Pokrajinské parlamentné uznesenie o uskutočňovaní Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV, číslo 20/2014)

Podľa článku 34 písmeno 2 a článku 41 odsek 2 písmeno 2 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný cestník APV číslo 17/09)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 22. mája 2014 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O USKUTOČŇOVANÍ ŠTATÚTU AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 1

Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: štatút) sa uskutočňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Článok 2

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: Zhromaždenie APV) pokračuje v práci a vykonáva úkony, v súlade s platnými predpismi.

Článok 3

Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny pokračuje v práci a vykonáva úkony, v súlade s platnými predpismi, ako Pokrajinská vláda.

Článok 4

Pokrajinský ombudsman pokračuje v práci a vykonáva úkony, v súlade s platnými predpismi, ako Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman.

Článok 5

Pokrajinské orgány správy, služby, správy a iné pokrajinské organizácie pokračujú v práci a vykonávajú  úkony, v súlade s platnými predpismi, po ich zlaďovanie so štatútom.

Článok 6

Pokrajinské parlamentné uznesenia a iné pokrajinské predpisy zostávajú účinné po ich zladenie so štatútom, v lehotách určených týmto pokrajinským parlamentným uznesením, ak sa týmto pokrajinským parlamentným uznesením neurčilo, že zaniká ich účinnosť.

Článok 7

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto pokrajinského uznesenia zaniká účinnosť Pokrajinského parlamentného uznesenia o Rade národnostných spoločenstiev (Úradný vestník APV číslo 4/10).

Článok 8

Zlaďovanie pokrajinských predpisov so štatútom sa vykoná do 30. novembra 2014.

Pokrajinské parlamentné uznesenia o Zhromaždení APV, o Pokrajinskej vláde, o pokrajinskej správe, o Pokrajinskom ochrancovi občanov – ombudsmanovi a o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov AP Vojvodiny sa vynesú najneskôr za tri mesiace po dni nadobudnutia účinnosti tohto pokrajinského parlamentného uznesenia.

Rokovací poriadok Zhromaždenia AP Vojvodiny a Rokovací poriadok Pokrajinskej vlády sa vynesú najneskôr za 60 dní po dni nadobudnutia účinnosti pokrajinských parlamentných uznesení z odseku 2 tohto článku.

Iné normatívne a individuálne akty Zhromaždenia AP Vojvodiny a vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa pokračujú uplatňovať ako normatívne a individuálne akty Zhromaždenia AP Vojvodiny, resp. Pokrajinskej vlády.

Článok 9

Pokrajinská vláda a Sekretariát Pokrajinskej vlády pokračujú do 31. decembra 2014 v realizácii výdavkov plánovaných Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2014 (Úradný vestník APV číslo 50/13), oddiel pod názvom: „Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny“ a „Sekretariát vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny“.

Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman pokračuje do 31. decembra 2014 v realizácii výdavkov plánovaných Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2014 (Úradný vestník APV číslo 50/13), oddiel pod názvom: „Pokrajinský ombudsman“.

Článok 10

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto pokrajinského uznesenia zaniká účinnosť Pokrajinského parlamentného uznesenia o uskutočňovaní Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 18/09).

Článok 11

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po dni zverejnenia Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 22. mája 2014

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA APV

István Pásztor  v.r.   
(Pásztor István, s.k.)