Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2014)

Na osnovu člana 34. alineja 2. i člana 41. stav 2. alineja 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", broj 17/09),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 22. maja 2014. godine, donela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 1.

Statut Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut) se primenjuje od dana stupanja na snagu.

Član 2.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština APV) nastavlja sa radom i vrši poslove u skladu sa važećim propisima.

Član 3.

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine nastavlja sa radom i vrši poslove u skladu sa važećim propisima kao Pokrajinska vlada.

Član 4.

Pokrajinski ombudsman nastavlja sa radom i vrši poslove u skladu sa važećim propisima kao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.

Član 5.

Pokrajinski organi uprave, službe, uprave i druge pokrajinske organizacije nastavljaju sa radom i vrše poslove u skladu sa važećim propisima do njihovog usklađivanja sa Statutom.

Član 6.

Pokrajinske skupštinske odluke i drugi pokrajinski propisi ostaju na snazi do njihovog usklađivanja sa Statutom u rokovima predviđenim ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom, ako ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom nije određeno da prestaju da važe.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o Savetu nacionalnih zajednica ("Sl. list AP Vojvodine" br. 4/10).

Član 8.

Usklađivanje pokrajinskih propisa sa Statutom izvršiće se do 30. novembra 2014. godine.

Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini APV, o Pokrajinskoj vladi, o Pokrajinskoj upravi, o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu i o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, doneće se najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke.

Poslovnik Skupštine APV i Poslovnik Pokrajinske vlade doneće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pokrajinskih skupštinskih odluka iz stava 2. ovog člana.

Drugi opšti i pojedinačni akti Skupštine APV i Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, nastavljaju da se primenjuju kao opšti i pojedinačni akti Skupštine APV, odnosno Pokrajinske vlade.

Član 9.

Pokrajinska vlada i Sekretarijat pokrajinske vlade nastavljaju da do 31. decembra 2014. godine izvršavaju rashode planirane Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/13) u razdelu pod nazivom: "Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine" i "Sekretarijat Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine".

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastavlja da do 31. decembra 2014. godine izvršava rashode planirane Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/13) u razdelu pod nazivom: „pokrajinski ombudsman“.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ove pokrajinske skupštinske odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine" br. 18/09).

Član 11.

Ova Pokrajinska skupštinska odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 22. maj 2014. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)