социјалне заштите;  доноси програм демографског развоја АП Војводине с мерама за његово спровођење; даје мишљење на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја, социјално-здравствених установа и центара за породични смештај и усвојење које оснива Република Србија односно аутономна покрајина, коју утврђује Влада Републике Србије, у делу који се односи на мрежу установа на територији АП Војводине; даје сагласност на именовање директора и вршиоца дужности директора центара за социјални рад на територији АП Војводине; предлаже директора Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 6. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад установа, фондова и јавних служби чији је оснивач АП Војводина и сарађује са организацијама и удружењима грађана.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију прати примену конвенција које се односе на заштиту деце, планирање породице; обезбеђује средства за реализацију програма унапређивања социјалне заштите у аутономној покрајини, заштите породице, самохраних родитеља с децом, за реализацију програма и активности инвалидских, социјално-хуманитарних организација и удружења грађана, којима се доприноси унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији инвалида и других лица у стању социјалне потребе, обезбеђује средства за реализацију програма рада установа чији је оснивач, осим установа домског смештаја и обезбеђује средства за реализацију иновационих услуга и услуга социјалне заштите од посебног значаја за аутономну покрајину.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите за смештај корисника.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију прати стање и предлаже мере у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и расељених лица; прати спровођење програма демографског развоја АП Војводине; предузима активности на планирању породице и предлаже мере за подстицање рађања деце у АП Војводини.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, у области социјалне заштите, правне заштите породице и старатељства, друштвене бриге о деци, борачке и инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава по жалби против решења инспектора социјалне заштите.

Покрајински секретаријат за финансије

Члан 36.

Покрајински секретаријат за финансије, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области финансија и економије, као и послове буџета и трезора у складу са законом. 

Покрајински секретаријат за финансије у складу са законом и Статутом обезбеђује средства за финансирање капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Покрајински секретаријат за финансије: врши послове фискалне и макроекономске анализе; прати систем јавних прихода и јавних расхода, као и законску регулативу којом су они уведени и по потреби покреће иницијативу за њихову измену; прати наплату јавних прихода на територији Аутономне покрајине Војводине и анализира фискални потенцијал општина и градова, те о томе извештава Покрајинску владу; прати и анализира положај региона на основу економских и других показатеља, сарађује с надлежним републичким, покрајинским, општинским и градским органима, организацијама, установама и институцијама ради реализације равномерног регионалног развоја; учествује у међурегионалној сарадњи и сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава, с циљем привлачења страних инвестиција, прибављања донација и других облика развојне помоћи и усклађује активности с циљем успешног коришћења средстава из претприступних, структурних и кохезионих фондова Европске уније у Аутономној покрајини Војводини.

Покрајински секретаријат за финансије врши надзор над примењивањем одредаба Закона о јавној својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Аутономне покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за финансије врши буџетску инспекцијску контролу законитог и наменског трошења средстава буџета Аутономе покрајине Војводине; контролише примене закона у области материјалног финансијског пословања и наменског законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката одређених законом којима се уређује буџетски систем. Покрајински секретаријат за финансије припрема акте за Скупштину и Покрајинску владу у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове одређене законом, Статутом и другим прописима.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице

Члан 37.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о  остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, цркава и верских заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Члан 38.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегиналних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учeшће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.  

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којим се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних  мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат  за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено. 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Члан 39.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања и изградње објеката, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, архитектуре и градитељства; врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинарства и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам градитељство и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Члан 40.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у складу са законима који дефинишу ове области и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области науке, технолошког развоја и високог образовања и студентског стандарда, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: оснивају, односно суоснивају научни институти и истраживачкоразвојни центри и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању; предлаже члан Националног савета за високо образовање; уређују питања од покрајинског значаја у области студентског стандарда.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у складу с Програмом од општег интереса за Републику Србију, обавља послове покрајинске управе у вези са: решавањем стамбеног питања младих, наставних и научних радника; подстицањем међународне сарадње и иновационе делатности; обезбеђивањем финансијских средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине; суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице српске, Матице словачке и других установа које обављају научноистраживачку делатност, а значајне су за АП Војводину; обезбеђивањем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, за суфинансирање учешћа научноистраживачких радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству и за организацију научних скупова на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе у областима из свог делокруга и прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у области високог образовања и студентског стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Члан 41.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и  пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Члан 42.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области спорта и омладине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих. У области спорта: обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, утврђених законом; утврђује спортске објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину, оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину и врши оснивачка права над њима; ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области спорта и коришћење јавних спортских терена; утврђује путем којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине, када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су посебно значајне за АП Војводину; води евиденције у области спорта; утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и других организација у области спорта.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива Савет за младе АПВ и координира његов рад, у складу са законом; припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте из области које су значајне за младе; предлаже установљавање награда из области спорта и омладине, награђује спортисте за остварене спортске резултате, додељује стипендије перспективним спортистима, те награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спорта, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Члан 43.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног и регионалног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја у области привреде и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан Комисије за категоризацију туристичких места;  предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој; уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта,  безбедности саобраћаја на путевима; уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана Тендерске и Аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу Плана намене радиофреквенцијских опсега и Плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у области туризма, државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у складу са законом и Статутом обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини;  припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и другим радним телима из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе, који се односе на: припремање аналитичких и других материјала у вези с применом прописа из области равноправности полова за Скупштину и Покрајинску владу; активности за унапређивање области равноправности полова у Покрајини; промоцију принципа једнаких могућности за жене и мушкарце; праћење стања и предлагање мера за унапређивање положаја жена и остваривање једнаких могућности у Покрајини; праћење примене ратификованих конвенција и препорука међународних организација у овој области; остваривање сарадње с невладиним организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама и медијима,  предлагање и спровођење мера афирмативне акције ради побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група жена, као и елиминације насиља над женама и насиља у породици; сарадњу с републичким и покрајинским органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области равноправности полова; активности ка интегрисању принципа родне равноправности у све области рада покрајинских органа и пружање стручне подршке. Као поверени посао, обавља се надзор над применом Закона о равноправности полова на територији АП Војводине. 

У Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, обављају се послови покрајинске управе који се односе на: имплементацију и примену стратегија за интеграцију Рома и реализацију акционих планова на територији Покрајине; координацију различитих пројеката за интеграцију Рома на територији Покрајине; остваривање координације с ромским саветима у Покрајини и са одговарајућим организацијама и органима на међународном нивоу; подстицање и унапређивање женских и људских права Рома и Ромкиња на територији Покрајине; припремање аналитичке документације за планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома у Покрајини; остваривање сарадње и консултација с владиним и невладиним организацијама и органима у области интеграције Рома и унапређивања њиховог положаја; реализација пројеката који су засновани на циљевима дефинисаним у стратегијама и акционим плановима, координирање примене и остваривања домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређивање положаја Рома; информационо-документациону делатност и вођење евиденција у погледу интеграције Рома на територији Покрајине; праћење и прикупљање информација у вези с мерама које се у Републици Србији и другим земљама предузимају ради унапређивања стручног рада у погледу интеграције Рома, као и праћење оспособљавања и усавршавања стручњака у области интеграције Рома. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

 

4. ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ПОКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРИЈАТЕ

Регионална и међуопштинска сарадња

Члан 44.

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга, у складу са Статутом и законом, остварују регионалну и међуопштинску сарадњу и старају се о њеном унапређивању.

Међурегионална сарадња

Члан 45.

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга, у складу са Статутом и законом, остварују међурегионалну сарадњу с територијалним заједницама и другим облицима аутономије других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије,  старају се о њеном унапређивању и обављају послове покрајинске управе који се односе на припрему, закључивање и примену споразума.

Покрајински секретаријати стварају услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика помоћи из надлежности секретаријата.

 

5. ОДНОС ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ С ДРУГИМ ОРГАНИМА И ГРАЂАНИМА

Однос према Скупштини и Покрајинској влади

Члан 46.

Покрајински органи управе обавезни су да Скупштини дају обавештења, објашњења и податке из свог делокруга.

Покрајински органи управе врше послове у складу са смерницама за рад које доноси Покрајинска влада.

Покрајинска влада усмерава и усклађује рад органа покрајинске управе.

Међусобни односи покрајинских органа управе

Члан 47.

Покрајински органи управе међусобно сарађују у обављању послова од заједничког интереса, пружају податке и обавештења неопходна за рад, достављају списе и остварују друге облике заједничког рада и сарадње.

Ради извршавања сложених послова који захтевају заједнички рад запослених из више покрајинских органа управе, могу се образовати комисије и радне групе, чији састав и послове утврђују руководиоци споразумно.

Руководиоци покрајинских органа управе, када су овлашћени да споразумно доносе прописе, а не постигну споразум, о томе обавештавају Покрајинску владу.

Односи покрајинског органа управе и органа локалне самоуправе

Члан 48.

Покрајински органи управе и органи локалне самоуправе међусобно сарађују и обавештавају се о питањима од заједничког интереса.

Покрајински органи управе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе у извршавању закона.

Односи према грађанима и правним лицима

Члан 49.

Покрајински органи управе дужни су да, у оквиру својих права и дужности, физичким и правним лицима омогуће несметано остваривање њихових права и обавеза, дају им потребне податке и обавештења, сарађују с њима и чувају углед покрајинске управе.

Члан 50.

Покрајински органи управе дужни су да разматрају представке, петиције и предлоге које им физичка и правна лица подносе, да поступају по њима и о томе их обавештавају.

Физичка и правна лица могу се обратити покрајинском органу управе ради давања мишљења о примени одредаба покрајинских скупштинских одлука и других општих аката. Мишљења покрајинских органа управе нису обавезујућа.

Однос покрајинске управе и Покрајинског заштитника грађана ‒ омбудсмана

Члан 51.

Покрајински органи управе дужни су да Покрајинском заштитнику грађана ‒омбудсману омогуће несметан приступ подацима од интереса за остваривање права грађана.

Покрајински органи управе дужни су да размотре указивања, предлоге и препоруке Покрајинског заштитника грађана ‒ омбудсмана који поступа у интересу грађана.

Ради омогућавања несметаног рада Покрајинског заштитника грађана ‒ омбудсмана, покрајински органи управе дужни су да предузимају све потребне мере и активности.

 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Покрајински органи управе дужни су да своја акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ускладе са одредбама ове одлуке до 31.12.2014. године.

Члан 53.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 40/12 ‒ пречишћен текст).

Члан 54.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 23. септембар 2014. године.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Ана Томанова Маканова, с.р.